Раздел II Специална закрила на жените

Чл. 306. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) .

Защита на бременните жени и на кърмачките

Чл. 307. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. , бр. 52 от 2004 г.) (1)Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им.(2) Бременната жена или кърмачката може да откаже изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете.(3) Списъкът на работите и условията на труд по ал. 1 се определя с наредба наминистъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Стаи за жени

Чл. 308. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) Работодател, при когото работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните по ред, установен от министъра на здравеопазването.

Трудоустрояване на бременни жени или кърмачки

Чл. 309. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето на бременната или кърмачката. Ако приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване наработничката или служителката на друга подходяща работа.(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната или кърмачката и от работодателя. До изпълнението напредписанието за преместване тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, а работодателят й изплаща обезщетение в размер наполучаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването напредписанието.(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) В случаите по ал. 1 работничката или служителката получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа. Когато то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон.(4) Работодателят съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки.


Командироване на бременни жени и майки с деца

Чл. 310. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. , бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г.) Работодателят не може да командирова бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.
Чл. 311. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) .

Надомна работа

Чл. 312. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) (1) Работничка или служителка - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно при същия или при друг работодател.(2) Когато работничката или служителката по предходната алинея премине на надомна работа при същия работодател, той е длъжен след като престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, да й осигури работата, която е изпълнявала преди това, а ако длъжността е съкратена - с нейно съгласие друга подходяща работа.(3) Когато работничката или служителката по ал. 1 премине на надомна работа при друг работодател, трудовото правоотношение с работодателя, при когото е на работа към деня напреминаването, не се прекратява, а работничката или служителката се намира в неплатен отпуск. Когато тя престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, неплатеният отпуск се прекратява. Ако длъжността е съкратена, работодателят с нейно съгласие й осигурява друга подходяща работа.

Ползуване на правата на майката от бащата

Чл. 313. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) Правата на майката почл. 310 и 312 могат да се ползуват от бащата, когато майката не е в състояние да се ползува от тях.

Задължение за уведомяване

Чл. 313а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (1) Бременната работничка или служителка ползва права по чл. 140, ал. 4, т. 2 , чл. 147, ал. 1, т. 2 , чл. 157, ал. 2 , чл. 307 , 309, 310 и чл. 333, ал. 5 след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.(2) При прекъсване на бременността работничката или служителката по ал. 1 е длъжна в 7-дневен срок да уведоми работодателя.(3) Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна обстоятелствата по ал. 1 и 2.

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ