Съдържание на фискален бон по издадена фактура , платена частично по банка и в брой

Въпрос

Фактическа обстановка и въпрос:

Каква информация следва да съдържа фискалният бон, при така издадена фактура, част от стойността по която впоследствие клиентът заплаща в брой или с P.O.S. терминал, а разликата по банкова сметка?

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) /фискален бон/ или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)/системен бон/, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да го съхранява до напускането на обекта.

Условията и редът, по който се издават фискални касови бележки, е регламентиран в Наредба №Н-18/2006 г.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

Издаването на фискална касова бележка от ФУ се свързва с плащането, направено във връзка с извършена в търговски обект доставка/продажба на стока или услуга. При плащане в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, задължението е търговецът да издаде фискален бон. 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. клиентската фискална касова бележка, издадена от ФУ, трябва да е четима, да съответства на образците съгласно Приложение №1, раздел V на същата наредба и да съдържа задължителните реквизити, изброени в т. 1 до т. 17 на ал. 1 от чл. 26. В съответствие с т. 7 на чл. 26, ал. 1 фискалната касова бележка задължително трябва да съдържа наименование на стоката/услугата, наименование и код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги.

Считано от 29 март 2019 г. е в сила нова ал. 7 на чл. 26 от Наредба №Н-18/2006 г. съгласно която при продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането.

В конкретния случай, в примерът е посочено, че е издадена фактура с отразени начин на плащане „по банка“ и количество и вид на стоките или услугите, но не е постъпило плащане. В този случай, ако от клиента впоследствие постъпи плащане на част от стойността по фактурата в брой или чрез банкова дебитна или кредитна карта, се допуска във фискалния бон да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и кодът на данъчната група, при спазване на задължението, да се посочи номерът и датата на фактурата, по която се извършва плащането.

Из "Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби, актуални към 02.09.2019 г."