На 28.08.2020 г. изтича крайният срок за изпращане в ДАНС на уведомленията по чл. 106 и чл. 107 от ЗМИП

змип

Чл. 106. от ЗМИП

Лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 - 11 с изключение на застрахователните посредници създават специализирани служби, които подготвят, предлагат за утвърждаване и изпълняват програми за обучение на служителите по прилагането на този закон, актовете по прилагането му и вътрешните правила по чл. 101, както и организират, управляват и контролират дейностите по:
1. събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация за конкретните операции или сделки;
2. събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;
3. изискване на сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките, както и за източника на имущественото състояние, в предвидените от този закон случаи;
4. събиране на информация за клиентите и поддържане на точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности, включително сведенията и документите по чл. 6 от Валутния закон;
5. предоставяне на събраната информация по т. 1 - 4 на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на чл. 72.
(2) Специализираните служби по ал. 1 се ръководят от служител на лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 - 11, заемащ висша ръководна длъжност. Ръководителят на специализираната служба отговаря за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му, освен в случаите, в които тези функции се изпълняват от лицата, които управляват и представляват лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 - 11, или са възложени на друг служител, заемащ висша ръководна длъжност. Възлагането на функциите на друг служител се извършва по реда на чл. 107, ал. 3 - 5.
(3) Специализираните служби по ал. 1 се създават с писмен акт на лицата, които управляват и представляват лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 - 11.
(4) Специализираните служби по ал. 1 се създават в 4-месечен срок от издаването на лицензията или разрешението за извършване на съответната дейност или от вписването в съответния регистър.
(5) Лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 - 11 са длъжни в 7-дневен срок от определянето или смяната на служителя по ал. 2 да уведомят дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за имената на служителя, както и да предоставят координати за връзка с него.

Чл. 107. от ЗМИП

(1) Лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32 създават специализирани служби при условията и по реда на чл. 106 или изпълняват лично вътрешния контрол по изпълнението на задълженията си по този закон и правилника за прилагането му.
(2) В случай че не е създадена специализирана служба, вътрешният контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му се осъществява лично от лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32, съответно от лицата, които ги управляват и представляват.
(3) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32, съответно лицата, които ги управляват и представляват, може да определят с писмен акт служител, заемащ висша ръководна длъжност, който да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му.
(4) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" се уведомява за лицата, които осъществяват контрола по ал. 2, както и за служителите по ал. 3 по реда на чл. 106, ал. 5.
(5) Задълженията на служителите по ал. 3 възникват след уведомяването по ал. 4.
(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат от лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5.

С приемането на вътрешните правила се определят:

  • ръководителите на специализираните служби по чл. 106, ал. 1 от ЗМИП (ако такива се прецени, че е необходимо да се създадат) или
  • лицето, което ще отговаря за изпълнението на мерките

На практика тази функция в преобладаващите случаи ще се поеме от представляващият на юридическото лице.

От датата на приемането на вътрешните правила по ЗМИП, започва да тече 7-дневния срок в който задължените лица трябва да изпратят уведомленията по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП в Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" .  

Предвид това, че крайния срок за приемането на вътрешните правила по ЗМИП изтича в 24.00 часа на 21 август 2020 г., то аналогично крайния срок за уведомленията по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП изтича в в 24.00 часа на 28 август 2020 г.

На страницата на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС има поместени образци на декларации, измежду които е и тази по чл. 106 и чл. 107 от ЗМИП за юридически лица и физически лица.

 

ВНИМАНИЕ !!!

За неизпълнение на задължението за уведомяване в срока по чл. 107, ал. 4 във връзка с чл. 106, ал. 5 от ЗМИП са предвидени санкции, като:

  • най-ниската глоба започва от 1000 лева, а
  • най-ниската имуществена санкция от 2 000 лева.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

(на осн. чл. 107 от ЗМИП, вр. чл. 106, ал. 5 и 69 от ППЗМИП)

От ……………………………………………………………………...…………...…

/три имена/

в качеството ми на ......................................................................................................

/управител, изпълнителен директор, председател, директор.Ако се подава чрез пълномощник се описват номера и датата на пълномощното и копие от него се прилага към уведомлението./

в ....................................................................................................................................

/наименование на юридическото лице/

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………

Адрес на седалище и управление: ………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….......

/ПК, община, град, район, булевард/улица, блок/номер, вход, етаж, ап./

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….......

/ПК, община, град, район, булевард/улица, блок/номер, вход, етаж, ап../

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 107, вр. чл. 106, ал. 5 от ЗМИП, в качеството на задължено лице по чл. 4, т. ………. от ЗМИП с/със

.......................................................................................................................................

/вид, номер и дата на документа за създаване на специализираната служба или определяне на лице, изпълняващо вътрешния контрол по приложението на ЗМИП и ППЗМИП/

………………………………………………………………………………………...

/три имена, длъжност/

е определен за ръководител на специализираната служба/ лице, изпълняващо вътрешния контрол по приложението на ЗМИП и ППЗМИП, считано от

………………. 20…..г. ненужното се зачертава Същият отговаря на изискванията на ЗМИП.

Координати за връзка с ръководителя на специализираната служба:

  • служебен адрес: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..;

/ПК, община, град, район, булевард/улица, блок/номер, вход, етаж, ап./

  • телефон/факс:.................................. ;
  • мобилен телефон................................... ;
  • електронна поща ………………………………………………..

………20….г.                                                     Подпис:

/ имена, печат/