Указание на НАП относно Влезли в сила изменения на Кодекса на труда, касаещи процеса по прием и обработка на уведомления за трудови договори по реда на чл. 62, ал. 4 и чл. 327 от КТ, изменения в Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращан

№ 91-01-8 от 06.01.2011 г.  

Във връзка с влезли в сила изменения на Кодекса на труда, касаещи процеса по прием и обработка на уведомления за трудови договори по реда на чл. 62, ал. 4 и чл. 327 от КТ, изменения в Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ и промяна в информационната система на НАП ви уведомяваме:

I. От 01.01.2011 г. в чл. 62 на КТ е в сила нова алинея 4, съгласно която работодателите могат да изпращат уведомление за сключен трудов договор след изтичане на законоопределения тридневен срок от сключването му само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на ИА „ГИТ". Във връзка с това в СУП е разработена и внедрена нова функционалност. При въвеждане на данните от уведомленията СУП извършва контрол за спазване на тридневния срок за деклариране на основни трудови договори (код корекция = 0 и тип на документа = 1). В случай че разликата между датата на деклариране и датата на сключване на договора е по-голяма от 3 дни, на екрана на служителя се визуализира съобщение за договорите, които имат закъснение. Данните, които се визуализират, са ЕГН, дата на сключване и основание. В случай че работодателят представи влязло в сила задължително предписание от Инспекцията по труда или издадена от НАП справка за приети и отхвърлени уведомления, от която е видно, че новите данни се подават по реда и в срока на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за отстраняване на несъответствия при предходно подадена информация за сключени трудови договори, служителят извършва визуална проверка на представените документи и по-специално за спазване на тридневния срок по чл. 4(2) във втората хипотеза. За работниците, за които са представени описаните документи, се поставя маркер в чек бокса на екрана и се избира съответната причина. Данните, които не са маркирани, се отхвърлят с грешка ,,Не е спазен 3-дневният срок за деклариране". Описаният контрол при подаването на данните се извършва и при обработка на уведомления за сключени трудови договори, получени по пощата. Чрез електронната услуга на НАП се приемат данни за уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за сключени трудови договори само ако са подадени в 3-дневния срок, определен с Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ. Правомощия по образуване на административно-наказателно производство във връзка с неспазване на сроковете има ИА „ГИТ”.

II. В чл. 327 от КТ е приета нова алинея 2, съгласно която в случаите, при които работодателят преустанови дейността си, но работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, посочен в трудовия договор, заявлението може да се подаде в дирекция "Инспекция по труда" по седалището или адреса на управление на работодателя. Ако след проверка, извършена съвместно от контролните органи на ИА „ГИТ”, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите, се установи, че действително работодателят е преустановил дейността си, трудовият договор се смята прекратен от датата на завеждане на заявлението в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя. В случаите по чл. 327, ал. 2 от КТ директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" изпраща Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда до компетентната ТД на НАП. Уведомлението се приема и обработва в СУП, като за „начин на подаване" се избира „ГИТ - чл. 327, ал.2" и се въвежда БУЛСТАТ на работодател, посочен в уведомлението. Уведомленията се подават само на хартиен носител. „Тип на документа" винаги е с код „3". Служителят извършва проверка за съвпадане на посочените в уведомлението ЕГН и три имена на работника с тези в информационната система на НАП. В случай че няма съвпадане, се поставя маркер в полето „Данните са некоректни". В тези случаи на основния екран се активира бутон „Протокол по чл. 327(2) от КТ", при избор на който да се визуализира документ (ОКд-242). Същият се разпечатва, подписва се от служителя, обработващ уведомлението, и се изпраща на съответната дирекция „ИТ", издала уведомлението, заедно с входящия номер и дата на уведомлението от СУП. В случай че данните за работника са коректни, след финализиране на обработката на уведомлението, служителят не издава справка за приети или отхвърлени уведомления. На дирекция "Инспекция по труда", подала уведомлението, се съобщават само входящият номер и дата от СУП. Съгласно чл. 9 от Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от КТ към уведомлението дирекция „Инспекция по труда" следва да приложи копия от разпореждането, от констативните протоколи от извършени проверки и от доклада от проверката. В случай че такива документи са приложени към уведомлението, те не подлежат на обработка от служителите в ТД на НАП, а се прилагат заедно с уведомлението в досието на работодателя.

III. Във връзка с изменение на Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ в СУП са въведени допълнителни контроли при въвеждане на уведомления за трудови договори:
• извършва се контрол върху последователността на прием на данните с „код корекция" - 0 - редовни, 1 - корекция, 2 -заличаване. Възможни комбинации: 0-редовни данни/1-корекция/2- заличаване; 0-редовни данни/1-корекция; 0-редовни данни/2-заличаване.   Във всички останали случаи на комбинации данните се отхвърлят с грешка „Неправилна последователност от подаване на данни в поле ,, код корекция".
• извършва се контрол върху последователността на прием на данните с „тип на документа". При подаване на допълнително споразумение или прекратяване, без наличие преди това на други данни, данните ще се отхвърлят с грешка. Неправилна последователност от подаване на данни в поле „тип на документа".
• извършва се проверка дали при въвеждане на уведомление за прекратяване на трудов договор в действителност се прекратява трудовият договор. В случай че няма съответствие между основание и дата на сключване, данните ще се отхвърлят със съобщение „Договорът не може да се прекрати поради некоректно подадено основание (или дата на сключване) на трудовия договор".

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ