На 31-ви май 2019 год. изтича срока, в който всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици

финансиране

Срокът е регламентиран в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт са длъжни да предоставят на лицата по чл.4 от ЗМИП (всички задължени лица по ЗМИП) информация относно своите действителни собственици, при предприемане на перки за комплексна проверка на клиента в съответствие с изискванията на ЗМПИ и правилника за прилагането при встъпване в делови отношения или при извършване на случайна операция или сделка със или чрез тях. Тези лица са длъжни при поискване да предоставят информация и на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”

Чл. 61. (1) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

Задължение на тези лица е да получават, разполагат и предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

Според разпоредбите на чл. 37. ал.1 от правилника за идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице), която съдържа реквизитите съгласно приложение № 2 към ЗМИП.

Юридическите лица с нестопанска цел също имат задължение в съответните срокове да декларират действителните си собственици. В случай, че до 31 януари 2019 г. те все още не са направили пререгистрацията си, то 4-месечният срок, в които трябва да обявят кой ги притежава, започва да тече от датата на пререгистрацията.

Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по-горе и които попадат в обхвата на параграф 2 от допълнителните разпоредби на закона на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се дписват в съответния регистър.

В образеца на декларацията, с която се заявяват подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, Приложение 3 към ПП ЗМИП, са добавени и указания за попълването на документа, в които е цитирана дефиницията на понятието „действителен собственик“ съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП. Според ЗМИП действителен собственик е „физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност“. Като индикативен за пряко или косвено притежание е посочено най-малко 25% дялово или акционерно участие.

Декларацията се подава в търговския регистър и регистъра  на юридическите лица с нестопанска цел (https://www.brra.bg/) със заявление по образец съгласно приложение № Б7 на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

САНКЦИИ

чл.116 от ЗМИП

ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

  1. глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
  2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
  3. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:

  1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 2000 до 20 000 лв.;
  2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;
  3. по ал. 1, т. 3 – имуществена санкция от 10 000 до 200 000 лв.

(3) За системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

  1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;
  2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;
  3. по ал. 1, т. 3 – имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси.).