ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - Въпроси и отговори

 

 

                                                                            Автори:
                                                                                            Митко Стойков
                                                                                            Д-р Светлин Кръстанов

 

 

                                                      © Български център за нестопанско право*, 2011

                                                     Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа
                                                      при изработване и прилагане на закони
                                       и политики с цел развитие на гражданското общество,
                                          гражданско участие и добро управление в България. 

 

 

ЧАСТ І. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДАНЪЧНОТО

ОБЛАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕТО.

 

1. Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират данъчно? Каква е процедурата за

регистрация? Къде и как става това? 

ЮЛНЦ подлежат на обща регистрация за данъчни и осигурителни цели,

но регистрацията не се извършва чрез подаване на декларация от страна

на ЮЛНЦ, а служебно (за разлика от специалната регистрация по ЗДДС,

виж по­долу). Данните за лицата, подлежащи на регистрация в регистър

БУЛСТАТ, каквито са и ЮЛНЦ, се вписват в регистъра от съответната те-

риториална дирекция на НАП (неин офис по седалището на ЮЛНЦ) въз

основа на първата подадена декларация, свързана с данъчно облагане

или задължителни осигурителни вноски.

Следователно ЮЛНЦ или неговият директор, съответно друг упълно-

мощен представител, ако не изпълнят задължението си за вписване в

БУЛСТАТ подлежат на глоба до 700 лв. за физическото лице и до 1000 лв.

за ЮЛНЦ.

За данъчни и осигурителни цели, ЮЛНЦ се идентифицират чрез един-

ния идентификационен код по БУЛСТАТ. ЮЛНЦ са длъжни да посочват

своя БУЛСТАТ и адреса си за кореспонденция в подаваните декларации

и в кореспонденцията си с НАП, в издаваните от тях фактури, сключвани

договори,  както и в други случаи, когато това се изисква в нормативен

акт.

 

2. Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират в НОИ? По кои въпроси се обръ-

щаме към НОИ?

ЮЛНЦ се регистрират в НОИ като осигурители. И регистрацията в НОИ

се извършва служебно въз основа на данните в БУЛСТАТ регистър и ба-

зите данни на НАП. 

НОИ управлява средствата на държавното обществено осигуряване

(ДОО) и администрира задължителните осигурителни програми за инва-

лидност, старост и смърт, болест и майчинство, трудови злополуки и про-

фесионални заболявания, безработица, както и информационното об-

служване на осигурените лица за осигурителния им статус (с изключение

на здравноосигурителния статус, който се проверява на сайта на НАП).

 

3. Уведомява ли се НАП/НОИ за открити и закрити банкови сметки на

ЮЛНЦ?

В ДОПК няма изискване ЮЛНЦ да уведомяват НАП за открити и закри-

ти банкови сметки.

Съгласно чл. 25 от ЗНАП обаче, самите банки са длъжни да уведомяват

НАП за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ в 7­дневен срок от

датата на откриването, съответно закриването им.

Също така трябва да се има пред вид, че органът по приходите и пуб-

личният изпълнител, при изпълнение на своите правомощия, има право

да изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки

в страната и в чужбина. Тази информация представлява защитена данъч-

на и осигурителна информация и органите по приходите са длъжни да я

използват само в рамките на своите правомощия и да я разкриват само

в определените в закона случаи. В случай, че е необходима информация

за движението на суми по банковите сметки на задължените лица, то ор-

ганите на НАП са длъжни да преминат през специалната процедура за

разкриване на банкова тайна по разрешение от съда, освен, ако лицата

изрично не се съгласят да предоставят тази информация.

 

4. Трябва ли ЮЛНЦ да плаща осигуровки ако няма наети служители

или не заплаща на членовете на органи за работата им?

Осигуровки се дължат, ако има правно основание за начисляване на

възнаграждение за положения труд, дори и възнаграждението да не е

начислено.

Това означава, че следва да се докаже наличието на правоотношение

между лицето и ЮЛНЦ, по силата, на което лицето дължи престирането

на своя труд, дори и да няма нарочен договор.

На практика обаче, в случаите на ЮЛНЦ по принцип не се цели пости-

гането на икономическа изгода от извършваната дейност, а членовете

работят за постигането на т.нар. идеални цели. Ето защо, като се имат

предвид указанията на НАП в тази насока (Указание на НАП с изх. № 24­

00­7/25.02.2010 г., допълнено с Указание изх. № 24­00­10/10.03.2010 г.) на

органите по приходите ще им бъде трудно да докажат, че членовете на

органи, макар и да не са платени за своята дейност, полагат труд, който

следва да бъде възмезден.

 

5. Ако ЮЛНЦ има собствено търговско дружество, в което управител

е служител на ЮЛНЦ, но той не получава възнаграждение от там – тряб-

ва ли да се плащат осигуровки за този човек?

Отново, ако възнаграждение не е дължимо на основание трудов дого-

вор, договор за управление, Устава / Учредителния акт на ЮЛНЦ или на

някакво друго основание за полаган труд, не би било налице основание

за дължимост на осигуровки.

Служител на ЮЛНЦ следва да се осигурява на база възнаграждението

по трудовото правоотношение с ЮЛНЦ, а за функцията му като управи-

тел на търговското дружество не би следвало да се осигурява, ако няма

отделно уговорено възнаграждение. Ако обаче лицето получава доходи

от дейности на различни основания /в случая изборна длъжност и трудов

договор/ осигурителните вноски за тях се внасят върху сбора от осигури-

телните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на

осигурителния доход.

 

6.Има ли ЮЛНЦ задължение да уведомява НОИ и/или НАП за наети

хора по трудови или граждански договори или при прекратяване на

тези договори? В случай, че има такива задължения в какви срокове се

извършва уведомяването?

Да. ЮЛНЦ е длъжно да уведомява НАП, а не НОИ, за сключени или изме-

нени трудови договори в 3­дневен срок. За прекратени  трудови договори,

НАП се уведомява в 7­дневен срок. След изтичане на този срок уведомле-

ние за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задъл-

жително предписание от контролните органи на инспекцията по труда.

При регистриране на повече от пет уведомления, те се изпращат само

чрез Интернет или на електронен носител.

Санкциите за нерегистриране на сключени, изменени или прекратени

трудови договори са изключително тежки. ЮЛНЦ, работодател, подле-

жи на имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновният

служител на ЮЛНЦ, на глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко от-

делно нарушение.

Гражданските договори не се регистрират в НАП или НОИ.

 

7. Кога се дерегистрираме данъчно и при какви обстоятелства?

В случай, че ЮЛНЦ иска да прекрати съдебната си регистрация, то пър-

во е длъжно да уведоми за това компетентната териториална дирекция

на НАП, като прилага издадено от НАП удостоверение за уведомяване

към внесеното в съда искане и това е условие за неговото разглеждане.

Отново регистрацията се прекратява служебно на база вписване на пре-

кратяването в регистър БУЛСТАТ. В регистъра на задължените лица се

поддържа и съхранява архив за лицата с прекратена регистрация.

 

8.Какви данъци и осигуровки обслужва НАП?

НАП установява и събира републиканските данъци (данък върху до-

ходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните

осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските

за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.).

 

9. Какви са сроковете и начините за плащане на данъците и осигуров-

ките към НАП?

Сроковете за плащане на данъците към НАП са уредени в съответните

данъчни закони за съответния вид данък (виж по­долу).

Осигуровките се внасят при превеждане на съответното възнагражде-

ние. Когато възнаграждението е само начислено, осигуровките се внасят

до края на месеца на начисляването.

Данъците и осигуровките са заплащат само безкасово – по банков път

или по Интернет. Данъците могат да се заплащат и в откритите банкови

гишета в данъчните офиси.

 

10.Какви удостоверения издава НАП, свързани с дейността на ЮЛНЦ?

НАП извършва редица административни услуги и издава удостовере-

ния, свързани с данъчния и осигурителния статус на ЮЛНЦ. Най­често

това са:

•Удостоверение за платени данъци и осигуровки;

•Удостоверение за наличието или липсата на задължения;

•Удостоверение за регистрация в регистъра на НАП;

•Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство.

 

11. Какви са местните данъци и такси, за които са задължени ЮЛНЦ и

къде се плащат?

По принцип ЮЛНЦ са задължени за:

•Данък върху недвижимите имоти и такса смет

•Данък върху наследствата

•Данък върху даренията

•Данък при възмездно придобиване на имущество.

В определени случаи ЮЛНЦ се освобождават от местни данъци.

Местните данъци и такси се заплащат в общината по седалище и адрес

на управление на ЮЛНЦ или по банков път.

 

12.Издават ли общините удостоверения за дължими местни данъци и

такси?

Да. За разлика от НАП обаче, общините събират такса за тази услуга.

 

13. Има ли специални изисквания към годишните финансови отчети

на ЮЛНЦ и счетоводната им политика?

ЮЛНЦ изготвят финансовите си отчети и разработват своята счето-

водна политика в съответствие със СС 9 „Представяне на финансовите

отчети на предприятията с нестопанска дейност”.

От 1 януари 2008 г. предприятията с нестопанска цел изготвят счето-

водния си баланс съгласно структурата, определена в СС 1 „Представяне

на финансовите отчети”. Същото важи и за формата на Отчета за собст-

вения капитал. Към стандарта има специфична форма на отчета за прихо-

ди и разходи, както и на отчета за паричните потоци.  Наред с нестопан-

ската си дейност предприятията с нестопански цели извършват и други,

най­често стопански дейности, за които се прилагат изискванията на дру-

гите счетоводни стандарти.

Те съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за

отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за

отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

Имуществените вноски на учредителите (първоначални и последва-

щи) се отчитат като собствен капитал на предприятията с нестопанска

дейност.

Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се при-

знават като текущ приход за периода. Даренията, които са обвързани

с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 –

„Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителстве-

на помощ”.

Приходите (постъпленията) на юридическите лица с нестопанска цел,

използвани за постигане на целите, определени при създаването им (нес-

топанската им дейност) се отчитат чрез сметки от група 71 "Приходи в

предприятия с нестопанска дейност": Сметка Приходи от регламенти-

рана дейност, Сметка Приходи от членски внос, Сметка Приходи от фи-

нансирания на програми, Сметка Приходи от правителствени дарения,

Сметка Приходи от други дарения, Сметка Други приходи.

Сметка от гр. 10 "Капитал на предприятия с нестопанска дейност" от-

разява стойността на собствените средства (членски внос) и средства от

други лица, предоставени за ползване и разпореждане под условие.

Съвкупният финансов резултат на организациите с нестопанска цел (от

специфична и стопанска дейност) се отчита чрез сметка от гр. 12 "Резултат

от дейността на предприятия с нестопанска цел". Финансиранията са ха-

рактерен начин за набиране на средства от предприятията с нестопанска

цел. В зависимост от характера на съответното финансиране се използват

сметки от гр. 75 "Финансиране за дълготрайни активи" и "Финансиране на

текущата дейност". Целта е да се създаде необходимата аналитичност

по видове дейности и видове разходи с цел лесно и пълно отразяване на

дейността и съставянето на годишните финансови отчети. В случай, че

някои от организациите извършват и стопанска дейност, то тя се отчита

по реда, определен за предприятията от стопанския сектор.

 

14. В кои случаи ЮЛНЦ подлежат на независим външен одит?

На независим финансов одит подлежат ЮЛНЦ в обществена полза,

вписани в Централния регистър към Министерство на правосъдието,

когато за текущата година превишават един от следните критерии по

Закона за счетоводството:

     ­  балансова стойност на активите към 31 декември на предходната

година ­ 1 млн. лв.

     ­  размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за теку-

щата година ­ 2 млн. лв.

     ­  обща сума на получените през текущата година финансирания и

неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени

през предходни отчетни периоди ­ 1 млн. лв.

ЮЛНЦ в частна полза също подлежат на независим финансов одит,

освен ако не прилагат облекчена форма на финансова отчетност.

Критериите за облекчена форма на финансова отчетност и съответно

липса на задължение за финансов одит са регламентирани в Закона за

счетоводството и са следните:

Предприятията, които в текущата или в предходната година не надви-

шават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември ­ 1,5 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината ­ 2,5 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината ­ 50 души.

При определяне статута на едно новообразувано ЮЛНЦ, като прилага-

що облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на

тези критерии само за годината на възникване.

 

15. Къде се подават годишните финансови отчети и годишна данъч-

на декларация на ЮЛНЦ и в какви срокове? Има ли разлики за ЮЛНЦ в

частна и за ЮЛНЦ в обществена полза?

Всяко ЮЛНЦ, независимо дали е в частна или обществена полза след-

ва да подава в НСИ годишен отчет за дейността по образец в срок до

31 март на годината следваща годината, за която се отнася. През 2011 г.

ЮЛНЦ имат възможност да представят годишния си отчет за дейността

за 2010 г. чрез формуляр на хартиен носител или чрез попълване на елек-

тронни формуляри на отчетите и изпращането им по електронна поща.

Ако ЮЛНЦ избере да подаде годишния отчет за дейността по електро-

нен път следва да разполага с универсален електронен подпис, с който

да подпише генерирания файл  за НСИ. Ако отчетът е попълнен коректно

след изпращането му се получава отговор с входящ номер на е­mаil ад-

реса, от който е изпратен формуляра, който се попълва в ГДД. Ето защо е

необходимо подаването на годишния отчет за дейността по електронен

път да се направи преди подаването на годишната данъчна декларация, в

която се отбелязва входящия номер, получен от системата за електрон-

ни формуляри.

ЮЛНЦ, които не са извършвали стопанска дейност, а само нестопан-

ска през 2010 г. представят годишния си отчет само в териториалното

статистическо бюро.

Годишният отчет за дейността за ЮЛНЦ  се състои от следни-

те части:

•Справка за предприятието

•Справка за група предприятия

•Счетоводен баланс

•Отчет за приходите и разходите за нестопанската дейност

със Справка за административните разходи по видове и разходите за

и приходите от дарения

•Отчет за приходите и разходите със Справка за приходите и

разходите по видове и икономически дейности

•Отчет за паричния поток

•Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

•Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институ-

ционални сектори

•Справка за приходите и разходите от лихви

•Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд

•Справка за разходите по придобиване на дълготрайни материални активи

•Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)

•Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда

•Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с

нестопанска цел

 

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществе-

нополезна дейност са длъжни да представят до 31 май на всяка година

информация за дейността си през предходната година пред Централния

регистър при Министерство на правосъдието. В регистъра се заявяват за

вписване и се представят:

•преписите от съдебните решения за регистрация на промени;

•списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;

•информация за дейността;

•годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на не-

зависим финансов одит;

•годишният доклад за дейността;

•декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични взе-

мания;

•промени в устава или учредителния акт.

 

Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическо-

то лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дей-

ност се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични

и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регис-

тър.

 

Що се отнася до юридическите лица с нестопанска цел в частна пол-

за, то те следва в срок до 30 юни на следващата година да публикуват

годишния си финансов отчет и годишния си доклад за дейността чрез

икономическо издание или чрез интернет. Когато отчетите и доклади-

те се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен

безплатен достъп за период не по­кратък от три години след датата на

публикуването им.

 

По отношение на данъчното им облагане ЮЛНЦ са длъжни да подават

в НАП в срок до 31 март на годината, следваща годината, за която се от-

нася, Годишна данъчна декларация (ГДД) за облагане с корпоративен да-

нък по образец. Когато ЮЛНЦ по принцип осъществяват стопанска дей-

ност, но в съответната година не са осъществявали такава, те попълват

отделен формуляр ­ образец 1010а. В него декларират, че за предишната

година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно

счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годи-

шен отчет за дейността. 

 

16.Ако се подава данъчна декларация в НАП, трябва ли да се подава и

годишен отчет за дейността в НСИ?

Задължението на ЮЛНЦ да подават годишен отчет за дейността до

НСИ е различно от задължението им да подават ГДД до НАП. Първото

има за цел събиране на статистическа информация, а второто – деклари-

ране на дължими към държавата данъци и осигуровки. Както бе посоче-

но по­горе, от 2010 г. се даде възможността, когато данъчно задължено

лице следва да подаде и двата документа, това да стане на едно и също

място в един и същи срок – пред териториалното поделение на НАП в

срок до 31 март (впоследствие НАП служебно придвижва годишните от-

чети за дейността към НСИ). В случая на ЮЛНЦ, ако са извършвали сто-

панска дейност, или са отдавали под наем свое имущество, то те следва

да подадат едновременно ГДД и годишен отчет за дейността пред НАП

на хартиен носител. При електронно подаване на тези документи, първо

се подава годишния отчет за дейността до НСИ и едва след като се полу-

чи входящия номер се подава ГДД до НАП. 

 

Годишен отчет за дейността не се подава, ако ЮЛНЦ не е извършвало

стопанска дейност през годината и не е отчело счетоводни приходи или

разходи.

                                                                                                    ЮЛНЦ                ЮЛНЦ

                                                                                              Частна полза Обществена полза

Годишен отчет за дейността

Срок: 31 март

Условие: извършване на дейност през годината и                 ДА                          ДА

отчитане на счетоводни приходи и разходи

 

Годишна данъчна декларация

Срок: 31 март                                                                             ДА                           ДА

Условие: извършване на стопанска дейност

 

Доклад пред ЦР на ЮЛНЦ при МП

Срок: 31 май                                                                               НЕ                            ДА

 

                                                                                Срок: 30 юни              Срок: 31 май

Обявяване на ГФО                                               Къде: В Интернет       Къде: С подаване

                                                                                или в икономическо  на доклада

                                                                                здание                         пред ЦР на ЮЛНЦ

 

 

17. Следва ли ЮЛНЦ да изготвя и подава годишни финансови отчети за

годината на регистрацията си?

Да, ЮЛНЦ следва да подава годишен финансов отчет и за годината на

регистрацията си, като периодът, за който се отнася отчета е от деня на

регистрацията до края на календарната година.

 

18.Какви са санкциите за неподадени или необявени годишни отчети и

неподадена годишна данъчна декларация?

Санкцията за неподаден годишен отчет в НСИ за ЮЛНЦ е в размер от

200 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 3000 лв.

На ЮЛНЦ, което не подаде годишния доклад за дейността и финансо-

вия отчет съгласно изискванията може да бъде наложена глоба в размер

от 2000 до 3000 лв. по Закона за счетоводството.

По ЗКПО се налага санкция в размер от 100 до 1000 лв. за неподаване

на приложение към ГДД, включително и годишният отчет за дейността.

 

19.Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират в ДАНС?

ЮЛНЦ следва да се регистрират в ДАНС по силата на разпоредбите на

Закона за мерките срещу изпирането на пари. В тази връзка всяко ЮЛНЦ

е длъжно не по­късно от 4 месеца след датата на съдебната си регис-

трация да подаде молба­заявление до председателя на ДАНС, към която

следва да се приложат следните документи:

•Вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансира-

нето на тероризма, приети от управителния орган на ЮЛНЦ (подписа-

ни и подпечатани);

•Копие от БУЛСТАТ картата на ЮЛНЦ;

•Копие от устав / устройствен правилник на ЮЛНЦ;

•Копие от съдебно решение за учредяване;

•Копие от актуално състояние.

Копията на всички документи следва да бъдат заверени „вярно с ори-

гинала” от представляващия, подписани и подпечатани от него.

 

20. Кога имаме пране на пари? Какво трябва да правим в тези случаи?

Изпиране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането

на пари е:

•преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от

престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде

укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се

подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с

цел да избегне правните последици от своето деяние;

•укриването или прикриването на естеството, източника, местонахож-

дението, разположението, движението или правата по отношение на

имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в

такава дейност;

•придобиването, владението, държането или използването на имуще-

ство със знание към момента на получаването, че е придобито от прес-

тъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

•участието в което и да е от действията посочени по­горе, сдружава-

нето с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на

такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване

извършването на такова действие или неговото прикриване.25

Изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито

имуществото, е извършена в държава ­ членка на Европейския съюз, или

в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

Мерките за превенция на използването на финансовата система за

целите на изпирането на пари са задължителни за ЮЛНЦ. Тези мерки са

както следва:

•идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;

•идентифициране на действителния собственик на клиента ­ юридиче-

ско лице, и предприемане на съответни действия за проверка на не-

говата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на

ЮЛНЦ да приеме за установен действителния собственик;

•събиране на информация от клиента относно целта и характера на

отношението, което е установено или предстои да бъде установено

с него;

•текущо наблюдение върху установените търговски или професионал-

ни отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в

рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната ин-

формация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил,

в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона

случаи;

•разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и

клиенти.

 

ЮЛНЦ са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване

на търговски или професионални отношения, както и при извършване на

операция или сключване на сделка на стойност над 10 000 лв. или тяхната

равностойност в чужда валута. Тази разпоредба се прилага и в случаи-

те на извършване на повече от една операция или сделка, които поот-

делно не надвишават съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в

чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свър-

зани. В случаите, при които ЮЛНЦ не може да извърши идентификация

на клиента в съответствие с изискванията на този закон и актовете по

прилагането му, както и при непредставяне на декларация за произхода

на средствата, то е длъжно да откаже извършването на операцията или

сделката или установяването на търговски или професионални отноше-

ния, в т.ч. откриване на сметка. Ако ЮЛНЦ не може да извърши иденти-

фикация на клиента в случаите на вече установени търговски или профе-

сионални отношения, то е длъжно да прекрати тези отношения. В тези

случаи ЮЛНЦ следва да прецени дали да уведоми дирекция "Финансово

разузнаване" на ДАНС.

 

ЮЛНЦ, извършващи операция или сделка на стойност над 10 000 лв.

или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извърш-

ва в брой, са длъжни да декларират произхода на средствата. ЮЛНЦ са

длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната

операция или сделка.

 

ЮЛНЦ са длъжни да идентифицират клиентите си при всички случаи,

когато възникне съмнение за изпиране на пари. ЮЛНЦ са длъжни да

идентифицират и проверят идентификацията на клиентите си, когато

възникне съмнение в идентификационните данни на клиента, или бъдат

уведомени за промяна в тях.

 

Необходимо е да се посочи, че идентификация не се извършва и де-

кларация за произхода на средствата не се подава, когато клиентът е

институция, изпълняваща властови функции в съответствие с правото на

Европейския съюз при следните условия:

•ЮЛНЦ е събрало достатъчно информация, която не поражда съмне-

ние за идентичността на институцията;

•институцията спазва процедури за отчетност и дейността й е прозрачна;

•институцията се отчита на орган на Общността, на орган на държава

членка или съществуват процедури за проверка, които гарантират

контрол на нейната дейност.

 

ЮЛНЦ са длъжни да установят, дали клиентът действа от свое име и

за своя сметка или от името и за сметка на трето лице. Ако операция-

та или сделката се извършва чрез представител, ЮЛНЦ изискват дока-

зателства за представителната власт и идентифицират представителя и

представлявания. В случай че операцията или сделката се извършва от

името и за сметка на трето лице без упълномощаване, лицата по ЮЛНЦ

идентифицират третото лице, от името и за сметка на което е извършена

операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката.

При съмнение, че лицето, извършващо операция или сделка, не действа

от свое име и за своя сметка, лицата по ЮЛНЦ са длъжни да уведомят

ДАНС и да предприемат подходящи мерки за събиране на информация

за идентифициране на лицето, в чиято полза реално се извършва опера-

цията или сделката.

Когато възникне съмнение за изпиране на пари, ЮЛНЦ са длъжни да

съберат информация относно съществените елементи и размери на опе-

рацията или сделката, съответните документи и другите идентифицира-

щи данни.

Събраната за целите на този закон информация трябва да бъде доку-

ментирана и съхранявана, така че да бъде на разположение на дирекция

"Финансово разузнаване" на ДАНС на съответните органи за надзор и на

одиторите. ЮЛНЦ са длъжни да съхраняват за срок 5 години данните за

клиентите и документите за извършените сделки и операции. За клиенти-

те срокът тече от началото на календарната година, следваща годината

на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите ­ от нача-

лото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.

Данните и документите се предоставят на дирекция "Финансово раз-

узнаване" на ДАНС при поискване в оригинал или служебно заверен пре-

пис. Редът, сроковете и периодичността се определят в правилника за

прилагане на закона.

При съмнение за изпиране на пари лицата ЮЛНЦ са длъжни да уведо-

мят незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция

"Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделка-

та, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок

съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В

случаите, когато забавянето на операцията или сделката е обективно

невъзможно, ЮЛНЦ следва да уведоми дирекция "Финансово разузнава-

не" на ДАНС незабавно след извършването й.

ЮЛНЦ следва да уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на

ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната

равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент.

Критериите публикувани на интернет страницата на ДАНС (http://www.

dans.bg/ в раздела «Мерки срещу изпирането на пари) за разкриване на

съмнителни сделки, операции и клиенти от ЮЛНЦ, са както следва:

Съмнителни операции или сделки

• Характерът на дарението не съответства на целите на организацията;

• Мащабите на дарението не съответстват на реалните потребности на

организацията;

• Дарението се извършва от физически лица или фирми, за които се знае

или предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дей-

ност;

• Волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при кое-

то са възможни закононарушения и злоупотреби;

• Дарението се довежда до непосредствените му получатели с помощта

на лице или организация, за които се предполага, че няма да го преда-

де на дарения;

• Дарението е с цел група или организация, включени в списъка по чл. 5,

ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;28

• Дарението, операцията или сделката се реализира с лице, група или

организация, за които може основателно да се предполага, че са свър-

зани с лица, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките

срещу финансирането на тероризма;

• Дарение в брой, което изглежда структурирано с цел избягване на из-

искванията за автоматично докладване на касовите операции (някол-

ко последователни дарения в брой, чийто размер е малко под прага

на докладване);

• Дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с дейност-

та на дарителя (например, ако вида на стопанската дейност не предпо-

лага да се получават големи постъпления в брой);

• Един дарител извършва няколко операции в рамките на дни за суми

близки, но ненадвишаващи прага за извършване на идентификация;

• Дарителят извършва дарения, при които използва голям брой банкно-

ти с малки номинали и стойността на операциите е близка до прага за

идентификация;

• Когато се извършва повече от едно дарение в един и същи ден за

суми, близки до прага за идентификация от различни лица, за които

дружеството знае, че са свързани помежду си;

• Характерът на дейността на дарителя не съответства на природата на

дарението;

• Дарението е от страна, в която не се произвеждат съответните стоки;

• Дарителят е от страна, икономическото състояние на която в момента

не предполага да се извършват големи дарения;

• Дарения от страни, фигуриращи в списъка на FATF, или от други стра-

ни, смятани за високорискови („данъчни убежища”, офшорни юрис-

дикции или страни подкрепящи тероризма);

• Анонимни дарения;

• Дарения, направени под условие – цялото или част от дарението да

бъде използвано по посочен от дарителя начин;

• Дарение, осъществено чрез безмитен внос на голямо количество ак-

цизни стоки или стоки с високо мито;

• Освободени от вносни мита дарения, за които може да се предполага,

че ще бъдат реализирани чрез търговската мрежа.

Съмнителни клиенти / дарители

• Представители или пълномощници на физически или юридически

лица, представящи документи за идентичност и правоспособност, чи-

ято автентичност поражда съмнение;

• Всички физически и юридически лица, групи и организации, фигурира-

щи в списъка по чл. 5 от ЗМФТ, който списък се приема, допълва и из-

меня от Министерски съвет, спрямо които се прилагат мерките срещу

финансирането на тероризма, включващ:

- физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от

Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризъм или спрямо

които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за

сигурност на ООН;

- лица, срещу които е образувано наказателно производство за теро-

ризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или

членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел

да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, пригото-

вление за извършване на тероризъм или закана за извършване на

тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;

- лица, посочени от компетентните органи на друга държава на

Европейския съюз;

• Лица, включени в списъка на лицата по чл. 3 от Закона за информация

относно необслужвани кредити;

• Лица, за които е обществено достояние, че са криминално проявени;

• Дарители, отказващи да предоставят документи за своята идентифи-

кация;

• В представените от дарителя лични документи липсват основни рекви-

зити, които да го идентифицират напълно;

• Дарителят се идентифицира с чуждестранни документи за самолич-

ност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена;

• Дарителят не представя или се опитва да отложи представянето на оп-

ределени декларации и актуални състояния;

• Дарителят посочва противоречиви основания за целите на дарението;

• Дарител с необичайно добри познания за мерките срещу изпиране на

пари и финансиране на тероризъм;

• Дарителят е съпровождан и наблюдаван и дарението се извършва в

присъствието на трети лица;

• Дарителят предлага да бъдат съставени неверни документи при из-

вършване на дарението;

• Дарителят предлага дарението да бъде официално оформено по на-

чин, различен от действителните отношения между страните;

• Дарителят посочва като адрес адреса на трето лице или адрес за ко-

респонденция, който е пощенска кутия;

• Подписът в документа за самоличност не съответства на положения

от дарителя във връзка с дарението.30

 

21. Може ли Сметната палата да проверява ЮЛНЦ? Как се извърш-

ват тези проверки и може ли нейни представители свободно да влизат в

офиса на организацията?

В обхвата на правомощията за извършване на одит от Сметната пала-

та попадат: бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на

лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност, така че докол-

кото едно ЮЛНЦ се разпорежда с предоставени бюджетни или извън-

бюджетни средства, то подлежи на одит от Сметната палата. Органите

на Сметната палата при упражняване на своите правомощия имат право:

• на свободен достъп до служебните помещения и до всички докумен-

ти, отчети, активи и пасиви, свързани с финансовото управление на

одитираните обекти;

• да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от

документи и друга информация във връзка с предварителното проуч-

ване и извършването на одитите, включително на електронен носител;

• да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включи-

телно от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при

одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;

• да изискват справки, заверени копия от документи и друга информа-

ция от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън

одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност,

които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания

обект или средствата от фондове и програми на Европейския съюз;

• да изискват и да получават информация от всички органи в страна-

та, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на

Сметната палата.

Длъжностните лица в одитираните обекти са длъжни да оказват съ-

действие на органите на Сметната палата и да осигуряват подходящи

помещения и технически средства за извършване на одитите, включи-

телно ползване на телекомуникационни средства. ЮЛНЦ не могат да се

позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защите-

на от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата. При от-

каз за предоставяне на информация председателят на Сметната палата

има право да издаде заповед за извършване на проверка на ЮЛНЦ във

връзка с отказаната информация. При възпрепятстване на проверката по

от ЮЛНЦ Сметната палата може да сезира органите на прокуратурата.

В случай че при упражняване на правомощията на органите на Сметната

палата се налага достъп до класифицирана информация, се спазват ус-

ловията и редът на Закона за защита на класифицираната информация.

 

22. Какви са задълженията на ЮЛНЦ за съхранение на документи

например работни заплати и др.? След прекратяване на ЮЛНЦ къде се

съхраняват тези документи?

ЮЛНЦ са длъжни да съхраняват счетоводна информация по реда,

предвиден в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:

• Ведомости за заплати – 50 г.;

• Счетоводни регистри и финансови отчети – 10 г.;

• Документи за данъчен контрол, като например фактури, дебитни/кре-

дитни известия, протоколи за самоначисляване на ДДС – до 5 г. след

изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задълже-

ние, което удостоверяват тези документи;

• Документи за финансов одит, като например одиторски доклади– до

извършване на следваш вътрешен одит и одит на Сметната палата;

• Всички останали носители, като например вторични счетоводни доку-

менти, технически архиви  – 3 г.

След изтичането на посочените срокове за съхранение, носителите на

счетоводна информация могат да бъдат унищожени ако не подлежат на

предаване в Националния архивен фонд.

ЮЛНЦ могат да съхраняват счетоводната информация както на хар-

тиен, така и на електронен носител. Документите могат да бъдат съхра-

нявани и в архиви, организирани от фирми, които се занимават с това,

срещу заплащане. ЮЛНЦ може да унищожи информацията, съхранявана

на хартиен носител, ако прехвърли тази информация върху магнитен,

оптичен или друг технически носител, осигуряващ надеждното й възпро-

извеждане.  Както е посочено в отговора на следващия въпрос при лик-

видация задължително подлежат на предаване в НОИ ведомостите за

заплати. За останалите документи няма разпоредби, които да регулират

кой е отговорен за съхранението им, освен ако не подлежат на предава-

не в Националния архивен фонд. Според нас тук следва да се приложи

общото правило в чл. 44 от Закона за счетоводството, а именно че дви-

жението на счетоводните документи от тяхното създаване или получава-

не в предприятието до момента на унищожаването или предаването им

съгласно нормативен акт се осъществява по ред, определен от органа на

управление на предприятието.

Когато ЮЛНЦ се прекратява чрез преобразуване, носителите на сче-

товодна информация се предават на приемащото и/или новоучреденото

ЮЛНЦ.

 

23. Какви са задълженията на ЮЛНЦ при ликвидация: например как-

ви видове отчети подготвя, какви уведомления прави и др.?

Ликвидацията е прекратяване съществуването на ЮЛНЦ. В общия

случай тя се извършва от управителния орган или от назначено за целта

лице. Ако не е определен ликвидатор от управителния орган, такъв се

назначава от окръжния съд по седалището на ЮЛНЦ.

ЗЮЛНЦ препраща към разпоредбите на Търговския Закон за процеду-

рата на ликвидация при следното уточнение, че подлежащите на вписва-

не в търговския регистър актове на съда по несъстоятелността се впис-

ват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обнародват

в "Държавен вестник", а подлежащите на обявяване в търговския регис-

тър актове се обнародват в "Държавен вестник".

Съгласно ТЗ ликвидацията следва следният ред:

• Решение на органа за управление за начало на процедура по ликвида-

ция. Това решение следва да определя следните обстоятелства: нача-

ло на ликвидацията и начало на прекратена дейност, срок на ликви-

дацията (който не може да бъде по­кратък от 6 месеца), приемане на

първоначален ликвидационен отчет и баланс, назначаване на ликвида-

тор (физическо лице), определяне възнаграждението на ликвидатора.

Към искането за обявяване в ликвидация, заедно с решението се при-

лагат: нотариално заверен спесимен на ликвидатора, в който деклари-

ра, че е съгласен да бъде ликвидатор на сдружението/фондацията и

ще се подписва по определен начин, удостоверение за уведомлението

до НАП по чл. 77 от ДОПК, издадено от НАП; Решението се вписва в

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

• След като се постанови съдебното решение за обявяване в ликвида-

ция, ликвидаторът е длъжен в 7 дневен срок от вземане на решението

от съда да уведоми регистър БУЛСТАТ за това. Също така ликвидато-

рът следва да уведоми и ЦР при МП, ако се ликвидира ЮЛНЦ, вписано

в регистъра;

• Ликвидаторът обявява покана до кредиторите за предявяване на взе-

манията спрямо ЮЛНЦ и определя срок за предявяването – не по­мал-

ко от 6 месеца. Поканата се обявява в „Държавен вестник”.

• Ликвидаторът довършва текущите дейности на ЮЛНЦ, събира взе-

манията му и осребрява наличното имущество. Ако е имало лица на-

значени на трудово правоотношение, при прекратяване на дейност-

та на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните

ведомости се предават в съответното териториално поделение на

Националния осигурителен институт. Към разплащателните ведомос-

ти се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), запо-33

веди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30

работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни пра-

воотношения. Уведомлението от НОИ за предаване на разплащател-

ните ведомости се прилага за вписване към решението за заличаване

на ЮЛНЦ.

• След като приключи срокът за ликвидация на дружеството и са удо-

влетворени всички кредитори, управителният орган взема решение за

заличаване на ЮЛНЦ от регистрите. С решението се приема крайният

ликвидационен отчет и баланс на ликвидаторите, разпределението на

имуществото и се освобождава ликвидаторът от отговорност. Към

искането за заличаване се прилага решението и следните документи:

декларация на ликвидатор, че всички кредитори са удовлетворени (на

основание чл. 273(1) ТЗ), краен ликвидационен отчет и баланс, годи-

шен отчет на ликвидатора, пояснителен доклад към ликвидационния

баланс на ликвидатора, удостоверение от НОИ за предаване на раз-

плащателни ведомости.

• След като бъде постановено съдебното решение за заличаване на

ЮЛНЦ, следва да се уведоми за това регистър БУЛСТАТ (отново в се-

дем дневен срок от датата на получаване на съдебното решение), как-

то и да се предаде БУЛСТАТ картата. След заличаването от БУЛСТАТ,

ЮЛНЦ следва да бъде заличено и от ЦР при МП, ако е било регистри-

рано там.

• В 14 дневен срок от прекратяване на ЮЛНЦ следва да се подаде за-

явление за дерегистрация по ЗДДС в компетентната териториална ди-

рекция на НАП. В срок от 7 дни от постъпване на заявлението органът

по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

До 7 дни след приключване на проверката органът по приходите из-

дава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши де-

регистрацията. Към датата на дерегистрацията се смята, че лицето

извършва доставка за целите на ЗДДС на всички налични стоки и/или

услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и кои-

то са:

- Активи по смисъла на Закона за счетоводството

- Активи по смисъла на ЗКПО

• Ако ЮЛНЦ е извършвало стопанска дейност, към датата на прекратя-

ването дължи корпоративен данък за периода от началото на годината

до датата на прекратяването. При определяне на данъка се приспадат

внесените авансови вноски от началото на годината до датата на впис-

ване на прекратяването. Дължимият корпоративен данък се внася в

30­дневен срок от датата на вписване на прекратяването. Внесеният

корпоративен данък при прекратяването се приспада от дължимия 34

годишен корпоративен данък за годината на прекратяването или от

дължимия корпоративен данък за последния данъчен период, кога-

то датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, е в

една и съща година с датата на прекратяването. Когато обаче датата

на прекратяване и датата на подаване на искането за заличаване при

ликвидация са в различни години, с годишната данъчна декларация за

годината на прекратяването се подават финансовият отчет, съставен

към датата на прекратяването, и финансовият отчет, съставен към 31

декември на годината на прекратяване на данъчно задълженото лице.

• Корпоративният данък се определя за последния данъчен период.

При прекратяване с ликвидация последния данъчен период обхваща

времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за зали-

чаване до датата на подаване на искането. Данъчната декларация по

ЗКПО при прекратяване с ликвидация се подава на датата на подаване

на искането за заличаване заедно с копие от него.

• Следва да се има предвид, че когато датата на подаване на искането

за заличаване при ликвидация е преди 31 март и годишната данъчна

декларация не е подадена, ЮЛНЦ подава декларацията на датата на

подаване на искането за заличаване заедно с копие от него.

• Когато датата на прекратяването и датата на подаване на искането за

заличаване при ликвидация, са в една и съща година, с данъчната де-

кларация се подават финансовият отчет, съставен към датата на пре-

кратяването, и финансовият отчет, съставен към датата на подаване

на искането за заличаване. Дължимият корпоративен данък за послед-

ния данъчен период се внася до датата на подаване на искането за за-

личаване на ЮЛНЦ.

• Със заличаване на ЮЛНЦ от регистъра към окръжния съд по седали-

щето на дружеството, приключва съществуването му.35

 

ЧАСТ ІІ. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮЛНЦ ПО РЕДА НА ЗКПО

 

Раздел І Данъчно облагане на печалбата на ЮЛНЦ по реда на ЗКПО

 

24. Кога ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък?

Законът за юридическите лица с нестопанска цел дава възможност на

ЮЛНЦ да финансират основната дейност, за която са регистрирани, чрез

осъществяване на стопанска дейност, предвидена в устава на тези лица.

ЮЛНЦ подлежат на облагане с корпоративен данък, когато реализи-

рат данъчна печалба. Това е счетоводната печалба, преобразувана в уве-

личение или намаление по реда на закона.

Обект на облагане с корпоративен данък е печалбата на ЮЛНЦ от

сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на дви-

жимо и недвижимо имущество. “Изброяването на сделките в чл.1, ал.1 от

ТЗ е неизчерпателно. Съгласно практиката на НАП, при определяне на една

дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска, тя следва да

се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен до-

ход и дейността да се осъществява с цел печалба /не е необходимо

печалбата фактически да е реализирана/ или дейността да се осъщест-

вява в частен интерес на юридическото лице; цените на предоставените

услуги или стоки да се формират на пазарен принцип” (НАП, „Въпроси и

отговори” 2_1711/13.10.2010г. Изх. № 24­34­620/2008 г.).

 

25. Дължи ли се данък, ако стопанската дейност е еднократна (еди-

нична) сделка?

И при еднократна сделка, щом е извършена с цел печалба и двете на-

срещни престации са определени на пазарен принцип, се дължи корпо-

ративен данък.

 

26. Приходите от проектно финансиране (грантове) подлежат ли на

облагане с корпоративен данък?

В случаите, при които ЮЛНЦ получават средства по проекти, които са

спечелили като изпълнител, не е налице печалба от осъществени сдел-

ки по чл. 1 от ТЗ и съответно тези средства не подлежат на облагане с

корпоративен данък по реда на ЗКПО. Когато, обаче, се осъществяват

сделки, при които насрещните престации се договарят на пазарен прин-

цип и целта е да се реализира печалба, тя се облага с корпоративен да-

нък. Например, ако на ЮЛНЦ бъде възложено с договор за поръчка да 36

изготви проект за възложителя срещу заплащане, ще е налице печалба

от сделка по чл. 1 от ТЗ. Или с други думи, ако дейността “изготвяне на

проекти” се осъществява с цел създаване на пазарния продукт “проект”,

който при реализация на пазара носи печалба, тази печалба подлежи на

облагане с корпоративен данък.

 

27. А приходите от дарения или спонсорство?

Отново това не са приходи от стопанска дейност и не подлежат на об-

лагане с корпоративен данък. Дарението е безвъзмезден договор, при

който дарителят прехвърля права без да получава нещо от надарения,

но от своя страна надареният е длъжен да изяви своята воля, че приема

подареното. В някои случаи дарението може да е с тежест, т. е. дарите-

лят да предостави предмета на дарението срещу приемането на някакво

насрещно морално задължение от страна на надарения. Такова насрещ-

но задължение именно защото е морално не прави договора възмезден.

Ясно е, че получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска

дейност. Дарението като сделка не попада в обхвата на чл. 1 от ТЗ, нито

се извършва с цел реализиране на печалба.

 

28. Каква е разликата между спонсорство и дарение и има ли разли-

ка при данъчното им третиране?

Спонсорството няма изрична правна уредба. Обичайно, по силата на

договора за спонсорство, спонсорираното ЮЛНЦ получава икономиче-

ска помощ (пари, предоставяне на материална база и др.) от спонсора за

реализиране на своите нестопански цели, срещу което се задължава да

рекламира спонсора като популяризира неговото име, търговска марка,

дейността или продуктите му по подходящ начин.

С оглед на това, че липсва изрична правна уредба на договора за спон-

сорство, страните по него сами определят своите права и задължения,

доколкото не противоречат на повелителните норми на закона и на до-

брите нрави. При договора за спонсорство винаги се уговаря размер на

насрещна престация, което го отличава от дарението, при което е налице

безвъзмездност. Насрещната престация обаче може да е имуществено

нееквивалентна или еквивалентна на предоставената от спонсора ико-

номическа помощ. В случаите, при които в съответствие с договора за

спонсорство спонсорираното лице е длъжно да осигури насрещна прес-

тация, най­често реклама, еквивалентна на предоставеното от спонсора,

тогава спонсорството следва да се квалифицира като търговска сделка и

приходите да се обложат с корпоративен данък.37

Следователно е важно да се оцени колко би струвало, това което пре-

доставя като насрещна престация спонсорираното ЮЛНЦ, за да се пре-

цени, дали има еквивалентност.

В случаите, в които ЮЛНЦ се задължава да извършва или не извършва

нещо като насрещна престация (това, което се дължи), която е нееквива-

лентна на полученото, то тогава е налице договор за спонсорство, който

от данъчна гледна точка не се различава от договора за дарение. В тези

случаи, подобно на приходите от дарения, приходите от спонсорство не

подлежат на облагане с корпоративен данък.

 

29. Спонсорството по различен начин ли се отчита при спонсора от

дарението и рекламата?

В случаите на спонсорство, дарение и реклама, фирмата, която плаща

на ЮЛНЦ ще отчете разход. Този разход обаче има различно данъчно

третиране по ЗКПО.

Разходите за дарение за признати само в определените в закона слу-

чаи. Ако не попадаме в тези случаи, разходът за дарение не се признава

за данъчни цели и с него се увеличава финансовия резултат (виж Част ІІІ).

При реклама, фирмата, която я плаща прави разход, който нормално

би бил свързан с осъществяваната дейност и следва да се признае за да-

нъчни цели, когато е документално обоснован.

При спонсорство, когато спонсорът получава еквивалентна насрещна

престация, както в случаите на реклама, направеният разход следва да

се признае за данъчни цели. Ако обаче това, което спонсорът получава

от ЮЛНЦ, не може да се определи като еквивалентно на направения от

него разход, би следвало данъчното третиране да е като в случаите на

дарение.

 

30. Как се облагат приходите от реклама?

Ако ЮЛНЦ поеме задължение да извършва реклама, срещу определе-

на цена, то отчетеният приход ще се обложи като приход от стопанска

дейност.

Приход от стопанска дейност ще имаме и ако срещу реклама се полу-

чава нещо, имуществено еквивалентно на услугата по реклама. В този

случай се прилагат правилата за търговска сделка съгласно чл. 286 от

Търговския закон.

 

31. Как се облагат приходите от авторски права и от преотстъпени

права за разпространение на книги и филми?

Сделките с интелектуална собственост са изброени в чл. 1 от ТЗ.

Приходите от такива сделки участват във формирането на облагаемата

основа на корпоративния данък и следователно се облагат с данък в раз-

мер 10 на сто.       

Ако например НПО написва книга, върху която то притежава автор-

ските права, след което с договор предоставя правото за преиздаване и

разпространение на тази книга на фирма, за което фирмата се задължава

да плаща на НПО процент от реализираните печалби от продажбата на

книгата, реализираният приход ще се обложи с 10 % корпоративен данък

 

32. Как се третират приходите от членски внос, встъпителните иму-

ществени вноски от учредителите и учредителните дарения за основа-

ване на фондация?

Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се

отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ и следователно не са облагаем

приход по ЗКПО.

Препоръчително е обаче в Устава на ЮЛНЦ да бъде предвидено, че

членовете правят както встъпителни, така и последващи имуществени

вноски, с които да се покриват разходи за нестопанската дейност, за да

се избегнат евентуални спорове, дали последващите вноски не са даре-

ния и съответно да се обложат с местен данък.

Членският внос и даренията, които не са обвързани с условия, са те-

кущ приход за периода на получаването. Отчитат се в отчета за прихо-

дите и разходите на нестопанската дейност и не подлежат на облагане с

корпоративен данък.

Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като

финансиране по реда на СС 20 ­ „Отчитане на правителствени дарения и

оповестяване на правителствена помощ“. Те се отчитат като текущ при-

ход за периода, през който се отчетат разходите, свързани с изпълнени-

ето на условията по дарението.

Учредителните дарения за основаване на фондация се отчитат като

собствен капитал и не са облагаем приход по ЗКПО.39

 

33. Как се отчита членския внос при членовете – разход за дейността

ли е? Може ли ЮЛНЦ да издава фактура за получен членски внос?

Членуването на търговско дружество в ЮЛНЦ, напр. организация на

работодателите, стопанска камара и т. н. е свързано със стопанската

дейност на търговското дружество. Ето защо членският внос би трябва-

ло да се признава за разход за целите на корпоративното облагане.

За счетоводни цели, ЮЛНЦ, за да удостовери разхода за членски внос

при членовете, следва да издаде първичен счетоводен документ (фак-

тура, протокол, разписка и т.н.). Първичен счетоводен документ е този,

който съдържа минималните реквизити чл. 7, ал. 1 от Закона за счетовод-

ството.

34. Ако ЮЛНЦ събира такси за предоставени услуги на своите чле-

нове под формата на членски внос, как се третира това? Например член

на фитнес клуб заплаща членски внос в по-голям размер, ако посещава

фитнеса по-често?

По принцип приходите от членски внос не са приходи от стопанска

дейност. Членският внос / имуществената вноска е част от членственото

правоотношение. Законът за ЮЛНЦ изисква размера и реда за правене

на имуществени вноски да се уреждат с устава или с решение на общо-

то събрание. Чрез имуществената вноска всеки член финансира идеал-

ните цели на ЮЛНЦ. Правното основание на това финансиране обаче, е

членственото правоотношение, а не търговска сделка чиято цел е реа-

лизирането на печалба. В чл. 21, ал. 3 от Закона за юридическите лица

с нестопанска цел  е установено, че всеки член е длъжен да прави иму-

ществени вноски, когато това е предвидено в устава. Общото събрание

на сдруженията също може да взима решения, свързани с дължимостта

на членския внос и имуществените вноски.

Обаче, ако имуществените вноски или членският внос в действител-

ност са заплатена цена на услуга или стока, която се предоставя от ЮЛНЦ

с цел реализиране на печалба, то тогава ЮЛНЦ осъществява стопанска

дейност, за печалбата от която ще подлежи на облагане с корпорати-

вен данък. Така например, ако се установи, че физически лица ползват

фитнес зала на ЮЛНЦ, като при всяко посещение плащат членски внос,

очевидно по този начин се заобикаля плащането на такса за ползваната

услуга и данъчните органи имат право да обложат приходите от тази дей-

ност, както във всеки подобен случай, в който субект, реализира прихо-

ди от фитнес зала.40

 

35. Ако ЮЛНЦ издаде фактура за получен грант, това означава ли, че

грантът трябва да се отчете като приход от стопанска дейност?

Не, ЮЛНЦ следва да отчита отделно приходите от нестопанската и

стопанската си дейност. Грантовете по проекти не следва да се отчитат

като приход от стопанската дейност, а като приход от финансирания за

нестопанската дейност в периода, в който са отчетени съответните раз-

ходи, свързани с гранта. Издаването на фактура само по себе си не опре-

деля характера на прихода като такъв от стопанска дейност.

 

36. Облагат ли се с корпоративен данък приходите от продажбата

на дарени стоки?

Съгласно чл. 1, т. 2 от ЗКПО, на облагане с корпоративен данък по този

закон подлежи печалбата на местните юридически лица, които не са тър-

говци, от сделки по чл. 1 от Търговския закон. Продажбата на подарени

стоки обаче, не попада сред така изброените сделки. Единствено по-

купката и продажбата на стоки, както и продажбата на стоки собствено

производство е търговска сделка по смисъла на цитираната разпоредба.

Следователно продажбата на дарени стоки не би следвало да се трети-

ра като търговска сделка, извършвана по занятие, доходите, от които

подлежат на облагане. За целта обаче, ЮЛНЦ следва да разполагат с

документи, които да доказват дарението на всяка една стока, която се

продава.

 

37. Ако организираме семинар и събираме такса участие, предназ-

начена да покрие разходите, дължим ли корпоративен данък? А ако так-

сата покрива само 30 % от разходите за организирането му?

Таксата представлява възнаграждение за получена услуга, в конкрет-

ния случай обучение (в обхвата на чл. 1 от ТЗ). Подобна дейност не се

отличава от дейността на един търговец, предоставящ аналогични услу-

ги срещу заплащане. Независимо как е изчислена таксата, да покрие на-

правените разходи, да не ги покрие или пък да се реализира печалба, по

своето естество тя представлява приход от стопанска дейност. Ако, този

приход надвиши признатите разходи, ще бъде налице облагаем финан-

сов резултат, който ще се обложи с корпоративен данък. Ако пък таксата

не покрие направените разходи, данък не се дължи, тъй като е налице

нулев или отрицателен финансов резултат, т. е. не се формира печалба,

която да бъде обложена.41

 

38. Ако организираме благотворителна разпродажба или концерт,

как ще се третират за данъчни цели получените средства?

Организирането на благотворителни мероприятия по своето съще-

ство представлява масова кампания за набиране на дарения. В подоб-

ни случаи каузата на благотворителното мероприятие е предварително

оповестена. Получените срещу продадените вещи, съответно представе-

ни концерти средства се даряват на ЮЛНЦ с тежестта (условието) същи-

те да бъдат разходвани за предварително обявената благотворителна

кауза. Често ЮЛНЦ единствено организират благотворителните меро-

приятия, а събраните средства постъпват директно по сметки на бенефи-

циента, в който случай не съществува съмнение, че ЮЛНЦ – организатор

не действа в качеството на търговец, който сключва търговски сделки

с цел печалба. Но дори и да постъпват по сметка на ЮЛНЦ, събраните

средства не са реализирана печалба от търговски сделки, тъй като не е

налице нито търговска сделка, нито дейност, чиято цел е реализирането

на печалба. Например, ако ЮЛНЦ организира благотворителна разпро-

дажба на рисунки на деца с увреждания, които тези деца предоставят

за изложбата, то набраните по сметка на ЮЛНЦ средства не следва да

формират облагаем приход. Разбира се, организаторът на благотвори-

телния търг следва да представи всякакви документи, които да доказват,

че рисунките не са били придобити от ЮЛНЦ чрез търговска сделка и съ-

ответно продадени.

 

39. Ако НПО – доставчик на социални услуги спечели общински кон-

курс за предоставяне на социална услуга, получените средства ще под-

лежат ли на облагане с корпоративен данък?

Не, защото получените средства не са приход от стопанска дейност, а

от финансиране за нестопанските цели.

Съгласно Закона за счетоводството с фактура (първичен счетоводен

документ) се документира извършена стопанска операция. Самата фак-

тура обаче удостоверява плащането по операцията, а не определя ней-

ния характер като стопанска или нестопанска.

 

40. По много проекти има изискване за съфинансиране от страна на

НПО. Може ли тези средства да се вземат от приходите от стопанска

дейност и как се отразява това данъчно – признават ли се за разход?

Много често НПО получават средства от своите донори, при условие

че покрият определен процент от разходите със собствени средства (на-

пример 10 %). Ако НПО има приходи от стопанска дейност през текущата 42

година, тези разходи може да се покрият с тях. Това обаче означава, че

на практика направените разходи няма да се отчетат като разходи за сто-

панска дейност и съответно с тях няма да се намалят приходите от сто-

панската дейност. НПО ще трябва да заплати корпоративен данък върху

цялата сума на приходите си, а не върху сумата на приходите, намалена

с конкретните разходи, защото те ще бъдат разходи за нестопанска дей-

ност.

Има два други начина да се отчете собствения принос по проекти. В

първия случай донорът може да се съгласи определени разходи за сто-

панска дейност да се признаят за собствен принос, без това да се отчита

към разходите по проекта. Тази възможност зависи изцяло от изисква-

нията на донора. Вторият начин е за собствен принос да се използват

печалбите от стопанска дейност от предходни години (на практика това

са резервите на организацията, които тя може да ползва неограничено).

 

41. Трябва ли ЮЛНЦ да има касов апарат, ако получава заплащане за

предоставени услуги в брой?

Да, когато ЮЛНЦ осъществяват стопанска дейност. ЗДДС и ЗКПО

изискват от данъчно задължените лица (т.е., когато осъществяват сто-

панска/независима икономическа дейност), при продажба на стоки

и услуги срещу заплащане в брой от търговски обект (който може да

бъде и офиса на ЮЛНЦ или всяко друго помещение), да се издава касо-

ва бележка. Спазват се изискванията на Наредба Н­18 на Министъра на

финансите.

Лицата и случаите, в които няма задължение за издаване на фискална

касова бележка, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н­18/2006 г.

на МФ. ЮЛНЦ, които имат приходи от стопанска дейност, не са сред из-

рично изброените в тези правни норми. Следователно за тях съществува

задължение за издаване на фискална касова бележка за извършваните

продажби, независимо от начина на формиране на цената.

 

42. Как се разпределят общите разходи?

За извършваната стопанска дейност ЮЛНЦ водят аналитично счето-

водство, като от приходите, получени от извършваната стопанска дей-

ност се приспадат разходите, извършени във връзка с тази дейност.

Съгласно чл. 30 от ЗКПО, счетоводно отчетените неразпределяеми раз-

ходи, съответстващи на дейността, подлежаща  на облагане с корпора-

тивен данък, на юридически лица с нестопанска цел, не се признават за

данъчни цели. За данъчни цели се признава частта от неразпределяемите 43

разходи, определена, като общият размер на неразпределяемите разхо-

ди се умножи по съотношението между приходите от дейността, подле-

жаща на облагане с корпоративен данък, и всички приходи на юридиче-

ското лице с нестопанска цел.

Често разходите са общи и за двете дейности, напр. наем на сграда,

в която се намира офисът на юридическото лице, разходите за консу-

мативи (ел. енергия, отопление и вода). В тези случаи законът изисква

да се използва предложения по­горе метод за разпределяне на общите

разходи.

Пример:

ЮЛНЦ плаща наем на офис   500 лв.

Приходи от стопанска дейност 1000 лв.

Общо приходи    4000 лв.

                                    500 х 1000 

                                    ------------  =  125 лв.

                                        4000

Следователно 125 лв. от разходите за наем представляват данъч-

но признат разход, който се приспада от приходите от стопанска

дейност (1000 лв.).

 

43. Установяване на дължимия годишен данък върху печалбата.

Данъчна основа и размер на данъчната ставка. Срок за внасяне на данъка

Дължимият годишен данък върху печалбата се установява от самото

ЮЛНЦ, осъществяващо стопанска дейност чрез попълване на годишна

данъчна декларация (ГДД) по образец.

Данъчната основа се определя като годишният финансов резултат от

стопанската дейност се преобразува в посока увеличение или намаление

по правилата на ЗКПО.

Корпоративният данък е в размер 10 на сто върху определената да-

нъчна основа. Ако ЮЛНЦ подаде ГДД и годишен отчет за дейността до

31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния

данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължи-

мия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Срокът за подаване на данъчната декларация и внасяне на дължимия

корпоративен данък за стопанската дейност е до 31 март на следващата

година.44

 

44. Подава ли се ГДД, ако ЮЛНЦ няма стопанска дейност?

Не. Ако ЮЛНЦ няма стопанска дейност, то не е задължено лице по

ЗКПО и следователно не подава ГДД (освен, ако не е реализирало дохо-

ди от наем или не дължи данък върху разходите). Ако обаче в предход-

на година ЮЛНЦ е извършвало стопанска дейност и е подавало ГДД, а в

следващата година няма стопанска дейност, следва да подаде деклара-

ция образец 1010а.

 

45. Ако ЮЛНЦ е извършвало стопанска дейност през годината, но

няма печалба, следва ли да подава ГДД?

Да. Независимо че ЮЛНЦ реализира нулев финансов резултат или загу-

ба, то е длъжно да подаде ГДД щом е осъществявало стопанска дейност.

ГДД се подава и при реализиране само на доходи от наем, както и ако

ЮЛНЦ дължи данък върху разходите.

 

46. Ако ЮЛНЦ не е извършвало стопанска дейност през годината, но

е отдавало под наем помещения, следва ли да подава ГДД?

Да.

 

47. Има ли случаи, в които ЮЛНЦ са освободени от подаване на ГДД?

Да, когато не осъществяват стопанска дейност.

 

48. Какви са санкциите ако се пропусне срока за подаване на данъч-

на декларация?

Санкцията за неподаване на ГДД или за неспазен срок на подаване е от

500 до 3000 лв. Ако в рамките на 12 месеца от наказателното постановле-

ние, ЮЛНЦ отново не подаде ГДД или не я подаде в срок, наказанието е

от 1000 до 6000 лв. (повторност).

 

49. Срок за подаване на годишна данъчна декларация

ГДД се подава до 31 март на следващата година.

 

50. Какво представляват авансовите вноски за корпоративния да-

нък?

ЮЛНЦ, които осъществяват стопанска дейност, са длъжни да пра-

вят и авансови вноски в рамките на годината за корпоративния данък.

Авансовите вноски са месечни, когато ЮЛНЦ е реализирало данъчна пе-

чалба от стопанската си дейност през предходната година. Ако ЮЛНЦ не

е реализирало данъчна печалба или е било на загуба, вноските са триме-

сечни.

 

51. Има ли случаи, в които авансови вноски не се дължат?

Да. Авансови вноски не дължат новоучредените ЮЛНЦ, осъществява-

ли стопанска дейност, за годината на учредяването им.

Авансови вноски не дължат и ЮЛНЦ, чиито нетни приходи от продаж-

би за предходната година, не превишават 200 000 лв.

 

52. Какъв е размерът на авансовите вноски и в какъв срок се внасят?

Месечните авансови вноски се определят по формулата в чл. 86 от

ЗКПО. Месечните вноски за периода от януари до март се определят на

база на 1/12 от декларираната печалба за годината преди предходната.

Месечните вноски за периода от април до декември се определят на

база на 1/12 от декларираната печалба за предходната година. Основата

се коригира с коефициент, отразяващ промяната в икономическите усло-

вия, който коефициент са определя със Закона за държавния бюджет са

съответната година. Върху така определената основа се начислява 10 на

сто корпоративен данък.

Съществуват особености за определяне на авансовата вноска за ме-

сец април, когато данъчната печалба през предходната година е по­ви-

сока от данъчната печалба за годината преди предходната или ЮЛНЦ е

учредено през предходната година, или е формирало данъчна загуба за

годината преди предходната, или не е формирало данъчен финансов ре-

зултат за годината преди предходната.

Тримесечните авансови вноски се определят на база на текущата пе-

чалба от началото на годината, като се приспадат направените авансови

вноски за предходните тримесечия. Формулата за определянето им се

съдържа в чл. 47 от ЗКПО.46

 

53. Намаляване на авансовите вноски

ЮЛНЦ имат право да подават декларация по образец за намаляване

на авансовите вноски, когато считат, че те ще надвишат дължимия годи-

шен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва

след подаването на декларацията. Макар да не е изрично предвидено в

закона, задължените лица могат, след като веднъж вече са подали де-

кларация за намаляване на авансовите вноски, да подадат и деклара-

ция за увеличаване на авансовите вноски, на основание чл. 104 от ДОПК.

Увеличаването може да стане с декларацията за намаляване на авансо-

вите вноски по чл. 88 от ЗКПО.

Все пак към намаляване на авансовите вноски следва да се подхожда

внимателно. Законът предвижда, че когато данъчно задълженото лице

е намалило авансовите си вноски и дължимият годишен корпоративен

данък надвиши с над 10 на сто внесените авансови вноски през съответ-

ната година, се дължи лихва за просрочие. Сумата, върху която се дължи

лихва за просрочие, се определя като разлика между дължимия годишен

корпоративен данък и внесените авансови вноски през годината.

Лихвата за просрочие при намалени авансови вноски над допустимото

се изчислява по формулата на чл. 89 от ЗКПО. Лихвата за съответната

авансова вноска се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци,

такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от датата, на

която авансовата вноска е станала изискуема, до датата на внасяне на

годишния корпоративен данък или датата на подаване на годишната да-

нъчна декларация в случаите, когато данък за внасяне не се дължи, но не

по­късно от 31 март на следващата година.

 

54. Внасяне на авансови вноски

Месечните авансови вноски се внасят до 15­о число на месеца, за кой-

то се отнасят. Тримесечните авансови вноски се внасят до 15­о число на

месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото три-

месечие не се прави тримесечна авансова вноска.

 

55. Преотстъпване на авансови вноски

На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпорати-

вен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от

дължимите авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъп-

ването.

 

Раздел ІІ Облагане на приходи от пасивни инвестиции на ЮЛНЦ

 

56. Какво означава „пасивни инвестиции”, съответно приходи от па-

сивни инвестиции?

Приходи/доходи от пасивни инвестиции са приходите от лихви, от

участия в търговски дружества (дивиденти и ликвидационни дялове), от

валутни разлики от разпореждане с акции и дялове.

 

57. Как се облагат лихвите върху средства в банки? Има ли значение

дали средствата са по проект или са от стопанска дейност?

По принцип доходите от лихви върху средства в банки за местни юри-

дически лица се включват в облагаемата основа по ЗКПО и подлежат

на облагане с корпоративен данък. Аргументите за това са, че съгласно

Счетоводен стандарт 18 „ПРИХОДИ”, лихвите се отчитат като приход във

финансовия резултат на предприятието, а облагането с корпоративен да-

нък стъпва на счетоводния финансов резултат.

Когато обаче ЮЛНЦ реализира приходи от лихви върху средства по

банкови сметки, които средства са постъпили за финансиране на несто-

панската дейност и техният произход не е стопанска дейност на ЮЛНЦ,

а е например дарение или грант, тогава приходите от лихви не следва да

се облагат с корпоративен данък, защото не представляват печалба от

осъществени сделки по чл. 1 от ТЗ. При ЮЛНЦ следва да се прави разгра-

ничение между банковите лихви, акумулирани върху средства от стопан-

ската дейност и лихвите от средства, които не произтичат от стопанската

дейност на ЮЛНЦ. Само в първия случай лихвите представляват облага-

ем приход по ЗКПО.

 

58. Подлежат ли на облагане печалбите, реализирани от търговия с

ценни книжа, продажба на дялове и акции?

В случаите, в които ЮЛНЦ търгува с ценни книжа, то получените дохо-

ди се включват във финансовия резултат и участват в определянето на

облагаемата печалба. Не се облагат с данък при източника доходите от

разпореждане с акции на публични дружества, търгуеми права на акции

на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни

схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български па-

зар на ценни книжа.

Така например, ако ЮЛНЦ придобие акции на публично друже-

ство (уредено в глава осма на Закона за публично предлагане на

ценни книжа), независимо по какъв начин, напр. чрез дарение или

чрез посредник и впоследствие продаде тези акции на БФБ, реали-

зираната печалба не подлежи на данъчно облагане. Чл. 44 от ЗКПО

предвижда, че когато разпореждането с акции и търгуеми права на

акции на публични дружества, акции и дялове на колективни инвес-

тиционни схеми се извършва на регулиран български пазар на цен-

ни книжа, при определяне на данъчния финансов резултат:

1. счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата, оп-

ределена като положителна разлика между продажната цена и до-

кументално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа, и

2. счетоводният финансов резултат се увеличава със загубата, оп-

ределена като отрицателна разлика между продажната цена и до-

кументално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа.

Извън случаите на реализирани доходи от сделки с акции на публични

дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на

колективни инвестиционни схеми, извършени на регулиран български

пазар на ценни книжа, доходите от ценни книжа и дялове се включват в

счетоводния финансов резултат на ЮЛНЦ и подлежат на облагане с кор-

поративен данък

 

59. Когато ЮЛНЦ получава финансирания във валута, отразяват ли

се валутните разлики върху формирането на финансовия резултат?

Финансиране в чуждестранна валута се вписва в левове при първона-

чалното му счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна ва-

лута се прилага централният курс на БНБ към датата на сделката (СС 21,

т. 3.1). Датата на плащането обаче, т.е. постъпването на средствата по

банковата сметка на ЮЛНЦ, може да е по­късна от датата на договора

за финансиране, в резултат на което междувременно може да е настъ-

пила промяна във валутния курс – курсова разлика. Съгласно т. 4.2 от СС

21, тази разлика следва текущо да се отразява като приход, съответно

разход. Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗКПО финансовият резултат не се прео-

бразува с начислените приходи и разходи, представляващи валутни раз-

лики, т.е. валутните разлики се отразяват като текущ приход или разход

за целите на данъчното облагане по ЗКПО.49

Отново обаче следва да се направи разграничение между случаите,

в които валутните разлики произтичат от средства от стопанската дей-

ност и случаите, в които валутните разлики са резултат от нестопанската

дейност. Така например, валутните разлики, възникнали от средства по

финансирания в чуждестранна валута, депозирани в банка, не следва да

се отразяват на финансовия резултат за целите на облагането с корпора-

тивен данък.

 

60. Как се облагат доходите от дивиденти и ликвидационни дялове?

Дивидентите и ликвидационните дялове, начислени от местни юриди-

чески лица и от неперсонифицирани дружества в полза на местни юриди-

чески лица, които не са търговци, а такива са ЮЛНЦ, се облагат с данък,

който се удържа при източника и е окончателен (чл. 194 от ЗКПО).

Размерът на данъчната ставка е 5 на сто.

Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника

за доходите от дивиденти, е брутният размер на разпределените диви-

денти. Данъчна основа за данъка, удържан при източника за доходите от

ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежа-

щото на получаване от съответния акционер или съдружник и докумен-

тално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му.

 

61. Деклариране и внасяне на данъка. Срокове

Лицата, удържали и внесли данъка при източника по чл. 194, деклари-

рат това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната

агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация

платецът на дохода, чрез декларация по образец. Декларацията се пода-

ва за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Платците на дивиденти и ликвидационни дялове на ЮЛНЦ, удържа-

щи данъка при източника по чл. 194, са длъжни да внесат дължимите да-

нъци в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето реше-

нието за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове.

Дължимият данък се внася в съответната териториална дирекция на

Националната агенция за приходите по мястото на регистрация или къ-

дето подлежи на регистрация платецът на дохода. Надвнесен данък се

възстановява от териториалната дирекция на Националната агенция за

приходите, в която подлежи на внасяне данъкът.50

Раздел ІІІ. Облагане на социални, представителни и други разходи,

направени от ЮЛНЦ

 

62. Кои разходи, направени от ЮЛНЦ подлежат на данъчно облага-

не?

ЮЛНЦ, което извършва стопанска дейност и подлежи на облагане с

корпоративен данък, е данъчно задължено лице за данъка върху разхо-

дите по чл. 204, т. 1 и т. 3 от ЗКПО в случаите, когато е направило предста-

вителни разходи, свързани с дейността и разходи, свързани с експлоа-

тацията на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска

дейност. ЮЛНЦ е данъчно задължено лице за данъка върху разходите за

частта от разходите, относима към стопанската дейност.

Освен това ЮЛНЦ, което е работодател или възложител по договори

за управление и контрол, независимо дали извършва стопанска дейност

или не, е данъчно задължено лице по реда на чл. 204, т. 2 от ЗКПО за да-

нъка върху социалните разходи, предоставени в натура на служителите

или на управителите, наети по договори за управление и контрол. Такива

разходи са например: разходи за социални придобивки, изброени в чл.

294 от Кодекса на труда, извършени по определения в закона ред, разхо-

ди за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и допълнително

здравно осигуряване, разходите за застраховка „Живот” и разходите за

ваучери за храна, когато са издадени по предвидения в закона ред.

Ако социалните разходи са направени не в натура, а в пари, същите

не се облагат с данък върху разходите, а се облагат в лицата, които са ги

получили по реда на ЗДДФЛ, за месеца, в който са ги получили. Разходът

и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начи-

сляване и не формират данъчна временна разлика.

 

63. Ако ЮЛНЦ не извършва стопанска дейност, трябва ли да плаща

данък върху разходите? Трябва ли да се подава данъчна декларация в

този случай?

ЮЛНЦ, което не извършва стопанска дейност, но в качеството си на

работодател или възложител по договори за управление и контрол из-

вършва социални разходи за своите служители и управители, е задълже-

но за данъка върху тези социални разходи и следва да подаде ГДД по

ЗКПО, независимо че не извършва стопанска дейност. Ако обаче ЮЛНЦ

не извършва стопанска дейност и в качеството си на работодател не из-

вършва социални разходи, то не дължи данък върху разходите и не по-

дава ГДД.51

 

64. Как се изчислява дължимия данък върху социалните разходи?

Данъчната ставка за данъка върху разходите е 10 на сто.

За социалните разходи в натура, данъчната основа е размера на на-

числените разходи, намалени с приходите, свързани с тези разходи за

съответния месец.

За социалните разходи за допълнително социално осигуряване и за-

страховка „Живот”, данъчната основа е превишението над 60 лв. за вся-

ко наето лице на месец. Ако обаче ЮЛНЦ има към момента на начисля-

ване на разходите подлежащи на принудително изпълнение публични

задължения (напр. за данъци и задължителни осигуровки), с данък върху

разходите се облага целия размер на начислените социални разходи.

За социалните разходи за ваучери за храна, данъчната основа е отно-

во превишението над 60 лв. за всяко лице на месец. Ако обаче не са спа-

зени условията за разходи за ваучери за храна, размерът на облагаемата

основа е целият размер на начислените разходи.

 

65. Възможно ли е да има освобождаване от облагане на социалните

разходи и при какви условия?

Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква “а”,

в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задъл-

жените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични

задължения към момента на извършване на разходите. В необлагаемата

сума от 60 лв. се включват всички разходи по чл. 204, т. 2, б. „а”. Т.е. не е

възможно да се правят необлагаеми разходи в размер 60 лв. месечно за

доброволно пенсионно осигуряване и още 60 лв. месечно за застраховка

„Живот” например, а общият разход в размер до 60 лв. месечно за лице

е необлагаем.

Не се облагат с данък разходите за ваучери за храна в размер до 60 лв.

месечно за лице. Разходите за ваучери не се добавят към разходите за

допълнителни осигуровки / застраховка „Живот”. Следователно за едно

лице може да се ползва облекчението за необлагаеми разходи в размер

до 60 лв. месечно за ваучери за храна плюс общо до 60 лв. месечно за

някой или за всички от разходите по чл. 204, ал. 2, б. „а” от ЗКПО (допъл-

нителни пенсионни и здравни осигуровки и/или застраховка „Живот”).

Разходите за ваучери за храна до 60 лв. месечно за едно лице, не се

облагат с данък, когато са налице едновременно следните условия:52

• договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца

на предоставяне на ваучерите е не по­малко от средномесечното до-

говорено основно възнаграждение на лицето за предходните три ме-

сеца;

• данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпъл-

нение публични задължения към момента на предоставяне на вауче-

рите;

• ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице,

получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от

министъра на финансите въз основа на конкурс.

Не се облагат с данък социалните разходи за транспорт на работници-

те и служителите и лицата, наети по договор за управление и контрол, от

местоживеенето до местоработата и обратно, освен когато транспортът

е осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии.

Не се облагат с данък социалните разходи за транспорт на работници-

те и служителите, и лицата, наети по договор за управление и контрол,

от местоживеенето до местоработата и обратно и когато транспортът на

работниците и служителите се осъществява с лек автомобил до трудно

достъпни и отдалечени райони и без извършването на разхода данъчно

задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.

 

66. Какво представляват представителните разходи и в кои случаи

те подлежат на данъчно облагане?

Представителните разходи не са дефинирани в ЗКПО. Ето защо те

следва да се схващат в техния общо употребим смисъл.

ЮЛНЦ ще бъде задължено за данъка върху представителните разхо-

ди, когато осъществява стопанска дейност и представителните разходи

са свързани със стопанската дейност. Ако представителните разходи не

са свързани със стопанската дейност на ЮЛНЦ, те не се признават за да-

нъчни цели, а данък върху тези разходи не се дължи.

 

67. Ако сдружение плати официална вечеря на членовете на УС със

средства от членски внос, тези разходи ще подлежат ли на облагане?

Не. В този пример разходът за вечеря първо не е представителен, за-

щото вечерята е само за членовете на УС и второ, разходите са за сметка

на членския внос, т.е. не са свързани с приходи от стопанска дейност.

Следователно ЮЛНЦ не дължи данък върху представителните разходи.

 

68. Как се изчислява дължимия данък върху представителните раз-

ходи?

Данъчната основа за данъка върху представителните разходи, свър-

зани със стопанската дейност са начислените разходи през даден месец.

Ставката на данъка е 10 на сто.

 

69. ЮЛНЦ дължи ли данък върху разходите, свързани с поддържане,

ремонт и експлоатация на превозни средства? Как се изчислява размера

на данъка?

По принцип, този данък се дължи от лицата, които осъществяват сто-

панска дейност за тази част от техните разходи, която не е свързана с

дейността по занятие, стопанската дейност, а с дейността по управление.

Дори и при ЮЛ търговци е трудно да се разграничи употребата на ав-

томобилите за основната дейност от употребата им за управленската.

Ето защо за ЮЛНЦ ще е още по­трудно да се разграничат разходите за

автомобили, свързани с управленската, а не със стопанската дейност на

ЮЛНЦ, което осъществява такава. Така например, ако ЮЛНЦ има печат-

ница и нейният управител е и управител на ЮЛНЦ, разходите по автомо-

била, който този управител ползва за дейности, различни от доставката

на хартия и мастило или разнасянето на брошури например, биха подле-

жали на данък върху разходите.

Разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни сред-

ства са дефинирани в т. 39 от § 1 от ДР на ЗКПО. Това са пряко свързаните

с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства сче-

товодни разходи за:

а) горива, гориво­смазочни материали и други консумативи;

б) резервни части;

в) труд за ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги;

г) технически прегледи и паркинг;

д) козметика и аксесоари.

Данъчната основа за определяне на данъка са начислените през кален-

дарния месец разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превоз-

ни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обез-

щетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените

разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.

Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по за-

нятие и управленска дейност, при определяне на данъчната основа:54

­  разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на

базата на изминатите за тази дейност километри през текущия месец;

­  разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дей-

ност на базата на изминатите за тази дейност километри към общите

изминати километри от съответното превозно средство за последни-

те 12 месеца, включително текущия месец.

Когато основата за облагане е отрицателна величина, тя се приспада

последователно от данъчната основа за следващите месеци.

 

70. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите. Срокове

Данъкът върху разходите се декларира с ГДД, която се подава до 31

март на следващата година. Данъкът се внася от задължените ЮЛНЦ

до 15­то число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът.

Когато ЮЛНЦ има надвнесен данък върху разходите или корпоративен

данък, то може да ги приспадне от дължимия данък върху разходите.

 

71. Ако ЮЛНЦ наеме по граждански договор чуждестранен експерт

(чуждестранна фирма), дължи ли някакви данъци за платеното възна-

граждение?

Ако възнаграждението, което получава чуждестранният експерт е

платено за извършена консултантска услуга – техническа услуга, дефи-

нирана в разпоредбата на § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО, то на основание чл.

195, ал. 1 във връзка с чл. 12 от ЗКПО, ЮЛНЦ е длъжно да удържи данък

при източника, който е окончателен. Данък се дължи, независимо дали

средствата за възнаграждението са от нестопанската или от стопанската

дейност на ЮЛНЦ.

 

72. Как се изчислява в този случай дължимия данък?

Данъкът при източника се начислява и удържа върху брутната сума

на възнаграждението и се внася в бюджета в срок до три месеца след

месеца на начисляването, ако чужденеца не е установен в България и е

от държава, с която България има подписана Спогодба за избягване на

двойното данъчно облагане (СИДДО). Срокът е обаче един месец, ако

България няма СИДДО с държавата, в която чуждестранният консултант

е местно лице за данъчни цели.

Повечето СИДДО, сключени от България предвиждат освобождаване

от този данък в България. Това освобождаване обаче не се прилага авто-55

матично по силата на СИДДО. Ако възнаграждението изплатено на това

лице в рамките на една година не надхвърли 500 000 лв. (до 15.02.2011 г.

този праг беше 100 000 лв.), за да приложи освобождаване по СИДДО,

ЮЛНЦ следва да се набави с удостоверение за местно лице за данъчни

цели на другата държава, издадено от данъчната администрация на тази

друга държава, както и с подписана от лицето декларация за действите-

лен притежател на този доход.

За случаите на възнаграждение над прага от 500 000 лв. (макар и по­

скоро теоретични) се следва специална процедура за получаване на раз-

решение за прилагане на СИДДО от НАП по реда на чл. 135 и следващите

от ДОПК.

Ако ЮЛНЦ не удържи данъка при начисляване на възнаграждението,

то е солидарно отговорно с чуждестранния експерт за този данък. Ако

ЮЛНЦ поеме този данък за своя сметка, то тогава разходът за данъка

при източника няма да се признае за целите на корпоративния данък.

Авансовите плащания не подлежат на облагане с данък при източника.

 

73. Удостоверение за удържан данък върху доходите на чуждес-

транни лица

Чуждестранното лице, за чиято сметка е удържан данъка при източ-

ника има право да иска от НАП издаване на удостоверение за платения

данък. Целта е на база на това удостоверение да иска кредитиране с раз-

мера на платения в България данък (или освобождаване от данък) на по-

добни данъци, които дължи в държавата, на която е местно лице. Следва

обаче да се има пред вид, че ако СИДДО предвижда, че възнаграждени-

ето за консултантски услуги подлежи на облагане в другата държава, а

в България е удържан данък, то тогава другата държава може да отка-

же на консултанта кредитиране (освобождаване) на данъка, удържан в

България.

 

74. Деклариране и внасяне на данъка

ЮЛНЦ подава тримесечна декларация до края на месеца следващ три-

месечието само ако е удържало данъци при източника през това триме-

сечие.

Данъкът се внася в бюджета в срок до три месеца след месеца на начи-

сляването, ако експертът е от държава, с която България има подписана

СИДДО. Срокът е обаче един месец, ако България няма СИДДО с държа-

вата, в която чуждестранният консултант е местно лице за данъчни цели.56

От 2012 г. ЮЛНЦ ще бъдат задължени да подават и годишна деклара-

ция, в която да декларират и случаите, за които са приложили СИДДО.

На деклариране до 31 март на следващата година ще подлежат размера

на освободения от данък при източника доход по СИДДО и размера на

облекчението.

 

75. Има ли ЮЛНЦ задължение да внася данък, когато плаща наем за

ползване на офис?

Да, поради поправка на пропуск в закона, в сила от началото на 2011 г.,

ЮЛНЦ следва да внасят данък върху платения наем, ако наемодателят

им е чуждестранно лице или местно физическо лице. Данъкът се удържа

при плащането на наема и е в размер 10 на сто върху платената сума,

като се приспадат 10 на сто нормативно признати разходи. Удържаният

данък се внася до 10­о число на месеца, следващ месеца, през който да-

нъкът е удържан. ЮЛНЦ, което плаща наема и внася данъка, е задълже-

но да издава за изплатения наем и за удържания данък “Сметка за из-

платени суми” и “Служебна бележка” по образци, които предоставя на

наемодателя.

ЮЛНЦ, платци на наеми на физически лица, следва да ги включват в

справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, за изплатените доходи на физически

лица през данъчната година.

 

76. Как се третират разходите за командировки?

За целите на облагането с корпоративен данък на ЮЛНЦ се признават

счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които

са в трудови правоотношения с ЮЛНЦ или са наети от него по извънтру-

дови правоотношения, когато пътуването и престоят са извършени във

връзка със стопанската дейност на ЮЛНЦ (чл. 33, ал. 1 от ЗКПО).

Ето защо разходите, свързани с командироването на доброволец,

нает по граждански договор, доколкото най­вероятно няма да са свърза-

ни със стопанската, а с нестопанската дейност на ЮЛНЦ, не би следвало

да се признават при определяне на данъчната основа по ЗКПО, а следва

да се признаят като счетоводен разход срещу съпоставимите приходи от

нестопанската дейност.

За целите на ЗКПО, чл. 33 не поставя ограничение за размера на разхо-

дите за пътуване и престой. Изисква се обаче тези разходи да са свърза-

ни със стопанската дейност и да са документално обосновани. Ето защо

дневните пари например могат да превишават размерите, предвидени 57

в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните

командировки в страната и чужбина, ако размерът им е документално

обоснован и пътуването е свързано с дейността.

Следва обаче да се има пред вид, че когато дневните пари надвишат

двукратния размер, определен по цитираните наредби, превишението

представлява доход за лицето, наето по трудово правоотношение, кой-

то доход подлежи на облагане по ЗДДФЛ. Превишението следва да се

включи в облагаемия доход, начислен за съответния месец на работника

или служителя.

Разходите за командировки на лица, наети по граждански договор,

представляват доход за лицето и следва да се прибавят към договорено-

то възнаграждение и съответно обложат по ЗДДФЛ.

Данъкът по ЗДДФЛ в тези случаи е в размер 10 % и се удържа от ЮЛНЦ

при изплащане на дохода, ако лицето, което получава дохода не е само-

осигуряващо се лице. Данъкът се внася до 10­то число на месеца, след-

ващ месеца, през който данъкът е удържан.

 

ЧАСТ ІІІ ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА

 

77. Как се доказва направено, съответно получено от ЮЛНЦ дарение

пред органите на НАП?

Дарението e правна сделка, по силата на която дарителят преотстъпва

веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го при-

ема. Дарението е уредено в чл. 225 ­ 227 от Закона за задълженията и до-

говорите. Съществено при дарението е, че то е безвъзмезден договор,

т.е. отсъства насрещен еквивалент на подареното.

Законът не изисква някаква форма за действителност на договора за

дарение, освен ако предмет на дарението не е недвижим имот или авто-

мобил например. В първият случай, за да е валидно дарението е необхо-

димо то да е извършено чрез нотариален акт, а във втория случай, чрез

писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

За доказване на договорите за дарение, следва да се имат пред вид

и разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, съгласно които за

доказването на договори на стойност над 5000 лв. не се допускат свиде-

телски показания. Следователно за доказване на даренията могат да се

използват и свидетелски показания, освен ако сумата или стойността на 58

дарението не надхвърля 5000 лв. На практика обаче, макар и да няма из-

искване за форма за доказване на даренията, подходът на органите на

НАП е изключително формален. Ето защо се препоръчва всяко дарение

да бъде максимално подробно документирано чрез писмен документ, в

който се индивидуализират подробно страните и предмета на дарението.

 

78. Трябва ли ЮЛНЦ да открие отделна/специална сметка, по която

да постъпват направените дарения?

Такова изискване няма. Все пак е препоръчително да се откриват спе-

циални сметки за набиране на даренията. Така от една страна ще се уле-

сни контрола върху разходването на набраните средства за обявените

цели, а от друга органите на НАП ще могат по­лесно да разграничат сред-

ствата от дарения от приходите от стопанска дейност, ако има такива.

 

79. Ако ЮЛНЦ използва получените дарения за цели, различни от де-

кларираните, има ли някакво ограничение за това?

По принцип правила за разходването на средствата на ЮЛНЦ са пред-

видени единствено по отношение на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена

полза. Законът за ЮЛНЦ предвижда, че тези лица могат безвъзмездно да

разходват имущество и да осъществяват дейността, насочена за пости-

гане на целите, определени по реда на този закон.

Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от ЮЛНЦ за

осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависи-

мост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нес-

топанска цел и съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на

дейността му. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е

общодостъпна и се вписва в централния регистър.

В определени случаи се изисква мотивирано решение за разходване

на средства, прието с квалифицирано мнозинство на върховния орган на

ЮЛНЦ. Така например за безвъзмездно разходване на имуществото на

ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо

мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мно-

зинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им

по права линия ­ без ограничение, по съребрена линия ­ до четвърта

степен, или по сватовство ­ до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди

датата на вземане на решението;59

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди дата-

та на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или

могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които

участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите

лица с нестопанска цел.

ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност не може да

сключва сделки с лицата по т. 1, както и с юридически лица, в които по-

сочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват

вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на ЮЛНЦ

за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при

общи условия, които са публично обявени.

 

80. Ако организация набира дарения по електронен път (e-pay),

трябва ли да представя документи пред НАП, които доказват, че набра-

ните средства са от дарения?

Да. Органите на НАП имат право да изискват всякакви доказателства,

че получените суми са от дарения. Ето защо при набиране на дарения по

електронен път би било удачно да съществува възможност за дарителя

да изпрати ел. поща за потвърждаване на дарението с трите си имена,

ЕГН и адрес на електронна поща. Разбира се трябва да бъдат предоста-

вени и съответните гаранции от страна на ЮЛНЦ за защита на личните

данни на дарителите.

 

81. Ако ЮЛНЦ има каса за събиране на дарения, как следва докумен-

тално да се оформи тази дейност и получените средства? От данъчна

гледна точка, има ли значение дали ЮЛНЦ е в обществена или в частна

полза?

Много често ЮЛНЦ набират дарения чрез използване на каси, като

обикновено сумите са в незначителен размер, но пък дарителите са

много на брой. В тези случаи би било удачно да се изготвят от ЮЛНЦ

дневници/книги на дарителя, в които лицата да вписват своите имена и

сумата с оглед улесняване на контрола от страна на органите по прихо-

дите. От гледна точка на признаване на данъчната преференция за дари-

теля може да му се издава “Удостоверение на дарителя” или квитанция

за извършено дарение с наименованието, адреса, печата и БУЛСТАТ на

ЮЛНЦ, както и подпис на лицето, което го представлява, а също и вписа-60

на сумата, която се дарява, като се запазва един екземпляр и от ЮЛНЦ.

Също така би могло да се изготвя двустранен протокол за извършено,

съответно прието дарение, с който страните и предметът на дарението

да бъдат подробно индивидуализирани.

Чл. 23, т. 4 от ЗДДФЛ изисква като условие за ползване на данъчните

облекчения за дарение по този закон да се предоставят копия на доку-

менти, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 и че

предметът на дарението е получен ­ за данъчното облекчение по чл. 22.

От гледна точка на ЮЛНЦ, за да се документират приходите от набра-

ните по този начин дарения, би било удачно да се състави протокол от

комисия, която е установила постъпилите по този начин суми.

От данъчна гледна точка, документирането на дарения в полза на

ЮЛНЦ в частна и обществена полза не би следвало да се различава.

 

82. Има ли предвидени облекчения за дарения на ЮЛНЦ, кой може

да ги ползва и как?

ЗКПО и ЗДДФЛ предвиждат данъчни облечения за дарители ЮЛ и ФЛ

под формата на намаление на облагаемата основа с разходите за даре-

ние до определен размер. За да се ползват тези данъчни облекчения, да-

ренията трябва да бъдат направени в полза на организации и лица, изчер-

пателно изброени в закона при спазване на определени условия.

 

83. Облекчения за дарители – юридически лица

Съгласно чл. 31 от ЗКПО, на задължените за корпоративния данък ЮЛ

се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто

от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печал-

ба), когато разходите за дарения са направени в полза на:

- здравни и лечебни заведения;

- специализирани институции за предоставяне на социални услуги съ-

гласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за соци-

ално подпомагане и на фонд "Социално подпомагане" към министъра

на труда и социалната политика;

- специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на де-

тето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени

от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета и домове

за медико­социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заве-

дения; 61

- детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;

- бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

- регистрирани в страната вероизповедания;

- специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,

вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с ув-

реждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;

- хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;

- лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при

бедствия, или на семействата им;

- Българския Червен кръст;

- социално слаби лица;

- деца с увреждания или без родители;

- културни институти или за целите на културния, образователния

или научния обмен по международен договор, по който Република

България е страна;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния ре-

гистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополез-

на дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по

смисъла на Закона за меценатството;

- ученици и студенти в училища в държава ­ членка на Европейския съюз,

или в друга държава,  ­ страна по Споразумението за Европейското

икономическо пространство, за учредените и предоставените им сти-

пендии за обучение;

- Фонд "Енергийна ефективност";

- комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица

за тяхното лечение;

- УНИЦЕФ.

В по­голям размер, до 50 на сто от счетоводната печалба, се призна-

ват разходи за дарения, направени в полза на център "Фонд за лечение

на деца", Център "Фонд за асистирана репродукция" и Център "Фонд за

трансплантация".

Данъчният закон насърчава и меценатството като признава счетовод-

ните разходи за безвъзмездно предоставената помощ при условията и

по реда на Закона за меценатството в размер до 15 на сто от счетовод-

ната печалба.

В пълен размер се признават разходите за дарения на компютри и пе-

риферни устройства за тях, които са произведени до една година преди 62

датата на дарението, направени в полза на български училища, включи-

телно висши училища.

Следва да се има пред вид обаче, че общият размер на признатите раз-

ходи за дарения, изброени по­горе не може да превишава 65 на сто от

счетоводната печалба.

Ако при проверка или ревизия от НАП се установи, че с дарението се

облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпус-

кат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства,

че предметът на дарението не е получен, разходът за дарение няма да

бъде признат и ще формира постоянна положителна данъчна разлика,

т.е. никога няма да бъде признат за данъчни цели. Това означава че ще

трябва да се заплати данък от 10 % върху размера на дарението или част-

та от дарението, с която е намален финансовия резултат.

За всички случаи на дарение, извън изброените в чл. 31 от ЗКПО раз-

ходите за дарение не се признават и формират постоянна положителна

данъчна разлика.

В Приложение 1 на ГДД по ЗКПО е предвидена специална Справка 2, в

която се оповестяват направените разходи за дарения по чл. 31 и лицата,

в чиято полза са направени даренията.

 

84. Облекчения за дарители – физически лица

Законодателят е следвал аналогичен подход и при данъчните облек-

чения за дарители – ФЛ (чл. 22 от ЗДДФЛ). Условията са аналогични с тези

по чл. 31 от ЗКПО, но съществуват и някои различия. Основната разлика

обаче е, че за ФЛ законът допуска в общия случай признаване на разход

за дарение до 5 на сто от общата сума на данъчните основи по ЗДДФЛ.

Това облекчение се допуска за дарения в полза на:

- здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 ­ 3 от Закона за здравето;

- лечебни заведения;

- специализирани институции за предоставяне на социални услуги съ-

гласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за соци-

ално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра

на труда и социалната политика;

- специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на де-

тето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени

от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;

- детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;

- бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; 63

- регистрирани в страната вероизповедания;

- специализирани предприятия или кооперации на хората с уврежда-

ния, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората

с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;

- Българския Червен кръст;

- културни институти, читалища, както и за целите на културния, обра-

зователния или научния обмен по международен договор, по който

Република България е страна;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния ре-

гистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на

общественополезна дейност, с изключение на организации, подпома-

гащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

- фонд "Енергийна ефективност";

- комуни за лечение на наркозависими;

- УНИЦЕФ;

Даренията за култура се насърчават с признаване на разход до 15 на

сто. Признатият разход за дарение е до 50 на сто, когато дарението е в

полза на Център "Фонд за лечение на деца", Център "Фонд за асистирана

репродукция" и/или Център "Фонд за трансплантация".

Както и за ЮЛ, общият размер на данъчното облекчение за дарения

не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи

на ФЛ.

По принцип данъчните облекчения по ЗДДФЛ се ползват с подаване на

годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат копия на

документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 и

че предметът на дарението е получен.

Съгласно чл. 49 от ЗДДФЛ, за лицата, които работят само по трудово

правоотношение, данъчното облекчение за дарение може да се ползва

и чрез работодателя, при изчисляване на годишния размер на дължимия

данък, при условие че работникът/служителят предостави на своя рабо-

тодател в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копия

на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в

чл. 22 на ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен.64

 

85. Ако български гражданин или фирма направят дарение на чуж-

дестранна неправителствена организация, може ли и при какви условия

да ползва данъчни облекчения в България?

За да премахне дискриминацията по отношение на бенефициентите

на дарения и с оглед правилата на Общия европейски пазар, в сила от 1

януари 2010 г., законодателят допусна ползването на облекчения и за да-

рения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в чл. 31,

ал. 1 – 4 от ЗКПО и чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ лица, установени в или граждани

на друга държава ­ членка на Европейския съюз, или на държава ­ страна

по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Отново обаче нормите на двата закона, макар и да се отнасят за иден-

тични случаи и да имат една и съща цел, не са синхронизирани. ЗКПО

например изисква, за да се признае направеният разход за дарение

в полза на тези лица, лицето, направило дарението да притежава офи-

циален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на

дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната

чужда държава и неговия превод на български език, извършен от заклет

преводач. ЗДДФЛ не поставя такова изискване, но на практика може да

се предполага, че органите на НАП ще прилагат това изискване и към фи-

зическите лица на база правомощията им да изискват доказателства за

направеното дарение.

 

86. Ако чуждестранен гражданин или организация направи дарение

на българско ЮЛНЦ, дължи ли то някакви данъци за полученото даре-

ние?

В този случай ЮЛНЦ ще дължи данък дарение по ЗМДТ, освен ако не е

регистрирано в обществена полза или не получава субсидии от държав-

ния бюджет (виж Част V).

 

87. Ако дарението не е в пари, как се преценява каква е неговата

стойност?

ЗДДФЛ изисква, когато дарението е в непарична форма, неговият раз-

мер да се определи по цената на придобиване, отразена в документите

за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобива-

нето е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите

случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоста-

вяне на предмета на дарението. За дата на извършване на дарението се

смята датата на придобиване на дарението от дареното лице. 65

По ЗКПО стойността на дарението е размерът на отчетения разход за

направеното дарение.

 

88. Как се определя размера на облекчението, което може да се

ползва?

Размерът на облекчението е предвиден в закона. В общия случай фи-

нансовият резултат на ЮЛ­ дарител може да се намали с разходи за поз-

волените дарения в размер до 10 на сто от счетоводната печалба (15 на

сто, 50 на сто в останалите случаи). Като цяло обаче признатите разходи

за дарение не могат да превишават 65 на сто от счетоводната печалба.

За ФЛ­дарител се признават разходи за позволените дарения в общия

случай до 5 на сто от всички данъчни основи, като отново общия размер

на разходите за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата на

всички данъчни основи. Например:

Физическо лице, което работи по граждански договор, има облага-

ем доход за 2010 г. в размер 10 000 лв. след приспадане на норматив-

но признатите разходи и на задължителни и доброволни осигурител-

ни вноски (пенсионните, здравни и други осигуровки, които лицето е

задължено да прави по закон за своя сметка, и евентуално на вноски

за допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване или

премии по застраховки „Живот и рента” и застраховки Живот, свър-

зани с инвестиционен фонд) и това лице няма други доходи, напр. от

трудово правоотношение или наем и т.н., т.е. сборът от облагаемите

основи за него е единствено тези 10 000 лв. С оглед коментираните

разпоредби, това лице може да ползва облекчение за дарение на

стойност максимум 500 лв. (5 % Х 10 000 лв.) в полза на ЮЛНЦ, ре-

гистрирано в обществена полза. На следващо място това физическо

лице може да направи дарение в полза на център „Фонд за лечение

на деца” в размер не повече от 5 000 лв. (50 % Х 10 000 лв.). И на трето

място физическото лице може да се възползва от правото си да на-

прави дарение за култура в размер, който не може да превиши 15 на

сто от облагаемата основа, т.е. 1 500 лв. (15 % Х 10 000 лв.).

В конкретният пример разходите за дарения възлизат на 7 000 лв.

Както и в хипотезите по ЗКПО, така и тук обаче общият размер на разхо-

дите за дарения не може да надвишава 65 на сто от облагаемия доход. В

нашия пример разходите за дарение не могат да надвишат 6 500 лв. (65

% Х 10 000 лв.). Следователно лицето следва да изчисли дължимият годи-

шен данък върху облагаема основа в размер на 3 500 лв. (10 000 – 6 500),

а не върху 3 000 лв. (10 000–7000).66

ЧАСТ IV. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЮЛНЦ ПО ЗДДС

     

89. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС?

Местните ЮЛНЦ подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС в

следните случаи:

• При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на 12 после-

дователни месеца. В облагаемия оборот не се включват освободени-

те доставки;

• При доставка на услуги с място на изпълнение на територията на друга

държава членка, при което данъкът е дължим от получателя (напри-

мер доставка на консултантска услуга от ЮЛНЦ установено в България

на данъчно задължено лице установено в Германия);

• При получаване на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено

лице, което не е установено в България и доставката е с място на из-

пълнение в страната, при което данъкът е дължим от получателя (на-

пример когато чуждестранно лице предоставя рекламни услуги на

българско ЮЛНЦ);

• При осъществяване на вътреобщностни придобивания на стойност

над 20 000 лв.

Лицата, които са регистрирани на основание доставка/получаване на

услуги, както и за вътреобщностни придобивания не начисляват ДДС за

другите си доставки. Това означава, че ако за тях възникне задължение

за задължителна регистрация (облагаем оборот над 50 000 лв.) или при

регистрация по избор следва да се подадат заявление за регистрация в

съответните срокове.

     

90. Възможно ли е ЮЛНЦ да се регистрира по ДДС и без да са налице

тези условия? В кои случаи това би било подходящо? (доброволна ре-

гистрация)

Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по ЗДДС и преди

да са възникнали условия за задължителна регистрация. Регистрацията

по избор ще е подходяща в случаите, когато ЮЛНЦ очаква да извършва

облагаема стопанска дейност и съответно да закупува стоки и услуги във

връзка с извършването на тази дейност. След като бъде регистрирано по

ЗДДС, ЮЛНЦ ще има право на данъчен кредит по отношение на стоките

и услугите, свързани с облагаемата му дейност, освен ако доброволната

регистрация не е на основание чл. 100, ал. 2, т.е. за вътреобщностни при-

добивания. Следва да се има предвид, че лицата, които са се регистрира-67

ли по избор нямат право на дерегистрация по избор в продължение на

24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годи-

ната на регистрация по ЗДДС.

 

91. Каква е процедурата за задължителна и доброволна регистра-

ция?

Процедурата за регистрация по ЗДДС предвижда подаване на заяв-

ление за регистрация в компетентната териториална дирекция на НАП.

Сроковете за подаване на заявление са както следва:

• В случаите, когато е достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. – в

14­дневен срок от изтичането на данъчния период (месеца), през кой-

то е достигнат оборота;

• В случаите на доставка на услуги с място на изпълнение на територия-

та на друга държава членка – не по­късно от 7 дни преди датата, на

която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или

данъчно събитие);

• При получаване на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено

лице, което не е установено в България и доставката е с място на из-

пълнение в страната, при което данъкът е дължим от получателя ­ не

по­късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става

изискуем (авансово плащане или данъчно събитие). В този случай да-

нъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък;

• В случаите на задължение за регистрация поради осъществяване на

вътреобщностни придобивания на стойност над 20 000 лв. – не по­къс-

но от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за при-

добиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщност-

ни придобивания надвиши 20 000 лв. Същевременно и вътреобщност-

ното придобиване, с което се надхвърли посочения праг, подлежи на

облагане с ДДС;

• При регистрация по избор (доброволна регистрация) лицето решава

кога да подаде заявлението за регистрация.

След подаване на заявлението за регистрация органът по прихо-

дите следва да извърши проверка на основанието за регистрация.

Продължителността на тази проверка е 7 дни в зависимост от основание-

то за регистрация. В срок от 7 дни от приключване на проверката органът

по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да

извърши регистрацията.

В случаите на задължителна регистрация за вътреобщностни придо-

бивания или извършване/предоставяне на услуги регистрация следва да 68

бъде извършена в 3­дневен срок от подаване на заявлението за регис-

трация по ЗДДС.

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчване на акта

за регистрация.

Следва да се има предвид, че служебна регистрация по ЗДДС може

да се извърши, в случай че орган по приходите установи, че ЮЛНЦ не е

изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистра-

ция. В този случай ЮЛНЦ ще дължи ДДС за извършените от него облага-

еми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания за следните

периоди:

• от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до

датата, на която е регистрирано от органа по приходите;

• от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до

датата, на която са отпаднали основанията за регистрация.

 

92. Ако ЮЛНЦ – доставчик на социални услуги, получи държавно или

общинско финансиране за предоставяне на социалните услуги, това има

ли отношение към ДДС?

Ако ЮЛНЦ предоставя социални услуги съгласно разпоредбите на

Закона за социалното подпомагане, полученото финансиране за извърш-

ването на тези услуги не следва да се разглежда като възнаграждение

по доставката. Ако например община предостави средства на ЮЛНЦ за

извършване на социални услуги, няма да има доставка от гледна точка

на ЗДДС, тъй като общината няма да е реалния получател на услугите.

Превеждането на парични средства от общината към ЮЛНЦ, което се

явява доставчик на посочените социални услуги представлява плащане

от трета страна за тези доставки. Тъй като липсва доставка за целите на

ЗДДС между ЮЛНЦ и общината, фактура не трябва да се издава и ДДС не

следва да се начислява. Получаването на парични средства следва да се

документира с първичен счетоводен документ, съдържащ реквизитите

по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.

 

93. Ако ЮЛНЦ получава само грантове, подлежи ли на регистрация

по ДДС? 

Доколкото грантовете са предназначени за покриване на разходи те

не следва да се включват в облагаемия оборот на ЮЛНЦ, който да дове-

де до основание за задължителна регистрация по ЗДДС. 69

 

94. Ако ЮЛНЦ получава само дарения и членски внос, подлежи ли на

регистрация по ДДС?

Ако ЮЛНЦ извършва  набиране на средства чрез членски внос или да-

рения, използвани за постигане на цели, които си поставя като такова

лице и доколкото това не води до нарушаване правилата на конкурен-

ция, това набиране на средства следва да се третира като освободена

доставка.

 

95. Ако фирма, регистрирана по ЗДДС дари компютри на ЮЛНЦ, как-

во би било третирането по ДДС на двете лица?

Ако фирмата, която дарява компютрите е ползвала данъчен кредит

при закупуването им, то при извършването на дарение следва да начисли

ДДС в размер на ползвания данъчен кредит. В този случай ДДС се начис-

лява от доставчика с издаване на протокол, който се включва в дневника

за продажбите и справка­декларацията по ЗДДС през периода, през кой-

то е издаден протокола.

В случай че фирмата, която дарява компютрите не е ползвала данъчен

кредит при закупуването им, то дарението няма да бъде приравнено на

възмездна доставка и ДДС не следва да се начислява.

    

96. Ако регистрирано по ДДС ЮЛНЦ продава картички като част от

кампания за набиране на средства, приходите ще се вземат ли предвид

по отношение на регистрацията по ДДС?

Доколкото продажбата на картички е свързана с набиране на сред-

ства, използвани за дейността или за постигане на поставените цели на

ЮЛНЦ, то тогава осъществяваните продажби не подлежат на облагане

с ДДС. Ако обаче ЮЛНЦ изцяло или частично е ползвало данъчен кредит

при закупуването на стоки и услуги, свързани с продажбата на картички-

те, то тогава ЮЛНЦ дължи ДДС в размер на ползвания данъчен кредит. В

този случай ДДС се начислява с издаване на протокол.

 

97. Какво се включва в чл. 44 от ЗДДС? Ако ЮЛНЦ извършва свърза-

на стопанска дейност, тя би ли се третирала като освободена по смисъ-

ла на чл. 44?

За да бъде класифицирана една доставка като освободена доставка с

нестопански характер съгласно чл. 44 от ЗДДС следва да бъдат изпълне-

ни комулативно следните условия:70

• Доставчик на услугата следва да е организация, която не е търговец,

поставяща си цел от политически, синдикален, религиозен патриоти-

чен, философски, филантропски граждански характер или организа-

ция по чл. 39, 40, 41, 42 от ЗДДС;

• Доставката следва да е във връзка с прояви за набиране на средства,

използвани за дейността на лицата. В случаите на организации от по-

литически, синдикален, религиозен патриотичен, философски, филант-

ропски, граждански характер доставката може да бъде и във връзка с

постигане на поставените цели или доставка на стоки и предоставяне

на услуги на членовете им срещу членски внос;

• Доставките на водят до нарушаване на правилата на конкуренцията.

На базата на посоченото може да се заключи, че ако ЮЛНЦ извършва

доставки на стоки и/или услуги, които са свързани с постигането на це-

лите, които си е поставило и доколкото не нарушава правилата на кон-

куренция, тези доставки следва да се третират като такива с нестопан-

ски характер и съответно да бъдат освободени от облагане с ДДС. За

да може да се направи преценка относно това доколко извършваните

доставки са свързани с целите на ЮЛНЦ следва във всеки конкретен слу-

чай да се анализират договорните отношения на ЮЛНЦ, отнасящи се до

стопанската му дейност, както и съответствието им с поставените цели

в устава на ЮЛНЦ. Ако доставките водят до нарушаване на правилата на

конкуренция и/или не са свързани с осъществяване на поставените цели

от ЮЛНЦ, то те следва да се третират като облагаеми.

 

98. Ако ЮЛНЦ, което не е регистрирано по ДДС, купи стоки за над

20 000 лева от страна от ЕС, има ли задължения за регистрация по ЗДДС?

Съгласно чл. 99 от ЗДДС на регистрация подлежи всяко данъчно неза-

дължено и данъчно задължено юридическо лице, което не е регистрира-

но по ЗДДС на друго основание и извърши вътреобщностно придобиване

на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни при-

добивания за текущата календарна година надвишава 20 000 лв. В този

случай задължение за подаване на заявление за регистрация възниква не

по­късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за

придобиването, с което общата стойност на облагаеми вътреобщност-

ни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с

което се надхвърли посочения праг, подлежи на облагане с ДДС.

Определени в ЗДДС организации извършващи доставки, свързани със

здравеопазване, социални грижи и осигуряване, образование, спорт, фи-

зическо възпитание, култура, вероизповедания.71

Пример:

ЮЛНЦ очаква да извърши следните вътреобщностни придобивания

през 2011 г.”

- 10 февруари – придобива стоки от Германия на стойност 10000 лв.

- 15 април – придобива стоки от Унгария на стойност 7000 лв.

- 8 май – придобива стоки от Финландия на стойност 15000 лв.

- 4 юни – придобива стоки от Италия на стойност 5000 лв.

В този случай прагът от 20 000 лв. се преминава с третото вътреобщ-

ностно придобиване на стоки (от Финландия). При тази фактическа об-

становка заявлението за регистрация по ЗДДС следва да се подаде не

по­късно от 1 май 2011 г., т.е. 7 дни преди датата на възникване на данъч-

ното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаеми-

те вътреобщностни придобивания надвишава 20000 лв. При това на об-

лагане с ДДС подлежат както третото (от Финландия), така и четвъртото

(от Италия) вътреобщностно придобиване на стоки.

ЮЛНЦ, за което е регистрирано по ЗДДС на основание вътреобщност-

но придобиване и за което възникнат основания за задължителна регис-

трация или регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за

задължителна регистрация или регистрация по избор.

 

99. Има ли значение с каква цел се купуват стоките (да бъдат дарени

впоследствие или продадени), както и дали ЮЛНЦ извършва стопанска

дейност и дали е регистрирано по ДДС?

ЮЛНЦ, което е регистрирано по ЗДДС може да ползва право на данъ-

чен кредит само в случай че стоките са предназначени са извършване на

облагаеми доставки. Ако за закупена стока е ползвано право на данъчен

кредит и впоследствие стоката бъде дарена е необходимо да бъде на-

правена корекция на ползвания данъчен кредит. Ако ЮЛНЦ не извършва

стопанска дейност и не е регистрирано по ЗДДС, то няма да има право на

данъчен кредит при закупуването на стоки, съответно няма да се дължи

ДДС и при дарението/продажбата на тази стока. В случая е без значение

дали производителят на стоката е от Европейския съюз или извън него.

 

100. Ако ЮЛНЦ, регистрирано по ДДС дари техника на нерегистрира-

но ЮЛНЦ, какво е отношението на ЗДДС към сделката? А ако в този слу-

чай се касае за продажба?

 В случаите когато ЮЛНЦ регистрирано по ЗДДС продава/дарява тех-

ника на нерегистрирано ЮЛНЦ са възможни различни варианти на трети-

рането на това дарение от гледна точка на ЗДДС. Ако стоките са използ-72

вани за освободени доставки и на това основание не е било упражнено

правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване на стоките,

то в този случай доставката е освободена и ДДС не се дължи. Ако обаче

техниката е ползвана за облагаеми доставки и е упражнено право на да-

нъчен кредит при закупуването й, то при дарението/продажбата следва

да се направи корекция на ползвания данъчен кредит. В случай че първо-

то ЮЛНЦ е регистрирано само за ВОП то не би имало правото на данъчен

кредит при закупуване на стоката.

 Пример:

През 2008 г. регистрирано по ЗДДС ЮЛНЦ закупува два компютъра

на обща стойност 3600 лв. (включително 600 лв. ДДС). Тъй ЮЛНЦ

е възнамерявало да използва компютрите за дейности, свързани

с набиране на средства за целите на дейността, т.е. за освободени

доставки, то не е имало право на данъчен кредит. През 2011 г. лице-

то решава да продаде компютрите на друго ЮЛНЦ. Тъй като при

закупуването на компютрите не е ползван данъчен кредит поради

ограниченията в ЗДДС, то ЮЛНЦ има право да продаде компютрите

на другото ЮЛНЦ без да начислява ДДС.

Пример:

През 2009 г. регистрирано по ЗДДС ЮЛНЦ закупува мултифункцио-

нално устройство, включващо принтер, скенер и копирна машина, с

които извършва стопанска дейност. Тъй като още при закупуването

на устройството лицето е възнамерявало да извършва облагаеми

доставки, то е имало право на данъчен кредит и съответно е упраж-

нило това право. Впоследствие през 2011 г. ЮЛНЦ решава да прода-

де устройството на друго ЮЛНЦ. За тази доставка лицето следва да

начисли ДДС, тъй като при закупуването на устройството е ползван

данъчен кредит.

 

101. Ако едно ЮЛНЦ, за което са налице условията за задължителна

регистрация по ДДС не я направи, какви са санкциите?

Съгласно чл. 178 от ЗДДС глобата за неподаване в срока на заявление

за регистрация по ЗДДС за юридическите лица е в размер от 500 до 5

000 лв. Същевременно ако лицето е следвало да начисли ДДС, глобата

за неначисляване на данък в предвидените срокове е в размер на нена-

числения данък, но не по­малко от 500 лв. (чл. 180, ал.1). Ако данъкът е

начислен в периода, следващ периода, в който данъкът е следвало да

бъде начислен глобата е в размер на 25 на сто от данъка, но не по­малко

от 250 лв. (чл. 180, ал. 3). В случаите когато лицето е следвало да само-

начисли ДДС и за начисления данък има право на пълен данъчен кредит, 73

се наказва с имуществена санкция в размер на 5% от неначисления да-

нък, но не по­малко от 50 лв. Когато данъкът е самоначислен в периода,

следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде самоначислен,

имуществена санкция е в размер до 2% от данъка, но не по­малко от 25 лв.

 

102. Какви са задълженията на регистрираните по ДДС лица?

Всяко регистрирано по ЗДДС лице има следните задължения:

• Да изготвя справки­декларации, дневници за покупките, дневници за

продажбите и да ги подава в НАП до 14 число на месеца, следващ ме-

сеца, за който се отнасят;

• Да отразява издадените от него или от негово име данъчни докумен-

ти, както и отчетите за извършените продажби в дневника за продаж-

бите за данъчния период, през който са издадени;

• Да отразява издадените документи във връзка с вътреобщностна дос-

тавка, включително за получено плащане в дневника за продажбите

за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изис-

куем;

• Да отразява получените от него данъчни документи в дневника за по-

купки най­късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния

период, през който са издадени;

• Да отразява получените от него кредитни известия в дневника за по-

купки за данъчния период, през който са издадени;

• Да внася дължимия ДДС по съответната сметка на НАП до 14 число на

месеца следващ месеца, за който се отнасят;

• Да подава VIES декларации за данъчните периоди, през които са осъ-

ществени вътреобщностни доставки, доставки като посредник в три-

странна операция и доставки на услуги на лица в други държави член-

ки, при които данъкът е дължим от получателя;

• Да издава данъчни документи в съответствие с изискванията на ЗДДС

(фактури, дебитни/кредитни известия, протоколи, отчети за извърше-

ните продажби, касови бележки);

• Да осигурява съхраняването на данъчните документи, издадени от

него или от негово име, както и на всички получени от него данъчни

документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погася-

ване на публичното задължение, което документите удостоверяват;

• Да води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за уста-

новяване на задълженията му по ЗДДС от органите по приходите.

В зависимост от основанието, на което дадено лице е регистрирано по

ЗДДС са възможни някои облекчения от изброените задължения по­горе.

Лицата регистрирани за вътреобщностни придобивания (включително и

доброволно регистрираните за вътреобщностни придобивания) могат

да не изготвят дневник за покупките, но задължително изготвят дневник

за продажбите, в който отразяват единствено документите, издадени

във връзка с извършените вътреобщностни придобивания в България.

Лицата регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС също могат да не

изготвят дневник за покупките, а в дневника за продажбите отразяват

единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки

на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на

друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които

данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.

 

103. Може ли да бъде възстановено платеното от ЮЛНЦ ДДС и при

какви условия?

ЮЛНЦ може да си възстанови платено ДДС в качеството му на получа-

тел на стоки/услуги само ако е регистрирано по ЗДДС. Следва да се има

предвид обаче, че нямат право на данъчен кредит лица, регистрирани на

някое от следните основания:

• Регистрация поради доставка на услуги с място на изпълнение на те-

риторията на друга държава членка, при което данъкът е дължим от

получателя;

• Регистрация поради получаване на услуги, когато доставчикът е да-

нъчно задължено лице, което не е установено в България и доставката

е с място на изпълнение в страната, при което данъкът е дължим от

получателя;

• Регистрация поради осъществяване на вътреобщностни придобива-

ния, включително и доброволна регистрация за вътреобщностни при-

добивания

Възстановяването може да се осъществява чрез следните основни

подхода.

Право на приспадане на данъчен кредит от ЮЛНЦ, което е регистри-

рано по ЗДДС

ЮЛНЦ може да приспада данъчен кредит по получени стоки и услуги,

ако са изпълнени следните условия:

• Получените стоки и услуги се използват за извършване на облагаеми

доставки от страна на ЮЛНЦ;

• ЮЛНЦ притежава данъчен документ, който е съставен в съответствие

с изискванията на ЗДДС.75

Ако посочените по­горе условия са изпълнени ЮЛНЦ може да упражни

правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през

който е възникнало това право, или през един от следващите 12 данъчни

периода. Това право се упражнява като ЮЛНЦ посочи данъчния доку-

мент в дневника за покупките и съответно включи размера на данъчния

кредит в справка­декларацията по ЗДДС.

Пример:

На 20 януари 2011 г. ЮЛНЦ закупува стоки и консумативи, които използ-

ва за целите на облагаеми доставки, които са част от стопанската му

дейност. На същата дата доставчикът на стоките и консумативите из-

дава фактура с включен ДДС. При това положение, за да упражни пра-

вото си на данъчен кредит ЮЛНЦ следва да включи получената фак-

тура в дневника за покупките и в справка­декларацията по ЗДДС през

месец януари 2011 г. или в един от следващите дванадесет месеца, т.е.

не по­късно от януари 2012 г. Ако този срок не бъде спазен ЮЛНЦ ще

загуби правото си на данъчен кредит по получената фактура.

Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице в следните случаи:

1. стоките или услугите са предназначени за извършване на освободе-

ни доставки;

2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки

или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето (изклю-

чение са случаите по чл.70, ал.3 от ЗДДС)

3. стоките или услугите са предназначени за представителни или раз-

влекателни цели;

4. е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил (изкл.

ако се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, такси-

метрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка

на водачи на моторни превозни средства, включително при последваща-

та им продажба и т.н.);

5. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобре-

нието или експлоатацията на превозните средства по т. 4, както и за полу-

чените транспортни услуги или таксиметровите превози с тези превозни

средства;

6. стоките са отнети в полза на държавата или сградата е разрушена

като незаконно построена.

7. начислен ДДС при ВОП от лице, регистрирано на основание ВОП.

Ако ЮЛНЦ извършва, както облагаеми доставки, така и освободени,

то ще има право на частичен данъчен кредит. В този случай размерът на

данъка, за който може да се упражни правото се определя въз основа на

коефициент, изчислен с точност до втория знак.76

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи преди да-

тата на регистрация по ЗДДС

Ако ЮЛНЦ е закупило активи (по смисъла на Закона за счетоводство-

то) преди датата на регистрация си по ЗДДС, то може да иска възстано-

вяване на платеното ДДС за тези активи, ако са изпълнени едновременно

следните условия:

• Активите са предназначени за извършване на облагаеми доставки от

ЮЛНЦ;

• Активите са налични към датата на регистрация на ЮЛНЦ по ЗДДС;

• ЮЛНЦ притежава документ (фактура, протокол, митническа деклара-

ция) издаден в съответствие с изискванията на ЗДДС;

• Към датата на издаване на данъчния документ доставчикът е бил ре-

гистриран по ЗДДС;

• Доставката е била облагаема към датата на издаване на данъчния до-

кумент;

• Активите са придобити от ЮЛНЦ до 5 години преди датата на регис-

трация по ЗДДС, а в случаите, когато са придобити недвижими имоти

– до 20 години преди тази дата.

Ако условията по­горе са изпълнени, ЮЛНЦ следва да изготви опис на

наличните активи и да го подаде в НАП не по­късно от 7 дни след датата

на регистрацията си по ЗДДС. В този случай правото на приспадане на

данъчен кредит възниква на датата на регистрация по ЗДДС и може да се

упражни през данъчния период, в който е възникнало или в един от след-

ващите три данъчни периода, като наличните активи и регистрационния

опис се включват в дневника за покупките.

Пример:

През периода януари – март 2011 г. ЮЛНЦ закупува активи на стой-

ност 12 000 лв. (с включен ДДС в размер на 2 000 лв.), като използва

тези активи за извършване на облагаеми доставки, които са част от

стопанската му дейност. Същевременно през месец март лицето

преминава границата на облагаемия оборот от 50 000 лв. и подава

заявление за регистрация по ЗДДС на 5 април 2011 г. Актът за регис-

трация по ЗДДС е издаден на 19 април 2011 г. Тъй като всички активи

закупени от началото на годината са налични към датата на регис-

трация по ЗДДС, то ЮЛНЦ включва тези активи в регистрационния

опис и го подава в НАП на 26 април 2011 г. За да упражни правото си

на данъчен кредит в размер на 2 000 лв. ЮЛНЦ следва  да включи

наличните активи и регистрационния опис в дневника за покупките

за някой от данъчните периоди от април 2011 г. до юли 2011 г. В слу-

чай че този срок не бъде спазен, възможността за упражняване на

правото на данъчен кредит се губи. 77

Право на възстановяване или прихващане на недължимо платен ДДС

ЮЛНЦ има право да поиска от НАП прихващане/възстановяване на

недължимо платен ДДС по процедурата предвиден в чл. 129 на ДОПК.

Прихващането или възстановяването може да се поиска по инициатива

на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането след-

ва да бъде подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на

годината, следваща годината на възникване на основанието за възстано-

вяване. След постъпване на това искане може да бъде възложена реви-

зия/проверка на лицето. В случаите когато не бъде възложена ревизия, в

30­дневен срок от постъпване на искането следва да бъде издаден акт за

прихващане или възстановяване.

Пример:

През януари 2011 г. ЮЛНЦ установява, че е надвнесло ДДС през ме-

сец март 2007 г. В този случай ЮЛНЦ има право да поиска възстано-

вяване на надвнесената сума не по­късно от края на 2012 г. Лицето

спазва срока като подава искане за прихващане/възстановяване

на 10 март 2011 г. Възложена е проверка и в рамките на 30­дневния

срок на 5 април 2011 г. е издаден акт, с който недължимо внесеното

ДДС е възстановено на лицето.

Възстановяване на ДДС, платен в друга държава членка на ЕС

При определени условия ЮЛНЦ имат право на възстановяване на ДДС

платен за закупени стоки и услуги в друга страни от ЕС. ЮЛНЦ следва да

е регистрирано по ЗДДС и да извършва облагаеми доставки с право на

приспадане на данъчен кредит. Право на частично възстановяване ще

има, когато лицето извършва както доставки с право на приспадане на

данъчен кредит, така и доставки, за които не е налице това право.

Правото на възстановяване на ДДС се упражнява чрез подаване по елек-

тронен път на искане за възстановяване, подписано с универсален елек-

тронен подпис чрез web­базирано приложение на Националната аген-

ция за приходите, посредством електронния й портал. Информацията в

искането следва да бъде попълнена на български и на английски език.

Искането следва да бъде подадено не по­късно от 30 септември на ка-

лендарната година, следваща годината, през която е възникнало право-

то на възстановяване на данъка.

Периодът, за който се извършва възстановяване на данъка е кален-

дарно тримесечие и/или календарна година. В първият случай сумата на

данъка за възстановяване не може да бъде по­малка от 800 лв., а във

втория по­малка от 100 лв.

 

104. Ако регистрирано по ДДС ЮЛНЦ, получи безвъзмездно финан-

сиране (грант), това има ли отношение към регистрацията му по ДДС?

Ако безвъзмездното финансиране (грант) е предназначено за покри-

ване на загуби или финансиране на разходи, то не следва да се облага с

ДДС и съответно не следва да се включва в облагаемия оборот на ЮЛНЦ.

Ако безвъзмездното финансиране (грант) е обвързано с цената на пре-

доставяни стоки/услуги, т.е. представлява плащане или доплащане за

доставка, то подлежи на облагане с ДДС чрез включване в данъчната ос-

нова и съответно води до генериране на облагаем оборот.

 

105. Може ли да се ползва данъчен кредит за закупени с ДДС стоки

или услуги, когато средствата за това идват от безвъзмездното финан-

сиране?

ЮЛНЦ ще може да ползва право на данъчен кредит, ако използва за-

купените стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Ако сред-

ствата идват от безвъзмездно финансиране с цел покриване на загуби

или финансиране на разходи и със закупените стоки и услуги, ЮЛНЦ няма

да извършва облагаеми доставки, то съответно няма да има и право на

данъчен кредит при закупуването им.

 

106. Начисляване, деклариране и внасяне на ДДС от регистрирано

лице

Задължението за начисляване на данъка предвижда, че регистрирано-

то по ЗДДС лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го

начисли, като извърши следните действия:

1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;

2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответ-

ния данъчен период в справка­декларацията по ЗДДС за този данъчен

период;

3. посочи документа в дневника за продажбите (покупките при ВОП)

за съответния данъчен период.

Декларирането се осъществява посредством подаване месечна

справка­декларация, която са изготвя на базата на дневник за покупките

и дневник за продажбите. Справката­декларация се подава в 14­дневен

срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася деклараци-

ята. Ако данъчният резултат за съответния период е данък за внасяне,

сумата следва да постъпи по съответната сметка на НАП в срока за пода-79

ване на справка­декларацията, т.е. не по­късно от 14 ден на месеца, след-

ващ съответния данъчен период.

 

107. Оборотът от освободени сделки включва ли се в облагаемия

оборот? Например ако една организация предоставя социални услуги

срещу заплащане?

В облагаемия оборот се включват данъчните основи на следните дос-

тавки:

• Облагаеми доставки, включително облагаеми с нулева ставка;

• Доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и на застрахователни

услуги по чл. 47 от ЗДДС, когато са свързани с основната дейност на

лицето;

• Получените авансови плащания по посочените по­горе доставки, с из-

ключение на получените авансови плащания във връзка с вътреобщ-

ностни доставки.

Същевременно в облагаемия оборот не се включват:

• Доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, из-

ползвани в дейността на лицето;

Пример:

През 2008 г. ЮЛНЦ закупува офис, който използва за целите на дей-

ността си. През март 2011 г. лицето решава да продаде офиса си. Тази

доставка не следва да се включва в облагаемия оборот на ЮЛНЦ.

През 2007 г. същото ЮЛНЦ заплаща 3 000 лв. на външна фирма да раз-

работи интернет сайт, чрез който лицето продава печатни издания. Тези

разходи са отчетени като дълготраен нематериален актив. През февру-

ари 2011 г. ЮЛНЦ получава оферта за интернет сайта и го продава. Тъй

като интернет сайтът е използван в дейността на лицето, продажбата не

следва да се включва в облагаемия му оборот за целите на ЗДДС.

• Доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2

и ал. 3 от ЗДДС.

На базата на посоченото по­горе може да се заключи, че освободени-

те доставки не следва да се включват в облагаемия оборот, освен ако не

са финансови или застрахователни услуги, свързани с основната дейност

на лицето. Съответно, ако дадена организация предоставя социални ус-

луги срещу заплащане, данъчната основа на тези услуги не следва да се

включва в облагаемия оборот, доколкото те отговарят на условията на

освободените доставки съгласно глава четвърта от ЗДДС.80

 

108. В кои случаи ЮЛНЦ може да прекрати регистрацията си по ДДС?

ЮЛНЦ може да прекрати регистрацията си по ЗДДС задължително и

по избор. Основание за задължителна дерегистрация е прекратяване на

ЮЛНЦ. В този случай ЮЛНЦ следва да подаде заявление за дерегистра-

ция в компетентната териториална дирекция на НАП в 14­дневен срок от

датата на прекратяването.

Към дерегистрация по избор може да се пристъпи в следните случаи:

• ЮЛНЦ, регистрирано поради достигане на облагаем оборот от 50 000

лв. или по избор, може да се дерегистрира ако през последните 12 по-

следователни месеца преди текущия оборотът му е под 50 000 лв.

• ЮЛНЦ, регистрирано поради извършване на ВОП над 20 000 лв., в те-

кущата календарна година може да се дерегистрира ако са на лице

следните условия:

- За предходната календарна година сумата на данъчните основи на

облагаемите ВОП, с изключение на нови превозни средства и акциз-

ни стоки, не надвишава 20 000 лв.;

- Към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е нали-

це основание за задължителна регистрация.

Необходимо е да се посочи, че ЮЛНЦ, регистрирано по избор няма

право да прекрати регистрацията си доброволно по­рано от 2 години,

считано от началото на календарната година, следваща годината на ре-

гистрация по ЗДДС.

Пример:

На 10 септември 2009 г. ЮЛНЦ подава заявление за регистрация по

ЗДДС по избор. Актът за регистрация по ЗДДС е издаден на 24 сеп-

тември 2009 г. От началото на 2009 г. ЮЛНЦ не извършва стопан-

ска дейност и за него не възниква друго основание за регистрация

по ЗДДС. В този случай ЮЛНЦ може да подаде заявление за дере-

гистрация по избор най­рано на 1 януари 2012 г. До тогава ЮЛНЦ

следва да изпълнява всички задължения на регистрирано по ЗДДС

лице.

• ЮЛНЦ, регистрирано на основание извършване/получаване на услуги

може да се дерегистрира, когато към датата на подаването на заяв-

лението за дерегистрация не е налице основание за задължителна ре-

гистрация

В срок 7 дни от постъпването на заявлението органът по приходите

извършва проверка на основанието за дерегистрация. В срок от 7 дни от 81

приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който из-

вършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията. В случаи-

те на прекратяване на ЮЛНЦ за дата на дерегистрацията се смята датата

на прекратяването му. В останалите случаи за дата на дерегистрацията

се счита датата на връчването на акта за дерегистрация.

 

109. При внос, има ли задължение за заплащане на мита? (Има ли зна-

чение дали вносът е от страна в ЕС или извън него?) Има ли облекчения

за ЮЛНЦ?

В общия случай ЮЛНЦ дължат мита при внос на стоки от трети страни

извън ЕС. При изпълняването на определени условия ЮЛНЦ могат да вна-

сят безмитно следните стоки:

• Стоки с незначителна стойност (до 45 евро);

• Предмети с образователен, научен и културен характер, научни ин-

струменти и апарати;

• Инструменти и апарати за медицински изследвания, диагностика и ле-

чение;

• Стоки, внасяни за осъществяване на дейности с благотворителна цел;

• Предмети, предназначени за инвалиди;

• Стоки предназначени за пострадали от бедствия;

• Печатни материали и предмети с рекламен характер;

• Стоки, предназначени за употреба или за консумация по време на из-

ложение или подобна проява;

• Стоки, внасяни за изпитания, анализи и опити;

• Пратки, предназначени за органите по защита на интелектуалната или

индустриалната собственост;

• Туристически рекламни материали;

• Документи и предмети без търговска стойност.

В случаите когато ЮЛНЦ получава стоки от страна членка на ЕС и става

въпрос за вътреобщностно придобиване на стоки, мита не се дължат.

 

110. Ако организация в България получи средства (като стопанска

дейност) от чуждестранна организация за работа извън страната (на-

пример в Украйна) и впоследствие с тези средства наеме чуждестранно

лице – в какви случаи би се стигнало до задължение за регистрация по

ДДС в България?

В зависимост от договорните отношения и конкретната фактическа

обстановка би могло да се стигне до различни хипотези, при които да

настъпи задължение за ДДС регистрация в България, като например:

• Задължение за регистрация по ЗДДС на българската организация по-

ради извършване на услуги, при които получател е лице установено

в друга страна членка на ЕС, при което ДДС е дължим от получателя;

• Задължение за регистрация по ЗДДС на българската организация по-

ради получаване на услуги, при които доставчик е лице, установено

извън страната, при което ДДС е дължим от получателя (българската

организация).

 

ЧАСТ V. ОБЛАГАНЕ НА ЮЛНЦ С МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

111. Има ли значение дали ЮЛНЦ е в частна полза или в обществена

при облагане с местни данъци и такси?

ЗМДТ прави разграничение между ЮЛНЦ в частна и в обществена

полза по отношение на данъка при придобиване на имущества по даре-

ние. От този данък са освободени даренията за ЮЛНЦ, които получават

субсидии от централния бюджет и за ЮЛНЦ, регистрирани в Централния

регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на

общественополезна дейност, за получените и предоставените дарения.

Тази разпоредба се прилага и когато имуществото се придобива от

идентични или сходни лица, установени в друга държава членка на ЕС

или страна по Споразумението за Европейското икономическо простран-

ство. За да се приложи освобождаването в тези случаи обаче, следва да

се представи официален документ, удостоверяващ статута или качество-

то му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компе-

тентния орган на съответната държава, заедно с легализиран превод на

български език.

 

112. Ако ЮЛНЦ получи като дарение компютри или друга техника,

следва ли да заплати местен данък дарение? А ако дарението е в пари?

В случай че получател на дарението е ЮЛНЦ, което получават субси-

дии от централния бюджет и/или ЮЛНЦ, регистрирано в Централния

регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на

общественополезна дейност, то данък дарение няма да се дължи. Този

данък ще се дължи обаче ако ЮЛНЦ е в частна полза. 83

 

113. Дължи ли се такъв данък за пари, получени по проекти?

 Парите, получени по проекти се разглеждат като целево финансира-

не, а не безвъзмездно. Поради това те не се третират като дарение и за

тях не се дължи данък дарение.

 

114. Ако ЮЛНЦ в обществена полза направи дарение на друго лице

(например ЮЛНЦ в частна полза), дължи ли се данък върху това дарение?

Освободени от данък върху получените дарения са само ЮЛНЦ, реги-

стрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществява на обществе-

нополезна дейност, независимо дали получават или правят дарения на

други, включително и на ЮЛНЦ в частна полза.

 

115. Кой следва да заплати данък дарение – този, който дарява или

този, който получава дарението?

Данък дарение се заплаща от преобретателя на имуществото, а при

замяна – от лицето, което придобива имуществото с по­висока стойност,

освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът

се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са

се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е

поръчител. В случаите, когато преобретателят на имуществото е в чуж-

бина, данъчно задължен е прехвърлителят.

 

116. Ако чуждестранна нестопанска организация получи дарение от

българско ЮЛНЦ в обществена полза, кой следва да плати местен данък

дарение и как? А в обратния случай?

Ако чуждестранна нестопанска организация получи дарение от бъл-

гарско ЮЛНЦ в обществена ползва, данък дарение следва да се плати

от българското ЮЛНЦ. В обратния случай данък дарение отново ще се

дължи от българското ЮЛНЦ.

 

117. Кога се декларира и заплаща данъкът върху даренията?

При получаване на дарение ЮЛНЦ получили имущество следва да по-

дадат декларация и да заплатят данък дарение в двумесечен срок от по-

лучаване на имуществото.

Преди прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права вър-

ху недвижим имот и моторни превозни средства, ЮЛНЦ следва да пода-84

ват декларация, в която да посочват вида на имота, местонахождението

му, съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното

средство. Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в об-

щината по местонахождението на имота, а в останалите случаи по седа-

лището на ЮЛНЦ.

 

118. Как се изчислява дължимия данък върху даренията?

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество

в размер (през 2011 г. между 3,3 и 6,6 на сто), определен от съответния

общински съвет.

 

119. Ако ЮЛНЦ купи недвижим имот, длъжно ли е да плаща някакви

местни данъци, в какъв размер и срокове?

 При покупка на недвижим имот ЮЛНЦ следва да заплати данък при

придобиване на имущества по възмезден начин и данък върху недвижи-

мите имоти.

Данъкът при възмездно придобиване на имущество се определя от

общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвър-

ляното имущество. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижи-

мия имот в общината по местонахождението на имота.

Данъкът върху недвижимите имоти се дължи от ЮЛНЦ за притежава-

ните от тях недвижими имоти независимо дали развиват стопанска дей-

ност или не. ЮЛНЦ подлежат на облагане с данък върху недвижимите

имоти, ако придобият или притежават разположени на територията на

страната сгради, дворни места, парцели и застроените земеделски и гор-

ски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Когато придобият недвижим имот ЮЛНЦ са длъжни да подадат де-

кларация по чл. 14 от ЗМДТ. Декларациите се подават, не само когато

ЮЛНЦ придобива право на собственост върху недвижимия имот, но и

право на ползване или концесия. Декларацията се подава в двумесечен

срок от придобиването или от учредяването на право на ползване /кон-

цесия/ върху недвижим имот. В същия срок се подава декларация и при

промяна на вече декларирано обстоятелство, което има значение за оп-

ределяне на данъка.

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти,

съгласно приложение № 2 към ЗМДТ за жилищните имоти, а за нежилищ-

ните имоти данъчната оценка е по­високата между отчетната им стойност

и данъчната оценка, определена по приложение № 2 към ЗМДТ. При про-85

мяна на данъчната оценка през годината, данъкът се определя върху но-

вата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. Данък върху недви-

жимите имоти се дължи независимо дали даден имот се използва или не.

Размерът на данъка се определя от съответния общински съвет, като

през 2011 г. може да бъде в диапазона от 0,1 до 4,5 на сто от данъчната

оценка на имота. През 2011 г. данъкът се плаща на две равни вноски до от

1 март до 30 юни и до 30 октомври. Ако данъкът се предплати за цяло го-

дина в срок до 30 април може да се ползва отстъпка в размер на 5 на сто.

 

120. Дължат ли ЮЛНЦ такса смет?

ЮЛНЦ, които са собственици на имоти заплащат такса смет (такса за

битовите отпадъци) във връзка със следните услуги, които се извършват

от общината:

• Сметосъбиране и сметоизвозване;

• Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;

• Чистота на териториите за обществено ползване.

     

121. Как се изчислява таксата смет за ЮЛНЦ и в какъв размер е тя?

Такса смет се определя в годишен размер за всяко населено място

с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план­сметка.

Основният метод, който ЗМДТ предвижда за определяне на размера

на таксата е в левове според количеството на битовите отпадъци. Като

алтернативен вариант, когато не може да се установи количеството на

битовите отпадъци е предвидено размерът на таксата да се определи в

левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от

общинския съвет.

В Столична община например за 2011 г. такса смет за нежилищните

имоти на предприятията е определена в размер на 1 на сто от данъчната

оценка, която е по­високата измежду данъчната оценка по приложение

№ 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота. Разпределението на таксата

по отделни компоненти е както следва:

• 0,37 на сто за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци;

• 0,28 на сто за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите

отпадъци;

• 0,35 на сто за поддържане чистотата на териториите за обществено

ползване.86

 Ако имотът, собственост на ЮЛНЦ, се намира извън границите на ор-

ганизираното сметосъбиране и сметоизвозване, този компонент на так-

са смет не се дължи. Границите на тези райони следва да се определят

със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октом-

ври на преходната година.

В наредбите на различните общини се предвиждат и други методи за

определяне на такса смет. Така например през 2011 г. в Столична община

са възможни следните варианти:

• Чрез пряко договаряне – в този случай не се дължи първият компо-

нент на такса смет;

• Според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя

на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване –

в този случай се дължи фиксирана годишна такса за контейнерите

и таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено

ползване.

При прякото договаряне ЮЛНЦ следва да сключи договор с фирма,

която извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и да пода-

де молба в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до

кмета на Столична община чрез дирекция „Регулиране на търговската

дейност”. Въз основа на подадените документи до 30 октомври кметът

на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за които се

допуска пряко договаряне.

За определяне на такса за битовите отпадъци според количеството

им съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честота-

та на сметоизвозване, ЮЛНЦ подават в срок от 1 октомври до 30 ноем-

ври на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция

„Регулиране на търговската дейност” декларация за вида и броя на съ-

довете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през

годината.

В Столична община също така не се събира такса за услугата по смето-

събиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които

няма да се ползват през цялата година. За целта обаче следва да бъде

подадена декларация в срок от 1 ноември до 31 декември на предходна-

та година. 

 

122. Ако ЮЛНЦ купи МПС, дължи ли някакви местни данъци?

Данък при придобиване на МПС

При придобиване на МПС ЮЛНЦ дължат данък в размер определен от

общинския съвет, който за 2011 г. следва да бъде в границите между 0,1

и 3 на сто от застрахователната му стойност. Съгласно ЗМДТ обаче, да-

нък не се дължи за придобити преди първата им регистрация в страната

моторни превозни средства, внесени като нови. Данъкът се заплаща в

общината по седалището на задълженото лице.

Нотариалното прехвърляне на МПС се извършва след като нотариусът

се убеди, че данъкът е платен ­ представя се писмена декларация от прех-

върлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълне-

ние задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или

други публични задължения, свързани с моторното превозно средство.

Когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат публични

държавни и общински задължения, прехвърлянето се извършва след

тяхното заплащане (представя се вносна бележка, платежно нареждане)

или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните дър-

жавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърля-

нето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата

сума в съответния бюджет.

Данък върху превозните средства

Данъкът върху превозните средства се заплаща от собствениците на

превозните средства. Собствениците на превозни средства следва да де-

кларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище,

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придоби-

ването им.

За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощ-

ността на двигателя (между 0,34 и 3,69 лв./kW), коригиран с коефициент

в зависимост от годината на производство (между 1 и 2,8).

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снаб-

дени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на

сто намаление.

Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от

1 март до 31 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

Предплатилите за цялата година от 1 март до 30 април ползват отстъп-

ка в размер на 5 на сто. Данъкът се внася в общината по седалището на

ЮЛНЦ. Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за ре-

довност при годишния технически преглед на превозното средство.88

При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият

собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил

за времето до края на календарната година.

За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се

плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им в размер една

дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината,

включително и месеца на придобиването.

 

123. Дължат ли ЮЛНЦ патентен данък?

 ЮЛНЦ не подлежат на облагане с патентен данък.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Български център за нестопанско право

1000 София, България, ул. Добруджа 6

тел./факс: (+359 2) 981 66 17; (+359 2) 988 81 66

ел. поща: info@bcnl.org

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ