ЗКПО 2020 - основни промени и допълнения на ЗКПО от 2020 година

ЗКПО

Кратък преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12. 2019 г. с който се регламентираха промените в закона, в сила от началото на 2020 г.

 

Промените могат да се обособят на две категории:

 • въвеждане на изисквания на европейското законодателство, с цел противодействие на избягването на данъци;
 • прецизиране на разпоредбите на закона и подпомагане на практическото му прилагане.

Въвеждане на изисквания на европейското законодателство, целящи противодействие на агресивни данъчни практики, насочени към избягване на данъци

Въвеждат се изискванията на две европейски директиви:

 

Директива (ЕС) 2017/952 за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

Нейните изисквания са транспонирани в нова глава девета „б“ „Специфични правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задълженото лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция“ – чл. 47е - 47к. Направени са съответните допълнения с нови дефиниции в Допълнителните разпореди на § 1 на ДР на ЗКПО (т. 87 – т. 103).

Тази нова глава засяга тесен кръг данъкоплатци, които до момента са се възползвали  от различни видове несъответствия в третирането на финансови инструменти и образувания в две различни данъчни юрисдикции.

 

Директива (ЕС) 2016/1164  за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

Тя е транспонирана в глава двадесета вече с ново заглавие Данъчно регулиране при трансфери между част на едно предприятие, разположено в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната». Досегашните чл. 155 до чл. 157 са изменени и са добавени нови (чл. 155а до чл.155д).

Съгласно промените  когато данъчно задължено лице трансферира активи/дейност или престава да бъде местно лице за данъчни цели в България, ще бъде обложена стойността на евентуалната капиталова печалба, създадена в страната, независимо че тази печалба не е реализирана към момента на трансфера на активи/дейност.

Глава двадесета третира и случаите, когато данъчно задължено лице:

 • трансферира активи от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност извън страната,
 • трансферира активи от свое място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието извън страната,
 • става местно лице за данъчни цели на друга юрисдикция
 • прехвърля дейност.

При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат на данъчно задължено лице, което извършва трансфер на активи към друга част на същото предприятие, разположена извън страната, или трансфер на активи при промяна на държавата, на която данъчно задължено лице е местно лице за данъчни цели, се преобразува с разликата между:

 • пазарната цена на актива и
 • неговата стойност за данъчни цели.

 

При трансфер на дейност при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат следва да се преобразува с разликата между:

 • пазарната цена на трансферираната дейност и
 • стойността за данъчни цели на трансферираните активи, намалена със стойността за данъчни цели на трансферираните пасиви към момента на трансфера.

 

Във връзка с новите разпоредби, въведени в глава двадесета, съответстващо са направени промени в други разпоредби на ЗКПО и са въведени нови лазпоредби, имащи отношение към трансфери между част на едно предприятие, разположено в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната (чл. 17 - отм., чл. 24, ал. 3 - изм., ал. 5 и 6 – нови, чл. 91а –изм., чл. 161, ал. 6 - отм., чл. 195 ал. 4 – изм. и чл. 262б - нов). В т. 104 -109 на §1 на Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО са въведени нови дефиниции, поясняващи ползваните понятия.

 

От промените  на ЗКПО, направени с цел прецизиране на разпоредбите на закона най–важните са:

 

1. Признаване за данъчни цели на разходите, свързани с елементи на техническа инфраструктура , която е публична държавна или публична общинска собственост:

 • за ремонт (чл. 33а), както и
 • за изграждане и подобрение, приемайки, че се формира данъчно амортизируем актив ( чл. 48, т. 5, чл. 53, ал. 1, чл. 69а).

 

В § 1 на ДР на ЗКПО са добавени понятията „елементи на техническа инфраструктура“, „ремонт“ „изграждане“ и „подобрение“ (т. 110-113).

Въведена е и преходна разпоредба за заварени случаи на такива разходи, направени от 01.01.2015 до 31.12.2019 г. (§ 22 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

 

2. Регулирането на лихвените плащания при финансов лизинг и банков кредит, при участие на свързани лица пропорционално на участието на свързаните лица (43, ал. 4, т. 1 - доп.).

 

3. Прецизиране на разпоредбите, свързани с определяне на размера на преотстъпения данък за възстановяване при неизпълнение на условията - чл. 173, ал. 1 (при неизползване по предназначение ) и чл. 173, ал. 6 (неспазване на изискванията за размера на финансирането с преотстъпен данък).