Удължава се крайния срок за изготвяне и приемане на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), отпада и задължението за изпращането на правилата в ДАНС

ЗИМП

На 23.04.2019 на заседание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е приет на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се правят изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) именно в частта относно срока на изготвяне на вътрешните правила, изменение в посока на отпадане на задължението за изпращане на вътрешните правила до ДАНС и др.

В какво на практика се изразяват промените:

Относно срока за вътрешните правила по ЗМИП

Удължава се срокът за привеждане на вътрешни правила по ЗМИП, който е указан да бъде в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС, за което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване. 

Отпада изпращането за одобрение в ДАНС на вътрешните правила, което трябваше да се извърши от задължените по чл.4 лица до 12 май 2019 г. 

Относно декларирането на действителните собственици на капитала на фирмите:

Не подлежат на вписване действителните собственици :

ако едно юридическо лице  е собственост на едно или няколко други български юридически лица и физическите лица, които са крайни действителни собственици на капитала му и са вписани в Търговския регистър по партидите на съответните фирми /по веригата на собственостите), притежатели на капитала му.

Подлежат на вписване действителните собственици :

 ако едно юридическо лице е собственост на едно или няколко други чуждестранни юридически лица.

Променени и допълнени текстове от ЗМИП :

Комисията предлага да се създаде в закона § 71, както следва:
§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“