Годишен статистически отчет за 2009 годна

 

 

През 2010 година НСИ и НАП изградиха единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността т.е. ще да се подадете данъчна декларация и годишен  отчет за дейността в териториалните структури на НАП съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

Типовете статистически отчети са според вида на отчитащото се лице:

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;

5. Застрахователи;

6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

7. Здравноосигурителни дружества;

8. Пенсионноосигурителни дружества;

9. Пенсионни фондове;

10. Бюджетни предприятия и

11. Банки.

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2010 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.
Необходимо е да представите в съответното ТСБ декларация (свободен текст), от името на управителя (президента), в която изрично заявите, че не сте осъществявали дейност през 2010 година.

В декларацията трябва да запишете име на фирмата, код по БУЛСТАТ/ ТР, адрес на регистрация и код по НКИД 2003 и/или КИД 2008 (ако има определен). Необходимо е декларацията да бъде подписана от управителя (президента) и подпечатана с печата на фирмата. 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2009 година 

Годишният отчет за дейността се попълва само от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл. 32 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2010 г., на основание на Закона за статистиката и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Представянето на годишния отчет в срок до 30 април 2011 г. е задължително съгласно ЗДДФЛ, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2011 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

През 2011 година НСИ и НАП  дават възможност за представяне годишния  отчет за дейността за 2010 година по един от следните начини:

·         Чрез формуляри на хартиен носител

·         Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” 

 

Чрез формуляри на хартиен носителПопълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция.

Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи балнс (ЕТ) за 2009 година.

Годишния отчет за дейността можете да се  изтеглите и разпечата в PDF формат.

Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) - пълен комплект

1.       Справка за предприятието през 2009 година

2.      Отчет за приходите и разходите за 2009 година

3.      Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2009 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.

 

Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”Годишният отчет за дейността може да се подаде чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки.

За да работите с ИС "Бизнес статистика", е задължително да ползвате, съгласно действащата нормативна уредба,валиден цифров сертификат (Универсален електронен подпис), чрез който да се идентифицирате. Освен това за нормалното й функциониране е необходимо работната станция, от която ще работите, да има инсталирани следнитесофтуерни продукти:

1) Интернет браузър (един от следните):

- Microsoft Internet Explorer 7 или по-нов;

- Mozilla Firefox 2.0.0.2 или по-нов.

2) Adobe Reader 8 или по-нов.

Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (ID-номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

 

 Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия, съставящи баланс за 2009 година


Годишният отчет за дейността  се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Представянето на годишния отчет в срок в срок до 31 март 2010 г. е задължително съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2010 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятиe се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2010 година НСИ и НАП ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2009 година по един от следните начини:

 През 2010 година НСИ и НАП  дават възможност за представяне годишния  отчет за дейността за 2009 година по един от следните начини:

·         Чрез формуляри на хартиен носител

·         Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

Чрез формуляри на хартиен носителПопълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2009 година.

Годишният отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година - пълен комплект

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2009 година - Заглавна страница

1. Справка за предприятието през 2009 година

2. Справка за местните единици за 2009 година

3. Счетоводен баланс към 31.12.2009 година

4. Отчет за приходите и разходите за 2009 година

5. Отчет за собствения капитал за 2009 година

6. Отчет за паричните потоци за 2009 година

7. Справка за приходите и разходите от лихви за 2009 година

8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

9. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2009 година

10. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2009 година

11. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2009 година

12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2009 година

13. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2009 година

14. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2009 година

15. Справка за продажбите и търговските обекти през 2009 година16. Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали за 2009 година

17. Отчет за разходите на горива и енергия за 2009 година18. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2009 година

19. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2009 година

 

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.

 

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ