ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАП


С измененията на ЗДДС в сила от 01.01.2010 г. се въвежда изискване за заявяване на електронен адрес за кореспонденция с Националната Агенция за Приходите.

 

1. Лица задължени да заявят електронен адрес Всички лица регистрирани по закона за ДДС и тези, на които им предстои да се регистрират по същия закон са задължени да заявят електронен адрес за кореспонденция с НАП.

 

Електронният адрес следва да бъде заявен (ако вече не е заявен такъв) пред Агенция по вписванията или пред НАП.

 

2. Срокове за заявяване на електронен адрес

 

· За лицата, регистрирани по ЗДДС преди 1 януари 2010 г., срокът за заявяване е до 31 март 2010 г.;

 

· За лицата, които ще се регистрират по ЗДДС след 1 януари 2010 г., електронния адрес се заявява заедно с подаване на заявлението за регистрация по ДДС (ако такъв вече не е бил заявен в Агенция по вписванията);

 

· Последващи промени в електронния адрес следва да се заявят в 7– дневен срок (в НАП или в Агенция по вписванията).

 

3. Документ, с който се заявява електронният адрес в НАП За лицата, регистрирани по ЗДДС преди 1 януари 2010 г., в НАП прилагат бланка за заявяване на електронен адрес, която не е официално утвърдена и може да бъде получена на място в техните офиси. Ако

заявлението се подава от пълномощник, следва да се приложи и копие от

пълномощното.

 

Лицата, които ще се регистрират по ЗДДС след 1 януари 2010 г. заявяват електронния адрес в заявлението за ДДС регистрация.

 

4. Последствия при неспазване на задължението за заявяване на електронен адрес При неспазване на задължението за заявяване на електронен адрес органите на НАП могат да откажат или да прекратят ДДС регистрацията на съответното лице. 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ