Декларации, справки и служебни бележки, изготвяни от платци на доходи на местни физически лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ

1. За доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ

Задължено лице, което следва да изготви документите е 

Всеки работодател по смисъла на т. 27 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ изплатил през 2019 г. облагаем доход по правоотношение по т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, независимо дали е работодател по:

основно, правоотношение съгласно т. 52 от §1 на ДР на ЗДДФЛ,

-допълнителен трудов договор или

- правоотношението е прекратено в рамките на годината.

Посочват се всички доходи, за които по стария ред работодателят би издавал служебна бележка на лицата по трудово правоотношение.

 

1.1. Справка по чл. 73, ал. 6

Обхваща всички облагаеми доходи, както с източник страната, така и чужбина, попадащи в обхвата на т. 26 от § 1 от ДР на ЗДДФЛ, изплатени през 2019 г. от съответния работодател. Посочват се лице по лице в Част II, кол. 3.

Работодателят по основно трудово правоотношение при предоставена Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ от друг работодател – добавя дохода на отделен ред в кол. 3.

 

1.2. Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ

Подава за местни физически лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ, само ако лицето е едновременно и

-  местно лице по законодателството и на друга държава от ЕС и

- за целите на СИДДО се приема за местно лице на тази втора държава,

Доходът от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ следва да се посочва в Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ по реда, описан в  кол. 4 на т. 2 от част I на таблицата.

 

1.3. Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Издава се само при поискване от страна на лицето в срока по чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ.

 

2. За доходи, които не са доходи по трудови правоотношение по смисъла на т. 26, §1 от ДР на ЗДДФЛ.

Задължено лице, което следва да изготви документа е предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи, които не са доходи по трудови правоотношения по смисъла на т. 26, § 1 от ДР на ЗДДФЛ

 

2.1. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

Подава се задължително в случаите на:

изплатени доходи през 1, 2 и 3-то тримесечие, за които задължително е дължим авансов данък от платеца на дохода съгласно чл. 43, чл. 44 и чл. 44а от ЗДДФЛ, респ. за 4-то при желание за облагане от страна на лицето - получател на дохода;

начисляване на доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ, за които е дължим окончателен данък от платеца на дохода, като декларацията се подава и данъкът се внася всяко тримесечие (вкл. 4-то), в което доходът е начислен и съответно данъкът е дължим.

 

2.2. Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се  посочват:

- доходи по чл. 29, чл. 31 и чл. 35 от ЗДДФЛ;

- доходи от прехвърляне на права или имущество, вкл. необлагаеми доходи по реда на чл. 13 от ЗДДФЛ;

- доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ;

- малка група необлагаеми доходи (виж, чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ), но само, ако доходът за годината, изплатен на дадено лице е над 5000 лв.

Видно е, че обхватът на доходите, посочвани в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, е по-широк от тези, за които се декларира данъчно задължение в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Попълва се за изплатени / а не на начислени / доходи.

Не включва са доходите от:

дивиденти и  ликвидационен дял (виж чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ) и

разпореждане с финансови активи по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ (виж чл. 11, ал. 4 от ЗДФЛ).

 

2.3. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 и ал. 7 от ЗДДФЛ и Сметка за изплатени суми

За изплатените доходи по чл. 29, чл. 31 и чл. 35 от ЗДДФЛ служебна бележка по чл. 45, ал. 5 и ал. 7  от ЗДДФЛ се издава само при поискване от лицето в срока по чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ.

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ се издава задължително, освен в случаите по чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ. Липсва регламентиран срок.

За доходите, обложени с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ, липсва изискване за вида на документа. Той е по преценка на платеца или получателя на дохода.