КАКВИ СА САНКЦИИТЕ ЗА НЕОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени солидни санкции.

Съгласно Закона за счетоводството те варират от 2000 до 3000 лева.

По Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.

Текста, касаещ санкциите от Закона за счетоводството гласи:

Чл. 47. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер. 

Текста, касаещ санкциите от Закона за търговския регистър гласи:

Чл. 6. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) 
Актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.
Чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. 
Чл. 40 .(3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 всеки месец до извършване на действията.
Чл. 40 . (4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър или не постанови отказ.