АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО, ДАНЪЧНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

 

Както се вижда от наименованието, тази услуга покрива основните елементи от отчетността на фирмата:

СЧЕТОВОДСТВО

ДАНЪЦИ

ЛИЧЕН СЪСТАВ, РАБОТНА ЗАПЛАТА И ОСИГУРОВКИ

 

*

 Основни ангажименти по счетоводната част:

 • Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки 

 • Изработване на счетоводна политика 

 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите. 

 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи. 

 Основни ангажименти по данъчната част:

 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път. 

 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ИНТРАСТАТ по електронен път. 

 • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък.

 • Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси : данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.

 • Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси.

 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.  

 • Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.  

 Основни ангажименти във връзка с персонала - заплати и осигуровки:

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.  
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.  
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.  
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.  
 • Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала.  
 • Текущи консултации относно измененията в трудово-правната и осигурителната нормативна база.    

 Предимства на услугата:    

     Използвайки тази наша услуга, Вие:   

 • Ще намалите разходите за издръжката на офиса си – електроенергия, вода, телефон, консумативи.
 • Не купувате и не поддържате актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.  
 • Ще спестите ценно време от посещения на поделенията на Националната Агенция за Приходите (НАП), НОИ, Агенция по Вписванията (Регистър Булстат), банки и други държавни и общински институции.
 • Ще спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал и осигуряване на работно място. 

 

ЦЕНИ - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

Google+