Примерни вътрешни правила по отношение на дейността на лицата по чл. 4, т.13, 19, 20, 25 и 27-29 по ЗМИП

ЗИМП

1. Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП (.doc)

Настоящите примерни вътрешни правила са насочени към лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП и са съобразени с тяхната дейност. Мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се прилагат от лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП при съобразяване на резултатите от собствените им оценки на риска, изготвени по реда на чл. 98 и 99 от ЗМИП.

В съответствие с изискванията на чл. 101, ал. 6 от ЗМИП, ..........................................................................[1] приема вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП (и § 6 от ПЗР на ЗМИП), които съответстват на настоящите примерни Вътрешни правила по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП, като ги допълва съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приема собствени вътрешни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП.

Приетите правила следва да са пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила („Правилата“) уреждат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, организацията и контрола по тяхното прилагане в дейността на лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси – задължени лица по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2. (1) „Изпиране на пари“, когато е извършено умишлено, е:

1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да се избегнат правните последици от деянието на това лице;

2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението, правата по отношение на или собствеността върху имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;

3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;

4. участието в което и да е от действията по т. 1 - 3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняването или даването на съвети при извършването на такова действие или неговото прикриване.

(2) Изпиране на пари е налице и когато престъплението, от което е придобито имуществото по ал. 1, е извършено в друга държава членка, или в трета държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

Чл. 3. „Финансиране на тероризъм“ е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани изцяло или частично за извършване на тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, кражба с цел набавяне на средства за извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

Чл. 4. (1) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

1. комплексна проверка на клиентите;

2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП;

3. съхраняване на събраните и изготвените за целите ЗМИП документи, данни и информация;

4. оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

6. разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.

(2) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на финансиране на тероризъм са:

1. блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

2. забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

3. уведомяване при съмнение или изпълнение на посочените в т.1 и т.2 мерки.

Чл. 5. Комплексната проверка на клиентите включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;

2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на .......................................................................... да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в ЗМИП случаи;

4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в ЗМИП случаи;

5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколко те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 – 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

Чл. 6. (1) .......................................................................... прилага мерките за комплексна проверка на клиента при:

1. установяване на делови взаимоотношения;

2. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции;

3. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 5 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции.

(2) В случаите, при които поради характера на случайната операция или сделка нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването ѝ, мерките за комплексна проверка на клиента се прилагат не по-късно от момента, в който стойността на операцията или сделката бъде определена, ако тя е равна или надвишава:

1. левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо от начина, по който се извършва плащането, и дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции;

2. левовата равностойност на 5 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции.

(3) Случаите по ал. 2 не изключват задължението за прилагане на мерките за комплексна проверка на клиента при условията на ал. 1, т. 1.

Чл. 7. .......................................................................... е длъжно да прилага мерките за комплексна проверка по чл. 5 при всеки случай на съмнение за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, условията за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, предвидени в ЗМИП или в правилника за прилагането му (ППЗМИП).

Чл. 8. (1) Мерките за комплексна проверка на клиентите по чл. 5, т. 1 и 2 се прилагат преди установяването на делови взаимоотношения, както и винаги когато възникне съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици, или когато бъде получена информация за промяна в тях.

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел І

Идентифициране на физически лица

         Чл. 9. (1) Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.

         (2) При идентифицирането на физически лица се събират данни за:

 1. имената;
 2. датата и мястото на раждане;
 3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
 4. всяко гражданство, което лицето притежава;
 5. държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).

         (3) При встъпване в делови взаимоотношения се събират и данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието му в деловите взаимоотношения чрез:

 1. използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник (например: служебни бележки от работодател или възложител по граждански договори, счетоводни и данъчни документи и др.);
 2. чрез попълване на въпросник (Приложение № 3), или
 3. по друг начин, преценен от ................................................... като подходящ.

         (4) Въз основа на оценката на риска ................................................ може да събира допълнителни данни при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

         (5) Когато в официалния документ за самоличност на физическо лице не се съдържат всички данни по ал. 2, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на клиента, и снемане на копие от тях.

         (6) При липса на друга възможност събирането на данните по ал. 2, т. 3 и 5 може да се извърши и чрез представянето на други официални документи или документи от надежден и независим източник и сваляне на копие от тях.

        

Раздел ІІ

Идентифициране на юридически лица и други правни образувания

         Чл. 10. (1) Идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по ал. 6.

         (2) В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка на ЕС, в която е регистрирано юридическото лице, идентифицирането на юридически лица се осъществява чрез извършване на справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането. Когато всички или част от данните, необходими за идентифицирането на юридическо лице, не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат документирани, събирането им се извършва чрез изискване на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт и/или от други документи, в които се съдържат необходимите за установяване данни по ал. 6 (чл. 54, ал. 4 от ЗМИП).

(3) Действията по извършване на справката по ал. 2 се документират по начин, който позволява да бъдат установени:

 1. датата и часът на извършване на справката;
 2. лицето, извършило справката;
 3. последната дата на актуализация по партидата на юридическото лице в съответния регистър; (ако такива са налични и достъпни в съответния регистър);
 4. данните по ал. 6;
 5. документите, съдържащи данни по ал. 6, когато същите не са видни в справката по ал. 2, но са налични в сканирани документи по партидата на юридическото лице;
 6. други данни и информация, преценени от .............................................. като необходими за целите на идентифицирането.

(4) Действията по извършване на справката по ал. 1 се документират по начин, който не позволява:

 1. промяна на поредността на предприетите действия;
 2. неправомерно унищожаване и/или изтриване на справката;
 3. неправомерен достъп, изменение или разпространение на справката.

         (5) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания .......................................................................... е длъжно да установи структурата на собственост, управление и контрол на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

         (6) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се събират данни за:

 1. наименованието;
 2. правноорганизационната форма;
 3. седалището;
 4. адреса на управление;
 5. адреса за кореспонденция;
 6. актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите взаимоотношения или на случайната операция, или сделка;
 7. срока на съществуване;
 8. контролните органи, органите на управление и представителство;
 9. вида и състава на колективния орган на управление;
 10. основното място на търговска дейност.

         (7) Когато в документите по ал. 1 и 2 не се съдържат данните по ал. 6, събирането им се извършва чрез представяне на други официални документи.

         (8) Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, клиентите, встъпващи в делови взаимоотношения или извършващи сделки или операции със или чрез .......................................................................... във връзка с тази дейност, представят заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

         (9) По отношение на законните представители и действителните собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се прилагат правилата за идентификация на физическо лице по Раздел I от тази глава.

(10) За целите на този раздел законните представители или пълномощниците на клиентите – юридически лица и други правни образувания попълват, подписват и подават пред .......................................................................... или пред определени от него служители въпросника по Приложение № 3.

Раздел ІII

Идентифициране на действителните собственици на клиентите – юридически лица или други правни образувания

         Чл. 11. (1) .......................................................................... е длъжно да идентифицира физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание. Идентифицирането се извършва чрез събирането на следните справки и документи:

 1. справка от съответния регистър на действителните собственици, както и документите по ал. 2, касаещи юридически лица или други правни образувания с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала;
 2. документите и справките за идентификация по Глава втора, Раздели I и II, както и други документи, от които да са видни действителния собственик, характера и вида на собствеността или контрола, както и от които да липсва съмнение, че лицето, за което е получена информация по т. 1 е актуалният действителен собственик.
 3. декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице (Приложение № 2) – когато събраната чрез способите по т. 1 и 2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, както и когато прилагането на способите по т. 1 и 2 е довело до противоречива информация.

(2) Когато за идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по ал. 1, т. 1 и 2 ............................................................ събира и декларация по ал. 1, т. 3, същата следва да съдържа реквизитите съгласно Приложение № 2.

(3) Декларацията по ал. 1, т. 3 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички относими към конкретното юридическо лице или друго правно образувание реквизити по Приложение № 2 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието ѝ.

(4) Декларацията по ал. 1, т. 3 се подава пред .................................................... или пред определен от него служител, включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, при спазване на изискванията на Глава втора, Раздел VII от ППЗМИП и при спазване изискванията на чл. 15 от ЗМИП.

         (5) От клиентите – юридически лица или други правни образувания с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала, се изисква удостоверение, договор или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който да е видно кои са действителните собственици на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

         (6) За всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се събират данните необходими за идентифициране на физическо лице и се събира копие от официалния документ за самоличност.

         Чл. 12. .......................................................................... предприема действия по проверка на идентификационните данни на действителните собственици по реда на чл. 14, в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или от извършването на сделки или операции с такъв вид клиент.

        

Раздел ІV

Идентификация при сделки,

извършени от името и/ или за сметка на трето лице

Чл. 13. (1) .......................................................................... е длъжно да установи дали клиентът действа от свое име и за своя сметка, или от името и/или за сметка на трето лице. Когато операцията или сделката се извършва чрез представител, .......................................................................... винаги изисква доказателства за представителната власт и идентифицира представителя и представлявания.

         (2) Когато операцията или сделката се извършва от името и/или за сметка на трето лице без упълномощаване, .......................................................................... извършва идентифициране и проверка на идентификацията на третото лице, от името и/или за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката.

         (3) При съмнение, че лицето, което извършва операция или сделка, не действа от свое име и за своя сметка, ..........................................................................:

 1. извършва уведомяване до дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС преди извършването на операцията или сделката по реда на чл. 76 и 77 от ЗМИП, като забавя нейното осъществяване в рамките на нормативно допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност (ТЗ, ЗЗД, ЗДДС, ЗКПО, ЗСч, приложими подзаконови нормативни актове и др.); и
 2. предприема подходящи мерки за събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката.

Раздел V

Проверка на събраните идентификационни данни

         Чл. 14. Проверката на събраните идентификационни данни се извършва чрез използването на един или повече от следните способи:

 1. изискване на допълнителни документи;
 2. извършване на справки в електронни страници и бази от данни на местни и чуждестранни компетентни държавни и други органи, предоставени за публично ползване за целите на проверката на валидността на документи за самоличност и на други лични документи или на проверката на други данни, събрани при идентификацията, като например електронната страница на МВР в раздел „Справка за валидност на български лични документи“ или еквивалентни електронни страници и бази от данни на чуждестранни компетентни държавни и други органи:

- https://www.mvr.bg/;

- https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/check-document-numbers/check-document-numbers.pdf;

- https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/prado-start-page.html;

 1. извършване на справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, фирмени, дружествени и други регистри (например, търговски и дружествени регистри на страните членки на ЕС – https://e-justice.europa.eu/content_business_registers-104-bg.do, или други регистри според случая, когато има осигурен свободен достъп до тях);
 2. установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента в кредитна институция (банка) от Република България, от друга държава членка на Европейския съюз или от банка от трета държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на ЗМИП, като се отчита нивото на риск на тези държави и прилагането на мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 3. повторно изискване на представените при извършване на идентификацията документи и проверка за наличие на промяна в идентификационните данни – при проверка на идентификацията в хода на вече установени делови взаимоотношения, когато идентификацията е била извършена при встъпването в такива отношения;
 4. друг способ, който дава основание на .......................................................................... да приеме идентифицирането на клиента за надеждно извършено.

         Чл. 15. (1) При всички случаи .......................................................................... прилага в дейността си принципа, че идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията им се извършват чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник.

         (2) Предприетите действия по проверка на идентификационни данни на клиент се документират, като в документите за извършената проверка на идентификацията задължително се съдържа и информация относно датата и часа на извършване на предприетите действия, както и имената и длъжността на лицето, което ги е извършило.

Раздел VI

Вътрешна система за контрол при  установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента

Чл. 16. (1) Когато идентифицирането се извършва без присъствието на подлежащото на идентификация физическо лице, идентифицирането се извършва чрез представяне на копие на официален документ за самоличност, без да е необходимо представянето на оригинала на документа. В тези случаи проверката на идентификацията се извършва чрез използване на поне два от следните способи:

 1. изискване на допълнителни документи;
 2. извършване на справки в електронни страници и бази от данни на местни и чуждестранни компетентни държавни и други органи, предоставени за публично ползване за целите на проверката на валидността на документи за самоличност и на други лични документи или на проверката на други данни, събрани при идентификацията, като например електронната страница на МВР в раздел „Справка за валидност на български лични документи“ или еквивалентни електронни страници и бази от данни на чуждестранни компетентни държавни и други органи:
 3. извършване на справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, фирмени, дружествени и други регистри (например, търговски и дружествени регистри на страните членки на ЕС – https://e-justice.europa.eu/content_business_registers-104-bg.do, или други регистри според случая, когато има осигурен свободен достъп до тях);
 4. установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента в кредитна институция (банка) от Република България, от друга държава членка на Европейския съюз или от банка от трета държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на ЗМИП, като се отчита нивото на риск на тези държави и прилагането на мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 5. повторно изискване на представените при извършване на идентификацията документи и проверка за наличие на промяна в идентификационните данни – при проверка на идентификацията в хода на вече установени делови взаимоотношения, когато идентификацията е била извършена при встъпването в такива отношения;
 6. използване на традиционни методи за комуникация, като изпращането на писмо на адреса по документ за самоличност, провеждане на телефонен разговор, размяна на електронни съобщения по електронна поща, посочена от клиента, и други;
 7. провеждане на разговор с клиента чрез видео конференция от .......................................................................... или съответно от обучен за целта негов служител, при спазване на изискванията на чл. 42, ал. 5 от ППЗМИП;
 8. установяване на IP адреса на клиента и изследването му чрез www.whois.com, https://who.is/, https://whois.net/, www.ultratools.com и др. 
 9. друг способ, който дава основание на .......................................................................... да приеме идентифицирането на клиента за надеждно извършено.

(2) Способите по ал. 1 се използват за целите на установяване на местоположението на подлежащото на идентифициране лице и за изясняване на причините клиент от друга държава или юрисдикция да използва услугите на ...........................................................................

(3) Във всички случаи на извършване на идентификация по реда на настоящата вътрешна система се прилагат задължително поне две от следните изисквания:

1. приемане само на официални документи за самоличност, съдържащи защитни елементи;

2. приемане само на официални документи за самоличност, съдържащи биометрични данни;

3. използване на квалифициран електронен подпис или използване на документи с нотариална заверка на подписа (например пълномощно).

Чл. 17. (1) Договор, декларация или друг документ е и официален електронен документ, когато е използван квалифициран електронен подпис (КЕП), за който е издадено удостоверение за квалифициран електронен подпис от регистриран доставчик на удостоверителни услуги, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

(2) Официални електронни документи са и входящите електронни документи, които са признати за такива по силата на влязъл в сила международен акт, по който Република България е страна или са подписани с електронен подпис, удостоверението на който е признато за равностойно на удостоверение, издадено от български доставчик.

(3) Удостоверения, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави съгласно националното законодателство на тези държави се признават за равностойни на удостоверения, издадени от български доставчик на удостоверителни услуги, ако са изпълнени изискванията за това, предвидени в ЗЕДЕУУ и приложимите Регламенти на ЕК.

Чл. 18. Право да извършват електронни изявления от името на .........................................................................., да ги подписват като официални електронни документи, както и да получават такива са управителните органи на .......................................................................... и определените от тях служители.

Чл. 19. .......................................................................... приема входящи електронни документи, изпратени чрез електронна поща.

Чл. 20. .......................................................................... приема предоставянето на преносими електронни носители със записани електронни документи, изпратени на пощенския адрес на ...........................................................................

Чл. 21. Договорът с клиента може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно чл. 13 от ЗЕДЕУУ. Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Правната сила на КЕП е приравнена на саморъчен подпис на лицето.

Чл. 22. (1) Преди установяване на делови взаимоотношения чрез квалифициран електронен подпис, клиентът изпраща копие от официален документ за самоличност, подписано с КЕП, а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и копие от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити.

(2) С документите по ал. 1 клиентът изпраща подписани с КЕП и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата.

(3) .......................................................................... може да поиска допълнителни документи, декларации и действия от клиента в изпълнение на ЗМИП и на актовете по прилагането му, с цел установяване самоличността на титуляря.

Чл. 23. (1) Преди установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка без присъствието на клиента, извън хипотезата на  чл. 22,  клиентът изпраща:

1. копие от официален документ за самоличност (двустранно сканирано копие), а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и копие от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити;

2. копие от документ издаден от кредитна институция от Република България или получила лиценз в държава-членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или документ, удостоверяващ начисляване или плащане на комунална услуга, или нотариално заверен документ (например пълномощно).

(2) С документите по ал. 1 клиентът изпраща и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата.

(3) От документите по ал. 1, т. 2 трябва да е виден титулярят на сметката, съответно на партидата, а сканираното копие на банков документ или фактура за комунална услуга трябва да са издадени през последните 3 месеца.

(4) Банков документ е издадено от банка извлечение или удостоверение за сметка. Документът трябва да съдържа или имената на титуляря и неговия адрес, или имената на титуляря и неговото ЕГН или друг официален идентификационен номер.

(5) Фактура за комунална услуга е фактура за електроенергия, топлоенергия, вода, или газ. Документът трябва да удостовери адреса на титуляря, следователно той трябва да съвпада с адреса на титуляря по документа за самоличност или друг официален адрес на клиента.

Чл. 24. (1) Установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка с клиента може да бъде направено неприсъствено чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, при условие, че част от подписаните от клиента документи (например пълномощно) са с нотариална заверка на подписа му.

(2) В случаите по ал. 1 клиентът изпраща на ...................................................... и заверено копие от документа си за самоличност, а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и заверени копия от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити.

(3) С документите по ал. 2 клиентът изпраща и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата. При съобразяване нивото на риска в конкретния случай, .......................................................................... може да изиска от клиента да представи с нотариална заверка на подписа и част от декларациите и документите по предходното изречение.

Чл. 25. (1) Установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка с клиента може да бъде направено неприсъствено чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, при условие че клиентът е титуляр на банкова сметка, открита в кредитна институция, отговаряща на изискванията, посочени по-горе.

(2) В случаите по ал. 1 клиентът изпраща на ...................................................... заверено копие от документа си за самоличност, а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и заверени копия от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити.

(3) С документите по ал. 2 клиентът изпраща и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата.

Чл. 26. .......................................................................... може да поиска допълнителни документи, декларации и действия от страна на клиента в изпълнение на ЗМИП и на актовете по прилагането му, с цел установяване самоличността на титуляря.

Чл. 27. Документите, събрани при изпълнението на настоящия раздел си съхраняват по общият ред, предвиден в ЗМИП и във ВПКПИПФТ на ...........................................................................

Раздел VII

Клиентски досиета

         Чл. 28. (1) .......................................................................... поддържа клиентски досиета, свързани с прилагането на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ по отношение на всеки клиент, с който .......................................................................... има установени делови взаимоотношения или е извършена случайна операция или сделка, налагаща прилагането на мерки по ЗМИП.

         (2) Информацията, която се съхранява в клиентско досие по настоящите Правила се отнася само до информацията, която се събира, изготвя, анализира и съхранява съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила. Информацията, която се събира и съдържа в клиентското досие се отбелязва в чек-листа по Приложение № 5.

         (3) Клиентското досие може да се поддържа и в електронен вид при спазване на правилата от вътрешната система за контрол при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента  по предходния раздел.

         (4) .......................................................................... периодично преглежда и поддържа актуални клиентските досиета.

         Чл. 29. (1) Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:

 1. за клиенти с рисков профил „нисък риск“ и „среден риск“ – 24 месеца;
 2. за клиенти с рисков профил „висок риск“ – 12 месеца;

(2) По решение на .........................................................................., в хипотезите на „висок риск” срокът за преглед може да бъде съкратен.

         (3) При необходимост актуалността на информацията се проверява и се извършват допълнителни действия по идентифициране и проверка на идентификацията в съответствие с изискванията на ЗМИП и ППЗМИП, когато:

         1. е извършена операция или е сключена сделка на стойност, различна от обичайната за клиента;

         2. има значителна промяна в начина, по който се извършват определени операции;

         3. на .......................................................................... е станало известно, че информацията, с която разполага за съществуващ клиент, е недостатъчна за целите на прилагането на мерките за комплексна проверка;

         4. на .......................................................................... е станало известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата, установени чрез прилагане на мерките за комплексна проверка, по отношение на клиента.

(4) Съхранението на клиентското досие и достъпът до информацията в него се осъществява съобразно изискванията на тези Правила и в съответствие с разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Раздел VІІI

Съхраняване на информация

         Чл. 30. (1) Всички събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ документи се съхраняват от .......................................................................... в сроковете, по реда и при условията на Глава трета, Раздел I от ЗМИП.

         (2) .......................................................................... съхранява за срок 5 години всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП и ППЗМИП документи, данни и информация, при следните условия:

 1. В случаите на установяване на делови взаимоотношения с клиенти срокът започва да тече от датата на прекратяването на отношенията.
 2. В случаите на извършване на случайни операции или сделки по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 срокът започва да тече от датата на тяхното извършване.
 3. В случаите на разкриване на информация по реда на Глава пета срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на разкриването на информацията.
 4.  За документите, изготвени в изпълнение на изискванията на Глава трета, Раздел I (изготвяне на собствена оценка на риска от ................................................), срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на изготвянето им.

(3) Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма с всички прилежащи към тях документи и техните изменения, допълнения и актуализации се съхраняват през цялото време на упражняване на дейността на .......................................................................... и за срок една година от преустановяването ѝ.

         Чл. 31. (1) Всички събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ документи, данни и информация, включително свързани с установяване или поддържане на делови взаимоотношения, се съхраняват така, че да бъдат на разположение на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите. Същите се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС при поискване в оригинал, служебно заверен препис, извлечение или справка, в определения от директора на дирекцията срок и формат.

         (2) Всички събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ документи, данни и информация се съхраняват от ..................................................................... така, че то да изпълнява безпрепятствено дейността си и задълженията си по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

         Чл. 32. Информацията, документите и данните за отделните сделки, операции и клиенти се съхраняват по начин, който позволява тяхното своевременно възстановяване, в случай, че същите следва да се предоставят за използване като доказателство в съдебни и досъдебни производства.

         Чл. 33. (1) Вътрешен достъп до определени документи, данни и информация, събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ имат служителите на ....................................................................., чиито служебни задължения са свързани с прилагането на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

(2) Пълен достъп до документи, данни и информация по ал. 1 имат .........................................................................., съответно управителните органи на .......................................................................... и определени от тях лица.

Раздел IX

Вътрешна система за установяване и идентифициране на видни политически личности и свързани с тях лица

         Чл. 34. (1) .......................................................................... прилага вътрешна система, която му позволява да установи дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 от ЗМИП (видна политическа личност или лице, свързано с видна политическа личност).

         (2) Вътрешната система на .......................................................................... се основава на писмена декларация (Приложение № 1) изискана от клиента, с цел установяване дали лицето попада в някоя от категориите видна политическа личност или в някоя от категориите на лицата, които са свързани с видна политическа личност – чл. 36 от ЗМИП.

         (3) В случаите по чл. 25, ал. 1 от ППЗМИП, освен изискването на декларацията по ал. 2 се извършва и проверка във вътрешни или външни бази данни.

         (4) Всички проверки по ал. 3 се документират чрез отбелязване в чек-листа по Приложение № 5.

         (5) .........................................................................., съответно неговите служители, които осъществяват контакт с клиента и отговарят за подписването на договора с него изискват попълването на декларацията по ал. 2 и в случаите по чл. 25, ал. 1 от ППЗМИП извършват проверката по ал. 3 и документирането по ал. 4.

         (6) Декларацията по ал. 2 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити съобразно Приложение № 1 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието ѝ. Декларацията се подава пред .......................................................................... или пред определен от него служител. Подаване на декларацията се приема за възможно и чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, при спазване на изискванията на Глава втора, Раздел VII от ППЗМИП.

         Чл. 35. (1) За встъпване в делови взаимоотношения или извършване на случайна сделка по чл. 6, ал. 1, т. 2 или 3 с клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, за който е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, се изисква одобрение от ...................................................., съответно от неговите управителни органи.

         (2) В случаите, при които след установяване на делови взаимоотношения се установи, че клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 от ЗМИП, продължаването на деловите взаимоотношения може да стане само след одобрение от ................................................................, съответно от неговите управителни органи.

         (3) По решение на .................................................. одобрението по ал. 1 може:

         1. да бъде обективирано в отделен документ, който се съхранява в клиентското досие (Приложение № 8), или

         2. да се счита за дадено с полагане на подписа на .......................................................................... върху договора.

         (4) При разминаване в данните, посочени за лицето в попълнената декларация по чл. 34 ал. 2 и тези, получени при извършената проверка по чл. 34, ал. 3, се извършва допълнително проучване чрез прилагане на мерки за разширена комплексна проверка и въз основа на изложените и проверени факти се взема решение за одобрението по ал. 1.

         Чл. 36. (1) ..................................................... осъществява текущо и разширено наблюдение върху деловите си взаимоотношения с лица по чл. 36 от ЗМИП.

         Чл. 37. (1).............................................. извършва периодично преглед на сделките и операциите, извършвани в рамките на деловото взаимоотношение с клиент, за когото или за действителния собственик на когото е установено, че е видна политическа личност или лице, свързано с такава личност (лице по чл. 36 от ЗМИП) с оглед на преценка относно наличието на съществена промяна във вида, стойността, обема, честотата, размера и начина на извършване на сделките и операциите, която би могла да окаже влияние върху нивото на установения риск.

         Чл. 38. По отношение на периодичността на извършване на действията по чл. 37 се прилага чл. 29.

         Чл. 39. В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП,.................................................. е длъжно за период не по-малък от една година да отчита риска, свързан с това лице, и да прилага мерките по настоящия раздел. Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.

        

Раздел X

Изясняване произхода на средствата

         Чл. 40. (1) .......................................................................... изяснява произхода на средствата на своите клиенти в следните случаи:

 1. при встъпване в делови взаимоотношения с клиент;
 2. в хода на деловите взаимоотношения с клиента (през цялото времетраене на тези взаимоотношения);
 3. при встъпване в делови взаимоотношения, в хода на деловите взаимоотношения, и при извършване на случайни операции или сделки по чл. 6, ал. 1, т. 2 или 3 с клиент, за който, или за действителния собственик на когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП (видна политическа личност или лице, свързано с такава личност);
 4. при встъпване в делови взаимоотношения, в хода на деловите взаимоотношения, и при извършване на случайни операции или сделки по чл. 6, ал. 1, т. 2 или 3 с лица от високорискови трети държави.

         (2) В случаите по ал. 1 произходът на средствата се изяснява чрез прилагане на поне два от следните способи:

 1. събиране на информация от клиента за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани в рамките на тези взаимоотношения, чрез попълване на Въпросника за събиране на информация и оценка на клиента по Приложение № 3;
 2. събиране на друга информация от официални независими източници (данни от публично достъпни регистри и бази от данни и други) – ГФО, баланси, ОПР, данни за трудова дейност и др., събирани от Търговски регистър, НАП, НОИ и др. (когато е налице право и основание за достъп) или предоставени от клиента;
 3. използване на информация, събирана във връзка с изпълнението на изискванията на ЗМИП или други закони и подзаконови нормативни актове (ЗСч, ДОПК, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, относими наредби и др.), включително Валутния закон, която да показва ясен произход на средствата, вкл. всички осчетоводявани документи на клиента;
 4. проследяване на паричните потоци в рамките на установените делови взаимоотношения с клиента, при което да е виден ясен произход на средствата, когато е приложимо – цялата налична и осчетоводявана информация за движенията по банковите сметки на клиентите.

         (3) При невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на всички способи по ал. 2 (например при еднократни отношения), както и в случаите, при които прилагането на поне два от способите по ал. 2 е довело до противоречива информация, изясняването на произхода на средствата се извършва от............................................... чрез събиране на писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник (Приложение № 4).

         (4) Декларацията за изясняване на произхода на средствата по ал. 3 следва да съдържа реквизитите съгласно Приложение № 4 към настоящите правила и да съответства на установения образец в ППЗМИП.

         (5) Декларацията по ал. 3 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити на установения образец в ППЗМИП и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава и относно съдържанието ѝ.

         (6) Декларацията по ал. 3 се подава пред.................................................., съответно пред определен от него служител, преди извършването на операцията или сделката.

         (7)........................................................ няма право да приема за изяснен произхода на средствата, ако декларацията по ал. 3 не е попълнена, подписана и подадена по реда и при условията на ал. 4 – 6.

         Чл. 41. Информацията по настоящия раздел се документира и се съхранява по реда на Глава втора, Раздел VII от настоящите Правила.

Раздел XI

Изясняване на източника на имуществено състояние

         Чл. 42. (1).............................................. е длъжно да предприеме подходящи действия за изясняване на източника на имуществено състояние:

 1. на клиент или действителен собственик на клиент, за когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП (видна политическа личност или лице, свързано с такава личност);
 2. на клиентите и техните действителни собственици от високорискови трети държави;
 3. когато.................................................. е преценило като подходящо използването на тази мярка в случаите на прилагане на мерки за разширена комплексна проверка по реда на Раздел XI.

         (2) Изясняването на източника на имуществено състояние в хипотезите по ал. 1 се извършва:

 1. при наличието на механизъм за публичност на имуществото на клиента по ал. 1 – чрез периодичен преглед и сравнение между информацията за декларираното имущество на клиента – физическо лице, или действителния собственик на клиента – юридическо лице или друго правно образувание, и информацията, установена в резултат на прилагането на мерките за комплексна проверка [например, сравнение между информацията, посочена от лицето в годишната му декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ (публикувана в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности – https://register.caciaf.bg/) и информацията, събрана от.................................................... по реда на Глава втора, Раздел IX от настоящите Правила;
 2. при невъзможност за прилагане на действията по т. 1, или при установяване на несъответствие или недостатъци в информацията при извършване на действията по т. 1, .......................................................................... изисква писмена декларация за имущественото състояние на клиента (Приложение № 9).

         (3) Действията по ал. 2 се документират и се актуализират в сроковете по чл. 29 или на по-кратки периоди, ако .......................................................................... прецени, че е необходимо, или при дадени такива указания от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.

         (4) Актуализацията по ал. 3 се извършва на по-кратки периоди, когато:

 1. клиентът или действителният собственик на клиента, за когото е установено, че е видна политическа личност или лице, свързано с такава личност, е от държава, за която е налична информация за установено високо ниво на корупция или за установени съществени пропуски в механизмите за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 2. клиентът или действителният собственик на клиента, за когото е установено, че е видна политическа личност или лице, свързано с такава личност, е свързан със сектор, по отношение на който в извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, в националната оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП, в собствената оценка на риска на......................................... или в секторната оценка на риска, ако е приложимо, е установен по-висок риск от корупция или изпиране на пари.

         (5) Информацията по настоящия раздел се документира и се съхранява по реда на Глава дванадесета, Раздел II от настоящите Правила.

Раздел XII

Разширена комплексна проверка

Чл. 43. (1) ............................................... прилага мерки за разширена комплексна проверка в следните случаи: 

 1. по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, за които е установено по реда на Раздел VIII, че са лица по чл. 36 от ЗМИП (видни политически личности или лица, свързани с видни политически личности) и в хода на такива взаимоотношения, както и при извършване на случайна операция или сделка по чл. 6, ал. 1, т. 2 или 3 с такива лица;
 2. при встъпване в делови взаимоотношения и в хода на такива взаимоотношения, както и при извършване на случайна операция или сделка по чл. 6, ал. 1, т. 2 или 3 с физически лица, юридически лица и други правни образувания, установени във високорискови трети държави (Приложение № 10);
 3. при продукти, операции и сделки, които биха могли да доведат до анонимност и по отношение на които не са предвидени допълнителни мерки по ЗМИП или по настоящите Правила;
 4. при нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, когато същите са оценени от............................................. като високорискови;
 5. във връзка с нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, когато същите са оценени от.............................................. като високорискови;
 6. при сложни или необичайно големи сделки или операции, както и операции и сделки без явна икономическа или законна цел или такива, които се извършват по необичайни схеми;
 7. във всички други случаи, при които по реда на ЗМИП и настоящите Правила е установен по-висок риск от изпиране на пари.

Чл. 44. По отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от високорискови трети държави (Приложение № 10)............................................... прилага мерките, предвидени в чл. 46 и чл. 46а от ЗМИП.

         Чл. 45. Мерките за разширена комплексна проверка могат да включват:

 1. изискване и/или събиране на по-голям обем от данни, документи и информация;
 2. изискване на данни, документи и информация от различни източници с цел съпоставяне, събиране и/или проверка на вече събрани данни, документи и информация;
 3. извършване на справки в публично достъпни източници на информация (например медийни източници на информация, външни бази данни, официални електронни страници на държавни и местни органи от Република България, на чуждестранни държавни и местни органи, на международни органи и др.);
 4. съобразяване честотата на извършване на действията по т. 1 – 3 с установеното ниво на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
 5. изясняване на източниците на имущественото състояние на клиента по реда на Раздел X;
 6. изискване на референции от контрагенти на клиента;
 7. залагане на изискване за нотариална заверка на представяните от клиента декларации и/или копия на документи;
 8. предприемане на други подходящи действия по преценка на ...................................

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА КЛИЕНТИТЕ

Раздел I

Вътрешна система за изготвяне на собствена оценка на риска

        

         Чл. 46. (1) За да установи, разбере и оцени рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма,...................................................... извършва собствена оценка на риска. Методиката за оценка на риска се избира от................................................. и в нея се посочват видовете фактори и категории рискове, които се оценяват.

         (2) При извършване на оценката по ал. 1 ................................................ отчита относимите рискови фактори, посочени в ППЗМИП.

         (3) Във всички случаи, когато се изготвя собствена оценка на риска се съобразяват вида на извършваната от......................................... дейност и нейния обем.

         Чл. 47. (1) Собствената оценка на риска включва най-малко категориите на „висок“, „среден“ и „нисък“ риск. 

         (2) Оценката на риска се актуализира най-малко на всеки 2 (две) години. Оценката се актуализира и в следните случаи:

 1. при настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори;
 2. при установени от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС в рамките на контролната ѝ дейност нарушения на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, които се отразяват негативно на извършената от.............................................. оценка на риска;
 3. при актуализиране на националната оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП или на наднационалната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, изготвяна от Европейската комисия на ниво Европейски съюз, водещо до съществена промяна в резултатите от тях, засягаща идентифицираните и оценени рискове в собствената оценка на риска на ............................................;
 4. настъпване на други събития или възникването на други фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността на ........................................

         Чл. 48. При изготвянето и актуализирането на оценката на риска .................................................. задължително съобразява и отразява резултатите от:

 1. националната оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП;
 2. наднационалната оценка на риска, изготвяна от Европейската комисия на ниво Европейски съюз;
 3. препоръките на Европейската комисия и
 4. оценката на риска на секторно равнище по чл. 100 от ЗМИП, ако такава е налична и същата е предоставена на ............................................. от професионалната организация или сдружение, които са я изготвили, и в която ................................................... членува.

         Чл. 49. (1) Когато ................................................... е физическо лице, то лично изготвя и приема оценката на риска по чл. 46.

         (2) Когато ............................................ е юридическо лице, оценката на риска по чл. 46 се изготвя и приема от управителните органи на .........................................

         Чл. 50. (1) Собствената оценка на риска се документира и се съхранява по реда на настоящите Правила, съобразно изискванията на ЗМИП и ППЗМИП.

         (2) Оценката на риска е достъпна за дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

         Чл. 51. (1) ........................................... отчита резултатите от собствената оценка на риска по настоящата Глава във вътрешните си правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

         (2) Отчитането по ал. 1 се извършва чрез въвеждането на подходящи критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, на подходящи мерки за комплексна проверка, както и за вътрешна организация, контрол и обучение на служителите по спазването на изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Раздел II

Вътрешна система за определяне на рисковия профил на клиентите

        

         Чл. 52. (1) За да може да прецени вида, степента и обема на прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента съгласно Глава втора от ЗМИП, ................................................ определя рисковия профил на клиента, като идентифицира и оценява рисковете, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение с клиента или от извършването на случайна операция или сделка с него.

         (2) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 .................................................... отчита най-малко категориите рискови фактори, посочени в ППЗМИП.

         (3) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 ..................................................:

 1. взема предвид информация, която се съдържа във:

         а) извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво Европейски съюз;

         б) националната оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП и собствената оценка на риска на ................................................... по предходния раздел;

         в) секторни оценки на риска по чл. 100 от ЗМИП, изготвени от професионални организации или сдружения на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП (ако такива са изготвени и предоставени на .......................................................);

         г) информацията, събрана в хода на комплексната проверка на клиента;

 1. може да взема предвид и информация, която се съдържа във:

         а) насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

         б) насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

         в) друга достъпна информация, при задължително отчитане надеждността на източника ѝ.

         (4) .................................... прилага ал. 2 и 3, като взема предвид най-малко:

 1. предназначението на установяваното делово взаимоотношение и извършваната сделка или операция;
 2. размера на предстоящата сделка или операция;
 3. регулярността или продължителността на установяваното делово взаимоотношение.

         (5) Посочените в ал. 4 фактори се отчитат, като информацията от клиента може да се събира с въпросник, който е Приложение № 3 към настоящите Правила.

         Чл. 53. (1) Таблицата (матрицата) за определянето на рисковия профил на клиента и на деловото взаимоотношение с него се изготвя и приема от ................................. по реда на чл. 49, като се съобразява с изискванията на този раздел и с относимите за дейността на ..................................... рискови фактори по чл. 16 – 21 от ППЗМИП.

         (2) Матрицата по ал. 1 се попълва въз основа на събраната от клиента информация, както и на извършените проверки и/или използвани вътрешни и външни бази данни.

         (3) След попълване на матрицата по ал. 1 се изгражда рисков профил на клиента (и на деловото взаимоотношение с него), като му се придава съответното ниво на риск. По отношение на клиенти, които са категоризирани като високорискови се прилагат мерки за разширена комплексна проверка.

         Чл. 54. Определянето на рисковия профил, включително отчетените рискови фактори и определената им относителна тежест, се документира и съхранява по реда на Глава втора, Раздел VII от тези Правила и съобразно изискванията на ЗМИП.

         Чл. 55. (1) Оценката на риска на клиента и на деловото взаимоотношение с него се актуализира периодично, като периодите за актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:

 1. за клиенти и делови отношения с рисков профил „нисък риск“ и „среден риск“  – 24 месеца;
 2. за клиенти и делови отношения с рисков профил „висок риск“ – 12 месеца.

         (2) Сроковете по ал. 1 се прилагат от .......................................... и при извършване на преглед на клиентските досиета (при счетоводното приключване на финансовата година), като се отчита установеното и документирано ниво на риск. Сроковете по предходната алинея може да се променят с решение на ................................................. или на определен от него служител.

         (3) Сроковете, посочени в ал. 1 се прилагат от ............................................ и при извършване на текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, през времетраенето на тези взаимоотношения.

         (4) Независимо от периодите за актуализация по ал. 1, .............................................. предприема незабавно действия за актуализиране на рисковия профил на клиента, когато при прилагане на мерките за комплексна проверка, за изясняване произхода на средствата и текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, през времетраенето на тези взаимоотношения, се установи несъответствие между информацията за клиента, сделките и операциите със:

         - характера и целта на установеното делово взаимоотношение и

         - установения по отношение на деловото взаимоотношение с клиента риск.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗМИП

Раздел I

Правила за обучение на служителите

         Чл. 56. (1) ............................................ е длъжно да запознае с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и настоящите Правила всички свои служители, които имат отношение към прилагането на посочените нормативни и вътрешно-нормативни документи. Когато е едноличен търговец или физическо лице, ................................................... се обучава самостоятелно по реда на този раздел.

         (2) ...................................................... или определен от него служител на годишна база подготвя, утвърждава и изпълнява план за обучение на служителите по прилагането на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ по Приложение № 11.

         (4) ............................................... или определен от него служител провежда предвидените в плановете по ал. 2 въвеждащи и продължаващи обучения по прилагането на изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и настоящите Правила.

Чл. 57. (1) На служителите на ............................................., които имат отношение към прилагането на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и настоящите Правила се провеждат следните видове обучение за прилагането на посочените нормативни и вътрешно-нормативни документи:

 1. Въвеждащо обучение – провежда се на всеки новопостъпил служител при ............................................. до 30 дни от деня на постъпване на работа;
 2. Продължаващо обучение – провежда се най-малко веднъж годишно.

(4) За проведените обучения се съставя отчет по Приложение № 12.

Раздел II

Разпределение на отговорността за изпълнението на задълженията по ЗМИП

         Чл. 58. Когато е едноличен търговец или физическо лице, .......................................... изпълнява лично всички свои задължения, възникващи по силата на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила, включително всички задължения по настоящия раздел.

         Чл. 59. (1) Когато ........................................... е юридическо лице, служителите на .................................................... извършват идентифициране на клиентите съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

         (2) Служителите на ............................................. представят на клиента за попълване въпросник (Приложение № 3), в който се съдържат въпроси, за изясняването на които се събира информация по ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

(3) Служителите на ....................................... събират необходимата информация по приложимите нормативни и други актове (ЗТРРЮЛНЦ, ТЗ, ЗЗД, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, приложими подзаконови нормативни актове, Регламенти на ЕК и други), която може да се използва за целите на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

         (4) Служителите на ........................................ прилагат мерки за комплексна проверка спрямо клиентите, отчитайки нивото на риск на съответния клиент, както и следят за изменения в деловите взаимоотношения с клиентите, които биха могли да им станат известни, като при установяване на подобни съществени изменения уведомяват незабавно управителните органи на .....................................................

         (5) Служителите на ............................... извършват постоянно наблюдение на дейността на клиентите и при разминаване с установения рисков профил или при наличието на значителни промени или изменения в числово изразими показатели, уведомяват незабавно управителните органи на ......................................................

         Чл. 60. (1) Управителните органи на .......................... изпълняват следните функции:

 1. упражняват общ надзор по спазването на настоящите Правила;
 2. одобряват встъпването или продължаването на делови взаимоотношения, или извършването на операции и сделки с лица, за които е установено, че са лица по чл. 36 от ЗМИП (видни политически личности, или лица, свързани с такива личности), или лица от високорискови трети държави;
 3. изпълняват предвидените им в тези Правила функции, свързани с оценката на риска на .........................................., рисковите профили на клиентите и деловите взаимоотношения с тях;
 4. приемат „Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“ на ............................................. и собствената оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на .............................................., както и всички техни изменения и допълнения.

(2) Управителните органи на ..................................................... могат да възлагат на свои служители част от функциите си по ал. 1.

Раздел III

Система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията по ЗМИП

         Чл. 61. (1) Когато е едноличен търговец или физическо лице, ........................................................ изпълнява лично задълженията си по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

         (2) Когато ................................................ е юридическо лице, вътрешният контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила се осъществява от управителните му органи или определени от тях лица.

         Чл. 62. В случаите на задължени лица, които участват като съдружници в дружество по чл. 357 и следващите от Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), всеки от съдружниците в дружеството, който е задължено лице изпълнява лично задълженията си по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила. По отношение на всеки от съдружниците в ДЗЗД, който е задължено лице се прилага чл. 61.

         Чл. 63. Системата за осъществяване на вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията по ЗМИП е базирана на (и се документира чрез) попълването на чек-листове.

         Чл. 64. (1) За целите на осъществяване на текущ вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП се попълват следните видове чек-листове:

 1. При встъпване в делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка по чл. 6, ал. 1, т. 2 или 3 се попълва чек-лист по Приложение № 5;
 2. При назначаване на нов служител се попълва чек-лист по Приложение № 6

         (2) За целите на осъществяване на годишен вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП се попълва чек-лист по Приложение № 7 в сроковете по чл. 29 и чл. 55.

         (4) Чек-листовете по ал. 1 и 2 се съхраняват по реда на Глава втора, Раздел VII от тези Правила.

ГЛАВА ПЕТА

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I

Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари.

Специален дневник

         Чл. 65. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, ...................................................... уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавя нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи дейността на .........................................................

         (2) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС (Приложение № 13). В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението.

         (3) Задължението по ал. 1 възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

         Чл. 66. По отношение на реда и условията за извършване на уведомлението по чл. 65, ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 72 от ЗМИП и чл. 51 от ППЗМИП. Когато уведомлението се касае до съмнение за финансиране на тероризъм се прилага и разпоредбата на чл. 3 от ЗМФТ.

Чл. 67. (1) ................................................ завежда в специален дневник (Приложение № 14):

  1. всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение;
 1. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които са сложни или необичайно големи, или нямат явна икономическа или законна цел, или се извършват по необичайни схеми, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, или за наличие на средства с престъпен произход.

Чл. 68. По отношение на реда и условията за воденето и съхраняването на дневника по чл. 67 се прилага разпоредбата на чл. 52 от ППЗМИП.

Раздел II

Критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти

Чл. 69. (1) Критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки могат да бъдат:

 1. Наличие на задължения с неясен характер и без законово документална обоснованост в особено големи размери към собствениците или други свързани лица;
 2. Извършване на сложни или необичайно големи сделки/операции, особено в началото и/или в края на отчетния период;
 3. Липса на документи за собствеността на имуществото;
 4. Парични преводи от и към чужбина по съмнителни (неясни) договори или такива без договори;
 5. Големи и внезапни колебания в активите на клиента, без документално основание за това;
 6. Получаване на привлечени средства с неясен характер и без документална обоснованост;
 7. Предсрочно погасяване с парични средства в брой на кредит или заем в големи размери;
 8. Прехвърляне на средства от/към държава, която е известна с производството и разпространението на наркотици или страна от списъците с рисковите държави – чести и/или транзитни преводи от/към такива държави; без документална обоснованост или въз основа на документи, пораждащи съмнение относно тяхното съдържание или автентичност;
 9. Операции/сделки, без документална подкрепа и законова обоснованост;
 10. Операции/сделки без търговска и/или икономическа логика;
 11. Операции/сделки, при които средствата за изпълнението им имат съмнителен източник, включително и от съмнителни операции;
 12. Операции/сделки придружени от други факти, пораждащи съмнение, например извършват се последователни (или големи) разплащания, вноски или тегления в брой без логично обяснение или се използват разплащателни сметки в офшорни банки;
 13. Сключени сделки с множество различни контрагенти, за които става известно на .........................................., че разплащанията се извършват по такъв начин, че крайният бенефициент на средствата се явява първоначалния или свързвано със същия лице;
 14. Извършени плащания от клиента за неясни услуги (плащания за доставки на стоки/услуги без конкретно посочване на стоките/услугите и др.);
 15. Използване на съмнителни фактури за дейности и доставки, за които се породи съмнение, че не са реално извършени с цел укриване на данъчни задължения и неплащане на ДДС и други публични налози;
 16. Цикличност на операции/сделки – изходящите и входящите транзакции са сходни по размер и се изпращат и получават от една и съща сметка, което поражда съмнение, че изходящите средства се връщат с малка загуба;
 17. Прегледът на счетоводните и фирмени документи, води до съмнение за изкуствено завишени стойности при продажби на активи между предприятия, контролирани от един и същи действителен собственик;
 18. Дарения от страни със статут на офшорни зони/юрисдикции или определени като данъчни убежища;
 19. Анонимни дарения;
 20. От прегледа на счетоводните и банкови документи на клиента може да се породи съмнение, че се злоупотребява със средства, отпуснати по обществени поръчки (ОП) или фондове на ЕС – например, отпуснати средства по договори за ОП или по проекти, финансирани от ЕС се разходват за дейности/продукти/услуги, които не са свързани по никакъв начин с предмета на договора, по който са получени средствата:

-        прехвърляне на средствата или част от тях по други сметки без основание;

-        разплащане по стари задължения, които нямат връзка с получените плащания;

-        използване на получените средства или част от тях за отпускане на заеми на трети физически и юридически лица и/или за заплащане на доставки на стоки/услуги, които явно нямат връзка с предмета на договора;

-        прехвърляне на средствата към чужди юрисдикции без основателна причина;

-        изтегляне на големи суми от получените средства и последваща липса на разходооправдателни документи за изтеглените суми в брой и др.

(2) Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти могат да бъдат:

 1. Клиент, който откаже да удостовери кои са физическите лица, негови действителни собственици;
 2. Клиент, който показва нежелание да даде пълна информация или представя документи, чиято автентичност поражда съмнение;
 3. Физически лица, които представят документи за самоличност, чиято автентичност поражда съмнения;
 4. Юридически лица, чиито документи за идентификация пораждат съмнения;
 5. Клиенти, които представят документи за регистрация - съдебна, данъчна, адресна и други, чиято истинност поражда съмнение;
 6. Клиенти – физически или юридически лица, представлявани от пълномощник, в случаите, когато автентичността на документите, удостоверяващи представителната власт на пълномощника поражда съмнения;
 7. Клиентът прекратява сключения договор със ............................................, поради причина, че му е поискана допълнителна информация относно изпълнението на определени сделки/операции или транзакции, заявени за бъдещо изпълнение;
 8. Лица, които представят документи с противоречиво съдържание;
 9. Клиенти, които отказват да предоставят документи за своята идентификация;
 10. Клиенти, които се опитват да разубедят ................................................... или негов служител да регистрира необходимата информация относно самоличността му при попълването на документи за сделката или встъпването в делови взаимоотношения;
 11. Физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации – след публикуване на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2 от ЗМФТ и лица, групи, организации, фигуриращи в списъците по ЗМФТ  (Приложение № 15) и спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма. За клиенти, за които е установено, че са лица по Приложение № 15 незабавно се прилагат мерките по чл. 3 от ЗМФТ.
 12. Лица, за които е известно на ............................................., че срещу тях е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;
 13. Клиент – юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и/или с дейност, насочена към религиозни дейности, при които част от средствата, предназначени за дейността им се отклоняват за различни цели, несъответстващи на целите и дейността на клиента (например: преводи към високорискови държави или такива, които се свързват с тероризъм и финансирането му; изтегляне на натрупани суми по банкови сметки без документална подкрепа за последващото им разходване и др.).
 14. Лица, за които се породи съмнение, че осъществяват дейност, свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм;
 15. Лица, посочени от компетентните органи на друга държава.

Раздел III

Процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали

        

         Чл. 70. (1) ................................................... приема за допустимо пред управителните органи на ...................................... да се получи вътрешен сигнал, разкриващ данни за съмнение за изпиране на пари и/или наличие на средства от престъпен произход, както и за нарушения на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

         (2) Подаването на вътрешни сигнали може да става както писмено, така и чрез електронни средства за комуникация на електронните адреси на управителните органи на .......................................

         (3)Управителните органи на ........................................ са длъжни да запазят анонимността на лицето, подало сигнала, както пред останалите служители на ..........................................., така и пред компетентните органи, пред които се разкрива информация, свързана с получения вътрешен сигнал.

         (4) Членовете на управителните органи на ................................................... нямат право да разкриват информация за получени вътрешни сигнали, съгласно описания по-горе ред, освен по реда и съобразно изискванията на ЗМИП, при спазване на всички действащи нормативни и вътрешни разпоредби за защита на данните, информацията и лицата.

         (5) Когато сигналът касае данни за съмнение за изпиране на пари и/или за нарушения на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ или тези Правила, извършени от управителните органи на ........................................., сигналът може да бъде подаден директно до дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС по реда на Глава четвърта от ЗМИП и/или до съответния друг компетентен държавен орган при спазване на относимите нормативни разпоредби в конкретния случай, без да се уведомяват управителните органи на ...............................................

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         § 1. Използваните в настоящите Правила понятия имат смисъла и съдържанието, които могат да бъдат изведени (буквално и чрез тълкуване) от съответните текстове на Закона за мерките срещу изпиране на пари (Обн. ДВ. бр. 27 от 27 март 2018 г., с последващи изменения и допълнения) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн. ДВ. бр. 16 от 18 Февруари 2003 г. с последващи изменения и допълнения), за да отговорят в пълнота на целите на настоящите Правила.

         § 2. Актуализирането на информацията, данните и документите в клиентските досиета на клиентите, с които ................................................. е встъпило в делови отношения до приемането на Правилата се извършва до края на първото годишно счетоводно приключване на финансовата година след приемане на Правилата.

         § 3. (1) Правилата са задължителни за прилагане и от всички клонове и дъщерни дружества на ............................................. в страната и в чужбина, доколкото/в случай, че същите имат функции и дейности, свързани с премета на дейност на ....................................................., в качеството му на лице по чл. 4, т. 13 от ЗМИП.

         (2) Отговорността за спазването на Правилата в клоновете и дъщерните дружества на ............................................., както и други допълнителни условия и задължения се определят с писмен акт на управителните органи на ...........................................................

         (3) В собствената оценка на риска на ................................................. по Глава трета, Раздел I от Правилата се включва и оценка на риска по отношение на клоновете и дъщерните дружества на ................................... в страната и в чужбина.

         § 4. За всички неуредени в настоящите правила случаи се прилагат съответните разпоредби на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по тяхното прилагане.

        

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         § 5. Тези Вътрешни правила и приложенията към тях са приети от ………………… …………………………………………………………………………………………………… с Решение/Заповед № …………………… от …… . …… 20 …. г.

         § 6. След приемането им по нормативно предвидения ред, настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма стават задължителни за прилагане от .......................................................................... и от всички негови служители, които имат отношение към изпълнението на задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

         § 7. .........................................................................., съответно управителните му органи, имат право да издават вътрешни актове за прилагането на настоящите Правила. 

        

Приложения към настоящите правила и неразделна част от тях са:

Приложение № 1

Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)

Приложение № 2

Декларация за идентифициране на действителни собственици

Приложение № 3

Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента

Приложение № 4

Декларация за изясняване на произхода на средствата

Приложение № 5

Чек-лист при идентификация на клиент

Приложение № 6

Чек-лист при назначаване на служител

Приложение № 7

Чек-лист за годишен вътрешен контрол

Приложение № 8

Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава

Приложение № 9

Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави)

Приложение № 10

Списък на високорисковите трети държави, офшорни зони и др.

Приложение № 11

Годишен план за обучение

Приложение № 12

Отчет от проведено обучение

Приложение № 13

Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Приложение № 14

Дневник за съмнителни операции, сделки и клиенти

Приложение № 15

Консолидиран списък на лица във връзка със ЗМФТ

 

[1] Вписва се името на конкретния задължен субект по чл. 4, т. 13 от ЗМИП

 Приложение № 1

   Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП) (.pdf)

 Приложение № 2    Декларация за идентифициране на действителни собственици (.pdf)
 Приложение № 3    Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента (.pdf)
 Приложение № 4    Декларация за изясняване на произхода на средствата (.pdf)
 Приложение № 5    Чек-лист при идентификация на клиент (.pdf)
 Приложение № 6    Чек-лист при назначаване на служител (.pdf)
 Приложение № 7    Чек-лист за годишен вътрешен контрол (.pdf)
 Приложение № 8

   Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или

   от високо рискова трета държава (.pdf)

 Приложение № 9

   Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или

   от високорискови трети държави) (.pdf)

 Приложение № 10    Списък на високорисковите трети държави, офшорни зони и др. (.pdf)
 Приложение № 11    Годишен план за обучения (.pdf)
 Приложение № 12    Отчет от проведено обучение (.pdf)
 Приложение № 13    Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент (.pdf)
 Приложение № 14    Дневник за съмнителни операции, сделки и клиенти (.pdf)
 Приложение № 15     Консолидиран списък на лица във връзка със ЗМФТ (.pdf)

2. Предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 19 от ЗМИП (.doc)

3. Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризм, насочени към лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория субекти по чл. 4 от ЗМИП (.doc)

4. Методология и критерии за оценка на риска по реда на чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП (.pdf)

5. Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 20, т. 25, т. 27 и т. 29 от ЗМИП (.doc)

 

 Приложение № 1

   Търговци на оръжие (.pdf)

 Приложение № 2    Търговци на петрол (.pdf)
 Приложение № 3    Юридически лица, към които има взаимоспомагателна каса (.pdf)
 Приложение № 4    Професионален съюз / Съсловна организация (.pdf)
 Приложение № 5    Професионални спортни клубове (.pdf)