ОБЯВЯВАНЕ НА ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Публикацията на отчетите е задължителна и не зависи от  това дали фирмата е имала дейност или не. В случай, че пропуснете да обявите в срок годишните отчети на фирмата си ( дори и когато са нулеви ) вероятно ще ви наложат глоба или санккция: глоба от 1500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец - имуществена санкция от 2000 до 5000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер. 

Ние предлагаме обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър – както за текущата година, така и за предходни години.

 

Ако решите да се възползвате от нашето редложение - ще подготвим заявлението за обявяване на ГФО, както и декларацията по чл.13, ал.4 и пълномощното за обявяване на ГФО. В случай, че нямате съставени  „Протокол за приемане на ГФО” и „Протокол за разпределение на печалбата” – ние ще ги изготвим вместо Вас.

От Вас се иска :

  • да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година,   
  • да подпишете и подпечатате протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по  чл. 13, ал.4  
  • да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
  • да ни заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО 

Ако представлявате фирма, която не е развивала дейност и не разполагате с финансови отчети за този период – ние ще поемем и съставянето на финансовия отчет.

или

Ако финансовите отчети на фирмата са изготвени от лице, което не отговаря на изискванията за съставител, съгласно Закона за счетоводството и въз основа на тях са подадени статистическите справки и данъчните декларации – ние можем да извършим проверка на тези отчети и ако няма констатирани несъответствия – да ги заверим, в качеството си на съставители

От Вас се иска :

  • да ни възложите съставянето на ГФО за съответната година    
  • да подпишете и подпечатате , всички бланки на съставения от нас ГФО, протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по  чл. 13, ал.4  
  • да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
  • да ни заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО 

Стойността на услугата "Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър" е в порядъка на 80 лв. до 150 лв., според обхвата на услугата. 

За потребители на услугата "Годишно счетоводно и данъчно приключване" - 80 лева

За еднолични търговци  (ЕТ), чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит - 80 лева 

За други търговци без дейност (ООД, ЕООД) - 90 лева

За търговци с дейност и изготвено ГФО, от лице, което не е съставител по чл. 34 от ЗС - 150 лева (Посочената цена  е ориентировъчна. Стойността на проверката и заверката на ГФО зависи от обема на работата ,т.е. от обема на документите и пълнотата на представените регистри и др. аналитична информация, въз основа на която се съставя  ГФО) 

ЦЕНИ - ОБЯВЯВАНЕ НА ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Google+