Указания за попълване на УВЕДОМЛЕНИЕ за сключен, изменен или прекратен трудов договор - Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда

 1.Код корекция - попълва се: 

0 - при подаване на редовни данни; 
1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно 
подадено уведомление. В този случай освен коригираните се 
попълват всички останали данни от подаденото преди това 
уведомление. Този код не се използва за корекция в 
т. 2, 3, 4, 8 и 10 (т.е. тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН и основание на договора), за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни; 
2 - когато се заличава подадено преди това уведомление. 
В този случай се попълват и т. 2, 3, 4, 8 и 10 (т. е. тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН и основание на договора) от уведомлението. 
2. Тип на документа
0 - договор, действащ към 01.01.2003 г. В този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване; 
1 - договор, сключен след 01.01.2003 г. В този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 17; 
2 - допълнително споразумение след 01.01.2003 г. към регистриран в НОИ договор: 
- когато има промяна в срока на договора, се попълват 
т. 3, 4, 8, 10 и 12 (т.е. БУЛСТАТ, ЕГН, основание на договора, дата на сключване и срок на договора); 
- когато има промяна в длъжността на лицето, се попълват т. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 16(т.е. БУЛСТАТ, ЕГН, основание на договора, дата на сключване , наименование на длъжността, код по НКПД, иконом. дейност, в която е заето лицето, код по НКИД ); 
3 - прeкратяване след 01.01.2003 г. на регистриран договор. 
В този случай се попълват т. 3, 4, 8, 10 и 17 (т.е. БУЛСТАТ, ЕГН, основание на договора, дата на сключване и дата на прекратяване). 
3. БУЛСТАТ - Попълва се в 9, 10 или 13 позиции ЕИК по регистър БУЛСТАТ на работодателя. 
Забележка. 10-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ, който съвпада с ЕГН /ЛНЧ/ попълват работодатели - физически лица с изключение на едноличните търговци. 
4. ЕГН /ЛНЧ/ - Попълва се в 10 позиции ЕГН или ЛНЧ на наетото лице, като се подчертава вярното. 
5. Име - Попълва се с печатни букви името на наетото лице. 
6. Презиме - Попълва се с печатни букви презимето на наетото лице. 
7. Фамилия - Попълва се с печатни букви фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора - 
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1КТ; 
02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,т. 1КТ; 
03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ; 
04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ; 
05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ; 
06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ; 
08 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ; 
09 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ; 
10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ; 
11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ; 
12 - трудов договор по чл. 114 КТ; 
13 - постановление по чл. 405а КТ; 
14 - трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ; 
15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ. 
9. Номер на договора - Попълва се в 15 позиции номерът на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори. 
10. Дата на сключване - Попълва се задължително /ддммгггг/ датата на сключване на договора / допълнителното споразумение. 
11.Основно трудово възнаграждение - Попълва се към датата на сключване. 
12. Срок на договора - Попълва се /ддммгггг/ датата, на която периодът от време или срокът на договора изтича, само когато в т. 8 е попълнен код 02 (т.е. основанието на договора е 02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,т. 1 КТ. 
13. Длъжностно наименование - Попълва се с думи длъжността на лицето по трудовия договор. 
14. Код по НКПД * - Попълва се осемцифровият код на длъжността съобразно характера на извършваната дейност. 
15. Икономическа дейност, в която е заето лицето - Попълва се с думи икономическата дейност, в която е заето лицето. 
16. Код по НКИД - Попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно НКИД. 
Служебен код "0000" се попълва за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една. 
17. Дата на прекратяване - Попълва се /ддммгггг/ датата на прекратяване на трудовия договор.

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ