Осигуровки

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 

Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., бр. 1 от 4.01.2008 г., бр. 26 от 7.03.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., изм. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр. 14 от 15 Февруари 2011 г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за изчисляване и изплащане на:
1. паричните обезщетения за:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;
б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
в) трудоустрояване поради бременност и кърмене;
г) бременност и раждане;
д) отглеждане на малко дете;
е) (нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) раждане на дете - по чл. 50, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
2. паричните помощи:
а) за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
б) при смърт на осигуреното лице.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Изчисляването на паричните обезщетения и помощите по ал. 1 се извършва въз основа на приетите данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. При изчисляването и изплащането им се използват и данните от Регистъра на осигурителите, регистър "Приходи", Регистъра на трудовите договори, регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Профилактика и рехабилитация" и регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО", както и данните от раздел "Данни от осигурителя/самоосигуряващото се лице" на болничния лист и от заявлението-декларация по чл. 4, 4а, 4б, 5, 6 и 7.

Чл. 2. (1) Паричните обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 и паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б" се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
(2) Паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.
(3) Паричните обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "г" на осигурените лица, придобили право за получаването им, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя се изчисляват и изплащат от съответното ТП на НОИ.

Раздел II.
Ред за подаване на документи за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или трудоустрояване въз основа на болничен лист. Към болничния лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец съгласно приложение № 15 с попълнени данни относно правото на парични обезщетения. За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един и същ осигурител, към болничния лист се прилагат отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Към болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.), се прилага анкетен лист.
(3) Към болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането се прилага декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1. 
(4) За случаите по чл. 167 от Кодекса на труда към болничните листове за майчинство, издадени на съответните лица, се прилагат протокол на лекарските консултативни комисии (ЛКК) за тежкото заболяване на майката, копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето и декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1. 
(5) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) 
(6) Към болничните листове в случаите по чл. 2, ал. 3 се прилагат заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2 със задължително попълнените данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нов - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения при раждане на дете до 15 календарни дни по чл. 50, ал. 6 от КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от бащата по образец съгласно приложение № 13 със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нов - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 7 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от бащата/осиновителя по образец съгласно приложение № 14 със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и 54 КСО се изплащат въз основа на заявление- декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 3 и приложение № 4 със задължително попълнените данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изплащат въз основа на заявление-декларация от лицето по образец съгласно приложение № 5.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните помощи при смърт на осигуреното лице се изплащат на правоимащите лица въз основа на подадена от всяко от тях заявление-декларация по образец съгласно приложение № 6. Когато правоимащото лице е малолетно или непълнолетно, заявление-декларацията се подава от законния му представител.

Чл. 8. (1) Осигурените лица и лицата, поискали изплащане на помощите по чл. 1, ал. 1, т. 2, заявяват еднократно при първото представяне на документи за изплащане на парични обезщетения или помощи данните, свързани с личната банкова сметка за получаване на обезщетенията и помощите, с декларация по образец съгласно приложение № 7. 
(2) Осигурените лица, работещи в чужбина по трудови или по служебни правоотношения с български осигурител, заявяват еднократно пред осигурителя данните, свързани с личната банкова сметка, с декларация по образец съгласно приложение № 7 преди заминаването им в чужбина.
(3) Към декларацията съгласно приложение № 7 се прилага копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка се подава нова декларация по образец съгласно приложение № 7 по реда на чл. 11.

Чл. 9. (1) Осигурените лица представят документите по чл. 3 - 5, 8 и 14 на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят от осигурителя в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ.
(2) Самоосигуряващите се лица представят документите по чл. 3 - 5 и 8 в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят документите по реда на ал. 1 на дружеството, чрез което се осигуряват.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Преди представянето на болничните листове в ТП на НОИ лицата по чл. 10, ал. 1 проверяват дали те са издадени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза и Инструкция № 5 от 2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2004 г. и бр. 10 и 99 от 2006 г.). При установяване на несъответствие болничните листове се връщат на органите на медицинската експертиза за отстраняване на несъответствието или се обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Органите на медицинската експертиза представят документите по чл. 3 на осигурителите за осигурените при тях лица или в съответното ТП на НОИ за самоосигуряващите се лица в случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза и чл. 23, ал. 1, т. 4 и чл. 30 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.).

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали след подаването на декларация-образец № 1 по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г. и бр. 3 от 2009 г.) в следните срокове:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени - не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в срока по чл. 42, ал. 2 КСО, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Документите по чл. 3 -5, 8, 14 и 15 се представят в ТП на НОИ от осигурителя (самоосигуряващия се) или от упълномощено от тях лице с придружително писмо по образец съгласно приложение № 8, на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение № 9. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Документите се номерират и подреждат в съответствие с представения опис поотделно за болничните листове, заявленията-декларации и декларациите за промяна на обстоятелствата. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При едновременно представяне на повече от 2 болнични листове и/или заявления-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата данните от придружителното писмо - приложение № 8, от описа - приложение № 9, и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 - приложение № 7, задължително се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ, или по утвърден от НОИ формат. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) С едно придружително писмо и с един опис се представят общо не повече от 50 броя болнични листове и/или заявления-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата.
(5) Осигурителните каси представят данните от придружителното писмо, описа на документите и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 по реда на ал. 3 независимо от броя на представените документи.
(6) Предоставеният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако се стартира върху нелицензирани операционни системи. 
(7) Придружителното писмо, подписано и подпечатано от осигурителя, а за самоосигуряващото се лице - подписано от лицето, се подава в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписва входящият номер и датата на подаването му. Единият екземпляр се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице, а другият остава в ТП на НОИ. 
(8) След получаване на документите по ал. 1 ТП на НОИ издава справка за приети и върнати документи по образец съгласно приложение № 10. Справката се подписва и подпечатва от длъжностно лице в ТП на НОИ и се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 11 документите по чл. 3, 4 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.

Чл. 13. (1) Лицата, поискали изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес документите по чл. 6 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Лицата, поискали изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес документите по чл. 7 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се представят от законния им представител.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) В срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, осигурените лица представят на осигурителите декларация по образец съгласно приложение № 12 и съответните доказателства към нея. Осигурителите представят декларацията и приложените към нея документи в съответното ТП на НОИ в срок 3 работни дни от получаването им по реда на чл. 11.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Самоосигуряващите се лица, осигурените лица по чл. 12 и лицата по чл. 13 представят декларация по образец съгласно приложение № 12 и приложените към нея документи в съответното ТП на НОИ в срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят декларацията по реда на ал. 1 на дружеството, чрез което се осигуряват.

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) При липсващи или нередовни документи ТП на НОИ изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили в съответното ТП на НОИ, в срок 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. 
(2) Когато лицата не са намерени на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Документите по ал. 1 се представят в съответното ТП на НОИ по реда на чл. 11 в срок 7 работни дни от получаване на уведомителното писмо.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Ако в срок 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в ТП на НОИ липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията и/или помощите се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4 КСО.

Раздел III.
Изчисляване на паричните обезщетения и помощите

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доходът за периода от 12, а при бременност и раждане - от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) дохода, върху който са внесени или дължими, а за морските лица - внесени, осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест; 
2. минималната месечна работна заплата в случаите по чл. 41, ал. 2 КСО; 
3. дохода, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане в случаите по чл. 41, ал. 3 КСО.
(2) Сборът от доходите по ал. 1, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, включително в случаите, в които лицето е осигурено по повече от един договор или на повече от едно основание, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, за всеки месец от периода, от който се изчисляват паричните обезщетения.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Среднодневният доход за 12-месечния период, а при бременност и раждане - за 18-месечния период, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, се раздели на общия брой на работните дни по календар за същия период.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изплащат поотделно по всеки от договорите или за всяко от основанията.

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО или минималната месечна работна заплата за страната, ако нямат определен минимален осигурителен доход.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение, се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията и за специализантите по чл. 4, ал. 1, т. 9 КСО месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. За лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията и за специализантите по чл. 4, ал. 1, т. 9 КСО, когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 - 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и обезщетенията, изплащани по Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт, които са облагаеми по чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и всички доплащания на такива суми за съответния месец. 
(5) При определяне на месечното нетно възнаграждение не се вземат предвид средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи.
(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) За морските лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните вноски.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Среднодневното нетно възнаграждение за 12-месечния период, а при бременност и раждане - за 18-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или началото на отпуска за бременност и раждане, се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са определени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.

Чл. 18. Паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане при работа по личен или групов дневен сменен график се изплаща за работните дни по индивидуалния или груповия график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност или на бременността и раждането.

Чл. 19. (1) Паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Средночасовият доход за 12-месечния период, а при бременност и раждане - за 18-месечния период, от който се изчислява часовото парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41 , ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Средночасовото нетно възнаграждение за 12-месечния период, а при бременност и раждане - за 18-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или началото на отпуска за бременност и раждане, се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.

Чл. 20. Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният/часовият му размер се умножи по броя на работните дни/часове, включени в периода на временната неработоспособност или на бременността и раждането, за които лицето има право на парично обезщетение.

Чл. 21. Размерът на паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изчислява, като дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност, определен съгласно чл. 41 КСО, се умножи по 60.

Чл. 22. (1) Размерът на паричната помощ при смърт на осигуреното лице е общ за всички правоимащи лица и се разпределя поравно между тях. 
(2) Съответната част от паричната помощ при смърт на осигуреното лице се изплаща на всяко от правоимащите лица. 
(3) Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител.

Раздел IV.
Изплащане на паричните обезщетения и помощи

Чл. 23. (Отменен като незаконосъобразен в частта относно думите "в 30-дневен срок от представянето на документите по чл. 3 - 8, 12 и 15" с Решение № 9943/2007 г. на ВАС - ДВ, бр. 1 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 13, в срок 15 работни дни от представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3 - 8, 12 и 15 по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларациите по чл. 8.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Националният осигурителен институт превежда на всяка банка два пъти седмично общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) За разпределяне на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, банката възстановява сумата на НОИ в 3-дневен срок от получаването й.

Чл. 25. Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения и помощи.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При подаване или при коригиране на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО след изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва служебно преизчисляване до 31 май на годината, следваща годината на изплащането. 
(2) Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по ал. 1.

Раздел V.
Парични обезщетения и помощи при прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Установяването в друга държава - членка на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава.
(2) Осигуреното лице представя издадените удостоверения за неработоспособност по реда и във формата, предвидени по законодателството на тази държава, на осигурителя си, а самоосигуряващите се лица - на съответното ТП на НОИ. В тези случаи болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза не се издава. В случаите, когато съответната държава - членка на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, не е издала удостоверения за неработоспособност по реда и във формата, предвидени по законодателството на тази държава, се прилага общият ред на Наредбата за медицинската експертиза.
(3) В случаите, в които е необходим постоянен адрес на българска територия и лицата нямат такъв, компетентно за преценка на правото е Столичното управление "Социално осигуряване", а за изплащането - службата в НОИ, на която е възложено прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и на международните договори в областта на социалното осигуряване.
(4) Установяването в държава, която не е член на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, предвиден в Наредбата за медицинска експертиза, освен ако в международен договор не е предвидено друго.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато българският осигурителен стаж не е достатъчен за придобиване право на парични обезщетения и помощи по наредбата, той се сумира със зачетения съгласно законодателството на друга държава осигурителен стаж, по реда, предвиден в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и в международните договори в областта на социалното осигуряване.

Чл. 29. (1) Лицата по чл. 10 представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали документите за осигурителен стаж, придобит в друга държава, издадени от съответната чужда осигурителна институция. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При зачетен осигурителен стаж чрез издаден и заверен документ по установения ред с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване паричните обезщетения и помощи се изплащат чрез съответните ТП на НОИ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При деклариране на осигурителен стаж, придобит в друга държава без необходимите документи, проверката и удостоверяването му се извършват по установения с международния договор и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност ред от службата в НОИ, на която е възложено прилагането им. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща на съответните ТП на НОИ - компетентни за преценка на правото на лицето.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричните обезщетения и помощите по наредбата се изплащат в друга държава при условията и по реда, предвидени в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и в международните договори в областта на социалното осигуряване, от службата, на която е възложено прилагането им, когато правоимащото лице пребивава в другата държава и е избрало да получава дължимите суми в чужда банка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Изплащането на парични обезщетения и помощи в друга държава се извършва от службата в НОИ, на която е възложено прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и международните договори за социално осигуряване, чрез преводи в евро или в друга конвертируема валута, посочена в международен договор, по лична банкова сметка, посочена от лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При превод по лична банкова сметка банковите преводни разноски са за сметка на лицето получател.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) При избор за получаване на парично обезщетение или парична помощ по лична банкова сметка в българска банка паричните обезщетения и помощи се изплащат от съответните ТП на НОИ.

Раздел VI.
Спорове

Чл. 31. (1) (Отменена като незаконосъобразна в частта относно думите "в 30-дневен срок от датата на получаване на документите по чл. 3 - 8, 12, 14 и 15" с Решение № 9943/2007 г. на ВАС - ДВ, бр. 1 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощите, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ издава разпореждане за отказ, в срок 15 работни дни от датата на получаване на документите по чл. 3 -8, 12, 14 и 15.
(2) Екземпляр от разпореждането се изпраща на лицето по пощата с обратна разписка в 3-дневен срок от издаването му. 
(3) Разпореждането за отказ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на ТП на НОИ по реда на чл. 117 КСО.
(4) Споровете относно правото и размера на паричните обезщетения и помощите се решават по реда на чл. 117 КСО.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) По смисъла на наредбата "съответното ТП на НОИ" е, както следва: 
1. за самоосигуряващите се лица - ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице; 
2. за местните юридически лица - ТП на НОИ по седалище; 
3. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - ТП на НОИ по адрес на управление; 
4. за чуждестранните търговски представителства - ТП на НОИ по адрес на търговското представителство; 
5. за клон на чуждестранно лице - ТП на НОИ по седалище на клона, съответно адрес на управление на поделението или представителството; 
6. за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите - ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице; 
7. за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен единен идентификационен код (ЕИК) - ТП на НОИ по седалище, съответно адрес на управление.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Осигурител (самоосигуряващо се лице), което има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Това поделение се счита за "съответно ТП на НОИ", като промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация за това обстоятелство от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) По смисъла на наредбата "осигурител" за специализантите в системата на здравеопазването е висшето училище - за специализанти, приети на места, финансирани от държавата, и лечебно/здравно заведение или регионална здравна инспекция - за специализанти, приети на места срещу заплащане и на места по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 и 72 от 2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Паричните обезщетения на лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, за трудоустрояване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете към 1 януари 2007 г., неизплатените парични обезщетения и помощи, отнасящи се за периоди до тази дата, както и паричните обезщетения за бременност и раждане по § 22е КСО се изплащат по досегашния ред. 
(2) По реда на ал. 1 се изплащат и паричните обезщетения и помощите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 КСО, на едноличните търговци, които нямат наети на работа лица, и на лицата, които се осигуряват чрез осигурителни каси, след заверка от съответното ТП на НОИ на документите за теглене на осигурителните плащания. 
(3) В документите за теглене на осигурителните плащания задължително се вписва единният идентификационен код на осигурителя или на самоосигуряващото се лице.

§ 3. В случаите по чл. 49, ал. 2 КСО осигурителите, самоосигуряващите се лица или упълномощените от тях лица представят документ, удостоверяващ дневния размер на паричното обезщетение при бременност и раждане за предходното дете, за периоди преди 1 януари 2007 г.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 40, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 КСО.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на НОИ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2008 Г.)

§ 18. Параграфи 10 и 12 влизат в сила от 1 април 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)

§ 19. Паричните обезщетения за майките (осиновителите), заварени в отпуск за бременност и раждане, който е започнал преди 1 януари 2009 г., се изчисляват и изплащат по досегашния ред, като периодът, от който се изчисляват паричните обезщетения, е 6 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на бременността и раждането.

§ 20. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2009 Г.)

§ 19. Паричните обезщетения за майките (осиновителите), заварени в отпуск за бременност и раждане, който е започнал преди 1 януари 2009 г., се изчисляват и изплащат по досегашния ред, като периодът, от който се изчисляват паричните обезщетения, е 6 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на бременността и раждането.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграф 1, т. 1 относно чл. 3, ал. 1, § 17 и 18, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;

2. параграфи 14, 15 и 16.

 

УКАЗАНИЕ относно: Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряванеР Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”

 


В Държавен вестник бр. 26 от 07.03.2008 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приети с Постановление на Министерския съвет № 37 от 27 февруари 2008 г. Промените влизат в сила от 11.03.2008 г., с изключение на § 10 и § 12, които влизат в сила от 01.04.2008 г.

Във връзка с направените промени в наредбата е необходимо да имате предвид следното:

Промени в сроковете за представяне на необходимите документи и за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

1. С измененията в чл. 10, ал. 1 се въвежда изискването документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи да се представят в ТП на НОИ само ако е подадена декларация образец № 1 по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. в ТД на НАП за съответния месец.

Новият срок за подаване на документите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за всеки календарен месец е:

- ако дължимите възнаграждения или части от тях са изплатени – не по-късно от два дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от два дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването.

Срокът за подаване на документите от самоосигуряващите се лица е не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

2. Определен е срок от 15 работни дни по чл. 23 от наредбата - за изплащане на паричните обезщетения и помощи, и по чл. 31 от наредбата - за издаване на разпореждане за отказ, когато се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или помощ. Този срок се прилага само за случаите, в които документите по чл. 3-8, 12 и 15 са представени в съответното ТП на НОИ след 10.03.2008 г.

3. С оглед съкратените срокове по чл. 23 и чл. 31 от наредбата са променени и сроковете за уведомяване на лицата при липсващи или нередовни документи; за представянето на коригираните и/или липсващи документи в ТП на НОИ; за подаване на декларация при промяна на банковата сметка и за промяна на обстоятелствата за изплащане на паричните обезщетения:

а) Срокът е 7 работни дни:

- по чл. 15, ал. 1 – за изпращане от ТП на НОИ на уведомително писмо с обратна разписка при липсващи или нередовни документи до лицата, които са представили документите в съответното ТП на НОИ;

- по чл. 15, ал. 3 и ал. 4 – за представяне в съответното ТП на НОИ на липсващите или нередовни документи.

б) Срокът е 3 работни дни:

- по чл. 8, ал. 4 – за подаване на нова декларация по образец приложение № 7 при промяна на банковата сметка;

- по чл. 14 – за подаване на декларация (и приложения към нея) от лицата за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, по образец приложение № 12, както и представянето им от осигурителите в ТП на НОИ;

- в текстовете на приложение № 1–7.

Промени във връзка с определяне на нетното възнаграждение

1. Изменението в ал. 2 на чл. 17, отнасящо се до заличаване на израза “намалено с разходите за дейността”, произтичат от измененията и допълненията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързани с данъчното облагане на възнагражденията на изпълнителите по договори за управление и контрол, в сила от 01.01.2008 г. Съгласно § 1, т. 26, буква “з” от Допълнителната разпоредба на ЗДДФЛ, по смисъла на този закон трудови правоотношения са правоотношенията и по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия. От 01.01.2008 г. възнагражденията на тези лица не се намаляват с разходи за дейността.

2. С измененията в ал. 4 на чл. 17 съществено се променя начинът на определяне на нетното възнаграждение. Отпадането на думите “независимо за кой период се отнасят” и замяната на “през съответния месец” със “за съответния месец” означава, че при доплащане или коригиране на изплатено възнаграждение за минал месец нетното възнаграждение за месеца, за който се отнася доплащането или коригирането, се променя. Доплатените или коригирани суми водят до промяна не само на брутното възнаграждение (осигурителния доход) за всеки от месеците, а и на нетното възнаграждение, отнасящо се за тях.

Промени в приложенията към наредбата

1. Данни за мобилен телефон и електронен адрес в интернет се вписват в образците на приложения №№ 1-8, 11 и 12. Данните ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Следва да имате предвид, че попълването на тези реквизити от лицата не е задължително.

2. С допълнението в приложение № 2 се въвежда изискване, когато молба-декларацията за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни се подава от самоосигуряващо се лице, то да декларира, че през същия период няма да упражнява трудова дейност като такова. Целта е за самоосигуряващите се лица да се въведе текст, аналогичен на т. 9, отнасяща се за лицата, ползващи отпуск на основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Поради допусната техническа грешка допълнението е записано като нова т. 10 в раздела от молба-декларацията “Прилагам следните документи”, вместо като т. 10 в декларативната част.

3. В раздела “Данни от осигурителя” на молба-декларацията по образец приложение № 2 се изисква в новата т. 4 осигурителят да вписва продължителността на законоустановеното работно време за длъжността към деня на разрешаване на отпуска при бременност и раждане за периода от 135 до 315 календарни дни.

4. В образеца на придружителното писмо приложение № 8, е включен нов реквизит - дата, на която е подадена декларация обр. № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г. в ТД на НАП. Това произтича от изменението на разпоредбата за срока за представяне на болничните листове и молби-декларациите в ТП на НОИ.

Други изменения и допълнения

1. С допълненията в ал. 2 на чл. 1 се уточнява, че изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, при условие, че данните са приети в компетентната ТД на НАП. Освен по тези данни, изчисляването на паричните обезщетения се извършва въз основа и на данните, вписани от осигурителя/самоосигуряващото се лице в болничния лист, в молба-декларацията за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни и молба-декларацията за изплащане на парични обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО.

2. В представените молби-декларации за изплащане на парични обезщетения при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни и за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО (приложения № 2-4 към наредбата) задължително се изисква осигурителят да е попълнил данните относно правото на парични обезщетения - допълнение в чл. 4 и чл. 5 от наредбата.

Изменения, влизащи в сила от 01.04.2008 г.

1. Съгласно изменението на чл. 24, ал. 1 от наредбата, ТП на НОИ ще превежда общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в съответния списък, не веднъж, а два пъти седмично.

2. Създава се нова ал. 2 в § 1 от Допълнителната разпоредба. С новия текст се дава възможност за осигурителите и самоосигуряващите се лица, които имат обособена дейност на територията на ТП на НОИ, различно от “съответното ТП на НОИ” по смисъла на досегашния § 1 от Допълнителната разпоредба, да подават документите за изплащане на паричните обезщетения в това ТП на НОИ. За да се извърши промяната, осигурителят/самоосигуряващото се лице подава декларация по приложен към настоящото писмо образец. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаването на декларацията в ТП на НОИ, на чиято територия се извършва обособената дейност.

 

Приложение: Образец на Декларация по § 1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба на НИИПОПДОО за промяна на “съответното ТП на НОИ”

 

IІ. КОРИГИРАНЕ/ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ № 6 "ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И ДАНЪК ПО ЧЛ. 42 ОТ ЗДДФЛ"

 

Код корекция - в поле 7 се попълва буква "К" - когато се намалява размера на декларираните задължения за съответния месец. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Попълват се в пълен размер новоформираните задължения за съответния месец (т. 10 до т. 17) и се посочва същата дата в т. 18.

 

Не се подава коригираща декларация обр. № 6, когато за съответен месеца е извършено доплащане. В този случай формираните задължения от извършеното доплащане се декларират като основни данни (Виж Фиш ІV.I.2.) и се сумират със декларирани задължения, отнасящи се за същия месец. 

Пример:

Изплатено е възнаграждение на 16 юли 2009 г. за месец юни на работещите по трудово правоотношение лица и са определени осигурителни вноски в следните размери:  за ДОО -  700,00 лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд -  80,00 лв.; за здравно осигуряване - 150,00 лв. Подадена е Декларация обр. № 6 със следното съдържание:

Установено е, че поради допусната техническа грешка е определен некоректен размер (700лв.) на дължимите осигурителни вноски за ДОО вместо 650 лв. Подава се Декларация обр. № 6 за корекция със следното съдържание:

С код "К" не се коригират данни в полетата на т. 9 – месец и година и т. 18 – дата на изплащане/начисляване. Коригирането на тези данни се извършва по следния начин:

Пример:

Изплатено е възнаграждение на 06 юли 2009 г. за месец май на работещи по трудово правоотношение лица и дължимите осигурителни вноски са следните: за ДОО - 700,00 лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд - 80,00 лв.; за здравно осигуряване - 150,00 лв. Подадена е некоректно попълнена декларация обр. № 6 със грешка в т. 9 месец и година (попълнено е 06.2009 г., вместо 05.2009 г.) и грешка в т. 18 (попълнено е 16.07.2009 г. вместо 06.07.2009 г.):

Допуснатите технически грешки се коригират, като се подава  декларация обр. № 6 с попълнени:

1. В първата колона код за корекция „К”; код за вид плащане - 3 и същите некоректни месец (т. 9) и дата в полето на т. 18. В полетата на точки 10-17 се попълват нули.

2. Във втората колона код корекция – 0; код за вид плащане – 3 и коректните данни в полетата на точки 9-18

 

ВНИМАНИЕ

 

Законодателят не е предвидил възможност за заличаване на декларация обр. № 6. Поради това в полето на т. 7 от декларацията не се попълва код З (заличаване).

 

Във връзка с § 1 от допълнителната разпоредба на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., декларирани данни през 2005 г. и 2006 г. следва да бъдат коригирани с образеца на декларация обр. № 6 за 2007 г. В този случай в т. 9 се попълват месеца и годината, за който следва да бъде намалено задължението и в т. 18 датата на възникването му, т. е. месецът, попълнен в т. 9 съответства на месеца, попълнен в т. 18 на колоната.

 

Пример: 

 

През месец октомври 2006 г. е подадена декларация обр. № 6 със следните дължими осигурителни вноски:

-    за ДОО - 660,00  лв.;

-    за ДЗПО в УПФ - 85,00 лв.;

за здравно осигуряване - 234,00 лв.

 

За коригиране на дължимата вноска за ДОО от 660.00 лв. на 550.00 лв. през 2009 г. се попълва и подава декларация обр. № 6 – утвърдения образец за 2007 г. попълнена по следния начин:   

I. КОРИГИРАНЕ/ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ № 1 "ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ"

 

В полето на т. 2 Код корекция се попълва буква "К", когато:

·        се подава декларация за коригиране на подадена декларация;

·        са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социално и здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".  

 

В тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация. 

 

ВНИМАНИЕ

 

След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.

 

Данните от постъпилата коригираща декларация стават актуални и заменят   съществуващите към момента данни.

 

В полето на т. 2 Код корекция се попълва буква "З" когато:

·      се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. Попълват се          т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията, тъй като тези данни идентифицират както лицето така и декларацията.

 

Декларация обр. № 1 с попълнен код за заличаване „З”, заличава всички подадени декларации обр. № 1 от един осигурител за дадено осигурено лице за определен месец.

 

ВНИМАНИЕ

 

Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.

 

Когато за едно осигурено лице от един осигурител са подадени за месеца като основни 3 броя декларации обр. № 1 (Например: с код за вид осигурен 01 - за основното трудово правоотношение; с код за вид осигурен 04 - за второ трудово правоотношение и с код за вид осигурен 14 - за работа без трудово правоотношение) и осигурителят трябва да коригира една от тях (декларацията за основното трудово правоотношение) – подава:

1. Една декларация обр. № 1 с попълнен код за заличаване, която заличава всички подадени за същия месец декларации обр. № 1 от осигурителя;

2. След това подава отново трите декларации като основни.

 

При подадена за месеца само една основна декларация обр. № 1 за осигуреното лице при един осигурител, корекцията на данните се осъществява чрез подаване на коригираща декларация.

 

ВНИМАНИЕ

Данните в полето на точки 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията идентифицират лицето, за което се отнасят декларираните данни и поради тази причина с код корекция "К" не се коригират данните в същите точки.

 

Коригиране на еднократна декларация обр. № 1, подадена по реда на чл. 4 от наредбата - за самоосигуряващи се лица с код за вид осигурен 22 или 23.

 

1. При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност - самоосигуряващите се лица, подали декларация с попълнен код за вид осигурен 22, не подават коригиращи декларации със същия код за вид осигурен. В декларация обр. № 1 за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, се попълва код за вид осигурен 12 (13) и код „Корекция”, в т. 15 от декларацията се попълва ден, в който осигуряването е прекратено (последния ден в осигуряване). За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 и с код „Заличаване”, а регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите с вид осигурен 13 и с код „Заличаване”.

 

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и е подало до 20 февруари 1 брой декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 22 и данните за месец януари.

Считано от 16 октомври лицето прекъсва трудова дейност в качеството си на самоосигуряващо се лице и спира да се осигурява.

 

В този случай е длъжно да попълни и подаде следните декларации обр. № 1:

 

·        за месец октомври - с попълнени код за корекция „К”; код за вид осигурен – 12; ден, в който осигуряването е прекратено – 15 (в полето на точка 15); попълнени полетата на точки 16; 16.1; 21 и процент осигурителна вноска за фонд пенсии.

 

·        за месеци ноември и декември с попълнен код З (заличаване) в полето на т. 1 Код корекция и попълнени  т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията.

 

Коригиране на еднократна декларация обр. № 1, подадена по реда на чл. 4 от наредбата - за самоосигуряващи се лица с код за вид осигурен 22 или 23.

 

2. При промяна на осигурителния доход - декларация обр. № 1 с променения размер на осигурителния доход се подава с код „Корекция” и с попълнен код за вид осигурен            12 (13).

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и е подало до 20 февруари 1 брой декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 22, данните за месец януари и осигурителен доход 300 лв.

От 1 октомври до края на годината самоосигуряващото се лице внася осигурителни вноски върху осигурителен доход в размер на 600 лв. В този случай лицето е длъжно да попълни и подаде декларация обр. № 1 за месеци октомври, ноември и декември с попълнен код корекция „К”; дните в осигуряване за съответния месец; осигурителен доход 600 лв. и процент осигурителни вноски за ДОО (и ДЗПО) и здравно осигуряване.

 

Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд "Пенсии", осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО и подали еднократна декларация с попълнен код за вид осигурен 23, при промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение подават декларация обр. № 1 като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.

 

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Осигурявано е по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход. Лицето е подало еднократно декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 23.

От 1 юли 2009 г. осигурителният доход по трудовото правоотношение е променен и е в месечен размер на 1820 лв. Лицето подава декларации обр. № 1 с попълнен код корекция „К” за всички месеци до края на годината, като за месец юли се попълва по следния начин:  

 

Декларация обр. № 1 в разгледаните случаи се подава не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски. 

 

Н А Р Е Д Б А №5 от 29.12.2002 год. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда /обн. ДВ, бр. 1 от 2003 год./

Чл.1. (1) Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ по регистрацията си за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление /приложение № 1/

(2) Изпращането се извършва чрез:

1.     подаване в съответното ТП на НОИ;

2.     Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис;

3.     препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Чл.2. (1) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на дискета или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо /приложение №2/, което в случаите по чл.1, ал.2, т.1 и 3 е в два екземпляра.

(2) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления за сключени, изменени или прекратени трудови договори, работодателите задължително ги подават на дискета или чрез Интернет.

(3) За уведомленията, подавани на дискета, се използва само програмен продукт, който е проверен или разработен от НОИ. Програмният продукт, разработен от НОИ, може да се получи безплатно от съответното ТП на НОИ или от интернет страницата на НОИ.

 

Чл.3. Уведомлението се изпраща:

 1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;   

в) издаване на постановлението по реда на чл.405а от Кодекса на труда.

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор.

 

Чл.4. (1) След получаване на уведомленията, ТП на НОИ издава справка /приложение №3/, която съдържа списък на  заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТП на НОИ и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.

(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал.1.

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

(4) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Националния осигурителен институт.

 

Чл.5. Уведомлението съдържа:

1. данни за работодателя - единен идентификационен код /ЕИК/ по регистър БУЛСТАТ на осигурителя;

2. данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер.

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор, съгласно Кодекса на труда;

б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

в) дата на сключване;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок; 

д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) длъжностно наименование;

ж) дата на прекратяване на договора.

4. други данни:

а) код по Националната класификация на професиите /НКП/, към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;

б) наименование и код на икономическата дейност по Националната класификация на икономическите дейности /НКИД/, в която е заето лицето при изпращане на уведомлението;

в) служебен код за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, съгласно НКИД.

 

Чл.6.  (1) При изпращане на уведомление в случаите на чл.3, т.1, б. "а" и "в" се попълват данните по чл.5 с изключение на т.3, б. "ж".

(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл.3, т.1, б.“б” се попълва ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, ЕГН на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнително споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКП и НКИД.

(3) При изпращане на уведомление в случаите на  чл.3, т.2 се попълват ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, трите имена и ЕГН на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.

 

         Чл.7. Уведомление по чл.1 се изпраща, и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите ако:

1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл.63, ал.3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало.

2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

 

Чл. 8. (1) Когато контролните органи на НОИ или на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието. 

(2) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления, като изпрати ново уведомление.

(3) В случаите по ал.1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл.4.

 

Чл. 9. Редът и начинът на взаимодействието между НОИ и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при контрола по изпълнение на настоящата наредба се определят в споразумение между тях.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “удостоверение за универсален електронен подпис” е  документ, издаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

         2. " лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя" са лица, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя, съгласно Националната класификация на икономическите дейности, когато той осъществява няколко икономически дейности.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 2. (1) В срок до 30 април 2003 г работодателят изпраща уведомления по чл.1 за заварените към 2 януари 2003 г. сключени трудови договори. 

(2) В уведомленията се попълват данните за трудовия договор по чл. 6, ал.1, които са актуални към момента на изпращането на уведомлението.

(3) Уведомление се изпраща и за заварените към 2 януари 2003 г. трудови договори, но прекратени преди изпращането му.

 

§ 3. До 31 декември 2003 г. уведомленията по чл.                                                                                                                                                                                            1 и § 2 могат да се подават по реда на чл.1, ал.2, т.1 пред представител на ТП на НОИ и в съответните дирекции "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта съгласно приложение № 4.

 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл.62, ал.4 от Кодекса на труда и е съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и председателя на Националния статистически институт.

 

§ 5. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2003 година.

Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 В сила от 01.01.2006 г.

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г.изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г.изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г.изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г.изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г.попр. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г.изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г.изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г.изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г.изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г.изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.изм. и доп. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г.изм. и доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г.

 
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;
2. единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", начисленият облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове - осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване;
2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване;
3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Декларацията по ал. 2 не се подава от задължените лица, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски.
(4) (*) Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", от подадените декларация/и образец № 1.
(5) (*) Алинея 4 не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(7) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.
(8) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.
 
Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Самоосигуряващите се лица почл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат заявление съгласноприложение № 10.
 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;
3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
4. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г.) от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
5. от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:
1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
2. от училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;
3. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване;
4. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
5. от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица;
6. от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;
7. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) от общините за предоставените от тях социални услуги - резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (*) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - едновременно с подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;
3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване - еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от работодателите по основното трудово правоотношение за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - в срок до 25 февруари на следващата година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.
(7) (*) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларации образец № 1 и образец № 6 за членовете на осигурителните каси се подават от касата в съответните срокове по ал. 1 и 3.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5, отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
(10) (*) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.
(11) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Националният осигурителен институт подава данни за лицата, които са:
1. пенсионери от държавното обществено осигуряване;
2. получаващи парични обезщетения за безработица;
3. получаващи обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(12) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данните за лицата по ал. 11, т. 1 се подават с декларация образец № 3, а данните по ал. 11, т. 2 и 3 - с декларация образец № 1, в срок:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни;
2. до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.
(13) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт заличава същите данни, като подава декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.
(14) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1 от осигурители с прекратена дейност, след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
 
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Заявлението по чл. 2а се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.
 
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код 22.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд "Пенсии", осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 "Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж".
(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г.)
(8) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.
(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.
 
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, декларация образец № 1 се подава на електронен или хартиен носител;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
3. декларация образец № 5 се подава на хартиен носител;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите, когато се подава декларация образец № 6 във връзка с издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт за подаване на декларации образец № 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, декларацията се подава на електронен носител и/или хартиен носител.
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) декларации образец № 7, 8 и 9 се подават на хартиен носител.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларации образец № 1 и № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларациите по ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласноприложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
 
Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и № 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен; датата на раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер в декларация образец № 1;
2. в декларация образец № 5 - периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен; датата на раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер.
(2) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
(3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.
(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(6) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по чл. 4, ал. 6 подават декларация образец № 1 с код за корекция до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(7) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 и 6 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(8) Декларация образец № 6 за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 - 4 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
(9) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(10) (*) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(11) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.
(12) (*) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(13) (*) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
(14) (*) Алинея 13 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.
 
 
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите или заявленията с некоректно попълнени данни.
(2) (*) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Не се приемат декларация/и образец № 1 и образец № 6, подадени от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, когато не е изпълнено условието на чл. 2, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
 
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.) Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.
 
Чл. 10. Електронният носител се връща след приемането на информацията.
 
Чл. 11. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.
 
Чл. 12. Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от Националния осигурителен институт персонален идентификационен код (ПИК).
 
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
 
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларациите и заявленията, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от ДОПК.
 
(Загл. "Административнонаказателни разпоредби" отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
 
Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 
Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 

Допълнителни разпоредби

 


 
 
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.
 

 
 
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица, и посредника, който внася осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Задължено лице" е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса, самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
 

 
§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" от декларация образец № 1 се определят, както следва:
1. от осигурителния доход в т. 19 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фонд "Пенсии" в т. 20 от декларацията;
2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест";
3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;
4. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23 от декларацията;
5. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;
6. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд в т. 25 от декларацията;
7. от сумата на осигурителния доход в т. 17 и т. 17.1 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 18 от декларацията;
8. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и т. 21 от декларацията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за здравно осигуряване в т. 22.1 от декларацията;
9. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 28 от декларацията;
10. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в т. 30 от декларацията.
(2) Всяка от определените по реда на ал. 1, т. 1 - 10 осигурителни вноски и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", за сметка на осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват поотделно, по реда на чл. 2а от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; последно изм. бр. 5 от 2013 г.).
(3) За изпълнение на равенството по чл. 2, ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски от всяка декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са декларирани в декларация образец № 6 за:
1. държавното обществено осигуряване;
2. Учителския пенсионен фонд;
3. допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;
4. допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд;
5. здравно осигуряване;
6. фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
 

Преходни и Заключителни разпоредби

 


 
 
§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 6 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1чл. 40, ал. 5, т. 2,чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
 
 
§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
 
 
§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 
 
§ 3в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 работните дни, за които осигурителят изплаща възнаграждение на основание § 22о от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, се попълват в т. 16А, а възнаграждението се включва в дохода, който се попълва в т. 21 от декларацията.
 
 
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.
 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
 
§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
 
§ 5. От 1 януари 2008 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от тази наредба се прилага НКИД - 2003 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА


 
(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
 
§ 10. От 1 януари 2009 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се прилага КИД - 2008.
 
 
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.
 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)
 
§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.
 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2010 Г.)

 
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" навсякъде думите "Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина" се заменят с "Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица".
 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)
 
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г.
 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2010 Г.)
 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 31 юли 2010 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА


 
(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)
 
§ 6. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2011 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
 
 
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.
 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

 
(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2011 Г.)
 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 1, буква "б", която влиза в сила от 1 август 2011 г.
 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2011 Г.)
 
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2011 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)
 
§ 7. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2012 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
 
 
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.
 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

 
(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)
 
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 август 2012 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)
 
§ 21. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2013 г. не се попълват т. 12.4 и 30.
 
 
§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.
 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2013 Г.)
 
§ 8. Параграфи 5 и 7 влизат в сила от 1 май 2013 г.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
 
§ 17. Член 2, ал. 4 и 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, ал. 7 и 10, чл. 6а, ал. 10, 12, 13 и 14 и чл. 8, ал. 2 се прилагат, когато се подават данни, отнасящи се за период след 31 декември 2013 г.
 
 
§ 18. Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове - осигурители, подават декларация образец № 6, отнасяща се за месеци преди януари 2014 г. в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
 
§ 19. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.
 

 
 
 
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
 
(Предишно Приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, 4, 6 и 7, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., попр. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
 
Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"
 
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Код корекция
Попълва се буква "К", когато:
- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
- са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
- се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.
Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
5. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето, за което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - попълва се:
0 - ако лицето не е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;
1 - ако лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
6. Фамилия - попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
8. Пощенски код - пощенският код по местоживеене.
9. Област - областта, в която се намира населеното място.
10. Населено място - град/село по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето.
Забележка.
Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от Националната агенция за приходите.
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;
- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;
- 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
- 05 - за държавни служители, доброволците по Закона за защита при бедствия;
- 06 - за военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
- 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;
- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
- 10 - за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;
- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
- 12 - за самоосигуряващи се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 14 - за работещи без трудови правоотношения;
- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
- 16 - за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;
- 17 - за служители на Националната разузнавателна служба и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
- 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
- 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
- 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
- 21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
- 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
- 24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
- 25 - за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
- 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
- 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване - служители на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
- 29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
- 71 - за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;
- 72 - за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
- 82 - за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване - лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;
- 83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
- 84 - (зал. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.);
- 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
- 87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- 88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;
- 89 - за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ;
- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.:
За тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на точки 31, 31а, 32 и 33;
- 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;
- 92 - за морските лица;
- 93 - за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
- 94 - за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
- 95 - за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;
- 96 - за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход - за работниците и служителите попълват код "99".
Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.
2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - за наетото лице се попълва в една позиция:
- 0 - ако не дължи вноски;
- 1 - ако дължи вноски.
13. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
16. Дни в осигуряване - общо.
Забележки:
1. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. При подаване на коригиращата декларация в т. 12 "Вид осигурен" отново се попълва код 16.
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 90, точка 16 не се попълва.
Позиция 1:
- ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;
- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Позиция 5:
- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане. Тази точка се попълва и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение.
16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 КСО - попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
Забележка:
Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя се попълват в т. 16.4.
16.7. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
16.8. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се служебно от Националния осигурителен институт, след предоставяне на информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на сумата по т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.
28. Върху сумата в т. 27 - попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със ЗБ на ДОО.
Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.
Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.
4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележки:
1. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 13, 14, 15, 27 и 28.
 

 
 
 
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
 
(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
 
Указания за попълване на Декларация обр. № 3
 
"Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет"
 
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Код корекция:
- попълва се буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице - ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца) на лицето, клона, поделението, което определя дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
5. Вид осигурен - попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
- 50 - за пенсионери от държавното обществено осигуряване;
- 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане, лицата, настанени в специализирани институции за социални услуги, и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове;
- 53 - за студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България; задържаните под стража или лишените от свобода, за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище;
- 55 - за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
- 56 - за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно - до завършване на средно образование;
- 57 - за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане;
- 69 - за други (попълва се по изрично указание на НАП и НЗОК).
6. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат издаден ЕГН или ЛНЧ).
7. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
8. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски - попълва се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски - попълва се денят, до който са внесени вноски.
11. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г.) Доход - попълва се сумата на:
- размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код 50 в т. 5 "Вид осигурен";
- дохода по чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване за лицата с код 52, 53, 55, 56 и 57 в т. 5 "Вид осигурен".
12. Процент вноска - попълва се процентът на осигурителната вноска, която се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на НЗОК.
 

 
 
 
Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1
 
(Предишно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
 
Указания за попълване на Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"
 
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Код корекция:
- попълва се буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
2. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП.
3. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
3.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
3.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето.
4. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
5. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
6. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.
7. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.
8. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.
9. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.
10. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 12 - за самоосигуряващите се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 84 - (зал. - ДВ, бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.)
- 86 - за лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
- 87 - (зал. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
- 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
11. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
12. Година - попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: (месец) - попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: (месец) - попълва се последният месец, за който са внесени вноски.
15. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за социално осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за фонд "Пенсии" или за фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд.
16. За фонд "Пенсии" - попълва се процентът осигурителна вноска за фонд "Пенсии" съгласно Кодекса за социално осигуряване.
17. За универсален пенсионен фонд - попълва се процентът осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд съгласно КСО.
18. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване.
19. За здравно осигуряване - попълва се процентът осигурителна вноска, определен съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва (когато е предвидено да има печат) от самоосигуряващия се.
 

 
 
 
Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2
 
(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
 
Указания за попълване на Декларация обр. № 6
 
"Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"
 
1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
2. Наименование на задълженото лице - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигурителят не е член на осигурителна каса;
- 1 - ако осигурителят е член на осигурителна каса.
4. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице.
5. Телефон - попълва се телефон за връзка със задълженото лице.
6. GSM - попълва се мобилен телефон за връзка със задълженото лице.
7. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
а) за възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски, или данък с изключение на тези по букви "б" и "в" се попълва код:
1 - Изплатен аванс за месеца - когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 - Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
3 - Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 - Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка).
Забележка.
Код 5 се попълва и за:
- дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност;
- дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5);
б) за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение се попълва код 4.
Забележка. Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване, когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;
в) за дължимия данък по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ за съответната година, попълва се код - 9.
9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
10. Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
12. Дължими вноски за ДЗПО - за универсален пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, родени след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за предходната календарна година.
13. Дължими вноски за ДЗПО - за професионален пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд.
14. Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
15. Дължими вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се сумата на дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
16. Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - попълва се сумата на удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.)
17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.)
Забележки:
1. В поле 16 - данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
2. В поле 17 - данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите на съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
4. Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 - 15 и т. 17 не се попълват.
18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се датата (дд,мм,гггг), на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията(не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване).
Когато възнагражденията са неначислени, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда. За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване за дата се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. (Когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.)
Забележка.
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.
 

 
 
 
Приложение № 5 към чл. 6, ал. 5
 
(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
ПРОТОКОЛ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
 
ЕГН / ЛНЧ / служебен № от регистъра на                    
НАП                          
ЕИК по БУЛСТАТ                          
ПЪЛНОМОЩНО
Подписаните:
1. ............................................................................................................., гражданин на ..........................................,
с постоянен адрес: гр./с. ...................................................., ул./ж.к. ............................................................................ №/бл., вх., ап. .............., община ......................................................, област ................................................................., притежаващ ЛК № ....................., издадена на .................. от ........................., ЕГН ....................................
2. ............................................................................................................., гражданин на ..........................................,
с постоянен адрес: гр./с. ...................................................., ул./ж.к. ............................................................................ №/бл., вх., ап. .............., община ......................................................, област ................................................................., притежаващ ЛК № ....................., издадена на .................. от ........................., ЕГН ..........................................
 
УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:
Име ............................................................................................................., гражданин на ..........................................,
с постоянен адрес: гр./с. ...................................................., ул./ж.к. ............................................................................ №/бл., вх., ап. .............., община ......................................................, област ................................................................., притежаващ ЛК № ....................., издадена на .................. от ........................., ЕГН ....................................,
да подаде настоящите декларации
Упълномощители: 1. .......................................... 2. ............................................................................................................................................................................................................................................................
Предоставената информация е за ................ г.
За подаване на данни с декларации обр. № 1 и обр. № 6 не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредбата и не следва да се подаде:
декларация обр. № 1*  декларация обр. № 6* 
   
Информацията се подава на:  
електронен носител: хартиен носител:
   
от месец ............... до месец .............................................................................................................................
от месец ............... до месец ...........................................................................................................................
Брой записи декларации обр. № 1: .................................................................................................................................
Брой декларации обр. № 1: ....................................................................................................................................
Брой записи декларации обр. № 3: .................................................................................................................................
Брой декларации обр. № 4 (обр. 2002 г.): ....................................................................................................................
Брой записи декларации обр. № 6: .................................................................................................................................
Брой декларации обр. № 5: ....................................................................................................................................
 
Брой декларации обр. № 6: ....................................................................................................................................
   
   
Дата: ............................... Подпис: ................................
 

(печат)

   
* Полетата се попълват само за данни, които се отнасят за периоди след 31 декември 2013 г.
 

 
 
Приложение № 6 към чл. 7
 
(Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 

 
 
Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6
 
(Ново - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишно Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
 
 

 
 
Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7
 
(Ново - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишно Приложение № 8 към чл. 2, ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
 
 

 
 
Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8
 
(Ново - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишно Приложение № 9 към чл. 2, ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
 
 
 

 
Приложение № 10 към чл. 2а
 
(Ново - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
 
 
 
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите на интернет адрес:www.nap.bg и на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. Дондуков 52.

 

Изменение на Закона за здравното осигуряване, в сила от април 2010 г.

 

Със Закона за изменение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), обнародван в ДВ, бр. 26 от 06. 04. 2010 г. се премахна задължителният характер на европейската здравноосигурителна карта при пътуване и пребиваване в държава - членка на Европейския съюз.

Въведената в края на 2009 г. нова разпоредба на ал. 2 на чл. 80г на ЗЗО, в сила от 18. 12. 2009 г., според която при пътуване и пребиваване в държава - членка на Европейския съюз европейската здравноосигурителна карта стана задължителна, се редактира в смисъл, че притежаването на такава карта е препоръчително.

 

Промени в КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ЗБДОО и ЗНЗ, в сила от 1 юли 2010 г.

Със ЗИД на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) (обн. ДВ, бр. 49 от 29. 06. 2010 г.),  както и с кореспондиращите изменения, направени също  със ЗИД на КСО,  в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ЗБДОО) и Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) , са извършени основно две групи промени, в сила от  01. 07. 2010 г. 

Първата е свързана с промени в заплащането на паричното обезщетение за временна неработоспособност, а втората – с отлагане увеличаване на добавки за пенсия.

Първата съществена промяна, е че до 31 декември 2010 г. осигурителят ще изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната нера ботоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение (Виж § 22о, т.1  от ПЗР на КСО). Тези суми не се включват в облагаемия доходпо трудови правоотношения (Виж § 10б от ПЗР на ЗДДФЛ). С § 19к от ПЗР на ЗЗО е регламентирано, че за периода до 31 декември 2011 г. здравноосигурителните вноски върху възна гражденията по § 22о, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.

Кореспондиращи промени са извършени и в ЗНЗ.

Също така  до 31 декември 2010 г.:

·  паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 от КСО за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор или осигуряването, ще се изплаща, когато временната неработоспособност е настъпила до 1 месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването за срок не повече от 30 календарни дни. (Виж § 22о, т. 2  от ПЗР на КСО).

·  паричното обезщетение по чл. 42, ал. 3 от КСО  за временна неработоспособност, настъпила преди прекратяване на срочни трудови или служебни правоотношения, ще се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите с изключение на паричното обезщетение за трудова злополука и професионална болест, което се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност (Виж § 22о, т. 3 от ПЗР на КСО).

Втора съществена промяна, е свързана с добавките към пенсия:

·  с новата редакция на чл. 84, ал.1 от КСО увеличаването на добавката от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга се отлага за 2012 г. (Вижчл. 84 ал. 1 от КСО);

·  с промени в ЗБДОО за 2010 г. се регламентира, че за 2010 г. не се определя добавка по чл. 84а от Кодекса за социално осигуряване към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст, както и че за периода от 1 юли до 31 декември 2010 г. не се определя максимален размер на обезщетенията за безработица ( чл. 10отм., чл. 11изм., § 8, ал. 3 нова и ал. 4 нова от ПЗР на ЗБДОО) . Едновременно с това, обаче,  се увеличават от 720 лв. на 1000 лв. максималният размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2010 г.  (чл. 17, ал. 2 от ЗБДОО)

Пада тавана на обезщетението за безработица


Вече дори най-високо платените работници и служители, осигуряващи се върху максималния осигурителен доход от 2000 лв., в случай че останат безработни, ще получат адекватно обезщетение - 1200 лв. (60 на сто от 2000лв.).

Битката за обезщетението за безработица завърши с успех, се заявява в съобщение на пресцентъра на КНСБ, цитирано от БТА.

От синдиката информират, че с току що публикуваното (ДВ., Бр. 49 от 29.06.2010 г) изменение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли тази година, се премахва горната граница на размера на обезщетението за безработица, която беше на равнището на минималната работна заплата.

Според КНСБ така, най-после е премахната несправедливост, засягаща всички работници и служители с брутни възнаграждения над 400 лв.

Абонирай се за новости