Кредитен риск (66...76)

66. За всякя група финансови инструменти, независимо дали са признати или непризнати, предприятието трябва да оповести информация за своята изложеност на кредитен риск, която да включва:
а) сумата, която най-добре представя неговото максимално излагане на кредитен риск към датата на баланса, без да се взема предвид справедливата стойност на каквото и да е обезпечение в случай, че другите страни не изпълнят задълженията си по финансовите инструменти;
б) значителните концентрации на кредитен риск.

67. Предприятието оповестява информацията, свързана с кредитния риск, за да могат потребителите на финансовите отчети да оценят степента, до която неизпълнението на задълженията от насрещните страни може да намали размера на бъдещите парични потоци от финансовите активи на разположение към датата на баланса. Подобни неизпълнения пораждат финансова загуба, която се признава в отчета за дохода на предприятието. Според параграф 66 не е необходимо предприятието да оповести своята оценка за вероятността от загуби в бъдеще.

68. Целта на оповестяването на сумите, изложени на кредитен риск без оглед на потенциалното им възстановяване при реализация на обезпечението (“максимално излагане на предприятието на кредитен риск”), е следната:
а) да се даде представа на потребителите на финансовите отчети за сумата, изложена на кредитен риск, както по отношение на признатите, така и по отношение на непризнатите финансови активи;
б) да се вземе предвид, че максималната изложеност на загуба може да се различава от отчетната стойност на даден признат финансов актив или от справедливата стойност на даден непризнат финансов актив, отчетени във финансовите отчети.

69. Когато признати финансови активи са изложени на кредитен риск, отчетната стойност на активите в баланса, изчистена от всички възможни провизии за загуби, обикновено представлява сумата, изложена на кредитен риск. Примерно когато лихвен суап се отчита по справедлива стойност, максималната изложеност на загуба към датата на баланса обикновено е отчетната стойност, тъй като тя представлява цената—според текущите пазарни проценти—на замяната на суапа в случай на неизпълнение. В този случай не е необходимо допълнително оповестяване освен направеното в баланса. От друга страна, както е посочено чрез примерите в параграфи 70 и 71, максималната потенциална загуба на предприятието от някои признати финансови активи може значително да се различава от тяхната отчетна стойност и от други оповестени суми, като например тяхната справедлива стойност или стойността на главницата. При тези обстоятелства е необходимо допълнително оповестяване, за да се изпълнят изискванията на параграф 66, а).

70. Финансов актив, който е предмет на законово право за компенсиране на финансово задължение, не се представя в баланса изчистен от задължението, освен ако не се предвижда неговото нетно или едновременно уреждане. Въпреки това предприятието оповестява съществуването на законово право за компенсиране, когато предоставя информация съгласно параграф 66. Примерно когато предприятието трябва да получи постъпления от реализацията на финансов актив преди уреждането на финансов пасив на същата или на по-голяма стойност, като предприятието има законово право на компенсиране, то има възможност да упражни правото на компенсиране, за да избегне евентуална загуба в случай на неизпълнение от насрещната страна. Все пак, ако предприятието отговори или има вероятност да отговори на неизпълнението чрез продължаване срока на финансовия актив, ще съществува излагане на кредитен риск, когато новите условия предвиждат събирането на постъпленията да се отложи след датата, на която трябва да бъде уреден пасивът. С цел да се информират потребителите на финансовите отчети за степента, до която към конкретен момент е намалено излагането на кредитен риск, предприятието трябва да оповести съществуването и ефекта на правото за компенсиране, когато се очаква финансовият актив да бъде събран в съответствие с неговите условия. Когато финансовият пасив, за който съществува право на компенсиране, трябва да бъде уреден преди финансовия актив, предприятието се излага на кредитен риск за пълната отчетна стойност на актива, в случай на неустойка от насрещната страна, след като пасивът е бил уреден.

71. Предприятието може да има една или повече договорености за цялостно нетно уреждане с цел да смекчат неговата изложеност на кредитен риск, но без да отговарят на критериите за компенсиране. Когато една договореност за цялостно нетно уреждане намалява значително кредитния риск, свързан с финансови активи, които не компенсират финансови пасиви към същата насрещна страна, предприятието предоставя допълнителна информация за ефекта от тази договореност. Това отразяване показва, че:
а) кредитният риск, свързан с финансови активи, предмет на договореност за цялостно нетно уреждане, се елиминира само дотолкова, доколкото дължимите на същата страна финансови пасиви могат да бъдат уредени след реализирането на активите;
б) степента, до която може да се намали цялостната изложеност на кредитен риск за предприятието чрез договореността за цялостно нетно уреждане, може да се промени значително в рамките на кратък период след датата на баланса, защото изложеността на риск се влияе от всяка операция, включена в договореността за цялостно нетно уреждане.

Желателно е предприятието да оповести условията на своята договореност за цялостно нетно уреждане, които определят доколко е намалена степента на неговия кредитен риск.

72. Когато няма кредитен риск, свързан с непризнат финансов актив, или когато максималната изложеност е равна на стойността на главницата, на отчетната, номиналната или друга сходна договорна стойност на инструмента, оповестен съгласно параграф 47, или на справедливата стойност, оповестена съгласно параграф 77, не се изисква допълнително оповестяване, за да бъде изпълнен параграф 66, а). Все пак при някои непризнати финансови активи максималната загуба, която може да бъде призната при неизпълнение на другата страна по базисния инструмент, може значително да се различава от сумите, отразени съгласно параграфи 47 и 77. Например предприятието може да има право на смекчаване на загуба, която то иначе би понесло посредством компенсирането на непризнат финансов актив чрез непризнат финансов пасив. При тези обстоятелства според параграф 66 а се изисква допълнително отразяване, освен отразеното вече според параграфи 47 и 77.

73. Гарантирането на задължение на друга страна излага гаранта на кредитен риск, който се взема под внимание при оповестяването съгласно параграф 66. Такава ситуация може да възникне например в резултат на секюритизация, при която предприятието остава изложено на кредитен риск, свързан с финансови активи, които са били премахнати от баланса. Ако предприятието е задължено съгласно клаузи за право на парично обезщетение по тази сделка да обезщети купувача на активите за кредитни загуби, то оповестява характера на активите, премахнати от баланса, размера и периодичността на бъдещите парични потоци, дължими по договор от активите, условията на задължението за парично обезщетение и максималната загуба, която може да възникне по това задължение (виж също МСС 10 Събития след датата на баланса).

74. Концентрациите на кредитен риск се оповестяват, когато не стават ясни от някакво друго оповестяване на характера и финансовото състояние на дейността и в резултат може да се получи значително излагане на загуба при неизпълнение на други страни. При установяване на значителни концентрации управлението трябва да направи преценка, вземайки предвид състоянието на предприятието и неговите длъжници. МСС 14 Отчитане по сектори дава ценни указания за установяването на промишлени и географски сектори, в рамките на които може да възникнат концентрации на кредитен риск.

75. Концентрациите на кредитен риск могат да възникнат поради излагане на риск към един- единствен длъжник или към група длъжници, които имат сходни характеристики, като например такива, на които промените в икономическите или други обстоятелства влияят еднакво върху изпълнение на задълженията. Характеристиките, които могат да предизвикат концентрация на риск, включват същността на дейността, с която се занимават длъжниците, като например бранша, в който работят, географската област, в която извършват дейността си, и равнището на надеждност на групите получатели на кредит. Например производителят на оборудване за петролната и газовата промишленост обикновено има търговски сметки, попълвани от продажбата на продуктите му, при които икономическите промени в петролната и газовата промишленост влияят върху риска от неплащане. Банка, която обикновено извършва кредитиране в международен мащаб, може да има значителен размер непогасени кредити към по-слабо развити страни и способността на банката да възстанови тези кредити може да бъде неблагоприятно повлияна от местните икономически условия.

76. Оповестяването на концентрациите на кредитен риск включва описание на общата характеристика, която идентифицира всяка концентрация, и размера на максималната изложеност на кредитен риск, свързан с всички признати и непризнати финансови активи, съдържащи тази характеристика.

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ