Самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, задължено ли е да използва фискално устройство, ако приема плащания с карти ?

Въпрос

Фактическа обстановка и въпроси:

Регистриран сте като лице, упражняващо свободна професия. Уточнявате, че сте артист – фотограф и осъществяваните от Вас дейности са фотография и компютърна обработка на изображения и дизайн. Възнамерявате да започнете дейност, свързана с разпространението на интелектуална собственост и дигитални творби на територията на Република България. За осъществяването на тази нетърговска дейност ще ползвате собствен уебсайт, който ще има възможност да приема картови плащания чрез виртуален пос терминал, осигурен от „МАЙПОС“ АД, в качеството му на представител на „АЙКАРТ“ АД, регистрирано в Българска народна банка (БНБ). „АЙКАРТ“ АД е лицензирано и регулирано от БНБ като дружество за електронни пари.

Уебсайтът няма да използва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, тъй като няма да има количество и наличност, за които да се следи, и същевременно няма да има физически търговски обект, в който да се извършва дейност. Клиентите ще могат да закупуват и получават дигиталните продукти единствено чрез уебсайта, т.е. физически няма да бъдат изпращани никакви продукти или творби.

Въпрос:

            Задължен ли сте като лице, упражняващо свободна професия, да използвате фискално устройство, предвид естеството на описаната във фактическата обстановка дейност?

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) /фискален бон/ или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) /системен бон/, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да го съхранява до напускането на обекта.

Условията и редът, съобразно които се издават фискални касови бележки, са регламентирани в Наредба №Н-18/2006 г. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 от същата наредба за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3,  ал. 1 от наредбата. В случай че плащането се извършва единствено чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на ЗПУ, не е налице задължение за въвеждане в експлоатация на касов апарат и отчитане на приходите от стопанска дейност чрез издаване на фискални касови бележки по реда, определен в Наредба №Н-18/2006 г.

В чл. 4 и чл. 5 от Наредба №Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата, освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез фискални касови бележки от ФУ.

Съгласно чл. 4, т. 8 от същата наредба не е задължено да регистрира чрез ФУ извършваните от него продажби в търговски обект лице, упражняващо свободна професия. В §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредба №Н-18/2006 г. „лица, упражняващи свободна професия“ са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно това определение лица, упражняващи свободна професия са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

  • осъществяват за своя сметка професионална дейност;
  • не са регистрирани като еднолични търговци; и
  • са самоосигуряващи се лица, по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

В случай че едно от изброените условия не е изпълнено, няма да е възможно да се определите като „лице, упражняващо свободна професия“, независимо от факта, че сте вписан като такъв в регистър БУЛСТАТ. При условие че не попадате в обхвата на лицата по чл. 4 от Наредба №Н-18/2006 г., за Вас ще съществува задължение за издаване на фискална касова бележка за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод, на основание чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.

Ако отговаряте на условията по § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ, т.е. може да се определите като лице, упражняващо свободна професия, на основание чл. 4, т. 8 от Наредба №Н-18/2006 г. за доходите от тази дейност няма да сте задължен да издавате фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД. В тези случаи, на основание чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, ще сте задължен да издавате документ за придобитите от Вас доходи, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Из "Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби, актуални към 02.09.2019 г."