Приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 от Наредбата за работното време почивките и отпуските

 Приложение № 3 към чл.46, ал.3

 

 

Справка от предприятието, в което работи

майката (бащата, настойникът)

  

Ръководството на .....................................................................................................................

наименование на предприятието

удостоверява, че...............................................................................................................................

трите имена по документ за самоличност на майката, бащата, настойника

работи като осигурен (а) за всички осигурени социални рискове с безсрочен (срочен) до .......................... 20... г. трудов договор и е ползвал (а) отпуск по чл.164 и 165 от КТ за отглеждане на детето (децата) си         .......................................................................................................................................................... ,

род. на ................................ 19... г./ 20... г., в размер ................. дни, считано от ................ 20... г., и остава да ползва още ............................. дни.

 

 

гр.(с) .................................                                      Длъжностно лице: ...........................

................................ 20... г.                                                                                    подпис и печат

 

 

Забележки:

1. Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело отглеждането на детето.

2. Излишното се зачертава.

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ