Персонален идентификационен код (ПИК) на осигурено лице

С персоналния идентификационен код може да се провери осигурителния  статус чрез ИНТЕРНЕТ-страницата на НОИ – www.noi.bg или чрез информационните терминали в ТП на НОИ. Справка за актуалното състояние на осигуряването  може да се направи по всяко време чрез въвеждане на ЕГН и личния ПИК. С въвеждането на ПИК е създадена възможност да се получи информация за осигуряването по всяко време, поради което Националният осигурителен институт прекратява практиката да изпраща ежегодните сведения за осигурителен стаж и доход. Сведенията могат да бъдат предоставяни на хартиен носител от ТП на НОИ по местоживеене, само след подаването на писмена молба.

ПИК е личен и не следва да бъде предоставян на други лица. НОИ не носи отговорност, ако притежателят му го предостави на други лица.

 

Удостоверението се предоставя лично срещу представен документ за самоличност или

На редоставено на упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус.

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ