fbpx

На 15.02.2019г. изтича срока за подаване в ДАНС на плана за въвеждащо и продължаващо обучение за запознаването с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му

пране на пари


ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ по чл. 4 от ЗМИП, съответно на ЗМФТ (в сила от 31.03.2018 г.)

1. Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции;

2. другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и техните представители;

3. финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

4. обменните бюра;

5. застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;

6. лизинговите предприятия;

7. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;

8. инвестиционните посредници;

9. колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране;

10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

11. пенсионноосигурителните дружества с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

12. регистрираните одитори;

13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане;

14. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;

15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:

      а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:

          аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;

          бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;

          вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

          гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;

          дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;

          ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

      б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;

      в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;

      г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

16. лицата, които по занятие предоставят:

      а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

      б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

      в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква „б“ включително:

          аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

          бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

          вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

17. частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители;

18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;

19. търговците на едро;

20. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;

21. организаторите на хазартни игри;

22. органите по приватизацията;

23. лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;

24. министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори;

25. юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;

26. лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;

27. професионалните съюзи и съсловните организации;

28. юридическите лица с нестопанска цел;

29. професионалните спортни клубове;

30. пазарни оператори и/или регулирани пазари;

31. Централния депозитар и другите депозитарни институции, които осъществяват дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляния на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели;

32. политическите партии;

33. органите на Националната агенция за приходите;

34. митническите органи;

35. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (OB, L 122/1 от 3 май 2013 г.).

***

Лицата по чл. 4 от ЗМИП изпълняват задълженията по този закон и в случаите, когато те са обявени в несъстоятелност или в ликвидация.

***

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по чл. 3 от ЗМИП са задължителни и за регистрираните в чужбина клонове на лицата по чл. 4 от ЗМИП, както и за регистрираните в страната клонове на чуждестранни лица, попадащи в кръга на посочените в чл. 4 от ЗМИП.

Съгласно чл 67 от ППЗМИП всяка година до 15 февруари ЗАДЪЛЖЕНИТЕ СУБЕКТИ следва да изпратят до Държавна агенция „Национална сигурност“ план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му.

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

(2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

Съгласно чл. 101 (11) от ЗМИП те са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си.

Чл. 101 (11) Лицата по чл. 4 са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, както и с вътрешните правила по този член, включително провеждане на текущи програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Указания за изготвянето на плана, както и варианти на примерни планове са публикувани на сайта на ДАНС в раздел „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, подраздел „Указания”.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите. 

Примерни планове

(Публикувани в сайта на ДАНС)

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПЕРСОНАЛ:

План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на ………………… за 2019 г.

I. Въвеждащо обучение

(1) Всички служители на …………………… следва да преминат обучение във връзка с новите Вътрешни правила за противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма (подлежащи на изменение в съответствие с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ 27/27.03.2018 г. и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС No 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ 3/8.01.2019 г.) – срок 30.06.2019г.

(2) Всички новоназначени служители след 30.06.2019 г. следва да преминат въвеждащо обучение по Вътрешните правила за противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок до ……. седмици от датата на постъпването си на работа.

(3) След провеждането на обучението служителите преминават тест, чиито въпроси са насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. Тестът се подготвя, провежда и резултатите се проверяват от …………………..

(4) В случай че резултатите от проведения тест на определен/и служител/и са незадоволителни (под 70%), служител от …………….. провежда допълнителна разяснителна обучителна сесия на съответния/те служител/и.

(5) Обученията и тестовете се провеждат от ………………..

(6) Присъствието на обученията се документира писмено. Присъствените листове и материалите от проведения тест се съхраняват от ………………… за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

 

II. Продължаващо обучение

Продължаващото обучение на служителите на ……………….за изискванията на ЗМИП и актовете на прилагането му се провежда веднъж/два пъти годишно/шестмесечно/тримесечно в периода м. ………….. – м. ………. и е задължително за всички служители на ………………

Обучението се провежда в група и е под формата на презентация, последвана от дискусия между присъстващите и обучаващия.

Присъствието на обученията се документира писмено. Присъствените листове и материалите от проведения тест се съхраняват от ………………… за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

ПРИ ЛИПСАНА ПЕРСОНАЛ:

Когато се отнася до ЕТ или физическо лице, или дружество без наети служители, планът следва да бъде: 

План за въвеждащо и продължаващо обучение на ………………… за 2019 г.

  1. Въвеждащо обучение

(1) Запознаване с новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ 27/27.03.2018 г., и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС No 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ 3/8 януари 2019 г.) – срок 30.06.2019г.

(2) Запознаването с нормативната база се документира писмено. Протоколът се съхранява от ………………… за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

  1. Продължаващо обучение

Продължаващото обучение на ………………. за изискванията на ЗМИП и актовете на прилагането му се провежда веднъж/два пъти годишно/шестмесечно/тримесечно в периода м. ………….. – м. ………. и включва запознаване с публикуваните указания, информация на електронната страница на ДАНС във връзка с превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма ИЛИ участие в специализирани обучения/семинари.

 

Плановете следва да се изпратят до:

Държавна агенция „Национална сигурност“

гр. София 1407 бул. „Черни връх“ No 45

факс: (02) 963 21 88 факс: (02) 814 74 41

 fid@dans.bg     dans@dans.bg

Административни наказания:

Чл. 116. (1) Който извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 7, чл. 9, чл. 11, ал. 1 – 3, чл. 12 – 22, чл. 24 – 31, чл. 33 – 60, чл. 65 – 69, чл. 72, ал. 1 – 3 и 5 – 7, чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1 – 5 и 11, чл. 76, ал. 1, чл. 80, чл. 87, ал. 4, чл. 101, ал. 11, чл. 106, ал. 2, 4 и 5, чл. 107, ал. 4, чл. 110, ал. 1 и чл.

111, ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

1.   глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;

2.   имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;

3.   имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11.

(2)    При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:

1.   по ал. 1, т. 1 – глоба от 2000 до 20 000 лв.;

2.   по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;

3.    по ал. 1, т. 3 – имуществена санкция от 10 000 до 200 000 лв.

(3)    За системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1.   по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;

2.    по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;

3.   по ал. 1, т. 3 – имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси

  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 350 лв.
170 бр. 370 лв.
180 бр. 385 лв.
190 бр. 400 лв.
200 бр. 425 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 365 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 270 лв.
120 бр. 285 лв.
130 бр. 305 лв.
140 бр. 320 лв.
150 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 245 лв.
120 бр. 260 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 305 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 200 лв.
70 бр. 205 лв.
80 бр. 220 лв.
90 бр. 240 лв.
100 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 200 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 110 лв.
20 бр. 130 лв.
30 бр. 150 лв.
40 бр. 165 лв.
50 бр. 195 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 100 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 135 лв.
40 бр. 150 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 305 лв.
170 бр. 320 лв.
180 бр. 335 лв.
190 бр. 350 лв.
200 бр. 370 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 255 лв.
140 бр. 270 лв.
150 бр. 285 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 155 лв.
70 бр. 160 лв.
80 бр. 175 лв.
90 бр. 195 лв.
100 бр. 210 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 70 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 105 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 145 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 370 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 290 лв.
170 бр. 305 лв.
180 бр. 320 лв.
190 бр. 335 лв.
200 бр. 350 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 250 лв.
120 бр. 265 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 310 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 250 лв.
140 бр. 265 лв.
150 бр. 280 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 205 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 165 лв.
70 бр. 170 лв.
80 бр. 185 лв.
90 бр. 200 лв.
100 бр. 215 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 105 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 140 лв.
40 бр. 155 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 95 лв.
20 бр. 110 лв.
30 бр. 125 лв.
40 бр. 140 лв.
50 бр. 160 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 275 лв.
170 бр. 290 лв.
180 бр. 305 лв.
190 бр. 320 лв.
200 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 205 лв.
120 бр. 220 лв.
130 бр. 230 лв.
140 бр. 245 лв.
150 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 140 лв.
70 бр. 145 лв.
80 бр. 160 лв.
90 бр. 175 лв.
100 бр. 190 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 65 лв.
20 бр. 80 лв.
30 бр. 95 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 130 лв.
  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката и продажбата на стоките по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на стоките без аналитичност по стоки, с отчетност по групи (не повече от 3 групи) и с твърд процент надценка за всяка група.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 225 лв.
170 бр. 235 лв.
180 бр. 250 лв.
190 бр. 260 лв.
200 бр. 270 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 205 лв.
170 бр. 215 лв.
180 бр. 225 лв.
190 бр. 235 лв.
200 бр. 245 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 175 лв.
120 бр. 185 лв.
130 бр. 200 лв.
140 бр. 210 лв.
150 бр. 220 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 160 лв.
120 бр. 170 лв.
130 бр. 180 лв.
140 бр. 190 лв.
150 бр. 200 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 130 лв.
70 бр. 140 лв.
80 бр. 150 лв.
90 бр. 160 лв.
100 бр. 170 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 120 лв.
70 бр. 125 лв.
80 бр. 135 лв.
90 бр. 145 лв.
100 бр. 155 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 90 лв.
20 бр. 100 лв.
30 бр. 110 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 80 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 100 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 120 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 190 лв.
170 бр. 200 лв.
180 бр. 210 лв.
190 бр. 220 лв.
200 бр. 230 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 140 лв.
120 бр. 150 лв.
130 бр. 160 лв.
140 бр. 170 лв.
150 бр. 180 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 95 лв.
70 бр. 100 лв.
80 бр. 110 лв.
90 бр. 120 лв.
100 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 50 лв.
20 бр. 60 лв.
30 бр. 70 лв.
40 бр. 80 лв.
50 бр. 90 лв.