Сключване на трудов договор със срок на изпитване

 При сключване на трудов договор със срок на изпитване следва ли в уведомлението да се пише срокът на изпитване или не се попълва нищо?


Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 70 от Кодекса на труда никога не е била самостоятелно основание за възникване(сключване) на трудов договор. Трудовите договори или са срочни или безсрочни, като към всеки от тях може да се приложи условието за изпитване. Следователно, в трудовите договори се записва например:”чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда”, или “чл. 68, ал.1, т.1-5, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда”. За всеки вид трудов договор има отделен код.Ето защо е премахнат код “07”, за да не продължава объркването или колебанието с какъв код да се регистрират трудовите договори. Следователно трудовите договори, с уговорка за изпитване, ще се регистрират с кода на безсрочните или срочни трудови договори. Както беше посочено, чл. 70 КТ не е самостоятелно основание за възникване на трудово правоотношение чрез сключване на трудов договор. Поради това още със сключването им те са или срочни или безсрочни. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовия договор не е прекратен, не се прави ново уведомление. 

Трудов договор е сключен само на основание чл. 70, ал. 1 от КТ и в него е посочен срок на изпитване 6м. - след изтичане на изпитателния срок се превръща за неопределено време.Трябва ли да се пише допълнително споразумение и да се подава уведомление в НАП след изтичане на изпитателния срок? 

Отговор на МТСП: Съгласно чл.67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл.70, ал.1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Член 70 от КТ не е самостоятелно основание за възникване на трудовото правоотношение. Срокът за изпитване не е срок на договора и поради това с изтичане на уговорения срок за изпитване трудовият договор не се прекратява. Видно от разпоредбата на чл.67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по ал.1 до изтичане срока за изпитване – ал.2 на чл. 71 от КТ. В случай, че до изтичане срока за изпитване трудовият договор не бъде прекратен на основание чл. 71 от КТ, същият става договор за неопределено време по силата на закона, поради което с лицето не е необходимо да се сключва допълнително споразумение. Както беше посочено, чл. 70 КТ не е самостоятелно основание за възникване на трудово правоотношение чрез сключване на трудов договор. Поради това още със сключването им те са или срочни или безсрочни. След изтичането на срока за изпитване, ако трудовия договор не е прекратен, и същият е сключен за неопределено време, не се прави ново уведомление. 

Сключваме допълнително споразумение с наш служител, който е на постоянен договор, за промяна на длъжността и искаме да има изпитателен срок.Можем ли в допълнителното споразумение да впишем изпитателен срок? 

Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (длъжност, срок, трудово възнаграждение и др.). Съгласно чл. 70, ал. 1 от КТ, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Изричният текст на чл. 70, ал. 5 от КТ определя, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. В посочените по-горе случаи се има предвид длъжността, която заема работникът или служителят. От запитването е видно, че се касае за предвиждана промяна на съществуващ между страните безсрочен трудов договор, касаеща “промяна на длъжността” със срок за изпитване, като работникът или служителят не е заемал тази длъжност в предприятието до момента. При това положение няма пречка страните да подпишат допълнително споразумение на основание чл. 119 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, тъй като не се нарушава разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ. МЦВ/

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ