КАКВИ СА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗИСКВАЩИ СЕ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 Списък на документите, които се представят, според избрания вариант на услугата:

Документи

1

2

3

4

5

6

7

1

Заявление образец Г2 за обявяване на годишни финансови отчети

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

Да

 (нотариално заверено)

Да

 (нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

2

Документ за платена държавна такса за обявяване на актове

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

3

 

Пълномощно

Да

 (нотариално заверено)

Да

 

 (нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

Да

 (нотариално заверено)

Да

 (нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

4

Декларация по чл. 13, ал.4

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

5

Декларация по чл. 13, ал.5

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

6

ГФО

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

Допълнителна информация:

І. Заявление образец Г2 – няма как да бъде вписано определено обстоятелство или да се обяви акт, ако Агенцията и Търговския регистър не са сезирани с искане за това. Исканията са под формата на заявления, които се издават по образец. Единствено трябва да се има предвид изискването за нотриална заверка в случаите, когато не се подава от търговеца, изрично упълномощен адвокат или от съставителя на ГФО (при подаване на заявление за обявяване на ГФО).

ІІ. Годишен финансов отчет – подлежащия на обявяване акт се съставя от компетентните за това лица – счетоводители, одитори и т.н. В случай, че се представя копие от ГФО и неговите приложения, управителят трябва да завери за вярност, подпише и подпечата всяка една страница от отчета. 

ІІІ.  Протокол – решение за приемане на ГФО – Повечето от отказите се основават именно на липсата на този документ. При дружествата с ограничена отговорност, решението се приема от Общото събрание на съдружниците, при спазване изискванията на Търговския закон. Препоръчваме винаги в решението да присъства думата „приемат ГФО за .....г.”  В случай, че се касае за ЕООД -  едноличният собственик на капитала взема решението еднолично и приема отчета.

ІV. Пълномощно - в случай, че заявление не се подава от управителя на дружеството; ако се подава от адвокат – изрично адвокатско пълномощно; за съставителя на ГФО  - нотариално заверено.

V. Декларация - Декларациите са два вида - по чл.13, ал.4 и по чл.13,ал.5. Липсата на декларация  е основание да ви се откаже вписване, при което изгаря и внесената такса. При отказ и последващо подаване на документите таксата се внася отново. Все пак да не забравяме, че Агенцията се издържа от собствен бюджет – въз основа на таксите, които събира. На интернет страницата, в раздел „Новини” е обърнато внимание на декларациите за истинност. „Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 4 от ЗТР към подаваното заявление сe прилага и декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3.

Съгласно разпоредбата на чл. 21 от ЗТР, в кръга на извършваната проверка задължително попада и проверката на обстоятелството, дали е подадена горепосочената декларация, представляващо необходимо условие за допускане на исканото вписване, заличаване или обявяване.

Адвокатите, като заявители съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 т. 3 от ЗТР не са оправомощени лица, които биха могли да подписват декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР. Когато обаче заявителят е адвокат, към заявлението задължително се прилага декларация подписана от законния представител на търговеца, с оглед спазване изискванията на чл. 21 от ЗТР. 

Когато заявлението се подава от лице с изрично писмено пълномощно, то представя декларация  по чл.13, ал.5 от ЗТР – че заявлението и предоставените от него документи са предоставени от заявителя. В този случай  е необходимо да се подадат и двете декларации – по чл.13,ал.4, подписана от управителя и по чл.13, ал.5 от лицето, подаващо документите с нотариално заверено пълномощно. 

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ