Подаване на Декларации 1 и 6 и плащане на осигуровки на персонала

Период на събитието: 
Repeats every month until Mon Jun 30 2014 .
Sat, 30/10/2010 (All day) - Mon, 01/11/2010 (All day)
Tue, 30/11/2010 - 00 - Thu, 02/12/2010 - 01
Thu, 30/12/2010 - 00 - Sat, 01/01/2011 - 01
Sun, 30/01/2011 - 00 - Tue, 01/02/2011 - 01
Wed, 30/03/2011 - 00 - Fri, 01/04/2011 - 01
Sat, 30/04/2011 - 00 - Mon, 02/05/2011 - 01
Mon, 30/05/2011 - 00 - Wed, 01/06/2011 - 01
Thu, 30/06/2011 - 00 - Sat, 02/07/2011 - 01
Sat, 30/07/2011 - 00 - Mon, 01/08/2011 - 01
Tue, 30/08/2011 - 00 - Thu, 01/09/2011 - 01
Fri, 30/09/2011 - 00 - Sun, 02/10/2011 - 01
Sun, 30/10/2011 (All day) - Tue, 01/11/2011 (All day)
Wed, 30/11/2011 - 00 - Fri, 02/12/2011 - 01
Fri, 30/12/2011 - 00 - Sun, 01/01/2012 - 01
Mon, 30/01/2012 - 00 - Wed, 01/02/2012 - 01
Fri, 30/03/2012 - 00 - Sun, 01/04/2012 - 01
Mon, 30/04/2012 - 00 - Wed, 02/05/2012 - 01
Wed, 30/05/2012 - 00 - Fri, 01/06/2012 - 01
Sat, 30/06/2012 - 00 - Mon, 02/07/2012 - 01
Mon, 30/07/2012 - 00 - Wed, 01/08/2012 - 01
Thu, 30/08/2012 - 00 - Sat, 01/09/2012 - 01
Sun, 30/09/2012 - 00 - Tue, 02/10/2012 - 01
Tue, 30/10/2012 - 00 - Thu, 01/11/2012 - 01
Fri, 30/11/2012 - 00 - Sun, 02/12/2012 - 01
Sun, 30/12/2012 - 00 - Tue, 01/01/2013 - 01
Wed, 30/01/2013 - 00 - Fri, 01/02/2013 - 01
Sat, 30/03/2013 - 00 - Mon, 01/04/2013 - 02
Tue, 30/04/2013 - 00 - Thu, 02/05/2013 - 01
Thu, 30/05/2013 - 00 - Sat, 01/06/2013 - 01
Sun, 30/06/2013 - 00 - Tue, 02/07/2013 - 01
Tue, 30/07/2013 - 00 - Thu, 01/08/2013 - 01
Fri, 30/08/2013 - 00 - Sun, 01/09/2013 - 01
Mon, 30/09/2013 - 00 - Wed, 02/10/2013 - 01
Wed, 30/10/2013 - 00 - Fri, 01/11/2013 - 01
Sat, 30/11/2013 - 00 - Mon, 02/12/2013 - 01
Mon, 30/12/2013 - 00 - Wed, 01/01/2014 - 01
Thu, 30/01/2014 - 00 - Sat, 01/02/2014 - 01
Sun, 30/03/2014 - 00 - Tue, 01/04/2014 - 02
Wed, 30/04/2014 - 00 - Fri, 02/05/2014 - 01
Fri, 30/05/2014 - 00 - Sun, 01/06/2014 - 01
Mon, 30/06/2014 - 00 - Wed, 02/07/2014 - 01

 Последно число на месеца е крайния срок за плащане на осигуровки и Данък върху доходите на персонала по ТД, а ден по-късно е крайният срок за подаване на Д1 и Д6 по заплати на персонала за предходиня месец, когато същите не са изплатени.

Съгласно Чл. 7. от КЗСО

(1) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.

(2) Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и 2 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

            (3) Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

 

   Съгласно Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:

Декларация обр. № 1 се подава в съответното териториално поделение на НОИ, където е регистриран осигурителят, за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ датата, на която са били дължими окончателно осигурителните вноски за съответния месец - при изплащането на трудовите възнаграждения за месеца, без авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс.  

Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" се подава от осигурителите, работодателите, клонове и поделения и съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички осигурени от тях лица и за дължимия данък по чл. 42 ЗДДФЛ за лицата, наети по трудови правоотношения. Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка за съответния месец.

От цитираните разпоредби следва, че срокът за подаване на декларации образец № 1 и 6 е обвързан със сроковете за внасяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС” и данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ и този срок е последният работен ден от месеца, следващ месеца, през който е положен трудът Във връзка с така установените срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд «ГВРС» и данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ в декларация обр. № 6 са въведени следните кодове вид плащане:

1 - за изплатен аванс за месеца;

2 - за начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1);

3 - за изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).

 

Нова декларация образец № 6 при изплащането им е необходимо да бъде представена в НАП само при условие, че декларираните задължения за осигурителни вноски в предходната декларация са станали дължими във връзка с неначислени възнаграждения, поради което размерът им е определен на база минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, а не върху действителния размер на възнагражденията, надхвърлящ този „праг”. Срокът за представяне в НАП на декларация образец № 6 в този случай е не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са изплатени възнагражденията като се декларира само разликата между реалните заплати на служителите и минималния осигурителен доход за съответните длъжности.

 При положение, че в подадената декларация образец № 6 декларираните задължения за осигурителни вноски са посочени по техния действителен размер, независимо дали вноските са станали дължими върху начислени или върху неначислени заплати, нова, повторна декларация образец № 6, при изплащане на възнагражденията не следва да бъде подавана в НАП.

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ