От 15-ти юли стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В БЮРАТА ПО ТРУДА

Чрез това Постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите.

Документи от работодатели - кандидати за изплащане на компенсации по реда на. ПМС 151/03.07.2020 г. се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

На своя сайт Агенцията по заетостта е публикувала образците на документи, Информация за работодателите и  Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

От 15-ти юли 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по реда на чл.1 и чл.3, ал.2 от Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. С това Постановление продължава предоставянето на подкрепа на предприятия, на които пандемията от коронавируса COVID-19 и свързаните с нея последствия оказа силно негативно влияние върху икономическото им състояние, а оттам и на възможностите им за запазване на заетостта на персонала в тях. Регламентираната подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. е размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за м.май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември, т.г.

Осигурителният доход за м.май 2020 г. се определя, както следва:

1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за май;

2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за май;

3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;

4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;

5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Аналогично и на ПМС 55/2020 г. средствата по настоящото Постановление се изплащат ежемесечно въз основа на представени документи за изтекъл месец.

Работодателите при кандидатстване към Заявлението си прилагат Списък за работниците и служителите, на които да се изплащат средства с данни само за първия месец от периода, който са посочили в заявлението си. В случай, че този месец все още не е изтекъл, то работодателите ще е необходимо през следващ месец отново да представят Списък с реални данни за дните от месеца, за които да се изплатят средства за запазената заетост на работниците и служителите през предходния месец. Например: постъпилите през м.юли документи за кандидатстване ще бъдат разгледани от комисиите за оценка, но за изплащане на средства ще бъдат подадени към НОИ през м.август 2020г. след представяне на отчетни документи за изтеклия месец юли.

В тази връзка препоръчваме на работодателите своевременно и внимателно да подготвят пакета документи за кандидатстване и да го подадатслед изготвяне на Списъка с реално отчетени данни за работниците и служителите, на които да се изплатят средства за първия изтекъл месец юли. Този подход е особено приложим за работодатели от транспорта и туризма, които са одобрени за получаване на средства по реда на РМС 429/26.06.2020 г., тъй като средствата по настоящото ПМС ще се изплащат в размер, с който ще се ограничи предоставянето на общо финансиране ненадвишаващо 80% от осигурителния доход за м.май 2020 г., т.е. брутното трудово възнаграждение за отчетния месец.

В настоящата рубрика са публикувани Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване и приложени към нея образци на документи и указания/инструкции за попълването им. Работодателите имат възможност да преценят и изберат кога и по какъв начин да подадат документи за кандидатстване по настоящото Постановление, в съответствие с публикуваната информация.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на средства по реда по всички основания, регламентирани в чл.1, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4 и т.5, както и в чл. 3, ал.2  от ПМС 151/2020г., считано от 15 юли се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната

Условия за изплащане на средства по реда на ПМС 151/2020 г.

 1. По реда на ПМС 151/2020 г. могат да се предоставят средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. на работодатели, за техните работници и служители:
  1. работата на които е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
  2. които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ;
  3. които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от КТ;
  4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.;
 2. Средства по ПМС 151/2020 г. могат да се предоставят за запазване на заетостта и на работници и служители, които са извън посочените в т. 1 и които са осигурени в сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“, от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008). 

Работодателите могат да получат средствата, ако са декларирали и удостоверят със съответните документи намаляване на приходите от продажби, както следва:

а) за учредените преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

б) за учредените след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.;

 1. За изплащане на средства могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност, както следва:

а) за общински дейности, разкрити преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

б) за общински дейности, разкрити след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Работодателите по т.1, 2 и 3, получили средства за запазване на заетостта по реда на чл.1, ал.1 от постановлението, изплащат на работниците и служителите, наети преди 13 март 2020 г. трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за май 2020 г., и внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Работодателите по т.2, изплащат на работниците и служителите, наети в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността, и внася дължимите осигурителни вноски за съответния  месец.

Изисквания към работодателите за изплащане на средства по ПМС 151/2020 г.

 1. За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които:
 • са местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства (за работодателите по т.1);
 • не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;
 • нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.
 1. Не се изплащат средства за запазване на заетостта за работници и служители:
 • които НЕ са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г. съгласно чл.1, ал.1,т.1-4 от ПМС-то;
 • осигурени в секторите А - Селско, горско и рибно стопанство, К - Финансови и застрахователни дейности, О - Държавно управление, Р-Образование, (с изключение на икономически дейности с код 85.10  - частен сектор, и код 85.5 ), Q - Хуманно здравеопазване и социална работа (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91  – частен сектор), T -Дейности на домакинства като работодатели и U - Дейности на екстериториални организации и служби от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008);

- които през периода на изплащане на средствата ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-год. възраст;

- работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси (държавно делегирани дейности).

- за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Работодатели, които получават по РМС 429/2020 компенсации от 290 лв или средства от други източници за възнаграждения и осигуровки за персонала по ПМС 151/2020 г. могат да получат сума, с която общо предоставените от всички източници средства няма да надвишават 80% от осигурителния доход на всеки работник или служител. Определянето на тази сума се извършва от Националния осигурителен институт, който изплаща средствата за запазване на заетостта по ПМС 151/2020 г.

Публикувани документи:

 • Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по ПМС № 151/03.07.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съдържаща информация за реда и условията за кандидатстване. Същата е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“ в страната;
 • Заявление за изплащане на средства  и декларации, съгласно чл. 1, ал.1 и чл. 3, ал.2 от ПМС 151/2020, с включени декларации и Приложение I – Декларация за държавни помощи (електронен формат);
 • Приложение А - Указания за попълване на декларация за държавни помощи;
 • Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на постановлението (електронен формат);
 • Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал);
 • Постановление № 151/03.07.2020 г.

ПРОЦЕДУРА  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

 

НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ОБЯВЕНАТА С РЕШЕНИЕ № 325 И РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Въз основа на Заповед на Изпълнителния директор, Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си и на информационните табла в Дирекции „Бюро по труда“ Съобщение за стартиране на Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. с приложени образци на документи и Информация за работодателите, в която се посочват условията и изискванията към кандидатите за получаване на средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от  2020 г.
 2. В обособена рубрика на интернет-страницата на Агенцията по заетостта се публикуват:
  1. ПМС № 151/03.07.2020 г.
  2. Информация за работодателите;
  3. Процедура за кандидатстване от работодателите за изплащане на средства;
  4. Образец на Заявление за изплащане на средства по реда на Постановление на Министерски съвет № 151/03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от  2020 г., с включени: Декларация за запазване на заетостта, Декларация, съдържаща данни за платежната сметка на работодателя, Декларация за намаляване на приходите от продажби, както и Декларация – Приложение за съответствие с изискванията на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 и Указания за попълването й /Приложение А/;
  5. Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявление за изплащане на средства по реда на Постановлението и Инструкция изготвянето му, като образецът на Списък се ползва при изготвянето и представянето на данните за всеки изтекъл месец;

Документи за кандидатстване от работодатели за изплащане на средства

 1. За да кандидатстват, работодателите следва да представят в Дирекция „Бюро по труда“ пакет документи, който включва:
  1. За работодатели, кандидатстващи по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 151/2020 г., т.е. чийто персонал или част от персонала през периода на извънредното положение или обявената и/или продължена извънредна епидемична обстановка е бил с преустановена работа въз основа на заповед по чл. 120в от Кодекса на труда /КТ/ и/или са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ и/или са ползвали отпуск по реда на чл.173а от КТ:
 1. Заявление за изплащане на средства с включени декларации и Декларация за държавни помощи;
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства за първия изтекъл месец, подписан от работодателя (задължително и в електронен формат по образец);
 3. Копие на Заповед/и за преустановяване на работа и/или въвеждане на непълно работно време, с включен/приложен списък на работниците и служителите (заверено копие); - не се изискват от работодатели, кандидатстващи само по чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 151/2020 г.
 4. Документи, удостоверяващи спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ подаването на Заявлението не по-малък от 20% спрямо съпоставим месец, в зависимост от датата на учредяването/създаването/разкриването им;
 5. Заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ - за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г.

ВАЖНО: Заявлението и Списъкът на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства следва да бъдат подписани от работодателя, с КЕП или на хартиен носител, като Списъкът се подава задължително и в електронен формат (Excel). Представените копия на документи (на Заповед/и, документи доказващи спад на приходите от продажби, годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ) е необходимо да бъдат заверени по надлежния ред.

Работодател, който със свои заповеди е приложил паралелно или последователно различни форми за запазване на заетостта, в списъка отразяват всички работници и служители, с обособено последователно сортиране, според приложената мярка, т.е. съобразно основанието на което се кандидатства за изплащане на средства. Работодатели  от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, посочват на последните редове лицата, наети на работа след 01.06.2020 г., при наличие на такива, съгласно чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 151/2020г.

При кандидатстване Списъкът следва да съдържа данни само за първия (изтекъл) месец от периода, за който се заявява изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/2020 г. В случай, че пакетът документи се подава в месец, за който се заявява изплащане на компенсации, но още не е изтекъл, работодателят следва през следващия месец да подаде нов, актуален списък след изтичане на месеца. Например при подаване на документи за кандидатстване през м.юли за изплащане на средства за периода от м.юли до м. септември 2020 г., списъкът следва да е изготвен само за месец юли, но през м.август следва отново да се подаде с вече реални данни за изтеклия месец юли.

ВНИМАНИЕ: след отваряне на файла на списъка е необходимо да се разреши ползването на макросите, а след попълване на данните да се извърши проверка за валидността им чрез бутон „Проверка”. При невалидни или непълни данни следва да се нанесат съответните корекции и отново да се направи проверка. Списък с некоректни данни се счита за недопустим. Списъкът следва да е подписан от работодателя с КЕП или на хартиен носител, но и представен в електронен формат.

Работодателите, които са предоставили отпуск по реда на чл. 173а от КТ отразяват в Списъка № и дата на заповедта/ите, с които е предоставен съответния/те отпуск/и.

Кандидати, които са създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, представят документ, удостоверяващ разкриването/създаването им, в случай, че не са вписани в регистъра на общинските предприятия на съответната община или в друг публичен регистър, удостоверяващ създаването им.

Важно: В Списъка следва коректно да се отразяват данни за получени компенсации (290 лв месечно на работник/служител) по реда на РМС 429/26.06.2020 г. /за работодатели с допустимите икономически дейности в транспорта и туризма/ или други средства за възнаграждения и/или осигуровки на лицата от списъка от публични /в т.ч. общински/ източници, европейски или други фондове.

Като документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 юни 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г. е допустимо представянето на (примерни, не задължителни в заверено копие или оригинал):

•  опис на издадените фактури за съответните месеци през 2019 и 2020 г. и/или месечен отчет за реализираните обороти от продажби, регистрирани чрез фискално устройство или ИАСУТД – за лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;

•  копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, съдържащи информация за извършените от лицето доставки за  съответните месеци през 2019 и 2020 г. – за лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност преди 1 март 2019 г., които не са с прекратена регистрация към датата на подаване на заявлението по ал. 1;

•  копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, съдържащи информация за извършените от лицето доставки за съответните месеци през 2020 и опис на издадените от тях фактури и/или месечен отчет за реализираните обороти от продажби, регистрирани чрез фискално устройство или ИАСУТД за съответните месеци през 2019 г. – за лицата, регистрирани след 31 март 2019 г.

•  копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, съдържащи информация за извършените от лицето доставки за съответните месеци през 2019 г. и опис на издадените от тях фактури и/или месечен отчет за реализираните обороти от продажби, регистрирани чрез фискално устройство или ИАСУТД за съответните месеци през 2020 г. – за лицата, с прекратена регистрация по Закона за данък върху добавената стойност след 31 март 2019 г.

•  Други

Работодателите по чл. 3, ал.2 от ПМС 151/2020 г. - създадени от общините организационно обособени структури, в т.ч.: специализирани звена, общински дейности или общински предприятия по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, декларират и представят документи, доказващи намаляване на приходите от съответната дейност, както следва:

1) за общински дейности, разкрити преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

2) за общински дейности, разкрити след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Ред за подаване на заявление и документи за изплащане на средства

 1. Заявлението и приложените към него изисквани документи се подават в Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на средства. В случай, че мястото на работа е на територията на няколко ДБТ, документите се подават само в една от тях по избор на работодателя.

ВАЖНО: За работодатели, които осъществяват дейност на територията на Столична община и други общини извън столицата е препоръчително подаването на заявление и документи за кандидатстване да се извършва към дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е обект извън Столична община.

Териториалният обхват на Дирекции „Бюро по труда“ може да се намери в рубрика „Териториален обхват, адреси и телефони“ в раздел „За нас“, на сайта на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/contacts/offices/.

Важно е да се знае, че:

В случай на подадени документи към ДБТ, различна от тази, в която е одобрен работодателят, същите се връщат според начина на получаването им на работодателя със съобщение за коректното им подаване в съответната ДБТ, в която е кандидатствал и е одобрен.

 1. Подаването на документите се извършва при стриктно спазване на законодателството за защита на личните данни по следните начини:
  1. (Препоръчителен) По електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/. Списъкът на работниците/служителите се предоставят и на електронен носител.;
  2. С препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. Списъкът на лицата се предоставя и на електронен носител.
  3. При невъзможност за подаване на документите по реда на т.5.1. или 5.2., същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредна епидемична обстановка (при обявена такава) и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Списъкът на лицата се предоставя и на електронен носител.

ВАЖНО: Всички подавани документи е необходимо да бъдат подписани от работодателя с КЕП или на хартиен носител.

Ред за обработка, проверка и оценка на подадените документи от работодатели

 1. Подаденият пакет документи се регистрира в деловодната система на Агенцията по заетостта и при поискване на работодателя се връща информация за регистрационния номер. Документите, изпратени чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ се считат за получени с отварянето им, за което подателят получава обратна информация автоматично. Документите, получени по електронен път след 17,00 ч се входират в деловодната система на следващия работен ден.
 2. Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда” разглежда по реда на получаване на документите от работодателите в срок до 10 работни дни от подаването им, като извършва проверка и оценка за:
 • Наличие на всички изискуеми документи с всички попълнени изисквани данни в утвърдените образци, за които има утвърдени такива;
 • Юридическия статут на кандидата в качеството му на местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България (по служебен път);
 • Липсата на акт за обявяване в несъстоятелност или за производство по несъстоятелност или ликвидация (по служебен път);
 • Наличие или липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение – (по служебен път въз основа на информация от НАП).
 • Наличие или липса на задължения към общината преди 1 януари 2020 г., в която е седалището на работодателя, съгласно юридическата му регистрация (по служебен път се извършва проверка/изисква информация от общините);
 • Наличие или липса на установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл . 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа или непълно работно време (по служебен път въз основа на информация от ИА ГИТ).
 • Съответствие на икономическите дейности, в които са наети работниците и служителите, за които е заявено искането за средства с условията, посочени в чл. 1, ал.4, т.2 от Постановлението;
 • Съответствие на декларираните обстоятелства с условията, посочени в чл. 3, ал.1, т.2 относно спад на приходите от продажби или в чл.3, ал.2 относно спад на приходите от съответната общинска дейност;
 • Наличие на декларирани обстоятелства от работодателя, съдържащи се във формуляра относно запазване на заетостта след изплащане на средствата,  спада на приходите от продажби или общинка дейност, липса на финансиране от публични и европейски източници за възнаграждения и осигуровки, надвишаващо 80% от осигурителния доход за м.май 2020 г., липса на финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси (ако е приложимо), както и за съответствие с режима на държавна помощ по Временната рамка на ЕК за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в епидемичните условия от COVID-19.
 1. За недопустим се счита работодател, който не отговаря на едно или повече от условията, посочени в ПМС 151/2020 за получаване на средства и настоящата Процедура. Работодател, който не е спазил реда за кандидатстване, посочен в чл. 5 от ПМС 151/2020 г. или е допуснал технически или други отстраними грешки, се разглежда от комисията след отстраняване на пропуските, за които съответната дирекция „Бюро по труда“ го е уведомила, но в рамките на определения срок за извършване на оценката. В случай на пропуски или грешки в подаденото Заявление, както и на неотстраними несъответствия, кандидатът може да кандидатства отново чрез подаване на ново заявление и документи към него, за които да се извърши нова проверка за съответствие.
 2. Резултатите от извършената проверка по всяко заявление от работодател се отразяват в Лист за проверка, въз основа на който Комисията взема решение за съответствие или несъответствие на работодателите с изискванията за предоставяне на средства по реда на ПМС № 151/2020 г.
 3. Решенията на Комисията ежедневно се отразяват в Протокол за съответствие или несъответствие на работодателите с критериите за изплащане на средства.
 4. Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за решението на Комисията в срок до 2 работни дни от датата на протокола, като при неодобряване се информира работодателя за причините. Уведомяването се осъществява по реда, по който са получени документите от съответния работодател.

Ред за обмен на информация и документи на одобрени работодатели

 1.  Ежедневно, но не по-късно от 10-ия работен ден след получаване на документите от работодателя, Дирекция „Бюро по труда“ изпраща по електронен път в Агенция по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на средства и за всеки от работодателите списък на работниците и служителите и декларацията за платежна сметка.
 2. Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация за одобрените с протоколи на комисиите работодатели, работниците и служителите, за които да се изплащат средства.
 3. Работодателят предоставя и друга информация, необходима за изплащане на средства по реда на Постановлението при поискване или по ред определен от Агенцията по заетостта и/или Националния осигурителен институт.

Ред и условия за ежемесечно изплащане на компенсации на одобрени работодатели

 1. Националния осигурителен институт ежемесечно изплаща на одобрените работодатели средства в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец май 2020 г. и дължимите данъчно-осигурителни вноски за сметка на работодателя.
 2. Изплащането на средствата за първия месец се извършва въз основа на одобрено заявление, представено от работодателя, Списък на работниците и служителите за изтеклия първи месец и другите изисквани документи, приложени към Заявлението.
 3. След изтичане на следващ календарен месец Работодателят представя в Дирекция „Бюро по труда“, в която е подал документи за кандидастване и е одобрен, следните документи:
 • Придружително писмо, в което уведомява за наличие или липса на промени (съгласно приложен Списък), касаещи отчетния месец;
 • Списък на работници и служители, за които през изтеклия месец да се изплатят средства по ПМС 151/2020 г. В списъка се отразява информация само за конкретния месец, вкл. за брой дни, за които се искат средствата, като се отчитат/приспадат дните, в които работникът/служителят е бил в болнични, неплатен отпуск, отпуск/болничен за отглеждане на дете и др. посочени в указанията за попълване на Списъка. Списъкът, подписан от работодателя с КЕП или подписан на хартиен носител се предоставя и в електронен формат по образеца /файл в Excel/, публикуван на сайта на АЗ, в наименованието на който се посочва и месеца, за който се отнася (например за м. август – PMS2 EIK XXXXXXXXX 08). Представя се и от работодатели, които уведомяват, че няма промяна в първоначалните обстоятелства;

Полезно е да се знае, че:

 • Спрямо първоначално подадени и одобрени документи се допуска включване на нови работници/служители, само в случай, че те не са фигурирали в Списъка за предходен месец поради дългосрочно отсъствие, например поради  временна нетрудоспособност /болнични/, отпуск по майчинство, неплатен отпуск или друга обективна причина.
 • Включване на нови работници/служители в представения за отчетния месец Списък е допустимо и за работодатели по чл. 1, ал.1, т.5 от ПМС 151/2020.
 • Работодател, получил средства по реда на ПМС № 151/2020, който не изпълни задълженията си по чл. 2 или чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 или декларира неверни данни, възстановява изплатените компенсации в пълен размер на бюджета на Държавното обществено осигуряване.
 1. При установяване на неправомерно получена помощ, средствата не се изплащат или се възстановяват.
 2. Документите се представят в месеца, следващ изтеклия, препоръчително до 20-то число, с оглед своевременната им обработка от АЗ и НОИ в определените в ПМС 151/2020 срокове.
 3. Документите за заетостта и основанията за изплащане на средства през предходен месец на работниците и служителите се подават от работодателя по един от посочените в т.5 от настоящата Процедура начини, при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Напомняме, че:

 • Работодателите внимателно трябва да проверят и изпратят/подадат пакета документи за предходния месец към тази Дирекция „Бюро по труда“, в която са подали документите за кандидатстване и от която са одобрени за изплащане на средствата по ПМС 151/2020.
 • При установени технически пропуски от комисията в дирекция Бюро по труда, тя може да уведоми и покани работодателят да ги отстрани в определения срок за проверка съгласно чл. 6, ал.1 от ПМС 151/2020. В случай, че работодателят не отстрани пропуските в определения срок, комисията не одобрява документите за изплащане на компенсации за отчетния месец, за което ще уведоми работодателя. Работодателят може да подаде нов пакет с коректно изготвени документи за отчетния месец.

При установени несъответствия в данните в Списъка при обработка и определяне размера на средствата, предоставената информация се връща на работодателя за корекция. Средствата могат да бъдат изплатени след отстраняване на несъответствията в представените от работодателя документи.

Например най-често пропуските и несъответствията са свързани с некоректно подадени данни за ЕГН, имена, договорено и/или установено непълно работно време на работници/служители, банкова сметка на работодателя и др.

Препоръчваме:

Работодателите, преди подаване на документите да извършат пълна проверка за коректност и пълнота на подаваната информация и данните за всеки от работниците и служителите, за които да се изплащат средства по ПМС 151/2020.

Внимание: Всяка неточност или пропуск може да доведе до повторно изготвяне и представяне на информация и документи, респективно до забавяне одобряването и изплащането на средства за запазване на заетостта.

Обработка на документите от Агенция по заетостта и НОИ

 1. Агенцията по заетостта по служебен път предоставя на НОИ съгласно чл. 6, ал. 6 от ПМС 151/2020г. обобщена информация за одобрените работодатели за изплащане на компенсации за предходен/изтекъл месец и съответните списъци на работници и служители.
 2. НОИ извършва съответните проверки и в определения срок изплаща на работодателите дължимите средства. В случай, че работодателят е получил средства за възнаграждения и осигуровки от други източници, в т.ч. за компенсации от 290 лв по реда на РМС 429/2020 г., НОИ след изчисление на 60% от осигурителния доход за м.май, на всеки работник и служител изплаща сума в размер, който заедно с получените от други източници  средства за заплати и осигуровки (в т.ч. компенсация от 290 лв.) няма да надвиши 80% от осигурителния доход за м.май 2020 г. за всеки работник/служител от Списъка.
 3. Националният осигурителен институт създава, поддържа и публикува на официалната си страница база данни за работодателите, на които са изплатени средства по това постановление, която съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените средства за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени.

Правила относно предоставянето на държавна помощ съгласно условията на раздел 3.10 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19” от 19 март 2020 г., 2020/C 91 I/01

Предоставянето на средствата по ПМС 151/2020г. се осъществява под формата на държавна помощ, която се одобрява от Агенцията по заетостта и се изплаща от Националния осигурителен институт въз основа на информацията от АЗ за одобрените работодатели. Агенцията по заетостта е администратор на тази помощ съобразно „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19” от 03 април 2020 г. (2020/C 112 I/01) и респективно всички изменения, които изменят, допълват или заменят посоченото Съобщение и Регламент (ЕС) 2020/460 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014.

Средствата, които се изплащат по ПМС 151/2020 г. от НОИ са от националния бюджет, фонд „Безработица“. Като страна-членка на ЕС, България следва при предоставянето на финансова подкрепа на отделни икономически сектори или предприятия да прилага правила, които да гарантират, че чрез прилаганите мерки  ще се противодейства на щетите от пандемията и ще се запази непрекъснатостта на стопанската дейност по време и след епидемичния взрив от COVID-19. Правилата на ЕС за държавната помощ дават възможност да се предприемат бързи и ефективни действия за подпомагане на гражданите и предприятията, които са изправени пред икономически трудности вследствие на епидемичния взрив от COVID-19. Успоредно с това, с правилата се осигурява поддържане на еднакви условия на конкуренция на икономическите субекти от отделните държави, опериращи на европейския пазар. Предотвратява се вредната надпревара за предоставяне на субсидии при значително по-облекчени условия за съхранение и възстановяване на икономиката в някои държави, с което ще се създадат условия за по-ниска конкурентноспособност на общия европейски пазар на предприятията от държавите с по-малки финансови възможности.

В тази връзка всички работодатели, които кандидатстват и след одобрение получават средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/2020 г. е необходимо да познават детайлно и спазват правилата за предоставяне на средствата под формата на държавна помощ.

 1.  Допустими предприятия, съгласно ПМС 151/2020 са:

- работодатели по чл. 1, ал. 1 от всички сектори на икономиката, в т.ч.  работодатели, осигуряващи персонала си в сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008), с изключение на посочените в чл. 1, ал.4, т.2 от ПМС 151/2020 сектори и икономически дейности;

         -  общински звена, дейности или предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС и посочени в чл. 3, ал. 2 извършват дейности в секторите, извън  посочените като недопустими в чл.1, ал.4, т.2;

         Всички кандидати трябва да са декларирали намаляване не по-малко от 20% на приходите от продажби или приходите от дейността съгласно ПМС 151/2020.

Предприятието е допустимо за подпомагане по Постановлението под формата на  държавна помощ, когато:

Получената месечна субсидия, заедно с други получавани субсидии за заплати и осигуровки не надвишава 80% от осигурителния доход за м.май 2020 г. и социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя на персонала, който се възползва от мярката. Работодателите, получаващи средства по ПМС 151/2020 г. следва да изплащат на работниците и служителите си месечно възнаграждение, не по-малко от осигурителния доход за м. май 2020 г. (за работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 5, наети след 1 юни 2020 г. - не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността), което съответства на посоченото ограничение във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19” от 19 март 2020 г., 2020/C 91 I/01.

Предприятия, които ще получат подкрепа по ПМС 151/2020 г. не са допустими за получаване на подкрепа за възнаграждения и осигуровки по ОПИК и/или по други мерки, които предоставят помощ за ликвидна подкрепа на предприятията.

            2. Изключения от обхвата

Не се предоставя помощ на органите на изпълнителната власт, съгласно ЗМСМА и органите на централните администрации и териториалните им структури.

         Държавна помощ не се предоставя когато отпускането й води до нарушаване на разпоредбите на Временната рамка.

Кандидатите-предприятия не могат да получат държавна помощ, в т.ч. средства по ПМС 151/2020, съгласно изискванията на Временната рамка, когато:

2.1.  осъществяват дейност в следните сектори на икономиката, с оглед на прилагащите се в тях специални правила:

  •  отрасъл рибарството и аквакултури, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354 от 28.12.2013 г.);
  •  в областта на първичното производство на селскостопански продукти;
  •  в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:

а) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;

б) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители. 

            2.2. получаваната помощ се използва за насърчаване на износа чрез пряка връзка с изнасяните количества, създаване и функциониране на дистрибуторски мрежи и за покриване на други текущи разходи, свързани с износа.       

            2.3. получаваната помощ е подчинена на преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.

3.  Допустими разходи, представляващи държавна помощ

Допустими са разходите под формата на субсидии за заплати и осигуровки на наетите лица, предоставяни с цел запазване на заетостта и избягване освобождаването на персонал в резултат на икономическия застой поради пандемията КОВИД- 19.

Средствата за запазване на заетостта се предоставят ежемесечно за периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г. в размер 60% от осигурителния доход за м.май 2020 г. за всяко заето лице, получаващо възнаграждение по трудов договор, сключен преди обявеното извънредно положение (13 март 2020) или в силно пострадалия от пандемията COVID 19 сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Обстоятелствата, свързани с получаването на държавна помощ, съгласно Временната рамка се декларират от кандидатите в Декларация за държавни помощи по образец (Приложение, включено в Заявлението за кандидатстване), попълнена съгласно Указание за попълване на Декларацията за държавни помощи (Приложение A) и съгласно Правилата за условията, реда за контрол и проверка по отношение на предоставянето на държавна помощ по раздел 3.10 от Временната рамка