Наредба Н-13

В ДВ бр. Брой: 10, от дата 5.2.2021 г.е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 

По-важните промени са:


 1. Самоосигурващите се лица, по смисъла на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), вече имат възможност да подават декларация образец № 7 във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите;

Чл. 4 (4) Декларация образец № 7 се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Стар текст Чл.(4) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

2. Уеднаквяват се сроковете за подаване на декларация образец № 6 със срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ от лицата, които подават годишната си данъчна декларация до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Чл. 4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) от самоосигуряващите се лица - до 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация, за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;

 3. Отпада кода за прекратяване на осигуряването ( т. 15.1) от декларация образец № 1;

4. В съответствие с приетите промени в Кодекса на труда във връзка със сумираното изчисляване на работното време се променя допустимата стойност в поле 13 в декларация образец № 1;

Поле 13. Код за сумирано изчисляване на работното време – когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
Позиция 1: от 02 до 12 в съответствие с броя месеци в установения период на сумирано изчисляване на работното време.
Позиция 2: от 01 до 12 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.


5. Разпоредбата на чл. 4, ал. 13 по отношение реда и начина за коригиране и заличаване на данни, подадени от осигурители с прекратена дейност, или от самоосигуряващи се лица, когато след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят несъответствия между документите и данните - се прецизира.

Алинея 13 се изменя така:
Чл. 4 (13) Данните по ал. 10, т. 4 и 5 се подават по електронен път в седемдневен срок от влизане в сила на задължителното предписание, съответно от приключване на проверката от контролните органи на Националния осигурителен институт.“

Стар текст (13) Данните по ал. 10, т. 4 и 5 се подават с декларация образец № 1 по електронен път по реда на наредбата.