Основания за начисляване и неначисляване на ДДС с Протокол

 Основание за начисляване на ДДС в протокол е съгласно:

• чл. 84 от ЗДДС – лицето получател по ВОП

• чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС – лицето е получател на природен газ или електрическа енергия от чуждестранен доставчик

• чл. 82, ал. 2, т. 2 от ЗДДС – лицето е получател на стоки с монтаж или инсталация от доставчик от ЕС

• чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС – лицето е получател на услуга от чуждестранен доставчик

• чл. 82, ал. 3 от ЗДДС – лицето е придобиващ при тристранна операция

• чл. 57 от ЗДДС – лицето е вносител по инвестиционни проекти

• чл. 6, ал. 3 от ЗДДС – безвъзмездно предоставяне на стоки или ползването им за лични нужди, ВОП на собствени стоки от друга държава от ЕС

• чл. 9, ал. 3 от ЗДДС – безвъзмездно предоставяне на услуги или ползването им за лични нужди

• чл. 73 ал. 8 от ЗДДС – годишно преизчисляване на частичен данъчен кредит или при дерегистрация

• чл. 79 ал. 1 и 2 от ЗДДС – корекции на ползван ДДС кредит, когато стоките или услугите се използват и за освободени доставки или доставки за които не е налице право на данъчен кредит

• чл. 79 ал. 3 от ЗДДС – корекции на ползван ДДС кредит при липси и брак или когато вече не е налице право на данъчен кредит

• чл. 79 ал. 8 от ЗДДС – корекции на частичен данъчен кредит за стоки или услуги, които впоследствие се използват само за облагаеми доставки

• чл. 79 ал. 10 от ЗДДС – корекции на ползван ДДС кредит при безвъзмезден ВОД

• чл. 142, ал. 1 от ЗДДС – доставка на обща туристическа услуга

• чл. 144, ал. 4 от ЗДДС – доставка по специалния ред на облагане на маржа

• чл. 161 от ЗДДС – данъкът при доставка на инвестиционно злато се начислява от получателя

• чл. 163а от ЗДДС – лицето е получател на доставка на отпадъци

• чл. 9, ал. 4, чл. 39, чл. 46, ал. 2 и чл. 50 ал.2. от ППЗДДС – протокол за начисляване на ДДС при липса на документи доказващи основанието за не начисляване (посредник в тристранна операция, ВОД, износ и т.н.)

• чл. 16 от ППЗДДС – начисляване на ДДС при субсидии по облагаеми и освободени доставки

 

Няма основание за начисляване на ДДС в протокол съгласно:

• чл. 7, ал. 4 от ЗДДС – ВОД на собствени стоки в друга държава от ЕС

• чл. 81, ал. 6 от ППЗДСС -  за доставка облагаема с нулева ставка (износ, международен транспорт, доставката на обща туристическа услуга облагаема с нулева ставка и т.н.)

• чл. 81, ал. 6 от ППЗДСС -  когато данък не следва да се начислява (при освободена доставка, освободен ВОП и доставка с място на изпълнение извън територията на страната)

 

Други случаи на отразяване на документи по ЗДДС в протокол:

• чл. 116 ал. 4 от ЗДДС – протокол за анулиране на погрешно съставен документ

• чл. 117 ал. 4 от ЗДДС – протокол за изменение на вече издаден протокол

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ