РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

   В регистър БУЛСТАТ съгласно чл. 32 от Закона за статистиката се регистрират всички стопански и други субекти, които извършват дейност на територията на страната, включително и самоосигуряващите се физически лица.
 
     В 3-дневен срок от влизането в сила на акта за създаване, промяна или прекратяване на ръководения от Вас субект, Вие или оправомощено от Вас лице следва да представите необходимите документи в службите за регистрация, намиращи се в НСИ и в териториалните статистически бюра, разположени в областните центрове. Служби за регистрация в регистър БУЛСТАТ са открити и в някои окръжни съдилища. 
     Вписването се извършва по седалището на юридическите лица и едноличните търговци или по постоянния адрес на физическите лица. Ако не изпълните в срок това си задължение, съгласно чл. 54 от Закона за статистиката подлежите на глоба в размер до 2000 лв.
     Нова регистрация или вписване на промени за регистриран вече субект може да извършите лично, предоставяйки документ за самоличност, или, ако сте възпрепятстван, чрез оправомощено от Вас лице. Последното трябва да предостави подписано от Вас пълномощно, което не е задължително да бъде нотариално заверено, но подпечатано с печата на субекта, както и документ за самоличност.
 
     За въведената в регистъра информация се разпечатва регистрационен картон и Вие или оправомощеното от Вас лице проверява достоверността й, след което с подписа си удостоверява верността й.
     При нова регистрация службата по регистрация Ви издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ със срок на действие един месец, а след месец - карта(и) за идентификация.
     До 3 дни след изтичане на едномесечния срок от издаването на регистрационното удостоверение сте длъжни да го върнете в службите за регистрация и на Вас или на оправомощеното от Вас лице се връчват заявените карти за идентификация. При закъснение са предвидени санкции по Закона за статистиката.
      По същия начин се действа ако в регистър БУЛСТАТ се вписва промяна на обстоятелство, съдържащо се в картата за идентификация на субекта. Освен това съществуващите карти за идентификация на субекта се анулират и унищожават.

Издаване на копия и допълнителни карти за идентификация

     Ако е необходимо да легитимирате субекта едновременно на повече от едно място, може да се издаде допълнително копие на картата Ви за идентификация, след представяне на издадената Ви карта (или регистрационното удостоверение в срока на неговата валидност).

     При изгубване на картата за идентификация или на регистрационното удостоверение може да Ви се издаде дубликат на картата или заверен препис на удостоверението. При регистрацията можете да заявите и допълнителни карти за другите управляващи, ако Вие не сте единствен управляващ. 
     За допълнителното копие, дубликата и допълнителните оригинали на картата Ви за идентификация, както и за заверен препис на удостоверението се заплаща съответната държавна такса по Тарифата за таксите, събирани от Националния статистически институт по Закона за статистиката.
     В регистър БУЛСТАТ се поддържа списък на невалидните и анулираните карти за идентификация и Вие можете да проверите представените Ви карти за идентификация на Вашите контрагенти на адрес: bulstat.registryagency.bg/search, като въведете номера на картата.

     За регистрация на нов субект или вписване на промени в регистър БУЛСТАТ всеки субект представя документи съобразно своя статут и вид. При промяна на обстоятелствата или закриване на субекта на службите по регистрация задължително се представят и издадените карти за регистрация.

     Самоосигуряващите се лица попълват искане за регистрация, за което получават празна бланка в службата за регистрация. Те предоставят също и съответният документ за упражняваната от тях дейност.
     Не забрявайте, че при извършване на регистрацията трябва да имате информация за ЕГН на българските физически лица, паспортите на чуждестранните физически лица и БУЛСТАТ на юридическите лица - съдружници или участващи в органите на управление на субекта.
     До 31.06.2002 г. при вписване на промяна в БУЛСТАТ и при получаване на Картата за идентификация следва да представите на службата по регистрация и Вашето удостоверение за данъчна регистрация.

     При регистрацията операторът провежда анкета с управляващия (оправомощеното лице), за да попълни информация за телефон, факс, електронен адрес, начин на финансиране, вида на воденото счетоводство, основна дейност. В регистъра може да се запише и мястото на извършване на дейността, ако се различава от седалището..
     За въведената в регистъра информация се разпечатва регистрационен картон и Вие или оправомощеното от Вас лице проверява достоверността й, след което с подписа си удостоверява верността й.
     При нова регистрация службата по регистрация Ви издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ със срок на действие един месец, а след месец - карта(и) за идентификация. По същия начин се действа ако в регистър БУЛСТАТ се вписва промяна на обстоятелство, съдържащо се в картата за идентификация на субекта. Освен това съществуващите карти за идентификация на субекта се анулират и унищожават. 
     За вписванията в регистър БУЛСТАТ се заплаща държавна такса

     Заплащането на държавната такса за регистрация става на касите в Националния статистически институт и в териториалните статистически бюра съгласно Тарифата за таксите, събирани от Националния статистически институт по Закона за статистиката, одобрена с ПМС № 253 от 30.12.2000 г., обн., ДВ, бр.2 от 7.01.2000 г. Възможно е да извършите заплащането по сметка, като предварително представите платежно нареждане за внесената в банката сума. 
     В таксата за първоначална регистрация или при вписването на промяна с издаване на нова карта за идентификация е предвидено издаването на една единствена карта за идентификация. При повече от един представляващ и/или управляващ субекта може да се издадат допълнително карти за идентификация на всеки от тях, като това се заявява и заплаща предварително. 
     Ако е необходимо да легитимирате субекта едновременно на повече от едно място, може да се издаде допълнително копие на картата Ви за идентификация, след заплащане на съответната такса по Тарифата и представяне на картата за идентификация (или регистрационното удостоверение в срока на неговата валидност). 
     При изгубване на картата за идентификация или на регистрационното удостоверение може да Ви се издаде дубликат на картата или заверен препис на удостоверението след заплащането на съответната такса по Тарифата
     По Ваше искане или на упълномощеното от Вас лице след заплащане на такса за обнародване на обявлението НСИ може да обяви невалидността на изгубената карта за идентификация в “Държавен вестник”. Заплащането става на касите в Националния статистически институт и в териториалните статистически бюра на НСИ.

 

  • Сътрудничество по Програма BAS
  • Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
  • Еднократни услуги и консултации
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Обявяване на отчети (ГФО) в Търговския регистър
  • ЦЕНИ - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
  • ЦЕНИ - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ