Уведомление до Уведомление до Инспекцията по труда за извънреден труд

..................................................................................................................................................................

наименование на предприятието, фирмата, организацията

 

 

Изх. № ..........................                                                             ДО ДИРЕКЦИЯ

от ...................... 200... г.                                                                       “ОБЛАСТНАИНСПЕКЦИЯ”

ПО ТРУДА"

гр. ................................................

 

 

Уважаеми (а) господин (жa) Директор,

 

На основание чл.149, ал.2 от Кодекса на труда Ви уведомявам за положен извънреден труд за ......

..................................................................................................................................................................

            съответното полугодие

на .............................. 200... г. от работниците и служителите, както следва:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

по дни, часове, месеци, общо за полугодието

Положеният извънреден труд е заплатен и своевременно отчетен в специална книга за отчитането му, съгласно чл.18 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

 

 

 

Дата: ..................... 200... г.                                                  РАБОТОДАТЕЛ: ............................... 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ