Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. [15.11.2013]

 

В ДВ, бр. 99 от 15. 11. 2013 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

  Промените влизат в сила от 01. 01. 2014 г.

Според Мотивите към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. с предложените промени се цели:

оптимизиране на процеса и сроковете за деклариране и отчитане на задълженията за осигурителни вноски и ограничаване на недобросъвестните практика при деклариране на данни по реда на Наредбата.

В тази връзка са изменени и допълнени следните разпоредби:

чл. 2;

чл. 3, ал. 3, т.  1, ал. 7, ал. 10 (нова);

чл. 4, ал. 8 – 9 (отм.);

чл. 5, ал. 1 (думите "ал. 5" се заличават, т.е от обхвата й отпадат лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване Кодекса за социално осигуряване Източник Данъци Tita.bg );

чл. 6, ал. 1, т.  1 и 4, ал. 2, т.  2, ал. 3 (нова);

чл. 6а (нов);

чл. 8, ал. 2 (нова),

§ 2а от ДР (нов),

както и Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5.

От направените промени ще обърнем внимание, че е регламентирана съпоставка при приемане на данните, представяни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”, с декларираните пред НАП задължения за задължителни осигурителни вноски от осигурителите с декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък” в информационната система на НАП (чл. 2, ал. 4 ) .

Не се приемат декларация/и образец № 1, когато: едновременно не се подава декларация образец № 6 (чл. 3, ал. 3, т. 1), или когато има несъответствие между декларираните задължения и подадените данни за лицата (чл. 8, ал. 2 - нова).

Посоченият ред не обхваща: задължените по смисъла на наредбата лица, за които е въведена схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски (чл. 2, ал. 3), или случаити, когато въпросните задълженията за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС” са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 2, ал. 5), както и самоосигуряващите се лица. 

Също така:

са прецизирани случаите, при които следва да се подава Декларация обр. № 1 за лица осигурени за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход, получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец (чл. 3, ал. 10 - нова);

се регламентира, че работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 10 осигурени лица (досега беше 30), подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя (чл. 6, ал. 2, т. 2 - изм.);

се регламентира изрично, че Декларации образец № 1 и № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя (чл. 6, ал. 3 - нова);

са систематизирани и прецизирани случаите на подаване на коригиращи декларации (чл. 6а - нов).

В съответствие с направените промени са:

коригирани и указанията към Декларация №1 (Приложение №1),

Декларация № 3 (Приложение № 2),

Декларация № 5 (Приложение № 3)

и Декларация № 6 (Приложение № 4),

както и променен образецът на Протокола към чл. 6, ал. 6 (Приложение № 5).

Във връзка с промените са въведени преходни разпоредби (§ 17 и § 18 от ПЗР на Наредбата).
 

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ