Указания за попълване на Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”

Декларация обр. № 1 се подава в съответното териториално поделение на НОИ, където е регистриран осигурителят, за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ датата, на която са били дължими окончателно осигурителните вноски за съответния месец - при изплащането на трудовите възнаграждения за месеца, без авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс.  За самоосигуряващите се декларацията се подава не по-късно от 10 дни след изтичане на срока за внасяне на дължимите осигурителни вноски.

         1.  Код корекция - попълва се буква "К", когато се подава повторно декларация за коригиране на подадена погрешно декларация и в случаите на изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване. В тези случаи, освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.

         2.  Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.  Например: за януари се попълва 01.

3.  Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.    

4.  (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Код на осигурителя - попълва се кодът на осигурителя.  Това е идентификационният код по регистър БУЛСТАТ. Точка 4 не се попълва от лицата, които подават данни само по раздел Б "Здравно осигуряване" и от самоосигуряващите се лица, за които държавното обществено осигуряване се провежда чрез единния им граждански номер.

         5.  ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице.  За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец, като буквите ЛНЧ се подчертават.

         6.  Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по личната карта на осигуреното лице.

7.  Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.

8.  Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.

9.  Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.

10.  Населено място - попълва се град/село по местоживеене.

11.  Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.

А. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

12.  Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:

- 01 - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател, без обхванатите от следващите кодове;

- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;

- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;

- 04 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор

- 05 - за държавни служители;

- 06 - за кадрови военнослужещи по ЗОВС на Република България, офицери и сержанти по ЗМВР и лицата по § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изпълнение на наказанията;

- 07 (изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) - за следователи по Закона за съдебната власт;

- 08 - за лицата с учителски трудов стаж;

- 09 - за членове на кооперации, получаващи трудово възнаграждение;

- 10 - за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества;

- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за трудова злополука и  професионална болест;

- 12 - за самоосигуряващите се;

- 13 (изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) - за земеделски производители;

- 14 - за работещите без трудови правоотношения;

- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;

- 16 - за работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;

- 17 - за лица, работещи с договорирано почасово работно време с продължителност, по-малка от половината от законоустановеното работно време;

- 18 (нов - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) - за лица, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи;

- 19 (нов - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) - за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от КЗОО;

- 20 (нов - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) - за трудоустроените лица или бременните работнички и служителки, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;

- 21 - за лица работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителния стаж се зачита на осн. чл.9, ал. 8 от КЗОО.

-22 - за самоосигуряващи се, без съдружниците в търговски дружества, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;

- 23 - за самоосигуряващи се, работещи по трудово правоотношение, за които осигурителните вноски за всички осигурени социални рискове са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителния стаж се зачита на осн. чл.9, ал. 8 от КЗОО;

-         29 - за други (попълва се само по изрично указание на НОИ).

Забележка: Когато в т. 12 “Вид осигурен” е попълнен код 21 или код 23, раздел Б “Здравно осигуряване” не се попълва.

 

13.  Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:

- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;

- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.

14.  Ден, от който осигуряването е възникнало - попълва се в две позиции денят, от който осигуряването е възникнало.

15.  Ден, от който осигуряването е прекратено - попълва се в две позиции последният ден, който се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9 КЗОО; на основание в специални закони и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

16.  Дни с осигурителен стаж - общо - попълва се в 5 позиции отработеното време през месеца.

Забележка: Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20 000, като позиции 1, 2, 3, 4 и 5 се подават с нова декларация образец № 1 след изтичане на периода, за който осигурителният стаж може да бъде изчислен, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К".

Позиция 1:

- ако целият месец е зачетен за трудов стаж - попълва се 0;

- ако не се зачита целият месец за трудов стаж - попълва се 1.

Позиции 2 и 3:

- попълват се в две позиции броят на отработените дни през месеца, независимо дали са с отработено по-малко от половината от законоустановеното работно време (отработени часове).

         Позиция 4:

- ако дните, отразени в позиции 2 и 3, са отработени при 5-дневна работна седмица - попълва се 1;

- ако в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 15 - попълва се 0.

         Позиция 5:

         - ако отработените дни са при непълно, но не по-малко от половината от законоустановеното работно време - попълва се 1;

- ако отработените дни са при пълно работно време - попълва се 0;

- ако в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 04, 11 , 17 и 21, в позиция 5 се попълва броят на отработените часове .

При попълване на данните, отразени в точки 16.1  до 16.5,  сборът им трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.

         16.1.  Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски, за които е изплатено възнаграждение или е упражнявана дейност по Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.  Такива са: отработени дни, дните в платен отпуск и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от КЗОО.

16.2.  Дни във временна неработоспособност с изключение на дните по т. 16.5 - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина.

         16.3.  Дни за отглеждане на малко дете - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164 и 165 КТ.

         16.4.  Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват дните, зачетени за осигурителен стаж без осигурителни вноски.

16.5. Дни в трудова злополука или професионална болест - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест.

Забележка: Когато в т. 12 “Вид осигурен” е попълнен код 21 или 23 задължително се попълва т. 16.4, а точки  16.1,16.2,16.3 и 16.5 не се попълват

17.  Парично обезщетение, върху което се дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се сумата на паричното обезщетение, върху което се дължат осигурителни вноски за фонд "Пенсии" на основание § 87 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО.

18.  За фонд "Пенсии" - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Закона за бюджета на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 17.

19.  Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на работниците и служителите в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски, съгласно чл. 6, ал. 11 от КЗОО.

20.  За фонд "Пенсии" - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Закона за бюджета на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.

21.  Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 от КЗОО с изключение на сумите по т. 17 и 19.

22.  Фондове на ДОО - попълва се процентът осигурителна вноска общо за четирите фонда на ДОО съгласно Закона за бюджета на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.

23.  Учителски пенсионен фонд - попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ съгласно Закона за бюджета на ДОО за съответната година.  Отнася се само за лицата с учителски трудов стаж.

24.  За фонд "ПКБ" - попълва се процентът на вноската съгласно чл. 20 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта за сметка на работодателя и осигуреното лице. Тази точка се попълва само, когато се подава декларация с данни до 31.12.2001 г.

25.  За професионален пенсионен фонд - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя съгласно Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

26. За универсален пенсионен фонд - попълва се процентът на вноската съгласно Закона за бюджета на ДОО за съответната година след 1 януари 2002 г. за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице. В т. 26 “код” се попълва годината на раждане на чужденците, за които се подават данни с издадения им ЛИЧЕН НОМЕР НА ЧУЖДЕНЕЦ.

Забележка: Точки от 17 до 26 не се попълват, когато в т. 12  “Вид осигурен” е попълнен код 21 или 23.

Б. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

27.  Вид осигурен - попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:

- 30 - за лицата, наети по трудови правоотношения;

- 31 - за лицата, работещи без трудови правоотношения;

- 32 - за лицата, работещи по служебни правоотношения (държавни служители);

- 33 - за лицата работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони (кадрови военнослужещи по ЗОВС, офицерите и сержантите по ЗМВР и лицата по § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изпълнение на наказанията);

- 34 - за следователите по Закона за съдебната власт;

- 35 - за самоосигуряващите се;

- 36 - за пенсионери, получаващи пенсии изцяло от чуждестранен осигурителен институт;

- 37 - за пенсионери, които осигуряват неосигурени членове на семейството;

- 38 - за лицата, получаващи обезщетения за безработица;

- 39 - за лицата, които подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 15 ЗЗО;

- 40 - за лицата, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 8, 11 и 13 ЗЗО, които осигуряват неосигурени членове на семейството си;

- 45 - за самоосигуряващи се, без съдружниците в търговските дружества, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация.

- 49 - за други (попълва се по изрично указание на НОИ и НЗОК).

28.  Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:

- 0 - ако внасянето на вноските продължава от предходен месец;   

- 1 - ако внасянето на вноските започва през месеца, за който се подават данните.

29.  Ден, от който се внасят вноски - в две позиции се попълва денят, от който са внесени вноски.

30.  Ден, до който се внасят вноски - в две позиции се попълва денят, до който са внесени вноски.

31. Доход, върху който се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата, върху която се дължат вноски.

32.  За сметка на работодателя - попълва се процентът на внесената осигурителна вноска за сметка на работодателя, определена съгласно Закона за бюджета на НЗОК за съответната година - за лицата, посочени с кодове 30, 32, 33, 34, 38 в т. "Вид осигурен".

33.  За сметка на лицето - попълва се процентът на внесената осигурителна вноска, определена съгласно Закона за бюджета на НЗОК за съответната година - за лицата, посочени в кодове 30, 31, 35, 36, 45 и 39 в т. "Вид осигурен".

34.  Обезщетение, върху което се дължи вноска - попълва се сумата на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете по чл. 164 КТ.

35.  За сметка на работодателя или самоосигуряващия се - попълва се процентът на вноската, която е за сметка на работодателя и е равна на дължимата от него част, а за лицата, които се осигуряват изцяло за своя сметка - целият процент на вноската, определен съгласно Закона за бюджета на НЗОК.

36.  Доход, върху който се дължат осигурителни вноски за периода на неплатен отпуск - попълва се осигурителен доход, върху който се дължи вноска.

37.  За сметка на работодателя - попълва се процент на вноската, която е изцяло за сметка на работодателя.

38.  Лицето осигурява неосигурени членове на семейството - попълват се броят и единните граждански номера на членовете на семейството (личен номер на чужденец, като буквите ЛНЧ се подчертават), за които осигуреният член на семейството внася вноски (малолетни, непълнолетни и пълнолетни неработещи членове на семейството му, които не получават обезщетение за безработица).

Служебни данни.  В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва от лицето, което представлява осигурителя.  Лицата, които по свое желание са внесли авансово здравноосигурителни вноски и са подали Декларация обр. № 4, не попълват в Декларация обр. № 1 раздел Б "Здравно осигуряване" за същия период, като в полето следва да декларират това обстоятелство с текст: "подал съм Декларация обр. № 4 за периода от . . . . до . . ."

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ