ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ

І.ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:

Условия за наличието на  тристранна операция – кумулативно дадени:

1. А (прехвърлител) регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка 1, извършва доставка на стока на лице Б (посредник), регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка - 2, което след това извършва доставка на тази стока на лице В (придобиващ), регистрирано за целите на ДДС в държава членка 3.

2. стоките се транспортират директно от държава-членка 1 до държава членка 3;

3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;

 

Важно!

 

Този режим на облагане е приложим само за сделки между три лица, които са регистрирани за целите на ДДС в три различни държави членки.

Този режим на облагане не се прилага когато участват:

 • повече от три лица и/ или
 • лица/ лице, което не е регистрирано за целите на ДДС и/ или
 • лица, регистрирани за целите на ДДС в една и съща държава членка
 • в случаите, при които прехвърлителят не е регистриран за целите на ДДС в държавата-членка на отправяне на стоките или придобиващият не е регистриран за целите на ДДС в държавата-членка където стоките пристигат или завършва превозът им.

 

ІІ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ В ТРИСТРАННА ОПЕРАЦИЯ

 

1. Прехвърлителят извършва ВОД към посредника, която доставка е облагаема с нулева ставка. По отношение на тази доставка са приложими всички правила отнасящи се до данъчното третиране на ВОД

2. Посредникът извършва ВОП с място на изпълнение в държавата членка 3 ( там където стоките пристигат). Това ВОП е освободено от облагане на посредника.

 

3. Посредникът извършва последваща доставка на стоките до придобиващия, като тази доставка е с място на изпълнение в държавата членка 3

 

 tr11 

Съгласно примера:

1. Лицето А, (прехвърлител) извършва ВОД с място на изпълнение на територията на Германия, облагаемо с нулева ставка или освободена от облагане (съгласно законодателството на Германия)

2. Лицето Б, (посредник) извършва ВОП с място на изпълнение на територията на България (чл. 62, ал.5 от ЗДДС). ВОП е  освободено на основание чл. 65, ал.2, т.4 от ЗДДС, тъй като е извършено от лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава-членка (Франция).

3. Лицето Б (посредник), извършва доставка с място на изпълнение на територията на България (чл. 17, ал.3 от ЗДДС). Тази доставка може да бъде облагаема или освободена (ако е по Глава четвърта от ЗДДС).

4. Лицето В е придобиващ по тристранна операция и по отношение на облагаемите доставки за него възниква задължение да начисли ДДС, на основание чл. 82, ал.3 от ЗДДС. 

 

ІІІ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ В ТРИСТРАННА ОПЕРАЦИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ РОЛЯТА НА РЕГИСТРИРАНОТО ПО ЗДДС ЛИЦЕ (ПРЕХВЪРЛИТЕЛ, ПОСРЕДНИК ИЛИ ПРИДОБИВАЩ)

 

 

1. Лицето, регистрирано по ЗДДС е в ролята на „ПРЕХВЪРЛИТЕЛ” в тристранната операция

 

Прехвърлителят извършва вътреобщностна доставка, за която се прилагат всички правила отнасящи се до този вид доставки (виж Фиш VІІІ.ІІІ.1)

2. Лицето, регистрирано по ЗДДС, е в ролята на „ПОСРЕДНИК” в тристранната операция            

TR2

 

В случаите, когато посредникът в тристраннна операция е лице, регистрирано в България по ЗДДС, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е държавата - членка, където стоките пристигат или завършва превозът им, когато са налице едновременно следните условия (чл. 62, ал.5 от ЗДДС):

 

 Условия за място на изпълнение  на ВОП на посредника в тристранната операция в държавата-членка на пристигане на стоките:

1. посредникът в тристранна операция придобива стоките под идентификационния си номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС (български идентификационен № );

2. лицето по т. 1 осъществява последваща доставка на стоките до придобиващия в тристранната операция;

3. лицето по т. 1 издаде фактура за доставката по т. 2, отговаряща на изискванията на чл. 114, в която посочи, че е посредник в тристранната операция и че данъкът по доставката се дължи от придобиващия в тристранната операция;

4. лицето по т. 1 декларира доставката по т. 2 във VНES-декларацията за съответния данъчен период.

 

2.2. Характер на ВОП – освободено ВОП

Съгласно чл. 65, ал.2, т. 4 от ЗДДС освободени са вътреобщностните придобивания с място на изпълнение на територията на страната на стоки от лице - посредник в тристранна операция, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Съгласно Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 »аналогично е данъчното третиране в останалите държави членки,  поради което за регистрираното по ДДС лице няма да възникне задължение по ДДС във връзка с ВОП в държавата-членка, където стоките пристигат (в примера за посредника Б не възниква задължение по ЗДДС за ВОП с място на изпълнение в Белгия).

 

2.3. Отчитане на ВОП

На основание чл. 113, ал.12 от ППЗДДС регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника си за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката му към придобиващия в тристранната операция. В тези случаи колони от 9 до 14 не се попълват, като в колона "вид на документа" се посочва код "09", а в колона "ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция" се посочва данъчната основа в лева от фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.

 

2.4. Доказване на обстоятелствата, че лицето е посредник в тристранна операция и че място на изпълнение е в държавата членка на придобиващия по тристарнната операция

Документите, с които трябва да разполага посредникът в тристранната операция за доказване, че мястото на изпълнение на изпълнение на вътреобщностното придобиване  е в държавата - членка на пристигане на стоките (обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от закона),  са посочени в чл.9, ал.2 от  ППЗДДС. Това са :

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на посредника;

2. фактура с посочено в същата основанието за неначисляване на данък съгласно чл. 79, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС, /с посочване на основанието за неначисляване на данък – „чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС”, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат;

3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т. 2;

 

2.5. Данъчно третиране при недоказаност на място на изпълнение в държавата членка на придобиващия по тристранната операция

Важно!

В случай, че посредникът не се е снабдил с необходимите документи доказващи  обстоятелства по чл.62, ал.5 от ЗДДС, до изтичане на данъчният период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване би станал изискуем, се счита, че вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът става изискуем от посредника. Така например, ако собствеността върху стоките е прехвърлена и едновременно с това за доставката е издадена фактура за доставката и едновременно с това то данъкът за ВОП би станал изискуем на 12 февруари (чл.63, ал.4 от ЗДДС). Следователно крайният срок, в който посредникът следва да се снабди с необходимите документи е 31 март. Данъкът се начислява от посредника чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се издава в 5-дневен срок, считано от датата, на която данъкът е станал изискуем. (чл. 9, ал.3-5 от ППЗДДС) В разглеждания пример протоколът следва да се издаде в 5-дневен срок от 31 март.

 

2.6. Корекции при последващо доказване на качеството на посредник в тристранна операция

 

Процедурата за извършване на корекция в резултата на посредника от така начисления от него данък, съгласно чл.62, ал.4 от ЗДДС, е посочена в разпоредбите на чл.10 от  ППЗДДС. Съгласно тези разпоредби, когато посредникът в тристранната операция се снабди с документите, след срока по чл. 9, ал.3 от ППЗДДС, той коригира резултата от прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5 от същия. Корекцията се извършва от посредника чрез анулиране на протокола. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която посредникът се е снабдил с документите по чл. 9, ал. 2 от  ППЗДДС. За анулирането не се издава нов протокол.

 

Б. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНАТА ОТ ПОСРЕДНИКА ДОСТАВКА КЪМ ПРИДОБИВАЩИЯ В ТРИСТРАННАТА ОПЕРАЦИЯ

2.1. Място на изпълнение на доставката - е държавата членка където придобиващия в тристранната операция е регистриран за целите на ДДС (чл. 17, ал.3 от ЗДДС) – или в посочения по-горе пример мястото на изпълнение на тази доставка е Белгия. Тази доставка може да бъде облагаема или освободена предвид съответното законодателство по мястото й на изпълнение.

2.2. Документиране на доставката

- фактура

Посредникът в тристранната операция документира доставката до придобиващия, като издава фактура по чл.114, ал.2 от ЗДДС и посочва в нея основанието за неначисляване на данъка. Основанието за неначисляване, съгласно чл.114, ал.3 от новия ЗДДС е "чл. 141 2006/112/ ЕО". Тази разпоредба е от Шеста директива и с нейното посочване във фактурата се документира, че е извършена доставка от посредник към придобиващи в тристранна операция, за която не е начислен данък от посредника, тъй като данъкът по нея е дължим от придобиващия.

- регистри

На основание чл. 124, ал.2 от ЗДДС регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от него в дневника си за продажби за данъчния период, през който е издадена фактурата за доставката към придобиващия в тристранната операция. Тази фактура се отразява в колона 25 - "ДО на доставката като посредник в тристранна в тристранна операция"

- справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС – доставката намира отражение в клетка 18 от справката-декларация

-VIES-декларация

Доставката следва да бъде декларирана и във VIES-декларацията за съответния данъчен период.

 

3. Лицето, регистрирано по ЗДДС, е в ролята на „ПРИДОБИВАЩ” в тристранната операция

3.1. Данъкът се дължи от придобиващия, а не от доставчика -посредник в тристранната операция (чл.82, ал.3 от ЗДДС). Начисляването на данъка се извършва с протокол, който се издава в срок до 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Тук следва да се има предвид, че за придобиващия в тристранната операция не е налице ВОП на стоки, поради което правилата за изискуемостта на данъка не се прилагат. Придобиващият за дължимия данък не на основание ВОП, на основание чл.82, ал.3 от ЗДДС. Поради това данъкът става изискуем по общите правила на закона – на датата на възникване на данъчното събитие или на датата на авансовото плащане (до размера на плащането)

3.2. Издаденият протокол се включва в дневника за продажби за данъчния период, през който е издаден.

3.3. Ако придобитите стоки се използват за извършване на облагаеми доставки придобиващият има право да приспадне като данъчен кредит така начисления данък (чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС).

 

ІV. Таблица за задълженията на регистрирани по ЗДДС лица – участници в тристранни операции

 

ПОЛОЖЕНИЕ НА лицето,

УЧАСТВАщО В ТРИСТРАННАТА ОПЕРАЦИЯ
 

ДДС СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ VIES декларация фактури забележки
АКО ЛИЦЕТО Е ПРЕХВЪРЛИТЕЛ ДЕКЛАРИРА ВОД, ОБЛАГАЕМА С НУЛЕВА СТАВКА. Упоменаване на идентификационния ддс номер на посредника И ДАНЪЧНАТА ОСНОВА НА ВОД  Фактурата се издава С НУЛЕВА СТАВКА НА  ддс с упоменаване на идентификационния ддс номер на посредника Това лице може да не е наясно, че участва в тристранна операция, ОСОБЕНО КОГАТО ТРАНСПОРТЪТ НА СТОКИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ЗА НЕГОВА СМЕТКА 
АКО ЛИЦЕТО Е ПОСРЕДНИК (КУПУВА И ПРЕПРОДАВА СТОКИТЕ, БЕЗ ТЕ ДА МИНАВАТ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА). НЕЗЕВИСИМО, ЧЕ ДОСТАВКАТА Е С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН СТРАНАТА НА ТРЕТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА лицето трябва да декларира тази доставка в справкаТА-декларация ПО ЗДДС 

упоменаване на идентификационния ДДС номер на получателя и ДАНЪЧНАТА ОСНОВА на доставката.

Издава се фактура без ддс на ПРИДОБИВАЩИЯ с упоменаване на неговия идентификационен ддс номер (КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ НА СТОКИТЕ).

Фактурата съдържа реквизит, обозначавщ, че доставчикЪт е посредник по тристранна операция. реквизит : "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС".

изменена »

Опростения режим цели незадължаването на това ЛИЦЕТО-ПОСРЕДНИК да се регистрира за целите на ддс в една от другите две държави и да назначава там свой представител.

НЕГОВИЯТ КЛИЕНТ, ПОЛУЧАТЕЛ НА СТОКИТЕ Е ЛИЦЕ-ПЛАТЕЦ НА ДАНЪКА.

Ако лицето е придобиващ по тристранната операция /КРАЕН получател на

стоките/ 

лицето е лице-платец на данъка за доставката, извършена от посредника в българия. ОПЕРАЦИЯТА СЕ ДЕКЛАРИРА В СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯТА КАТО ПОЛУЧЕНА ДОСТАВКА ПО ЧЛ.82, АЛ.2-5 ОТ ЗДДС     по отношение на самоначисления на основание чл. 82, ал.3 от ЗДДС данък възниква право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на закона.
 • Сътрудничество по Програма BAS
 • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
 • Еднократни услуги и консултации
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване
 • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
 • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
 • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ