Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър

 Ние предлагаме  съдействие при обявяването на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър – както за текущата 2010-та година, така и за предходните 2007-ма, 2008-ма и 2009-та година.

Кой, в какви срокове и какво трябва да обяви в Търговския регистър, както и какви са санкциите за при неизпълнение на тези ангажименти - можете да прочетете в края на настоящата публикация.

 Ако решите да се възползвате от нашето редложение - ще подготвим заявлението за обявяване на ГФО, както и декларацията по чл.13, ал.4 и пълномощното за обявяване на ГФО. В случай, че нямате съставени  „Протокол за приемане на ГФО” и „Протокол за разпределение на печалбата” – ние ще ги изготвим вместо Вас.

Можем да поемем и заплащането на държавната такса от 50 лева.

От Вас се иска :

 • да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година,   
 • да подпишете и подпечатате протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по  чл. 13, ал.4  
 • да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
 • да заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО 

Ако представлявате фирма, която не е развивала дейност и не разполагате с финансови отчети за този период – ние ще поемем и съставянето на финансовия отчет.

или

Ако финансовите отчети на фирмата са изготвени от лице, което не отговаря на изискванията за съставител, съгласно Закона за счетоводството и въз основа на тях са подадени статистическите справки и данъчните декларации – ние можем да извършим проверка на тези отчети и ако няма констатирани несъответствия – да ги заверим, в качеството си на съставители

От Вас се иска :

 • да ни възложите съставянето на ГФО за съответната година – чрез подписване на подготвен за целта от нас договор за счетоводна услуга   
 • да подпишете и подпечатате , всички бланки на съставения от нас ГФО, протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по  чл. 13, ал.4  
 • да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
 • да заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО 

Хонорарът за услугата обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър е в порядъка на 35 лв. до 115 лв., според обхвата на услугата. 

  От таблицата можете да придобиете представа за общата цена на обявяването на ГФО в различните варианти.

Обявяване на ГФО в ТР

Стойност на обявяването според обхвата на услугата

Подаване по електронен път, като  съставители на ГФО

Подаване на хартиен носител

За потребители на услугата "Годишно счетоводно и данъчно приключване"

За ЕТ без дейност

За други търговци без дейност (ООД, ЕООД)

За търговци с дейност и изготвено ГФО, от лице, което не е съставител по чл. 34 от ЗС

За ЕТ с оборот под 100000 лв.

За всички останали търговци, които не съставят консолидиран отчет

За всички останали търговци, които  съставят консолидиран отчет

РАЗНОСКИ

1

2

3

4

5

6

7

1

Такса за обявяване на актове  в ТР

50 лв

50 лв

50 лв

50 лв

50 лв

50 лв

50 лв

2

Нотариална заверка на подписи (приблизителна)

7 лв

7 лв

7 лв

7 лв

14 лв

14 лв

14 лв

3

Хонорар за изготвяне на документи (заявление, решения)

10 лв

10 лв

20 лв

20 лв

10 лв

20 лв

20 лв

4

Хонорар за обявавяне на ГФО в ТР на хартиен носител

 

 

 

 

30 лв

30 лв

30 лв

5

Хонорар за обявавяне на ГФО в ТР по електронен път

10 лв

10 лв

10 лв

10 лв

 

 

 

6

Сканиране на ГФО

15 лв

5 лв

15 лв

15 лв

 

 

 

7

Съставяне на ГФО (без статистически отчети и данъчни декларации)

 

10 лв

30 лв

 

 

 

 

8

Проверка и заверка на ГФО (без статистически отчети и данъчни декларации)

 

 

 

      70 лв

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

92 лв

92 лв

132 лв

172 лв

104 лв

114 лв

114 лв

 

В Т.Ч. СТОЙНОСТ НА ХОНОРАРА

35 лв

35 лв

75 лв

115 лв

40 лв

50 лв

50 лв

 

Забележкa:

Цената по т.8 е ориентировъчна. Стойността на проверката и заверката на ГФО зависи от обема на работата ,т.е. от обема на документите и пълнотата на представените регистри и др. аналитична информация, въз основа на която се съставя  ГФО. 

СРОКОВЕ И ОБХВАТ

Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 януари до 31 май на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в срок до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва: 
1. при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г. 
2. при пререгистрация през 2011 г. - актовете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. 


Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 юни до 31 декември на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в тримесечен срок от датата на пререгистрацията си актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва:
1. при пререгистрация през 2010 г. - актовете за 2007, 2008 и 2009 г. 
2. при пререгистрация през 2011 г. - актовете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. 


Публикацията на отчетите е задължителна и не зависи от  това дали фирмата е имала дейност или не. Не публикуват отчети бюджетните предприятия и ЕТ, чиито отчети не подлежат на одит (заверка от одитор).

Глоба от 1500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец - имуществена санкция от 2000 до 5000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер. 

 • Сътрудничество по Програма BAS
 • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
 • Еднократни услуги и консултации
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване
 • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
 • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
 • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ