ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ за вътрешни правила за организация на работната заплата

                                                                                                                                                                   Утвърдил,

                                                                                                                                                                                                                         Управител:
                                                                                                                                                                                                                                               /.........................../

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
в „...........................” .......

І. Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата, изписвани по-нататък за краткост "Правилата", уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение във фирма «........................» ............ – гр. _______в съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за договаряне на работната заплата, (Обн. - ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г.), Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Обн. - ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., в сила от 01.07.2007 г.), както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация. 
(2) Правилата се допълват, изменят и утвърждават от Управителя, в съответствие с приетата нормативна уредба. 

Чл. 2. С настоящите правила се определят: 
1. общи положения за организацията на работната заплата в предприятието - условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата;
2. определяне, разпределение и изменение на средствата за работна заплата;
3. редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения.
4. определяне на минимални стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива;

Чл. 3. Основната цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата да се мотивират служителите и работниците за ефективно изпълнение на служебните им задължения, постигане на целите и общата политика на дружеството за развитие, както и за общо подобряване ефективността от дейността на дружеството. 

ІІ. Формиране на средствата за работна заплата 

Чл. 4. (1) Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на: 
1. основни месечни заплати по трудов договор; 
2. допълнителни и други трудови възнаграждения; 
3. допълнителни възнаграждения за по-висока квалификация; 
4. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда-текущо, за година или за друг период;

Чл. 5. (1) В рамките на средствата по чл. 4, ал. 1, Управителят може да определи на отделните звена (в това число териториално отдалечени и условно обособени звена) разчет за средствата за работна заплата. 
(2) Определянето на разчетите за средствата за работна заплата на звената се извършва въз основа на: 
1. утвърдената численост и структура на персонала; 
2. размера на основните месечни заплати по длъжности; 
3. размерите на допълнителни възнаграждения с постоянен характер – за научна степен и за придобит трудов стаж и професионален опит; 
4. постигнатите резултати и цели от звеното, както и приноса им за подобряване дейността на дружеството. 
(3) Управителят може да коригира разчетите за размера на средствата за работна заплата на звената, направени по реда на ал. 1 при промени в показателите и обстоятелствата, посочени в ал. 2. 

ІІІ. Определяне и изменение на основните месечни заплати 

Чл. 6. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения минимален размер на работната заплата за страната; 
(2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите, се определят по реда и условията, определени в КТ и настоящите Правила. 
(3) Индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят между тях и работодателя или упълномощено от него длъжностно лице. 

Чл. 7.(1) Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се извършват при: 
1. промяна с нормативен акт; 
2. преназначаване на друга длъжност; 
3. в други случаи, предвидени в нормативен акт. 
4. в други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда. 
(2) Управителят има право да определя персонална заплата на работниците и служителите, по своя преценка. 

Чл. 8. (2) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се предлагат от ръководителите на звената, а новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят от Управителят. 

ІV. Допълнителни възнаграждения 

Чл.9. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, могат да получават допълнителни възнаграждения, както следва: 
1. допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0.6% от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година прослужено време (стаж). Това право възниква при първата година придобит трудов стаж и професионален опит.
1.1. За работници и служители, които към момента на влизане в сила на наредбата се намират в трудово правоотношение със фирма «........................» ............ – гр. _______, както и в случаите на промяна на работодателя по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда, размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определен по реда на наредбата, не може да бъде по-малък от размера на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, определено в процент и получавано в размер по реда на отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. 
1.2. За работници и служители, постъпващи на работа след влизане в сила на наредбата, продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се изплаща допълнително трудово възнаграждение, работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
1.3. за „сходна или със същия характер работа, длъжност или професия” се зачита придобитият за това време трудов стаж и професионалния опит при друг работодател, когато служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите и изискванията за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност във фирма «........................» ............ – гр. _______.
1.4. Документи, служещи са доказване, са трудовата книжка, професионална характеристика, длъжностна характеристика, карти за оценка на работното място.

2. допълнително възнаграждение за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа на работника или служителя – в съответствие с изикванията на наредбата.

3. други допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни актове – размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им са тези, определени в съответния нормативен акт или КТ. 

V. Изчисляване на брутните месечни заплати 

Чл. 10. Брутните месечни заплати на работниците и служителите работещи по трудово правоотношение включват:

1. основната работна заплата;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на наредбата, както и възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 от Кодекса на труда;
4. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението при престой или поради производствена необходимост, изплатено по реда на чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението за платен годишен отпуск.
3. други допълнителни възнаграждения, съгласно КТ и/или регламентирани в нормативни актове, и/или в тези Правила. 

Чл. 11. (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец. 
(2) Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове. 

Чл.12. (1) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 от Кодекса на труда се установява, като полученото брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.
(2) В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда.
(3) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Чл. 13. За изчисляване на полагащите се брутни заплати на служителите за съответния месец отговаря служител или звено с функции по изпълнение организацията на работната заплата в дружеството. 

VІ . Определянето на минимални стойности и/или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива се извършва въз основа на утвърдената численост и структура на персонала като минималната стойност на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения минимален размер на работната заплата за страната. 

VІІ. Заключителни разпоредби 

§ 1. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание. 
§ 2. Настоящите правила се приемат на основание чл. 23 от Наредбата за договаряне на работната заплата, приета с ПМС № 129 от 1991 г. (Обн. ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм. бр. 30 и 40 от 1993 г.). 
§ 3. Заверен препис от настоящите правила, заедно със списък на работниците и служителите, в който те полагат своя подпис след запознаване с правилата се съхранява при упълномощено от Управителя лице.
§ 4. Настоящите правила са в сила от ……………. година. 

Съгласувано с:
Главен счетоводител


 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ