Кратък преглед на промените в  ЗДДФЛ от 2020 година

ЗДДФЛ

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, са направени с § 23-26 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  и влизат в сила от началото на 2020 г.

 

Отпада прилагането към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на:

- копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за възрастни и деца с увреждания при ползване на облекчението по чл. 18 и чл. 22 г., както и

- копие за направени вноски за откупуване на стаж при пенсиониране за ползване на данъчното облекчение по чл. 20 от ЗДДФЛ (чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 - отм., т. 9 – изм.).

Съгласно § 24 от ПЗР на ЗИДЗКПО , промяната се отнася и за 2019 г. 

 

Прецизирана е разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от ЗДДФЛ относно облагането при скритото разпределение.

 

Отпадна посочването в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на необлагаемите награди от игри със случаен характер, които не са хазартни. 

Прилага се и за справките по чл. 73, ал. 1 за 2019 г. (§ 25 от ПЗР на ЗИДЗКПО).

 

С т. 6 и т. 35 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ се презезират дефинициите на „ликвидационен дял и “данъчен кредит.

 

В  т. 26 на § 1 на ДР се включиха и правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон (б. “л“ – нова).

 

Отпаднаха правоотношенията със специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето (б. “к“ – отм.). 

В тази връзка е въведена преходна разпоредба (§ 26 от ПЗР на ЗИДЗКПО).