ПРОЦЕДУРА - Издаване на лиценз за извършване на превоз на товари

              Внимание!Кантората не се занимава с лицензиране. Статията е само за информация !

Настоящата процедура е регламентирана от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), Наредба № 33 от 1999 г. и Тарифа № 5. Обществен превоз на товари може да се извършва само от превозвач, който притежава лиценз и други документи, които се изискват от ЗАвП. Неразделна част от лиценза е списък на превозните средства, с които се извършват превозите.

По смисъла на закона "превоз на товари" е дейност на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, извършващо превоз на стоки срещу заплащане със собствени или наети превозни средства, включително и на лизинг, независимо дали са натоварени или не са.

Компетентен орган 

Компетентен орган за издаване на лиценз по ЗАвП е министърът на транспорта и съобщенията или упълномощени от него длъжностни лица по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", която е юридическо лице на бюджетна издръжка към същото министерство. Лицензираните по реда на ЗАвП превозвачи организират дейността и труда на водачите в съответствие  със закона и с разпоредбите на двустранните и многостранните договори, свързани  с превоза на пътници и товари, по които Република България е страна, и съдействат за повишаване на квалификацията им. Превозните документи и образците им се определят с наредба на Министъра на транспорта и съобщенията.

 

Особени случаи, при които не се изисква лиценз:

1.     превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 1,5 тона или максимално допустима маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, Република България е страна, се изисква разрешително;

2.     превоз на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;

3.     превоз на пътници и товари извършвани от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, държавните предприятия "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване", свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи.

 

Изисквания за издаване на лиценз

Лиценз за извършване на превоз на товари с автомобили с българска регистрация се издава на търговци по смисъла на Търговския закон, когато отговарят на следните изисквания:

1.     благонадеждност (добра репутация) – изискванията са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците на са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност;

2.     професионална компетентност – изискванията са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, определени в наредбата, и имат най-малко средно образование- за международните превози, и най-малко основно образование- за вътрешните превози. Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност;

3.     финансова стабилност – изискванията са изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно процесуалния кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване. Капиталът за първото превозно средство и за всяко следващо превозно средство трябва да отговаря на размера, определен в Наредба № 33. Финансова стабилност се доказва от лицата в следните случаи:
а) при кандидатстване за издаване на лиценз;
б) при увеличаване броя на автомобилите в списъка към лиценза;
в) ежегодно - в срок до 30 април на текущата година.

Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка с приложени копие от годишния баланс или отчет за приходите и разходите, заверени съответно от одитор или от териториална данъчна дирекция по месторегистрация. В случаите, когато показателят за финансова стабилност е по-малък от единица, следва да се представи банкова гаранция в размер, осигуряващ стойност на съотношението, по-голяма или равна на единица.

При изпълнение на изискванията за финансова стабилност лицата представят документ от съответната териториална данъчна дирекция за липса на задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт. Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на товари само с лични превозни средства, които отговарят на изискванията за транспортна годност, определени с Наредбата. Транспортната годност на МПС се доказва чрез копие на валиден знак за преминат преглед за проверка на техническата изправност на транспортните средства, заверено със свеж печат на лицето, което иска лиценз.

 

Откриване на процедурата

Процедурата за издаване на лиценз за превоз на товари започва с подаване на писмено заявление по образец до министъра на транспорта и съобщенията. Заявлението се подава чрез началника на съответните РОДАИ. Заедно със заявлението се подават следните документи:

1/ За лицето, кандидатстващо за лиценз:

·         копие от съдебното решение за регистрация;

·         удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението и декларация, че за лицето не открита процедура по обявяване в несъстоятелност;

·         документите по доказване на финансовата стабилност със справка и приложения към нея;

·         свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;

·         удостоверение за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност, издадено от РОДАИ;

·         копие от удостоверението за регистрация по "БУЛСТАТ";

·         копие от нотариалния акт за собственост или нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ.

2/ За автомобилите:

·         копие от свидетелството за регистрация на автомобилите;

·         протокол за преглед на транспортната годност на автомобилите, издаден от РОДАИ;

·         договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие наема или лизинга не по-малко една година в случаите, когато лицето не използва само собствени автомобили;

·         удостоверение за съответствие с одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство;

·         документ за наличието на изправен контролен уред за регистриране на данните за движенето на моторните превозни средства и за работата на екипажите (тахограф);

·         документ за наличието на изправно устройство за ограничаване на скоростта.

Забележка: Разпоредбите-изисквания за автомобилите влизат в сила, както следва:

1.     от 1 януари 2003 г. – за МПС, регистрирани след 1 януари 2000 г.;

2.     от 1 януари 2004 г. – за МПС, регистрирани между 20 януари 2000 г. и 1 януари 1991 г.;

3.     от 1 януари 2005 г. – за МПС, регистрирани между 31 декември 1990 и 1 януари 1985 г.;

4.     от 1 януари 2006 г. – за всички останали МПС.

 

Превоз на товари за лична сметка

Превоз на товари за собствена сметка може да се извършва от еднолични търговци или юридически лица, които притежават удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" води регистър на лицата, които извършват превози на товари за собствена сметка. Удостоверения за регистрация се издават след предоставяне на:

1.     Препис от съдебното решение за регистрация или копие от документа за регистрация на съответната организация;

2.     Удостоверение за актуално състояние;

3.     Декларация, че търговецът не е обявен в несъстоятелност и за него не е образувано производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

4.     Списък на автомобилите, с които ще се извършват превозите за собствена сметка.

Отказът от регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. Отписването от регистъра се извършва по искане на лицето или при промяна на обстоятелствата, съдържащи се в документите, които обуславят вписването в регистъра. За лицата, извършващи превози за собствена сметка, не се прилагат изискванията за благонадеждност и финансова стабилност.

 

Превоз на специфични товари

За превоза на специфични товари (товари със специфични свойства), като: малотрайни хранителни продукти, живи животни, птици и други, министърът на транспорта и съобщенията може да определи специални правила за превозвачите и превозните средства и да постави допълнителни изисквания за извършване на вътрешни превози.

 

Превоз на опасни товари

Превоз на опасни товари на територията на Република България се извършва при спазване на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите. Водачите, извършващи превоз на опасни товари, трябва да притежават познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение за успешно положен писмен изпит. Удостоверението е със срок на валидност 5 години. Валидността на удостоверението може да се удължи за нов период от 5 години в случаите, когато преди датата на изтичане на валидността на удостоверението му водачът е завършил опреснителен курс и е положил успешно съответния изпит.

 

Срок за издаване на лиценза

В едномесечен срок от подаване на заявлението министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава лиценз. Неразделна част от лиценза е списък на превозните средства, с които превозвачът ще извършва превозите. При настъпване на промени в обстоятелствата, които е заявило със заявлението за издаване на лиценз, лицето е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено органа, издал лиценза. Лицензът се издава за срок от 5 години. Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.

 

Отказ за издаване на лиценз

Министърът на транспорта и съобщенията или упълномощеното от него длъжностно лице отказва издаването на лиценз или продължаването на срока му в случаите, когато:

1.кандидатът не отговаря на някое от изискванията за благонадеждност, професионална компетентност и финансова стабилност;

2.издаденият лиценз на превозвача е бил отнет през последните две години;

1.     налице е криза на транспортния пазар за превози - в този случай министърът на транспорта и съобщенията за определен вид превози може:
   - да спре лицензирането на нови превозвачи;
   - да установи ограничения за разширяване на дейността на съществуващите на пазара превозвачи и броя на автомобилите. Тези действия той предприема след проучване и анализ. Ограниченията продължават до преодоляване на кризисния период, но не повече от шест месеца. При необходимост този срок може да бъде продължен само веднъж със същата продължителност.

Отказът от издаване или за продължаване срока на лиценза се мотивира. Изричният или мълчаливият отказ подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

 

Продължаване срока на лиценза

Срокът на лиценза се продължава за нови 5 години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на изискванията, определени в Наредбата. Продължението на срока на лиценза се извършва в едномесечен срок от подаване на заявлението. Отказът за продължаване на лиценза се мотивира.

 

Прекратяване на правата, произтичащи от лиценза

Правата, произтичащи от лиценза, се прекратяват:

1.     по решение на лицензиращия орган, когато:
а) лицензът е издаден въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) превозвачът престане да отговаря на изискванията за благонадеждност, професионална компетентност и финансова стабилност;
в) при осъществяване на дейността от превозвача са нарушени законът и подзаконовите нормативни актове, двустранните и многостранните договори, по които Република България е страна, паспортният и митническият режим в Република България и чужбина;
г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността.

2.     по молба на неговия притежател;

3.     с прекратяване на юридическото лице на притежателя на лиценза;

4.     с прекратяване на дейността на едноличния търговец;

5.     с изтичане на срока, за който е издаден.

Забележка: При смърт на физическото лице- едноличен търговец или при преобразуване на превозвача  - юридическо лице правата му, произтичащи от лиценза, преминават върху неговия правоприемник. Той е задължен в срок до три месеца да подаде заявление до лицензиращия орган за отразяване на промяната в лиценза, ако са изпълнени изискванията за благонадеждност (добра репутация), професионална компетентност и финансова стабилност.

 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

Ред за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

І. Вид документ: Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

ІІ. Основание:
 чл.10 /пътници/ и чл.79 /товари/ от Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари /ДВ бр.101 от 23.11.1999 г. изм.ДВ бр.108 от 19.11.2002 г./

ІІІ. Компетентен орган: министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице.

ІV. Необходими документи:

1.       Заявление за издаване на лиценз;

2.      Копие от съдебното решение за регистрация;

3.      Удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението и декларация, че за лицето не е открита процедура за обявявяне в несъстоятелност;

4.      Копие от удостоверението за регистрация в "Булстат";

5.      Справка, доказваща финансовата стабилност на лицето по чл.2,ал.1;

6.      Свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;

7.      Удостоверение за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;

8.      Копие от нотариален акт за собственост или нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ;

9.      Копия от свидетелствата за регистрация на превозните средства;

10.  Протокол за преглед за транспортна годност на автобусите, издаден от Регионална дирекция “Автомобилна администрация” или копие, заверено със свеж печат на знака за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства.(за товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета);

11.  Договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие не по-малък от 1 година в случаите, когато лицето по чл.2,ал.1 не използва само собствени автомобили;

12.  Удостоверение за съответствие с одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство;

13.  Документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на МПС и за работата на екипажите /тахограф/;

14.  Документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта.

V. Срок: 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението в Регионална дирекция “Автомобилна администрация”.

VІ. Такси:

1.       За издаване на лиценз за обществен превоз на пътници с автобуси - 300 лв;

2.      За издаване на лиценз за обществен превоз на товари - 300 лв;

3.      За включване в списъка на превозните средства към лиценза 
за всяко конкретно превозно средство - 20 лв;

4.      За промяна в обсятелствата - 100 лв.

VІІ. Процедура:

1.       Лицето, желаещо да получи лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България подава заявление по образец до министъра на транспорта, чрез директора на съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, окомплектовано с документите, посочени в т.IV на настоящия документ;

2.      Заявлението и документите към него се завеждат в деловодството на съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, след което се изпращат по пощата в Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация", завеждат се в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и се предават на отдел "Лицензи" за преглеждане на документите и изготвяне на лиценз;

3.      Издаденият лиценз и списък се изпращат с придружително писмо с изходящ номер на Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" до съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация” за предаване срещу подпис и представено банково бордеро за платена държавна такса за издаване на лиценз и списък към него на лицензополучателя.


Забележка: Таксите за извършване на административно обслужване на физическите и юридическите лица се събират по банков път. ОТДЕЛ "ЛИЦЕНЗИ"
ет. 2 ст. 220

Приемно време:
от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК: от 9.30 ч. до 12.00 ч и от 13.30 ч. до 16.00 ч.
ПЕТЪК: от 9.30 ч. до 12.00 ч.

Телефони: 93088 02, 93088 71, 93088 03

изтеглете: 
Заявление за издаване на лиценз  

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ