На 21.08.2020 г. изтича крайният срок за приемане на вътрешни правила Задължените субекти по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП

 

пране на пари

На 21.08.2020 г. изтича крайният срок по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП.

Задължените субекти по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват с оценката на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП.

Лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, изготвят оценка на риска и приемат вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП в следните случаи:

А. С годишен оборот над 20 000 лв. за 2019 год. (чл. 98, ал. 4 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 13 септември 2020 г.

Б. Независимо от годишния си оборот, могат да изготвят оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП и когато преценят, че е налице опасност от използване на дейността им за: изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма; прикриване финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси; отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма. (чл. 98, ал. 5 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 5 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 21 август 2020 г. 

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по ЗМИП Вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП НЕ СЛЕДВА ДА се изпращат в ДАНС.

В сайта на ДАНС , в категория "Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма" е създаден нов раздел "Примерни вътрешни правила по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27 - 29 по ЗМИП".

Задължените субекти по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП могат да приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП.