Примерна инструкция за безопасна работа в офисни помещения

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ОФИСНИ ПОМЕЩЕНИЯ

           Цел и обхват

           Целта на настоящата Инструкция е да определи необходимите мерки за осигуряване на безопасни за здравето условия на работа.

           В инструкцията са дадени  основните изисквания, които работещите в офиси  трябва да знаят и спазват.

           Инструкцията е съобразена с технологичните инструкциите  и действащата нормативна база. 

                      

І.Условия за използване на работното оборудване

           І.1.Общи сведения

          Повечето от злополуките в офисите  са в резултат на подхлъзвания, препъвания и падания, от пробождания, порязвания и работа с нестандартни и  неизправни ел.уреди.

           І.2.Условия за използване на работното оборудване

          І.2.1.Изисквания към офис-оборудването.

          Да бъде обезопасено;

          Да бъде узаконено;

         Да отговаря на изискванията за безопасна работа;

         Да има изправни механични и ел.защити;

         Да има необходимите обозначения, позволяващи  правилното боравене;

           І.3.Изисквания към персонала

         Да бъде обучен;

         Да му бъде проведен начален и периодичен инструктаж;

          Да има необходимата квалификация;

         Да ползва предоставените му ЛПС.

             І.4.Необходими  ЛПС при работа

          На работещите с видеодисплеи се осигуряват предпазни очила.

         

ІІ.Предвидими ненормални ситуации:

               -   Включване на щепсела в контакта с мокри ръце.

        -    Работа с нестандартни удължители.

        -    Ремонт на ел.уреди.

         ­

ІІІ.Изисквания за безопасност и здраве при работа

          ІІІ.1.Изисквания преди започване на работа

- До работа с офис-техниката се допускат само лица запознати с настоящата инструкция, инструкцията за експлоатация на съответния уред и правилника за вътрешния ред.

          ІІІ.2.Указания за безопасна работа

         Офис-мебелите трябва да са ергономични, микроклимата, осветеността и нивото на шума трябва да отговарят на съответните нормативни изисквания.

          ІІІ.2.1.Подове:

         -Подовете да са равни, покрити с противоплъзгащи материали като паркет, балатум, мокет и др.

         -Не се допуска  разпиляване на канцеларски материали  / моливи, химикали, гуми  и хартия/ по пода, които могат да причинят подхлъзване и падане.

         -Килимите и пътеките следва да бъдат закрепени за пода.

          ІІІ.2.2.Стълби:

         -При изкачване и слизане по стълбите, да се ползва парапета.

         -По стълбищата не следва да се поставят предмети, които могат да отвлекат вниманието  /огледала, украси, плакати и др./.

         -По правило движението по стълбите следва да бъде от дясно.

         -По стълбите не трябва да се натрупват товари, които затруднават видимостта и движението.

          ІІІ.2.3.Шкафове:

         -Шкафовете трябва да бъдат разположени така, че чекмеджетата  да не се отварят  в пространството  на пътеките в помещенията.

         -За по-голяма стабилност шкафовете да се закрепят към пода или към стената.

         -По правило шкафовете се запълват от долу нагоре за осигуряване на максимална стабилност.

         -Върху високи шкафове не се поставят тежки предмети.

         -За достигане на високите места да се използва подходяща стълба или приспособление за стъпване.Не трябва да се използват кутии, столове на колела или др. неподходящи предмети.

         -Чекмеджетата на шкафовете да бъдат прибрани  когато не се използват.

         -Да не се препоръчва  отваряне на повече от едно чекмедже едновременно.

         -Чекмеджетата на шкафовете трябва да имат дръжки, които да се използват при отваряне и затваряне за да се избегне захващане на пръстите.

 

          ІІІ.2.4.Офис-оборудване

         -Химикалите и моливите да се съхраняват с върха надолу или в хоризонтално положение.

         -Острите предмети /ножици, ножове за хартия и др./ се поставят в калъф преди да се приберат

         -Да се използва приспособление за изваждане на телбод.  

         ІІІ.2.5.Офис-техника

         -Всички контакти, ключове, уреди, удължители и арматура на осветителни тела трябва да бъдат занулени.

         -Офис-техниката да се включва в ел.мрежата само посредством предоставените от доставчика оргинални ел.захранващи кабели, без каквато и да е повреда / термична, механична, химична / на повърхностния изолационен слой, който трябва да е надеждно фиксиран в корпусите на присъединителните елементи / щепсели /.

-Не се допуска включване на  техниката в контакти от удължители и разклонители положени на пода с открити клемни отвори, в които могат да попаднат проводими течности / вода, кафе и др. / или проводим прах и метални елементи / телбод, кламери и др. /, чрез които при включването може да предизвикате ел.дъга, пожар или токов удар.

-Не се поставят върху или в съседство с ел.уредите цветя и съдове с течности / кафе, чай, и др. /, които могат да бъдат неволно разляти и да доведат до нейното повреждане.

         -При наличие на движещи се машини в офиса е необходимо специално внимание от страна на  работещите, които са  с дълги коси, и носят бижута / дълги гердани, колиета  и пръстени/.

         -През време на работа ел.уредите не се покриват с покривала за да не се влошава режимът им на охлаждане.

-Ел.уредите не се ремонтират.При забелязване на изменения от нормалната им работа / завишен шум, загряване,пушек, миризма и др. / апаратът се изключва и се уведомва ръководителя.

- При преустановяване на работа и напускане на работното място ел.уредите се изключват от гл.прекъсвач, а при по-дълго отсъствие и от ел.мрежата чрез видимо разединяване на щепсела от контакта.

ІІІ.2.6.Пожарна безопасност

-При пушене да се използавт само определените за целта места, оборудвани с негорими пепелници.

-На работното място да не се задържат горими отпадъци и течности , които могат да предизвикат пожар.Препоръчително е кошчетата за боклук да са от негорима материя.

-Целият персонал следва да е запознат с Плана за действия при бедствия и аварии.

-Целият персонал да е запознат с разположението и начина на действие на пожарогасителите.

   -Целият персонал да е запознат с плана за евакуация и евакуацианните изходи.

 ІІІ.3.Задължения на работниците по време на работа

-Да носят полагащите се ЛПС.

          -При констатиране на нередност  да уведомяват прекия ръководител.

-Да спазват физиологичния режим на труд и почивка.

          ІІІ.4.Срокове за профилактика

             Профилактиката на работното оборудване се извършва съгласно  предписанията на производителя и утвърдения график.

            Своевременно  да се организира почистване на  осветителните  тела  и подменяне на  изгорелите осветителни  лампи за да се поддържа необходимата осветеност.

        

ІV.Извлечени от опит  заключения при работа.

В офиса не са регистрирани инциденти.

Отговорност при неспазване на инструкцията и наказания

Нарушителите на  настоящата инструкция носят административна отговорност съгласно КТ  . 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ