Кантора Костел

КАКВО СЪДЪРЖА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО), КОЙТО СЕ ОБЯВЯВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

         ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

·         Отчет за приходите и разходите (задължително за всички видове търговци); 

·         Баланс (незадължителен за ЕТ при условие, че  не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв ); 

·         Отчет за паричния поток (незадължителен за ЕТ при условие, че  не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв );;     

·         Отчет за собствения капитал (незадължителен за ЕТ  при условие, че  не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв );  

·        Финансов преглед и оповестяване на счетоводната политика (незадължителен за ЕТ при условие, че  не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв ); 

·         Годишен отчет за дейността (отчет за управлението, който се съставя от предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит);

·        Одиторски доклад ( за предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит) ;

.

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СЪСТАВЯТ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

·         Индивидуалня  годишен финансов отчет (7-те елемента, посочени по-горе);

·        Консолидиран счетоводен баланс;

·        Консолидиран отчет за приходите и разходите;

·        Консолидиран отчет за паричните потоци;

·        Консолидиран отчет за собствения капитал;

·        Консолидиран отчет за дейността ( Годишният доклад за дейността и годишният консолидиран доклад за дейността могат да се изготвят и представят като едно цяло. В този случай, когато е подходящо, трябва да се обърне внимание на въпросите, които са значими за предприятията от групата като цяло );

·        Одиторски доклад, относно консолидирания финансов отчет ( за предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит).

КАКВИ СА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗИСКВАЩИ СЕ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 Списък на документите, които се представят, според избрания вариант на услугата:

Документи

1

2

3

4

5

6

7

1

Заявление образец Г2 за обявяване на годишни финансови отчети

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

Да

 (нотариално заверено)

Да

 (нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

2

Документ за платена държавна такса за обявяване на актове

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

3

 

Пълномощно

Да

 (нотариално заверено)

Да

 

 (нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

Да

 (нотариално заверено)

Да

 (нотариално заверено)

Да

 

(нотариално заверено)

4

Декларация по чл. 13, ал.4

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

5

Декларация по чл. 13, ал.5

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

6

ГФО

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

 

Да

Допълнителна информация:

І. Заявление образец Г2 – няма как да бъде вписано определено обстоятелство или да се обяви акт, ако Агенцията и Търговския регистър не са сезирани с искане за това. Исканията са под формата на заявления, които се издават по образец. Единствено трябва да се има предвид изискването за нотриална заверка в случаите, когато не се подава от търговеца, изрично упълномощен адвокат или от съставителя на ГФО (при подаване на заявление за обявяване на ГФО).

ІІ. Годишен финансов отчет – подлежащия на обявяване акт се съставя от компетентните за това лица – счетоводители, одитори и т.н. В случай, че се представя копие от ГФО и неговите приложения, управителят трябва да завери за вярност, подпише и подпечата всяка една страница от отчета. 

ІІІ.  Протокол – решение за приемане на ГФО – Повечето от отказите се основават именно на липсата на този документ. При дружествата с ограничена отговорност, решението се приема от Общото събрание на съдружниците, при спазване изискванията на Търговския закон. Препоръчваме винаги в решението да присъства думата „приемат ГФО за .....г.”  В случай, че се касае за ЕООД -  едноличният собственик на капитала взема решението еднолично и приема отчета.

ІV. Пълномощно - в случай, че заявление не се подава от управителя на дружеството; ако се подава от адвокат – изрично адвокатско пълномощно; за съставителя на ГФО  - нотариално заверено.

V. Декларация - Декларациите са два вида - по чл.13, ал.4 и по чл.13,ал.5. Липсата на декларация  е основание да ви се откаже вписване, при което изгаря и внесената такса. При отказ и последващо подаване на документите таксата се внася отново. Все пак да не забравяме, че Агенцията се издържа от собствен бюджет – въз основа на таксите, които събира. На интернет страницата, в раздел „Новини” е обърнато внимание на декларациите за истинност. „Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 4 от ЗТР към подаваното заявление сe прилага и декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3.

Съгласно разпоредбата на чл. 21 от ЗТР, в кръга на извършваната проверка задължително попада и проверката на обстоятелството, дали е подадена горепосочената декларация, представляващо необходимо условие за допускане на исканото вписване, заличаване или обявяване.

Адвокатите, като заявители съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 т. 3 от ЗТР не са оправомощени лица, които биха могли да подписват декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР. Когато обаче заявителят е адвокат, към заявлението задължително се прилага декларация подписана от законния представител на търговеца, с оглед спазване изискванията на чл. 21 от ЗТР. 

Когато заявлението се подава от лице с изрично писмено пълномощно, то представя декларация  по чл.13, ал.5 от ЗТР – че заявлението и предоставените от него документи са предоставени от заявителя. В този случай  е необходимо да се подадат и двете декларации – по чл.13,ал.4, подписана от управителя и по чл.13, ал.5 от лицето, подаващо документите с нотариално заверено пълномощно. 

 

КАКВИ СА САНКЦИИТЕ ЗА НЕОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени солидни санкции.

Съгласно Закона за счетоводството те варират от 2000 до 3000 лева.

По Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.

Текста, касаещ санкциите от Закона за счетоводството гласи:

Чл. 47. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер. 

Текста, касаещ санкциите от Закона за търговския регистър гласи:

Чл. 6. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) 
Актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.
Чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. 
Чл. 40 .(3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 всеки месец до извършване на действията.
Чл. 40 . (4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър или не постанови отказ.

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството, търговците по смисъла на Търговския закон публикуват годишния си финансов отчет – чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър.

1.      Търговците, които се пререгистрират до 31 май на съответната година, са длъжни да публикуват отчетите за 2007, 2008, 2009 и 2010 година  

  • едноличните търговци - в срок до 31 май
  • дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни
  • всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли

 

2.      Търговците,, които се пререгистрират през периода 01 юни – 31 декември – са длъжни да публикуват отчетите за 2007, 2008, 2009 и 2010 година - в тримесечен срок от пререгистрацията.

 

КОЙ ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЯВИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Съгласно чл. 40, ал. 1 от  Закона за счетоводството предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

а) едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година;

Алинея 1  не се прилагат за бюджетните предприятия, eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е предвидено друго.

2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - в срок до 30 юни на следващата година;

3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия - в срок до 30 юни на следващата година.

Задължението за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО)  се отнася дори за търговците, които не са осъществявали дейност през съответния отчетен период. Те трябва да публикуват празен отчет.

Регистрация по ЗДДС

Хонорарът за услугата регистрация по ДДС е в порядъка на 15 лв. до 80 лв., според обхвата на услугата.

 

 От таблицата можете да придобиете представа за общата цена в различните варианти.

Регистрация по ДДС

Стойност на  регистрацията според обхвата на услугата

Консултация

ДДС 1 + подготвяне на набор от документи (без обработка на счетоводна информация)

ДДС2 + подаване и получаване на документи

РАЗНОСКИ

ДДС 1

ДДС 2

ДДС 3

1

Нотариална заверка на подписи (приблизителна)

 

 

7,00 лв

2

Консултация и представяне или попълване на изискуеми документи

15,00 лв

50,00 лв

50,00 лв

3

Представяне и получаване на документи, плащане на такси

 

 

30,00 лв

 

ВСИЧКО

15,00 лв

50,00 лв

87,00 лв

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

 

Заявление за регистрация по образец

да

да

да

 

Приложения:

 

 

 

1

Пълномощно       

 

 

да

2

Декларация за източниците на финансови ресурси

да

да

да

3

Декларация за наети и собствени търговски и складови площи

да

да

да

4

Декларация за наети лица

да

да

да

5

Декларация за счетоводно обслужване

да

да

да

6

Декларация за документи и информация в други лица и учреждения

да

да

да

7

Декларация за налични активи

да

да

да

8

Описание на дейността

да

да

да

9

Оборотна ведомост

да

да

да

10

Разшифровки

да

да

да

11

Писмени обяснения

да

да

да

12

Опис на документите

да

да

да

Пререгистрация на ООД и ЕООД

Хонорарът за услугата пререгистрация на дружество с ограничена отговорност е в порядъка на 30 лв. до 90 лв., според обхвата на услугата.

 От таблицата можете да придобиете представа за общата цена на пререгистрацията в различните варианти.

Пререгистрация на ООД и ЕООД

Стойност на регистрацията според обхвата на услугата

Държавни и др. такси

Вариант 1 + консултация и набор от документи

Вариант 2 + попълване на документи

Вариант 3 + подаване на документи и плащане на такси

РАЗНОСКИ

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

1

Такса удостоверение от Търговски регистър

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

2

Нотариална заверка на подписи (приблизителна)

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

21,00 лв

3

Консултация и представяне или попълване на изискуеми документи - според избрания вариант

 

30,00 лв

60,00 лв

60,00 лв

4

Представяне на документите

 

 

 

30,00 лв

 

ВСИЧКО

14,00 лв

44,00 лв

74,00 лв

118,00 лв

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Заявление образец А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност

да

да

да

да (нотариално заверено)

 

Приложения:

 

 

 

 

1

Удостоверение за актуално състояние от окръжния съд по регистрация на ООД ( по &4, ал.2 от ТЗ)

да

да

да

да

2

Ако дружеството има клонове се прилагат удостоверения за актуално състояние и на клоновете му, издадени от съответния окръжен съд по първоначална регистрация

да

да

да

да

3

Заверено от страната копие на актуалния дружествен договор, съдържащ всички изменения и допълнения

да

да

да

да

4

Непредставените в търговския регистър актове по чл. 6, ал. 3 от Закона за търговския регистър за периода от 2007 г. до годината, предхождаща пререгистрацията

да

да

да

да

5

Заявление образец Г1 за обявяване на актуалния дружествен договор на дружеството, както и за представяне на непредставените в търговския регистър актове по чл. 6, ал. 3 от Закона за търговския регистър за периода от 2007 г. до годината, предхождаща пререгистрацията.

да

да

да

да (нотариално заверено)

6

Заявления образец от Б1 до Б6 (при наличие на допълнителни обстоятелства, заявяващи се с тях - например ако дружеството има клонове)

да

да

да

да (нотариално заверено)

7

Декларация по чл. 13, ал.4

да

да

да

да

8

Декларация по чл. 13, ал.5

-

-

-

да

9

Пълномощно за ТР

-

-

-

да

 

 

 

 

Други:

Преди да се обърнете към нас за пререгистрация е необходимо да си набавите удостоверение за актуално състояние от съда по регистрация на дружеството. 

Ако желаете ние можем да ви консултираме и да ви предоставим бланката, с която следва да изискате това удостоверение.

В случай, че намерите за уместно да възложите този ангажимент на нас ще е необходимо да ни предоставите копие от талон БУЛСТАТ и пълномощно, да ви представляваме пред съда.

За тази допълнителна услуга хонорарът е в размер на 30 лева.

-------------------------------------------------------------

Едновременно със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса. 

В случай, че желаете да се възползвате от нашите услуги по повод на вписване на ново обстоятелство, заличаване или обявяване – можете да се информирате за стойността на нашия хонорар и държавните такси в съответните раздели за тези услуги.

Важно е да знаете, че в срок от 3 месеца след пререгистрацията сте длъжни да представите за публикуване в ТР и финансовите отчети  за 2007  ,  2008 и 2009 година.

 

 

 

Пререгистрация на ЕТ

     Хонорарът за услугата пререгистрация на дружство с ограничена отговорност е в порядъка на 20 лв. до 80 лв., според обхвата на услугата.

 От таблицата можете да придобиете представа за общата цена на пререгистрацията в различните варианти.

Пререгистрация на ЕТ

Стойност на регистрацията  на ЕТ според обхвата на услугата

Държавни и др. такси

ЕТ1 + консултация и набор от документи

ЕТ2 + попълване на документи

ЕТ3 + подаване на документи и плащане на такси

РАЗНОСКИ

ЕТ1

ЕТ2

ЕТ3

ЕТ4

1

Такса удостоверение от Търговски регистър

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

2

Нотариална заверка на подписи (приблизителна)

 

 

 

7,00 лв

3

Консултация и представяне или попълване на изискуеми документи

 

20,00 лв

50,00 лв

50,00 лв

4

Представяне и получаване на документи, плащане на такси

 

 

 

30,00 лв

 

ВСИЧКО

7,00 лв

27,00 лв

57,00 лв

94,00 лв

 

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Заявление образец А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец

да

да

да

да (нотариално заверено)

 

Приложения:

 

 

 

 

1

Удостоверение за актуално състояние от окръжния съд по регистрация на ЕТ ( по &4, ал.2 от ТЗ)

да

да

да

да

2

Непредставените в търговския регистър актове по чл. 6, ал. 3 от Закона за търговския регистър за периода от 2007 г. до годината, предхождаща пререгистрацията

да

да

да

да

3

Декларация по чл. 13, ал.4

да

да

да

да

4

Декларация по чл. 13, ал.5

-

-

-

да

5

Пълномощно за ТР

-

-

-

да

Други: 

Преди да се обърнете към нас за пререгистрация е необходимо да си набавите удостоверение за актуално състояние от съда по регистрация на дружеството. 

Ако желаете ние можем да ви консултираме и да ви предоставим бланката, с която следва да изискате това удостоверение. 

В случай, че намерите за уместно да възложите този ангажимент на нас ще е необходимо да ни предоставите копие от талон БУЛСТАТ и пълномощно, да ви представляваме пред съда. 

За тази допълнителна услуга хонорарът е в размер на 30 лева. 

---------------------------------------------------------

Едновременно със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.  

В случай, че желаете да се възползвате от нашите услуги по повод на вписване на ново обстоятелство, заличаване или обявяване – можете да се информирате за стойността на нашия хонорар и държавните такси в съответните раздели за тези услуги. 

Важно е да знаете, че в срок от 3 месеца след пререгистрацията сте длъжни да представите за публикуване в ТР и финансовите отчети  за 2007  и 2008 година. 

 

 

 

Пререгистрация на фирми

  Съгласно Закона за търговския регистър Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по този закон в тригодишен срок от влизането му в сила, за което не дължат  държавна такса.  

 При пререгистрацията търговците и клоновете на чуждестранни търговци се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става ЕИК на търговеца.

 Срокът за пререгистрация изтича на 31.12.2011 година !!!

Какво ще се случи, ако не пререгистрирате фирмата ?

Няма да можете да правите промени – да смените адресна регистрация, управител, да включите нови съдружници или да изключите съдружници и т.н.

Не можете да заличите фирмата.

След изтичане на срока ще заличат фирмата ви служебно и това вероятно ще ви коства повече ядове и пари, от колкото, ако я заличите сами.

 След изтичането на срока Агенцията служебно вписва търговеца и прекратяването на дейността му, назначава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията.

За ликвидатор на прекратени по този ред търговци се назначава неограничено отговорен съдружник при персонални дружества или член на управителен орган при капиталови дружества или при кооперации. Ако такива лица не могат да бъдат открити в 6-месечен срок от прекратяването на дейността на търговеца, агенцията назначава служебно ликвидатор от списък на ликвидаторите към нея.

Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

Когато е назначен служебен ликвидатор и имуществото на търговеца е недостатъчно за покриване на разноските по ликвидацията, те се поемат от агенцията за сметка на събираните  такси. Служебно назначените ликвидатори приключват производството в 6-месечен срок от назначаването им.

Регистрация на ООД

Хонорарът за услугата регистрация н ООД (дружество с ограничена отговорност) е в порядъка на 40 лв. до 180 лв., според обхвата на услугата.

 От таблицата можете да придобиете представа за общата цена на регистрацията в различните варианти.

Регистрация на ООД

Стойност на регистрацията според обхвата на услугата

Държавни и др. такси

ООД1 + консултация и набор от документи (без учредителни и др.договори) 

ООД2 + попълване на пълен комплект документи

ООД3 + подаване на документи и плащане на такси

ООД4 + печат

РАЗНОСКИ

ООД1

ООД2

ООД3

ООД4

ООД5

1

Запазване име на фирма (50лв)

при необходимост

при необходимост

при необходимост

при необходимост

при необходимост

2

Откриване на набирателна сметка

12,00 лв

12,00 лв

12,00 лв

12,00 лв

12,00 лв

3

Получаване на банково удостоверение за внесен капитал

10,00 лв

10,00 лв

10,00 лв

10,00 лв

10,00 лв

4

Такса вписване в Търговски регистър

160,00 лв

160,00 лв

160,00 лв

160,00 лв

160,00 лв

5

Такса удостоверение от Търговски регистър

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

7,00 лв

6

Банкови комисионни

2,00 лв

2,00 лв

2,00 лв

2,00 лв

2,00 лв

7

Нотариална заверка на подписи (приблизителна)

14,00 лв

14,00 лв

14,00 лв

28,00 лв

28,00 лв

8

Консултация по процедурата и представяне или попълване на документи според обхвата на  услугата

 

40,00 лв

150,00 лв

150,00 лв

150,00 лв

9

Представяне и получаване на документи, плащане на такси

 

 

 

30,00 лв

30,00 лв

10

Печат

 

 

 

 

30,00 лв

 

ВСИЧКО

205,00 лв

245,00 лв

355,00 лв

399,00 лв

429,00 лв

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

1

Заявление образец Д1 за запазване на фирма

да

да

да

да (нотариално заверено)

да (нотариално заверено)

2

Документ за платена държавна такса за запазване на фирма

да

да

да

да

да

3

Банково удостоверение за внесен капитал или удостоверение за регистрирана на името на фирмата разплащателна сметка

да

да

да

да

да

4

Заявление образец А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност

да

да

да

да (нотариално заверено)

да (нотариално заверено)

5

Документ за платена държавна такса за вписване на ООД в ТР

да

да

да

да

да

6

Решение за учредяване на ООД

да

да

да

да

да

7

Учредителен акт / Устав

да

да

да

да

да

8

Договор за управление

да

да

да

да

да

9

Декларация по чл.142 на Управителя /управителите

да

да

да

да

да

10

Декларация - образец от подпис на управителя

да (нотариално заверено)

да (нотариално заверено)

да (нотариално заверено)

да (нотариално заверено)

да (нотариално заверено)

11

Декларация/ции по чл. 13, ал.4

да

да

да

да

да

12

Декларация по чл. 13, ал.5

-

-

-

да

да

13

Пълномощно

-

-

-

да

да

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

1

Копие от личните карти на собствениците

2

Предпочитан вариант - от ООД2 до ООД5

 

А. Основна информация:

3

"Фирма" - наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;

4

"Транслитерация"- начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;

5

"Седалище и адрес на управление"- държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;

6

"Предмет на дейност"

7

"Основна дейност по НКИД"- основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

8

"Управители" - името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;

9

"Начин на представляване" - "заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява;

10

"Срок на дружеството" -датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;

11

"Специални условия"- условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например холдингово дружество, цел);

12

"Едноличен собственик на капитала" - името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците;

 

Б. "Капитал" :

13

Размерът на капитала;

14

Размерът на внесената част от капитала;

15

Видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.

 

Абонирай се за новости

Klima77

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър