Определяне на отговорник по здраве и безопасност при работа и примерна заповед

Съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд всеки един работодател е длъжен съобразно дейността на фирмата, естеството на работата и характера на професионалния риск да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба. 

Функциите и задачите на тези лица или служби са регламентирани от МТСП в специална Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

За малките и средни предприятия с минимална по обем дейност, и то при дейности и производства с незначителен или ограничен риск, където не съществуват тежки производства и не се експлоатира сложно и опасно производствено оборудване работодателят може да сключи договори с юридически и физически лица за осъществяване на специализираната дейност по безопасност и здраве при работа, най-вече Служби по трудова медицина, който предлагат тази услуга. Като пример могат да се посочат сферите на консултантските дейности, търговията и услугите.  

Този модел е неприложим за производства и дейности с висок производствен риск, и в такива , в които в производственото оборудване са включени машини създаващи риск, съоръжения и инсталации с повишена опасност, там, където се използват и произвеждат опасни химически агенти, канцерогени и мутагени, в строителството, енергетиката, мините, транспорта, машиностроенито и обработката на метали. В тези предприятия е необходимо наличието на длъжностно лице по безопасност и здраве, което да организира ежедневно мероприятията по ЗБУТ. Да направлява процесите по постоянната оценка на риска и мерките за неготовото минимизиране, да организира и участва при изготвянето на вътрешните правила за безопасност и здраве, да организира дейностите по използване на колективните мероприятия за защита и използването на личните предпазни средства, да осъществява превенцията, да осъществява правомощията си за контрол от името на работодателя. 

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ