Приложение № 3 към чл. 5 от Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

 Приложение № 3 към чл. 5


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)


 

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. .........................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
 
От .....................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................
.........................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................
.........................................................................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...................
...................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
 
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ...................
...................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ................ 20..... г.
 
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ......................................... 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ...............20... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година .............
придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ..........................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ..................... 20..... г., е живо и е .............................................. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програмата "В подкрепа на майчинството".
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ считано от ................. 20..... г.
10. През периода на отглеждане на детето непродължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя не е прекратено - отнася се за случаите, когато баща, баба или дядо ползва отпуск за отглеждане на малко дете.
 
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи ................
 
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата ....................... Подпис: .......................
гр. (с.) ..............................  
   
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът за отглеждане на дете, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден .............. месец ................. година ................ лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
   
Дата................. .....................
гр. (с.) ................................ (име, фамилия, подпис и печат)
   
Забележка. За периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2008 г. включително за придобиване право на паричното обезщетение се изискват 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ