fbpx
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ

Абонаментно счетоводство на фирми

Услугата покрива всички основни елементи от отчетността на фирмата.

Основни ангажименти

Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки

Изработване на счетоводна политика

Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.

Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи и регистри.

Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път.

Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък.

Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси : данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.

Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси.

Текущо начисляване и изготвяне на хартиен носител на  всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.

Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.

Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.

Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.

Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.

Попълване на трудови и осигурителни книжки.

Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала.

Предимства на услугата:

Ще намалите разходите за издръжката на офиса си – електроенергия, вода, телефон, консумативи.

Не купувате и не поддържате актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.

Ще спестите ценно време от посещения на поделенията на Националната Агенция за Приходите (НАП), НОИ, Агенция по Вписванията (Регистър Булстат), банки и други държавни и общински институции.

Ще спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал и осигуряване на работно място.

Абонаментни такси за счетоводно обслужване

Абонаментни такси за счетоводно обслужване

Цената за абонаментното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи основно от броя документи, броя на осигурените лица, спецификата на дейността Ви и характерните за нея ниво на сложност и особености по отношение на счетоводната и данъчна отчетност.

Дейности, за които обичайно част от сделките са в чужда валута са по-сложни за осчетоводяване и затова и таксата за счетоводно обслужване на фирми с такава дейност е по-висока.

Абонаментната такса за обслужване на български фирми със собственици, които са чуждестранни физически или юридически лица е по договаряне.

Ориентировъчен ценоразпис

Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент.

ЦЕНИ счетоводни услуги 2019

При определен среден брой документи за месец

     В таблиците са дадени няколко варианта с различен брой документи.

     За целите на ценообразуването  „документ“ е приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други.

Банкова транзакция“ е:  всяка изтеглена или внесена сума, всяка банкова такса, платежно за осигуровки, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиент, плащане на доставчик сума,

     Пример: обработката на 1 фактура и нейното плащане предполага минимум 2 счетоводни документа. Ако фактурата е в чуждестранна валута, счетоводните документи са от 3 до 5.

 

за 1 осигурено лице

За всяко следващо осигурено лице се прибавят 10 лева към месечната такса.

и при ограничена отчетност на стоките

максимум до 3 позиции при фиксирана надценка еднаква за всички стоки Отнася за само за фирми в сферата на търговията., които не използват собствен складов софтуер.

УСЛУГИ

Фирми с дейност в сферата на услугите -софтуерни услуги, козметични и фризъорски услуги, почистване и др.

НЕрегистрирани по ДДС

 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса: от  50 до 90 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса: от 95 до 130 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
 
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса: от 140 до 180 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса: от 190 до 230 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
   Месечна такса: по договаряне

Регистрирани по ДДС

 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса при сделки само в страната: от  80 до 120 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  90 до 130 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса при сделки само в страната: от  120 до 155 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  130 до 170 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
 
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса при сделки само в страната: от  160 до 200 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  175 до 220 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
Месечна такса при сделки само в страната: от  205 до 245 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  225 до 270 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
 • едно осигурено лице
 • без складови наличности
   Месечна такса: по договаряне

ТЪРГОВИЯ

Фирми с дейност в сферата на търговията - електронни магазини, магазини, складове и др.

НЕрегистрирани по ДДС

Месечна такса: от  65 до 130 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: от  140 до 190 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: от  205 до 260 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: от  275 до 335 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: по договаряне

Регистрирани по ДДС

Месечна такса при сделки само в страната: от  95 до 160 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  105 до 175 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки само в страната: от  165 до 215 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  180 до 235 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки само в страната: от  225 до 280 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  250 до 310 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки само в страната: от  290 до 350 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от 320 до 385 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса: по договаряне

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СТРОИТЕЛСТВО

Фирми с дейност в сферата на производството и търговията - освен производствени фирми, тази категория включва и ресторанти и заведения за хранене, строителни дейности, дейност в сферата на ремонтните услуги с влагане на резервни части, и др.

НЕрегистрирани по ДДС

Месечна такса: от  70 до 145 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: от  155 до 210 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: от  225 до 285 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: от  305 до 370 лева (  Кликни и виж по-детайлно  )
Месечна такса: по договаряне

Регистрирани по ДДС

Месечна такса при сделки само в страната: от  100 до 175 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  110 до 195 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки само в страната: от  180 до 235 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  200 до 260 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки само в страната: от  245 до 305 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от  270 до 335 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки само в страната: от  320 до 385 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса при сделки както в страната, така и и с контрагенти от други държави: от 350 до 425 лева ( Кликни и виж по-детайлно )
Месечна такса: по договаряне

Допълнителни услуги

Тези услуги са комплимент от кантората за нови фирми и за лоялни клиенти.

За фирми, възползвали се от услугата ни „регистрация на фирми“ -платения при регистрацията хонорар за изготвяне на документите по регистрацията се приспада от таксата за годишно приключване за първата година, през която фирмата има поне 9 месеца с дейност.

Отстъпка в размер на  50% от таксата за абонаментно обслужване през първите два месеца след регистрацията за новосъздадени фирми.

Безплатни трудови и осигурителни консултации – до 1/4 часа месечно.

Безплатни данъчни консултации – до 1/4 часа месечно.

Безплатна регистрация по ДДС за новорегистрирани фирми / по ел. път/ без ходене до офис на нап за получаване на регистрационното удостоверение.

Отстъпка в размер на 50% от таксата за регистрация по ДДС.

Предоставяне на справки за  задължения или вземания  по разчети с клиенти,  доставчици и др.  – при поискване до 2 пъти годишно.

Тези услуги не са елемент от абонамента, защото не са ежемесечни , защото не могат да се предвидят,  защото са специфични или не се ползват  обичайно. 

Уважаеми клиенти, когато преценим, че можем да си го позволим, предоставяме описаните по-долу услуги като комплимент, т.е. безплатно.  Това зависи от натовареността ни през периода, през който е поискана допълнителната услуга, както и от обема на работата и времето, което е необходимо за нейното осъществяване.

Годишно приключване – една месечна абонаментна такса.

Междинни отчети (междинен  финансов резултат) – 35 % от месечната абонаментна такса.

Обслужване на одиторски проверки  – една месечна абонаментна такса на проверка.

Данъчни ревизии – по договаряне, но не по-малко от 50 лева за всяка ревизирана календарна година.

За фирми с над 5 осигурени по ТД – по 30 лева на освободено лице в месеца на прекратяване на трудовия договор. Тази такса има за цел да регулира абонаментната такса при по-сериозно текучество на персонала.

Проверки от Инспекция по труда или НОИ – по договаряне, но не по-малко от 100 лв.

Обработка на стари периоди-35% от договорената месечна абонаментна такса.

Взимане и носене на документи от офис на клиента или от до държавна институция – 30 лв.

Проверки за възстановяване на ДДС, осигуровки или други данъци – 35% от  месечна абонаментна такса.

Подаване на декларация по ИНТРАСТАТ , изготвена от клиента – 30 лв.

Изготвяне на декларации и служебни бележки за кандидатстване за заеми , лизингови договори и др. подобни – 10 лв.

Издаване на фактури от името на клиента  (за услуги или за до 2 вида стоки) – 5 лв. на фактура.

Онлайн банкиране от името на клиента за данъци, осигуровки и заплати на персона  – по 2 лв. на платежно.

Изследване на остатъци по разчети с клиенти,   доставчици и др. за липсващи фактури или плащания – според обема  , но не по-малко от 30 лева на справка към период.

Препоръка

     Най-добре е да се свържете с нас и да ни запознаете с това от каква услуга се нуждаете. Представете ни Вашата дейност и очаквания и ние ще се постараем да Ви помогнем.

     Ще Ви запознаем с услугите, с които ние можем да Ви бъдем полезни. Ще Ви ориентираме за цените и евентуалните отстъпки, които бихме могли да Ви предоставим към конкретния момент.

     В сайта има публикувана достатъчно контактна информация – телефон, имейл и адрес. Ще ни е приятно да ви посрещнем и в офиса на кантората !

 • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
 • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 350 лв.
170 бр. 370 лв.
180 бр. 385 лв.
190 бр. 400 лв.
200 бр. 425 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 365 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 270 лв.
120 бр. 285 лв.
130 бр. 305 лв.
140 бр. 320 лв.
150 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 245 лв.
120 бр. 260 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 305 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 200 лв.
70 бр. 205 лв.
80 бр. 220 лв.
90 бр. 240 лв.
100 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 200 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 110 лв.
20 бр. 130 лв.
30 бр. 150 лв.
40 бр. 165 лв.
50 бр. 195 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 100 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 135 лв.
40 бр. 150 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 305 лв.
170 бр. 320 лв.
180 бр. 335 лв.
190 бр. 350 лв.
200 бр. 370 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 255 лв.
140 бр. 270 лв.
150 бр. 285 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 155 лв.
70 бр. 160 лв.
80 бр. 175 лв.
90 бр. 195 лв.
100 бр. 210 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 70 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 105 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 145 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 370 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 290 лв.
170 бр. 305 лв.
180 бр. 320 лв.
190 бр. 335 лв.
200 бр. 350 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 250 лв.
120 бр. 265 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 310 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 250 лв.
140 бр. 265 лв.
150 бр. 280 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 205 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 165 лв.
70 бр. 170 лв.
80 бр. 185 лв.
90 бр. 200 лв.
100 бр. 215 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 105 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 140 лв.
40 бр. 155 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 95 лв.
20 бр. 110 лв.
30 бр. 125 лв.
40 бр. 140 лв.
50 бр. 160 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 275 лв.
170 бр. 290 лв.
180 бр. 305 лв.
190 бр. 320 лв.
200 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 205 лв.
120 бр. 220 лв.
130 бр. 230 лв.
140 бр. 245 лв.
150 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 140 лв.
70 бр. 145 лв.
80 бр. 160 лв.
90 бр. 175 лв.
100 бр. 190 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 65 лв.
20 бр. 80 лв.
30 бр. 95 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 130 лв.
 • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката и продажбата на стоките по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
 • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на стоките без аналитичност по стоки, с отчетност по групи (не повече от 3 групи) и с твърд процент надценка за всяка група.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 225 лв.
170 бр. 235 лв.
180 бр. 250 лв.
190 бр. 260 лв.
200 бр. 270 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 205 лв.
170 бр. 215 лв.
180 бр. 225 лв.
190 бр. 235 лв.
200 бр. 245 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 175 лв.
120 бр. 185 лв.
130 бр. 200 лв.
140 бр. 210 лв.
150 бр. 220 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 160 лв.
120 бр. 170 лв.
130 бр. 180 лв.
140 бр. 190 лв.
150 бр. 200 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 130 лв.
70 бр. 140 лв.
80 бр. 150 лв.
90 бр. 160 лв.
100 бр. 170 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 120 лв.
70 бр. 125 лв.
80 бр. 135 лв.
90 бр. 145 лв.
100 бр. 155 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 90 лв.
20 бр. 100 лв.
30 бр. 110 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 80 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 100 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 120 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 190 лв.
170 бр. 200 лв.
180 бр. 210 лв.
190 бр. 220 лв.
200 бр. 230 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 140 лв.
120 бр. 150 лв.
130 бр. 160 лв.
140 бр. 170 лв.
150 бр. 180 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 95 лв.
70 бр. 100 лв.
80 бр. 110 лв.
90 бр. 120 лв.
100 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 50 лв.
20 бр. 60 лв.
30 бр. 70 лв.
40 бр. 80 лв.
50 бр. 90 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 50 лв.
20 бр. 60 лв.
30 бр. 70 лв.
40 бр. 80 лв.
50 бр. 90 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 95 лв.
70 бр. 100 лв.
80 бр. 110 лв.
90 бр. 120 лв.
100 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 140 лв.
120 бр. 150 лв.
130 бр. 160 лв.
140 бр. 170 лв.
150 бр. 180 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 190 лв.
170 бр. 200 лв.
180 бр. 210 лв.
190 бр. 220 лв.
200 бр. 230 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 80 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 100 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 120 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 90 лв.
20 бр. 100 лв.
30 бр. 110 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 120 лв.
70 бр. 125 лв.
80 бр. 135 лв.
90 бр. 145 лв.
100 бр. 155 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 130 лв.
70 бр. 140 лв.
80 бр. 150 лв.
90 бр. 160 лв.
100 бр. 170 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 160 лв.
120 бр. 170 лв.
130 бр. 180 лв.
140 бр. 190 лв.
150 бр. 200 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 175 лв.
120 бр. 185 лв.
130 бр. 200 лв.
140 бр. 210 лв.
150 бр. 220 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 205 лв.
170 бр. 215 лв.
180 бр. 225 лв.
190 бр. 235 лв.
200 бр. 245 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 225 лв.
170 бр. 235 лв.
180 бр. 250 лв.
190 бр. 260 лв.
200 бр. 270 лв.
 • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката и продажбата на стоките по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
 • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на стоките без аналитичност по стоки, с отчетност по групи (не повече от 3 групи) и с твърд процент надценка за всяка група.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 65 лв.
20 бр. 80 лв.
30 бр. 95 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 140 лв.
70 бр. 145 лв.
80 бр. 160 лв.
90 бр. 175 лв.
100 бр. 190 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 205 лв.
120 бр. 220 лв.
130 бр. 230 лв.
140 бр. 245 лв.
150 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 275 лв.
170 бр. 290 лв.
180 бр. 305 лв.
190 бр. 320 лв.
200 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 95 лв.
20 бр. 110 лв.
30 бр. 125 лв.
40 бр. 140 лв.
50 бр. 160 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 105 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 140 лв.
40 бр. 155 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 165 лв.
70 бр. 170 лв.
80 бр. 185 лв.
90 бр. 200 лв.
100 бр. 215 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 205 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 250 лв.
140 бр. 265 лв.
150 бр. 280 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 250 лв.
120 бр. 265 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 310 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 290 лв.
170 бр. 305 лв.
180 бр. 320 лв.
190 бр. 335 лв.
200 бр. 350 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 370 лв.
200 бр. 385 лв.
 • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
 • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 70 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 105 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 145 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 155 лв.
70 бр. 160 лв.
80 бр. 175 лв.
90 бр. 195 лв.
100 бр. 210 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 255 лв.
140 бр. 270 лв.
150 бр. 285 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 305 лв.
170 бр. 320 лв.
180 бр. 335 лв.
190 бр. 350 лв.
200 бр. 370 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 100 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 135 лв.
40 бр. 150 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 110 лв.
20 бр. 130 лв.
30 бр. 150 лв.
40 бр. 165 лв.
50 бр. 195 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 200 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 200 лв.
70 бр. 205 лв.
80 бр. 220 лв.
90 бр. 240 лв.
100 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 245 лв.
120 бр. 260 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 305 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 270 лв.
120 бр. 285 лв.
130 бр. 305 лв.
140 бр. 320 лв.
150 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 365 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 350 лв.
170 бр. 370 лв.
180 бр. 385 лв.
190 бр. 400 лв.
200 бр. 425 лв.