I. КОРИГИРАНЕ/ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ № 1 "ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ"

 

В полето на т. 2 Код корекция се попълва буква "К", когато:

·        се подава декларация за коригиране на подадена декларация;

·        са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социално и здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".  

 

В тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация. 

 

ВНИМАНИЕ

 

След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.

 

Данните от постъпилата коригираща декларация стават актуални и заменят   съществуващите към момента данни.

 

В полето на т. 2 Код корекция се попълва буква "З" когато:

·      се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. Попълват се          т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията, тъй като тези данни идентифицират както лицето така и декларацията.

 

Декларация обр. № 1 с попълнен код за заличаване „З”, заличава всички подадени декларации обр. № 1 от един осигурител за дадено осигурено лице за определен месец.

 

ВНИМАНИЕ

 

Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.

 

Когато за едно осигурено лице от един осигурител са подадени за месеца като основни 3 броя декларации обр. № 1 (Например: с код за вид осигурен 01 - за основното трудово правоотношение; с код за вид осигурен 04 - за второ трудово правоотношение и с код за вид осигурен 14 - за работа без трудово правоотношение) и осигурителят трябва да коригира една от тях (декларацията за основното трудово правоотношение) – подава:

1. Една декларация обр. № 1 с попълнен код за заличаване, която заличава всички подадени за същия месец декларации обр. № 1 от осигурителя;

2. След това подава отново трите декларации като основни.

 

При подадена за месеца само една основна декларация обр. № 1 за осигуреното лице при един осигурител, корекцията на данните се осъществява чрез подаване на коригираща декларация.

 

ВНИМАНИЕ

Данните в полето на точки 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията идентифицират лицето, за което се отнасят декларираните данни и поради тази причина с код корекция "К" не се коригират данните в същите точки.

 

Коригиране на еднократна декларация обр. № 1, подадена по реда на чл. 4 от наредбата - за самоосигуряващи се лица с код за вид осигурен 22 или 23.

 

1. При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност - самоосигуряващите се лица, подали декларация с попълнен код за вид осигурен 22, не подават коригиращи декларации със същия код за вид осигурен. В декларация обр. № 1 за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, се попълва код за вид осигурен 12 (13) и код „Корекция”, в т. 15 от декларацията се попълва ден, в който осигуряването е прекратено (последния ден в осигуряване). За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 и с код „Заличаване”, а регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите с вид осигурен 13 и с код „Заличаване”.

 

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и е подало до 20 февруари 1 брой декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 22 и данните за месец януари.

Считано от 16 октомври лицето прекъсва трудова дейност в качеството си на самоосигуряващо се лице и спира да се осигурява.

 

В този случай е длъжно да попълни и подаде следните декларации обр. № 1:

 

·        за месец октомври - с попълнени код за корекция „К”; код за вид осигурен – 12; ден, в който осигуряването е прекратено – 15 (в полето на точка 15); попълнени полетата на точки 16; 16.1; 21 и процент осигурителна вноска за фонд пенсии.

 

·        за месеци ноември и декември с попълнен код З (заличаване) в полето на т. 1 Код корекция и попълнени  т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията.

 

Коригиране на еднократна декларация обр. № 1, подадена по реда на чл. 4 от наредбата - за самоосигуряващи се лица с код за вид осигурен 22 или 23.

 

2. При промяна на осигурителния доход - декларация обр. № 1 с променения размер на осигурителния доход се подава с код „Корекция” и с попълнен код за вид осигурен            12 (13).

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и е подало до 20 февруари 1 брой декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 22, данните за месец януари и осигурителен доход 300 лв.

От 1 октомври до края на годината самоосигуряващото се лице внася осигурителни вноски върху осигурителен доход в размер на 600 лв. В този случай лицето е длъжно да попълни и подаде декларация обр. № 1 за месеци октомври, ноември и декември с попълнен код корекция „К”; дните в осигуряване за съответния месец; осигурителен доход 600 лв. и процент осигурителни вноски за ДОО (и ДЗПО) и здравно осигуряване.

 

Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд "Пенсии", осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО и подали еднократна декларация с попълнен код за вид осигурен 23, при промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение подават декларация обр. № 1 като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.

 

Пример:

Самоосигуряващо се лице се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Осигурявано е по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход. Лицето е подало еднократно декларация обр. № 1 с попълнен код за вид осигурен 23.

От 1 юли 2009 г. осигурителният доход по трудовото правоотношение е променен и е в месечен размер на 1820 лв. Лицето подава декларации обр. № 1 с попълнен код корекция „К” за всички месеци до края на годината, като за месец юли се попълва по следния начин:  

 

Декларация обр. № 1 в разгледаните случаи се подава не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски. 

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ