Самоосигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО

  Основание - Закон за здравното осигуряване

чл. 40, ал. 5  Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.

 

У  К  А  З  А  Н  И  Е относно: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса /ЗБНЗОК/ за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване /ЗИД на ЗЗО/ (ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ПЗР на ЗБДОО/ за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.)

 

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

-----------------------------------------------------

 

16. чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ разпоредбата е изменена, като се въвежда задължение за лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, алинеи 1, 2 и 3, да декларират това обстоятелство, като в декларацията посочват, че ще се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от закона. Срокът за подаване на декларацията е до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство. Декларацията се подава по ред, определен с наредба на министъра на финансите – декларация образец № 7 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. /приложение към настоящото указание/.

Съгласно § 69 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО лицата, чието задължение за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 е възникнало преди 01.01.2010 г., са длъжни да подадат декларация образец № 7 в срок до 01.03.2010 г.

На основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и чл. 8 от ЗБДОО за 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход и здравноосигурителната вноска за лицата по тази точка е както следва:

 минимален месечен размер на осигурителния доход


здравноосигурителна вноска върху минимален месечен размер на осигурителния доход


210 лв.


16,80 лв.

 

 

17. създава се нова ал. 6 на чл. 40 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./, съгласно която размерът на дължимата здравноосигурителна вноска се съобщава на лицата чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията. В тази връзка да се има предвид, че при приемане на декларация образец № 7, длъжностните лица в териториалните дирекции на НАП следва да уведомяват лицата за размера на дължимата здравноосигурителна вноска. Също така, на видно място в салоните за обслужване следва да се постави информация за размера на дължимата месечна здравноосигурителна вноска от 01.01.2010 г.

Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия /чл. 107, ал. 3, изр. последно от ДОПК/. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Декларацията се подава на хартиен носител (чл. 6, ал. 1, т. 5 от упоменатата наредба) – лично или от упълномощено лице (без да е необходимо нотариално заверено пълномощно). Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор. 

 При всяко подновяване на този вид осигуряване, след прекъсване, поради започване на осигуряване на друго основание  се подава нова Декларация 7.

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ