ПУБЛИКУВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Съгласно Закона за счетоводството - чл. 38. ал.9 т..2 (в сила от 01.01.2018 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период нямат задължение да публикуват  годишния финансов отчет в Търговския регистър. Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.

За таз декларация не се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

 & 1, т. 30.. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от  2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството :

"Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон

 • покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
 • продажба на стоки от собствено производство;
 • покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
 •  търговско представителство и посредничество;
 •  комисионни, спедиционни и превозни сделки;
 •  застрахователни сделки;
 •  банкови и валутни сделки;
 •  менителници, записи на заповед и чекове;
 •  складови сделки;
 •  лицензионни сделки;
 •  стоков контрол;
 •  сделки с интелектуална собственост;
 •  хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 •  покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
 •  лизинг.

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.