ОБЯВЯВАНЕ НА ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Публикацията на отчетите е задължителна за фирмаи,  които през изтеклата отчетна година са осъществявали дейност по смисъла на & 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството .

 & 1, т. 30.. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от  2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

"Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Сътласно Чл. 74. от Закона за счетоводството  

(1) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

§ 1.т.16 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

 

Ние предлагаме обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър – както за текущата година, така и за предходни години.

Ако решите да се възползвате от нашето редложение - ще подготвим заявлението за обявяване на ГФО, както и декларацията по чл.13, ал.4 и пълномощното за обявяване на ГФО. В случай, че нямате съставени  „Протокол за приемане на ГФО” и „Протокол за разпределение на печалбата” – ние ще ги изготвим вместо Вас.

От Вас се иска :

  • да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година,   
  • да подпишете и подпечатате протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по  чл. 13, ал.4  
  • да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
  • да ни заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО 

Ако представлявате фирма, която не е развивала дейност и не разполагате с финансови отчети за този период – ние ще поемем и съставянето на финансовия отчет.

или

Ако финансовите отчети на фирмата са изготвени от лице, което не отговаря на изискванията за съставител, съгласно Закона за счетоводството и въз основа на тях са подадени статистическите справки и данъчните декларации – ние можем да извършим проверка на тези отчети и ако няма констатирани несъответствия – да ги заверим, в качеството си на съставители

От Вас се иска :

  • да ни възложите съставянето на ГФО за съответната година    
  • да подпишете и подпечатате , всички бланки на съставения от нас ГФО, протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по  чл. 13, ал.4  
  • да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
  • да ни заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО 

 

ЦЕНИ - ОБЯВЯВАНЕ НА ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Google+