Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4

 (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 
Вх. № .. .. .. .. /дата.. .. .. ..
 
Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност
Идентификационен номер по ДДС .. .. .. .. ..
 
 
Описание
Клетка
Период, през
Период след периода,
 
 
 
от СД за
който е въз-
през който е възник-
 
 
 
периода
никнал ДДС
нал ДДС за възста-
 
 
 
 
за възстано-
новяване
 
 
 
 
вяване
 
 
 
 
 
 
1         
             2
 
1
Описание на периода - месец, година
 
 
 
 
 
2
Деклариран ДДС за внасяне
кл. 50
 
 
 
 
3
Прихванат
-
 
 
 
 
4
Допълнителна информация за прихващането:
 
 
 
 
 
 
акт №/дата
-
 
 
 
 
5
Приспаднат
кл. 70
 
 
 
 
6
Ефективно внесен
кл. 71
 
 
 
 
7
Допълнителна информация за внасянето: дата на
 
 
 
 
 
 
платежно нареждане
-
 
 
 
 
8
Деклариран ДДС за възстановяване
кл. 60
 
 
 
 
9
Прихванат
-
 
 
 
 
10
Допълнителна информация за прихващането:
 
 
 
 
 
 
акт №/дата
-
 
 
 
 
11
Приспаднат
-
 
 
 
 
12
Ефективно възстановен или подлежащ на въз-
 
 
 
 
 
 
становяване по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС
-
 
 
 
 
13
Допълнителна информация за възстановяването:
 
 
 
 
 
 
дата
-
 
 
 
 
14
Остатък за възстановяване
-
 
 
 
 
 
Общо сума за ефективно възстановяване
 
Дата на съставяне:
 
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице:
 
 
 
Забележка. Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ