Приложение № 7 към чл. 8

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.)ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/

СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. .............................................Д Е К Л А Р А Ц И Я

за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОООт ........................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ...........................................................................................,

адрес за кореспонденция ..................................................................

..............................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ................................

лична карта № ............................................, издадена

на ...................................... 20 ..... г.

от ................................................................ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:

банка ................................................., гр. ..........................................,

IBAN .........................................., BIC ...............................................,

за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:В срок 3 работни дни от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата ................................ Декларатор: ................................

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ