fbpx

12 май 2019 год. е крайният срок за изготвяне и подаване до ДАНС на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

мерки

Съгласно § 6 на ПЗР от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП имат задължение да изготвят и приведат Вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от същия Закон  и да ги изпратят за утвърждаване до Директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 4 месеца от приемане на Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП) – т.е. до 12.05.2019 г. 

Задължение

Чл. 101. (1) Лицата по чл. 4 приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина. Лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, приемат вътрешни правила в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5.

(

Особенности, условия и ред за изготвяне, приемане и представяне на вътрешните правила

Чл. 101. (3)     Условията и редът за приемане и представяне на вътрешните правила по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.(4)     Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които се прилагат от членовете на тези организации след утвърждаването им по реда на чл. 103.

(5)    Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ изготвя примерни вътрешни правила по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27 – 29, които публикува на интернет страницата си.

(6)    Лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на примерните правила по ал. 5, като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила по ал. 1. Лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5 приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на примерните правила по ал. 5, като ги допълват и с оценката по чл. 98, ал. 4.

(7)    В срока по чл. 103, ал. 2 лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 – 29 са длъжни да изпратят уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за приемането на вътрешни правила по ал. 6.

(8)    Представителите на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 2 са длъжни да спазват и прилагат приетите по реда на чл. 102 и утвърдени по реда на чл. 103 вътрешни правила на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2. Застрахователните агенти изпълняват задълженията си на лица по чл. 4, т. 5, като спазват и прилагат приетите по реда на чл. 102 и утвърдени по реда на чл. 103 вътрешни правила на застрахователя или презастрахователя.

(9)     Доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите от друга държава членка, които извършват дейност директно на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съдържат най-малко изискванията, посочени в ал. 2, или покриват тези изисквания чрез други средства, за което уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, като предоставят пълна информация относно прилаганите политики и процедури.

(10)    След извършване на уведомяването по ал. 9 представителите на доставчиците на платежни услуги по ал. 9, както и на застрахователи и презастрахователи по ал. 9 са длъжни да спазват и прилагат политиките и процедурите за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на доставчика на платежни услуги, когото представляват, съответно на застрахователя или презастрахователя, за когото извършват застрахователно или презастрахователно посредничество.

(11)    Лицата по чл. 4 са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, както и с вътрешните правила по този член, включително провеждане на текущи програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

(12)    Когато лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, не са приели вътрешни правила в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5, директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дава задължителни указания за предприемане на допълнителни действия.

Чл. 102. (1) Лицата по чл. 4 приемат правилата по чл. 101 в 4-месечен срок от регистрацията си. Лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, приемат правилата по чл. 101 до 31 юли на годината, следваща годината, за която годишният им оборот надвишава сумата по чл. 98, ал. 4, или в едномесечен срок от изготвянето на оценката по чл. 98, ал. 5.

(2)      Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата по чл. 4 приемат правилата по чл. 101 в 4-месечен срок от издаване на лицензията или разрешението или от вписването в съответния регистър.

(3)      Правилата по чл. 101 се приемат с писмен акт на лицето по чл. 4. В случаите на лица по чл. 4, които са юридически лица или други правни образувания, правилата се приемат с писмен акт на лицата, които ги управляват и/или представляват.

Чл. 103. (1) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо и ал. 4 се утвърждават от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) В 14-дневен срок от приемането им вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо и ал. 4 се изпращат на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за утвърждаване.

(3)    Когато вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо и ал. 4 не съответстват на този закон или на акт по прилагането му, не са приети от компетентен орган на лицето по чл. 4, не са придружени от документа по чл. 105, ал. 2, настъпили са обстоятелствата по чл. 105, ал. 3 или предвидените във вътрешните правила мерки не са достатъчни за постигане целите на този закон, директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дава на лицето по чл. 4 задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия. Лицата по чл. 4 се уведомяват за публикуване на информацията по ал. 9 при неизпълнение на указанията.

(4)    Лицата по чл. 4 са длъжни в срок до един месец от получаването на указанията да отстранят несъответствията и да представят повторно вътрешните си правила на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за утвърждаване.

(5)    Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо са задължителни за прилагане от лицата по чл. 4 след утвърждаването им от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(6)    Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане от членовете на организациите по чл. 101, ал. 4 след утвърждаването им от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(7)     Лицата по чл. 4 изпращат копие от утвърдените вътрешни правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо на съответния орган за надзор в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за утвърждаването им.

(8)    Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да даде задължителни указания относно вътрешните правила и критерии по чл. 101, ал. 6, 8 и 9 с оглед постигане на целите на този закон. Указанията се изпълняват в срока по ал. 4, за което се уведомява дирекцията. Лицата по чл. 4 се уведомяват за публикуване на информацията по ал. 9 при неизпълнение на указанията.

(9)     Когато лицата по ал. 4 не изпълнят указанията на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, дадени по реда на ал. 3 или 8, в срока по ал. 4, информация за неизпълнението се публикува на официалната интернет страница на Държавна агенция „Национална сигурност“ при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 104. (1) Лицата по чл. 4, които са част от група, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които обхващат цялата група, когато тези политики и процедури съдържат най- малко изискванията, посочени в чл. 101, ал. 2, или покриват тези изисквания чрез други средства.

(2)     В 30-дневен срок от възникването на обстоятелствата по ал. 1 лицата по чл. 4 уведомяват директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, като предоставят пълна информация относно прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(3)     В случай че посочените в ал. 1 политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма не отговарят на изискванията на чл. 101, ал. 2, директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или оправомощено от него лице дава задължителни указания по отношение на тяхното съдържание и прилагането им.

(4)     В 30-дневен срок от възникването на обстоятелствата по ал. 1 лицата по чл. 4 уведомяват съответния орган за надзор, като предоставят пълна информация относно прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Чл. 105. (1) Физическо лице по чл. 4, т. 15, 16 или 18, както и прокурист, управител, член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в лице по чл. 4, т. 15, 16 или 18, не може да е лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, доколкото в закон не е предвидено друго.

(2)     Обстоятелството по ал. 1 за българските граждани се проверява служебно. Лицата, които не са български граждани, представят документ от независим официален източник от съответната държава на гражданство или постоянно пребиваване или друг еквивалентен документ за липса на обстоятелството по ал. 1. При изпращането на вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо за утвърждаване от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18, изпращат документа по изречение второ.

(3)    В срок 14 дни от настъпването на промяна в обстоятелството по ал. 1 лицата по ал. 1 уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Контакти с ДАНС във връзка с Вътрешните правила по ЗМИП

Финансово разузнаване

тел. (02) 814 79 51

        (02) 814 79 52

факс: (02) 814 78 89

fid@dans.bg

vaprosiFID@dans.bg – във връзка с въпроси по ЗМИП

vatreshni_pravilaFID@dans.bg – във връзка с Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Внимание !!!

На 23.04.2019 на заседание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е приет на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се правят изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) именно в частта относно срока на изготвяне на вътрешните правила, изменение в посока на отпадане на задължението за изпращане на вътрешните правила до ДАНС и др.

Вижте повече за измененията в ЗМИП  ТУК

Задължени субекти

Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за:

1.    Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции;

2.    другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и техните представители;

3.    финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

4.    обменните бюра;

5.     застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;

6.    лизинговите предприятия;

7.    пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;

8.    инвестиционните посредници;
9.      колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране;

10.    управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

11.     пенсионноосигурителните дружества с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

12.    регистрираните одитори;

13.    лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане;

14.    нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;

15.    лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:

а)   подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:

аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;

бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;

вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;

дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;

ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

б)   действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;

в)   действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;
г)    предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

16.    лицата, които по занятие предоставят:

а)   адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б)    услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в)    услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква „б“ включително:

аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

17.    частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители;

18.     лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;

19.    търговците на едро;

20.     търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;

21.     организаторите на хазартни игри;

22.     органите по приватизацията;

23.     лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;

24.     министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори;

25.     юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;

26.     лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
27.   професионалните съюзи и съсловните организации;

28.   юридическите лица с нестопанска цел;

29.   професионалните спортни клубове;

30.   пазарни оператори и/или регулирани пазари;

31.   Централния депозитар и другите депозитарни институции, които осъществяват дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляния на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели;

32.   политическите партии;

33.   органите на Националната агенция за приходите;

34.   митническите органи;

35.   изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122/1 от 3 май 2013 г.).

Вътрешните правила по ЗМИП съдържат минимално следното:

Чл. 101. (2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат:

1.    ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;

2.     реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари;

3.     система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в този закон и в актовете по прилагането му;

4.     възможност за извършването на преглед от вътрешен одит, когато лицето по чл. 4 е създало такъв, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея;

5.     възможност за извършването на независим одит, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея, когато това е целесъобразно с оглед на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4;  вътрешната система по чл. 42;

7.     вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;

8.     пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект;

9.     правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние;

10.   условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация;

11.    времевите интервали, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета в изпълнение на чл. 15 и 16, при съобразяване на установеното и документирано по реда на чл. 98 ниво на риска за клиентите и деловите взаимоотношения;

12.    разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 4 и мерки, включващи процедури за оценка на риска по отношение на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 7, ако има такива;

13.    правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 106, както и правилата за обучение на служителите в специализираната служба;

14.   правилата за обучение на останалите служители;

15.    разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4 за изпълнението на задълженията, установени в този закон и в актовете по прилагането му, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители, за целите на този закон;

16.    пропорционална на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители за нарушения на този закон и актовете по прилагането му;

17.   оценката по чл. 98, ал. 4;

18.    други правила, процедури и изисквания съобразно особеностите на дейността на лицето по чл. 4.

  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 350 лв.
170 бр. 370 лв.
180 бр. 385 лв.
190 бр. 400 лв.
200 бр. 425 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 365 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 270 лв.
120 бр. 285 лв.
130 бр. 305 лв.
140 бр. 320 лв.
150 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 245 лв.
120 бр. 260 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 305 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 200 лв.
70 бр. 205 лв.
80 бр. 220 лв.
90 бр. 240 лв.
100 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 200 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 110 лв.
20 бр. 130 лв.
30 бр. 150 лв.
40 бр. 165 лв.
50 бр. 195 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 100 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 135 лв.
40 бр. 150 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 305 лв.
170 бр. 320 лв.
180 бр. 335 лв.
190 бр. 350 лв.
200 бр. 370 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 255 лв.
140 бр. 270 лв.
150 бр. 285 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 155 лв.
70 бр. 160 лв.
80 бр. 175 лв.
90 бр. 195 лв.
100 бр. 210 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 70 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 105 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 145 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 370 лв.
200 бр. 385 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 290 лв.
170 бр. 305 лв.
180 бр. 320 лв.
190 бр. 335 лв.
200 бр. 350 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 250 лв.
120 бр. 265 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 310 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 250 лв.
140 бр. 265 лв.
150 бр. 280 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 205 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 165 лв.
70 бр. 170 лв.
80 бр. 185 лв.
90 бр. 200 лв.
100 бр. 215 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 105 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 140 лв.
40 бр. 155 лв.
50 бр. 175 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 95 лв.
20 бр. 110 лв.
30 бр. 125 лв.
40 бр. 140 лв.
50 бр. 160 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 275 лв.
170 бр. 290 лв.
180 бр. 305 лв.
190 бр. 320 лв.
200 бр. 335 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 205 лв.
120 бр. 220 лв.
130 бр. 230 лв.
140 бр. 245 лв.
150 бр. 260 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 140 лв.
70 бр. 145 лв.
80 бр. 160 лв.
90 бр. 175 лв.
100 бр. 190 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 65 лв.
20 бр. 80 лв.
30 бр. 95 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 130 лв.
  • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката и продажбата на стоките по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
  • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на стоките без аналитичност по стоки, с отчетност по групи (не повече от 3 групи) и с твърд процент надценка за всяка група.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 225 лв.
170 бр. 235 лв.
180 бр. 250 лв.
190 бр. 260 лв.
200 бр. 270 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 205 лв.
170 бр. 215 лв.
180 бр. 225 лв.
190 бр. 235 лв.
200 бр. 245 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 175 лв.
120 бр. 185 лв.
130 бр. 200 лв.
140 бр. 210 лв.
150 бр. 220 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 160 лв.
120 бр. 170 лв.
130 бр. 180 лв.
140 бр. 190 лв.
150 бр. 200 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 130 лв.
70 бр. 140 лв.
80 бр. 150 лв.
90 бр. 160 лв.
100 бр. 170 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 120 лв.
70 бр. 125 лв.
80 бр. 135 лв.
90 бр. 145 лв.
100 бр. 155 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 90 лв.
20 бр. 100 лв.
30 бр. 110 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 80 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 100 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 120 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
160 бр. 190 лв.
170 бр. 200 лв.
180 бр. 210 лв.
190 бр. 220 лв.
200 бр. 230 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
110 бр. 140 лв.
120 бр. 150 лв.
130 бр. 160 лв.
140 бр. 170 лв.
150 бр. 180 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
60 бр. 95 лв.
70 бр. 100 лв.
80 бр. 110 лв.
90 бр. 120 лв.
100 бр. 130 лв.
Брой док-ти Месечна
такса
10 бр. 50 лв.
20 бр. 60 лв.
30 бр. 70 лв.
40 бр. 80 лв.
50 бр. 90 лв.