ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ

Изготвяне граждански договор - 30 лв. 
Попълване на документи за изплатено възнаграждение по граждански договор - 20 лв. 
Изготвяне на Декларация образец 1 - 20 лв.
Комбинирана услуга „Граждански договор” (обхващаща всичко описано по-горе) -70 лева
По обслужване на трудови договори:
Изготвяне на документи за назначаване или прекратяване на трудов договор - 50 лв. 
Съставяне на ведомост за заплати, вкл. из
числяване на заплати, осигуровки и данъци (на едно лице за  месец) - 40 лв.
Изготвяне на Декларация образец 1 (на едно лице за  месец)  - 20 лв.
Изготвяне на Декларация образец 6 (на една фирма за месец) - 20 лв.
Комбинирана услуга „Трудов договор” (обхващаща всички услуги във връзка с трудов договор на едно лице за един месец) -100 лева

Данъчни консултации и документи

(само за клиенти на абонаментно обслужване, включена ва 
абонаментната такса до 1/4 час месечно)
Във връзка с кандидатстване за кредити пред кредитни институции
По  обжалване на данъчни и ревизионни актове
Във връзка с регистрация и пререгистрация на фирми
Във връзка с  регистрация  по ЗДДС
По повод разясняване на данъчни и регистрационни ангажименти на задължени лица
По намаляване на данъчната тежест
 
Трудови и осигуритенлни консултации и документи
(само за клиенти на абонаментно обслужване, включена ва абонаментната такса до 1/4 час месечно)
По  изготвяне на граждански и трудови договори
По ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ)
По подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки
Във връзка с ревизии на НОИ
Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и сключване на договори
По подготовка за подаване на документи в бюрата по труда
По ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски
 

Google+